Dostępność

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich serwisów internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów:

http://www.biblioteka.zgora.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2013.12.01 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.01.03  

https://biblioteka.zgora.pl/index.php/e-norwid/e-antykwariat 

Data publikacji strony internetowej: 2013.12.01 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.01.03   

http://bibliotekarzlubuski.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2013.12.01 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.01.03  

http://bip.biblioteka.zgora.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2013.12.01 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.01.03   

https://biblioteka.zgora.pl/index.php/oferta/dyskusyjne-kluby-ksiazki 

Data publikacji strony internetowej: 2013.12.01 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.01.03   

http://zsb.norwid.net.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2013.11.16  

Dostęp do elektronicznego katalogu zbiorów bibliotecznych:  

https://opac.wimbp.zgora.pl/integro/catalog 

Data udostępnienia multiwyszukiwarki INTEGRO: 2020.01.22

Strony internetowe oraz aplikacja przeznaczona do udostępnienia online katalogu Biblioteki są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Pliki PDF, DOC itp. - korzystanie z takich plików redaktorzy starają się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów word, w tym przez osoby spoza WiMBP - lub są skanami dokumentów. Może to powodować częściową nieczytelność dokumentów. Błędy będą w miarę możliwości poprawiane. 
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów 
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 
 • Materiały nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych
Serwisy internetowe Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zostały zbudowane i udostępnione w oparciu o system CMS. Zastosowana platforma, która jest dostępna na zasadach oprogramowania otwartego (Open Source) pozwala na tworzenie własnych lub zakup i instalację komercyjnych rozszerzeń, w tym zapewniających dostosowanie serwisu do standardu WCAG. Biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami podjęła starania, których celem było dostosowanie wszystkich udostępnianych serwisów internetowych do standardu WCAG 2.1.

Aktualnie wszystkie udostępniane serwisy internetowe WiMBP zostały wyposażone w oprogramowanie rozszerzające ich funkcjonalność o następujące możliwości:  

 • automatyczne odczytywanie tekstu przez elektronicznego lektora (z możliwością pauzowania i wznawiania), 
 • dowolna zmiany rozmiaru czcionki, 
 • zastosowanie czcionki przeznaczonej dla osób z dysleksją, 
 • ustawienie kolorystyki strony w odcieniach szarości, 
 • ustawienie powiększonego wskaźnika (kursora myszy lub innego urządzenia wskazującego), 
 • ustawienie dowolnego odstępu pomiędzy znakami w tekście, 
 • zmiany kontrastu stron przy wykorzystaniu 3 trybów, 
 • rozświetlanie zogniskowanych elementów (Focus). 

Niezwykle istotną funkcjonalnością zastosowanego rozwiązania jest automatyczne dostosowanie języka menu oprogramowania dodatkowego w zależności od wybranej wersji językowej strony (obsługiwanych jest do 51 języków). Oznacza to możliwość dostosowania języka komend oprogramowania (menu) nawet w sytuacji, kiedy osoba korzysta z tłumaczenia strony na inny język niż polski przy wykorzystaniu systemu „Google Translator". Takie rozwiązanie umożliwia korzystanie z serwisów internetowych WiMBP również osobom z niepełnosprawnościami dla których językiem ojczystym jest język inny niż polski.  

Dodatkowe oprogramowanie dostosowujące strony internetowe biblioteki do standardu WCAG pojawia się jako niewielki pasek narzędzi, który można umieścić u góry, u dołu strony lub z boku strony. Pasek narzędzi zawiera elementy sterujące czytnikiem tekstu, rozmiarem czcionki, czcionką dysleksyjną, wysokim kontrastem itp. Funkcja odczytu tekstu na stronie pozwala na odczyt albo całej strony albo zaznaczonego tekstu, co gwarantuje odbiorcy możliwość dostęp do głosowej wersji tekstu, którym jest zainteresowany bez konieczności odsłuchiwania fragmentów, których nie potrzebuje. W systemie dostępna jest pełna obsługa klawiszy dostępu, dzięki czemu użytkownicy mogą kontrolować odczyt za pomocą klawiatury zgodnie ze specyfikacjami WCAG. Używając klawiszy dostępu, użytkownicy mogą kontrolować zarówno czytnik ekranu, jak i przyciski rozmiaru czcionki. Czytnik tekstu działa w oparciu o zaawansowany algorytm generowania głosu, dzięki czemu użytkownicy mogą słuchać naturalnie brzmiącego głosu z pełną interpretacją interpunkcji.  

Zainstalowane i wdrożone oprogramowanie zapewniające zgodność ze specyfikacją WCAG zapewnia pełną kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami i przeglądarkami, także starymi lub najnowocześniejszymi telefonami komórkowymi.  

Aplikacja przeznaczona do udostępniania online katalogu biblioteki jest dostosowana częściowo do standardów WCAG, poprzez zapewnienie możliwości zmiany kontrastu stron zawierających wyszukiwarkę zasobów bibliotecznych, a także stron wyświetlających wyniki wyszukiwania.  

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Eliński, adres poczty elektronicznej p.elinski@biblioteka.zgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 45 32 612. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra

Do budynku Biblioteki prowadzą dwa wejścia od al. Wojska Polskiego 9, oddzielne wejście główne do części wysokiej i oddzielne do Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży – „Biblioteki Pana Kleksa". Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Wewnątrz budynku dostępna jest klatka schodowa. Tuż obok niej zlokalizowana jest winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznaczeniami w alfabecie brajla i zapowiedzią słowną. 

Przy wejściu funkcjonuje szatnia z całodobową ochroną i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze zlokalizowana jest również informacja dla czytelników. 

Rozwiązania architektoniczne w budynku pozwalają na swobodne przemieszczanie się po wszystkich przestrzeniach osobom na wózku. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością dostępne są również na I piętrze, gdzie funkcjonuje Czytelnia Ogólna i Mediateka „Góra Mediów".  

W budynku poza windą nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego.  

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.  

2. Filia nr 1, 11,
ul. Ptasia 32, Zielona Góra

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ptasiej. Filia znajduje się na piętrze i prowadzą do niej strome schody. W budynku nie ma windy, przy schodach brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikami pod nr tel. 68 45 10 891 (Filia nr 1) oraz 68 45 10 892 (Filia nr 11). Pracownik zniesie na dół potrzebne książki.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane 

do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz 

w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.

3. Filia nr 2,
Osiedle Pomorskie 13, Zielona Góra

Filia mieści się w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 3 na Osiedlu Pomorskim. Lokal znajduje się na parterze, nie prowadzą do niego schody. Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

W lokalu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.

4. Filia nr 3,
ul. Kokosowa 1, Zielona Góra

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kokosowej. Filia znajduje się na nikim parterze i prowadzą do niej kilkustopniowe schody. W budynku nie ma windy, przy schodach brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 68 45 44 754. Pracownik wniesie na górę potrzebne książki.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.  

5. Filia 4, 9,
ul. Podgórna 45, Zielona Góra

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Podgórnej. Filia znajduje się na parterze i nie prowadzą do niej schody. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne. W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.  

6. Filia nr 5,
ul. Żołnierzy 2 Armii 30-40, Zielona Góra

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Żołnierzy 2 Armii. Filia znajduje się na piętrze i prowadzą do niej strome schody. W budynku nie ma windy, do lokalu prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne. W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 68 45 26 060. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.  

7. Filia nr 6,
Chynów- ul. Truskawkowa 12, Zielona Góra

Filia znajduje się w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Chynowie. Lokal znajduje się na parterze i prowadzą do niego kilkustopniowe schody, przy schodach znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne. W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.  

8. Filia nr 7,
ul. Wrocławska 12 A, Zielonogórska Palmiarnia

Filia mieści się w budynku Zielonogórskiej Palmiarni przy ul. Wrocławskiej. Filia znajduje się na piętrze i prowadzą do niej schody. Wewnątrz budynku dostępna jest klatka schodowa. Tuż obok niej zlokalizowana jest winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznaczeniami w alfabecie brajla i zapowiedzią słowną. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne. 

Na piętrze przy wejściu do Filii znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem Palmiarni od strony wejścia znajdują się dwa miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.

9. Filia nr 8,
ul. Spawaczy 13 A, Zielona Góra

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Spawaczy. Filia znajduje się na nikim parterze i prowadzą do niej kilkustopniowe schody. W budynku nie ma windy, przy schodach brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 68 45 44 754. Pracownik wniesie na górę potrzebne książki.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.  

10. Filia nr 12,
ul. Morelowa 34, Zielona Góra

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Morelowej. Filia znajduje się na piętrze i prowadzą do niej strome schody. W budynku nie ma windy, przy schodach brak podjazdu dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 68 45 38 744. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.  

11. Lubuskie Laboratorium Książki „GreenBook",
Jędrzychów- Makowa 12, Zielona Góra

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Makowej. Filia znajduje się na piętrze i prowadzą do niej strome schody. W budynku nie ma windy, przy schodach brak podjazdu dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pobliżu budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 736 600 470. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki.  

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych mogą skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu". Materiały są dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu (w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.