Zasady funkcjonowania WiMBP

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze jest samorządową instytucją kultury i służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informatycznych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie o finansach publicznych. 

Podstawę działalności stanowi roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan przychodów i kosztów oraz plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

Przychodami Biblioteki są: 

  1. dotacje podmiotowe organizatorów,
  2. dotacje celowe organizatorów oraz z budżetu państwa,
  3. wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątkowych, z wyjątkiem dóbr kultury oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z pozyskanych przychodów. 

Biblioteka prowadzi rejestry związane z działalnością merytoryczną (Ewidencja czytelników, Ewidencja zbiorów - Księgi inwentarzowe), oraz z działalnością administracyjną (Księgi inwentarzowe środków trwałych). 

Prowadzone jest archiwum zakładowe, w którym gromadzone są akta własne i odziedziczone.