Dyrekcja

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Lubuskiego w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Zielona Góra. 

Dyrektor zarządza Biblioteką w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej. Czuwa nad mieniem Biblioteki i jest za nie odpowiedzialny. 

Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, ustalania planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych, które przedstawia Zarządowi Województwa Lubuskiego i Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

Prowadzi nadzór nad realizacją tych planów i przedkłada stosowne sprawozdania. 

Funkcję dyrektora WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze sprawuje dr Andrzej Buck.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy I zastępcy dyrektora i II zastępcy dyrektora. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteką zarządza I zastępca, w przypadku nieobecności I zastępcy – II zastępca dyrektora. 

Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych im pionów organizacyjnych, zastępują dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem. 

Funkcję I zastępcy dyrektora WiMBP im. Cypriana Noriwda w Zielonej Górze sprawuje dr Przemysław Bartkowiak.
Funkcję II zastępcy dyrektora WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze sprawuje mgr Żaneta Cierach.
 

Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna działające przy WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora. 

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą: 

 1. zastępcy dyrektora,
 2. główny księgowy,
 3. kierownicy Działów,
 4. pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy,
 5. przedstawiciele związków zawodowych.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy: 

 1. proponowanie kierunków działalności i rozwoju Biblioteki,
 2. opiniowanie wniosków dyrekcji dotyczących organizacji pracy i struktury Biblioteki, spraw kadrowych oraz wykorzystania budżetu,
 3. współudział w tworzeniu rocznych i perspektywicznych planów pracy, budżetu oraz sprawozdań rocznych,
 4. ocena propozycji zmian organizacyjnych przedstawionych przez kierowników Działów.

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa, to organ opiniodawczy i doradczy dyrektora w zakresie działalności statutowej Biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej oraz spraw związanych z wydawnictwami i rozwojem kadry. 

Rada Naukowa liczy 11 członków, w tym co najmniej 4 spośród pracowników nauki, zatrudnionych w uczelniach i ośrodkach naukowych. Kadencja Rady trwa 5 lat.

Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności: 

 1. opiniowanie kierunków pracy, a także planów i sprawozdań z działalności naukowej Biblioteki, inspirowanie prac naukowych oraz ocena ich wyników, 
 2. opiniowanie planów dotyczących podstawowej działalności Biblioteki,
 3. rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością wydawniczą, doskonaleniem i rozwojem kadry Biblioteki.