Status prawny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 9, zwana w dalszym ciągu informacji "WiMBP" lub "Biblioteką" jest wspólną samorządową instytucją kultury Województwa Lubuskiego oraz Miasta Zielona Góra, zaliczoną do bibliotek naukowych, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Lubuskie pod nr 6/99, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

Biblioteka posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy: 

  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), 
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 862), 
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), 
  • umowy (załącznik UMOWA) zawartej w dniu 23 października 2000 roku pomiędzy Województwem Lubuskim i Miastem Zielona Góra w sprawie utworzenia wspólnej, samorządowej instytucji kultury oraz statutu Biblioteki, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy oraz Aneksu nr 1; Aneksu nr 2Aneksu nr 3; Aneksu nr 4Aneksu nr 5 do tej umowy, 
  • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2016 r. poz. 137 z późn. zm.), 
  • innych aktów wykonawczych odnoszących się do bibliotek.