Przedmiot Działalności

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka jest wspólną biblioteką publiczną Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra o statusie powiatu, obowiązaną do wykonywania zadań biblioteki wojewódzkiej oraz zadań biblioteki o statusie biblioteki powiatu grodzkiego. 

Biblioteka prowadzi działalność naukowo-badawczą i wydawniczą w zakresie bibliotekarstwa, regionalizmu i literatury pięknej. 

Biblioteka wykonuje zadania: 

 1. wojewódzkiej biblioteki publicznej na obszarze powiatów:
  a) krośnieńskiego,
  b) nowosolskiego,
  c) świebodzińskiego,
  d) zielonogórskiego,
  e) żagańskiego,
  f) żarskiego,
  g) wschowskiego.
 2. miejskiej biblioteki publicznej o statusie biblioteki powiatowej na obszarze miasta Zielona Góra,

Podstawowe zadania w zakresie funkcji biblioteki wojewódzkiej i biblioteki miejskiej o statusie biblioteki powiatowej, określa statut Biblioteki. 

Do głównych zadań WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze należy m.in.: 

 1. w zakresie zadań biblioteki wojewódzkiej:
  a) gromadzenie, opracowywanie i udostępnienie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  b) pełnienie funkcji ośrodka informacjibiblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obieguwypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, 
  c) badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
  d) udzielanie bibliotekom pomocyinstrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji prze biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,
  e) prowadzenie działalności naukowo - badawczej i wydawniczej w zakresie bibliotekoznawstwa, regionalizmu i literatury pięknej,
 1. w zakresie zadań biblioteki miejskiej o statusie biblioteki powiatu grodzkiego:
  a) organizacja i prowadzenie bibliotek miejskich,
  b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie ich mieszkańcom miasta,
  c) prowadzenie obsługiinformacyjno-bibliograficznej realizującej potrzeby edukacyjne i samokształceniowe czytelników,
  d) gromadzenie materiałów bibliotecznych dotyczących historii i teraźniejszości Zielonej Góry, przygotowywanie zestawień bibliograficznych oraz działań upowszechniających wiedzę o mieście,
  e) organizowanie w bibliotekach miejskich form pracy popularyzujących książkę i wiedzę,
  f) uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
  g) opracowywanie opinii i analiz, do wiadomości Prezydenta Miasta i władz miejskich, dotyczących funkcjonowania bibliotek na terenie miasta,
  h) wykonywanie innych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.