Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2010

I. DZIAŁALNO¦Ć PODSTAWOWA

 1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
  1) Gromadzenie zbiorów:
  • zakup ok. 5 tys. nowości wydawniczych do agend gmachu głównego Biblioteki i 13 filii miejskich, za środki własne instytucji, dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów. Zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, na targach książki oraz od osób prywatnych
  • gromadzenie zbiorów regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy oraz zamówienia u wydawców,
  • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, ilustracji książkowej, grafiki, muzykaliów i notacji muzycznych, płyt CD, map współczesnych i planów miast,
  • poszerzenie zakupów książki „mówionej” na kasetach, płytach CD, MP3, CD-R – nie tylko na potrzeby czytelników niepełnosprawnych,
  • kompletowanie zbiorów już zakupionych, uzupełnianie braków w seriach oraz kontynuacja zamówień wydawnictw tomowych,
  • prenumerata wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych.
  2) Opracowanie zbiorów oraz przysposobienie ich do udostępniania:
  • komputerowa inwentaryzacja zbiorów (Magazyn, Wypożyczalnia Główna, filie),
  • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
  • kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych Filii nr 3, 10 i 13,
  • kontynuacja wprowadzania do bazy zbiorów kartograficznych oraz grafiki,
  • wprowadzenie do bazy komputerowej zbiorów prof. J. Kostrzewskiego.
  3) Tworzenia bazy zbiorów WiMBP w oparciu program Marc 21 (poznanie kreatora formatu, ćwiczenia w bazie testowej, tworzenie bazy właściwej).
  4) Nadawanie haseł przedmiotowych zbiorom w bazie komputerowej, zinwentaryzowanym do końca 1993 roku.
  5) Aktualizacja księgozbiorów:
  • selekcja książek w agendach Biblioteki oraz w Filii nr 2, w filiach: nr 2, 6, 7, 12 – przygotowanie zbiorów do skontrum, w Filii nr 7 do pakowania,
  • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i przestarzałych.
  6) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
  • przekazywanie odpłatnie - w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie - książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
  • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
  • prowadzenie antykwariatu internetowego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień 2010).
  7) Przeprowadzenie skontrów księgozbioru: Filia nr 7 i 12 (I kwartał), Filia nr 6 ( II kwartał).
  8) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych (w tym poloników i regionaliów, głównie niemieckich czasopism z XIX i I poł. XX w. wychodzących w Zielonej Górze), budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów.
 2. Udostępnianie zbiorów
  1) Obsługa biblioteczna około 27.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. 430.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 160.000 wypożyczeń).
  2) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
  3) Wymiana książek w punktach bibliotecznych na oddziałach, przekazywanie książek zbędnych na oddział zakaźny i do hospicjum Szpitala Wojewódzkiego, dostarczanie książek pacjentom obłożnie chorym.
  4) Regularna wymiana księgozbioru dla czytelników niepełnosprawnych (książka mówiona)
  w punktach bibliotecznych bibliotek terenowych.
  5) Przeprowadzenie akcji informacyjnej o działalności filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
 3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
  1) Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:
  • przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za 2006 – II kw.,
  • wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i bibliografii specjalnych,
  • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych.
  2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie
  i opracowanie dokumentów życia społecznego.
  1) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:
  • współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego,
  • uzupełnianie bazy komputerowej LEX o opisy artykułów z czasopism prawnych.
  2) Kontynuacja sporządzania opisów bibliograficznych z „Przeglądu” i zielonogórskiego dodatku „Gazety Wyborczej” do bazy artykułów prasowych w Bibliotece Narodowej.
  3) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
  o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi „Zapytaj bibliotekarza”.
  4) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień
  z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
  5) Gromadzenie informacji do portalu „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”.
  6) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 4. Działalność naukowa
  1) Kontynuacja prac związanych z opracowaniem korespondencji Włodzimierza Korsaka, przygotowanie materiałów do publikacji.
  2) Digitalizacja archiwum cesarzowej Herminii von Reuss
  3) Udostępnianie elektroniczne „Bibliotekarza Lubuskiego” oraz tekstów pisma „Pro Libris”.
  4) Prowadzenie badań nad XVII-w. polonicami ze zbiorów WiMBP.
  5) Przeprowadzenie badań czytelniczych nt. „Miejsce biblioteki w życiu najmłodszych czytelników – potrzeby i zainteresowania” (I półr.).
  6) Publikacja artykułów pracowników WiMBP dotyczących przeprowadzonych badań oraz opracowania zbiorów, np. dotyczących zbiorów ikonograficznych gromadzonych w WiMBP.
  7) Przygotowanie oraz promocja publikacji książkowej dotyczącej wielokulturowości na Ziemiach Zachodnich w XX wieku.
  8) Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Bibliotekarzu Lubuskim” i „Pro Libris”.
  9) Podejmowanie starań, za pośrednictwem Rady Naukowej, o uruchomienie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku bibliotekarstwo z edytorstwem.
  10) Mobilizowanie pracowników do pisania doktoratów i zdobywania statusu bibliotekarza dyplomowanego, pomoc organizacyjna i merytoryczna.
 5. Informatyzacja biblioteki
  Plan inwestycji w infrastrukturę informatyczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida na rok 2010 związany jest z rozwojem Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, a także wymianą zużytego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Niezbędna jest także rozbudowa serwerowni związana z zestawieniem w 2009 roku łącza światłowodowego oraz wykonaniem, we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskiem, węzła sieci ZielMAN. Efektem znacznego zwiększenia przepustowości łącza internetowego WiMBP będzie możliwość zmiany oprogramowania bibliotecznego na wersję pracującą w standardzie MARC 21. Niezbędne prace, konwersje baz danych oraz inwestycje planuje się kontynuować w I i II kwartale 2010 r.
  W związku z problemami z instalacją elektryczną planuje się także zakup i wdrożenie nowego UPS, a także zakup montaż i konfigurację karty SNMP pozwalającej na zdalne wyłączenie kluczowych serwerów w przypadku wystąpienia awarii zasilania, co zabezpieczy sprzęt i zapobiegnie utracie danych.
  Szczegółowy zakres zakupów i wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania do realizacji:
  • stworzenie węzła sieci miejskiej ZielMAN w WiMBP oraz dostosowanie konfiguracji lokalnych urządzeń sieciowych,
  • instalacja oprogramowania i konfiguracja sprzętu otrzymanego na wyposażenie laboratorium komputerowego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek,
  • aktualizacja oraz wdrożenie polityki bezpieczeństwa sieci LAN i WAN (w ramach infrastruktury CPDB),
  • rekonfigurację serwerów oraz dostosowanie topologii sieci (fizycznej i logicznej) do wdrożenia oprogramowania PROLIB MARC21,
  • zaprojektowanie i wdrożenie sieci wirtualnych LAN na potrzeby nowej wersji PROLIBa i CPDB,
  • przygotowanie oraz wdrożenie programu szkoleń oraz materiałów szkoleniowych drukowanych (prowadzonych w ramach serwisu WiMBP) przeznaczonych dla bibliotek korzystających z oprogramowania MARC21 (w ramach CPDB),
  • rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. własnych informacyjnych baz danych (m.in.. DziecioOPAK), a także baz danych bibliograficznych.
  Pozyskanie środków finansowych w ramach LRPO pozwoli na realizację projektu pod nazwą „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”, w ramach którego planuje się między innymi:
  • zakup serwera usług internetowych, baz danych, portalu CEIRiT, a także platformy informacyjnej,
  • zakup i wdrożenie macierzy dyskowej,
  • rozbudować i zmodernizować główną serwerownie WiMBP (m.in. zakup oraz montaż nowej szafy serwerowej wraz z wyposażeniem i niezbędnym okablowaniem),
  • zakup i wdrożenie farmy serwerów oprogramowania CITRIX, a także związanego z tym serwera dedykowanego do zarządzania usługą Active Directory,
  • wykupienie licencji oprogramowania Citrix Presentation Server Enterprise Edition, Windows Server, Windows Server Enterprise User CAL, a także licencji oprogramowania Windows Terminal Server User CAL,
  • zakup oraz wdrożenie oprogramowania portalowego, a także systemu informacyjnego (opartego na systemie eksperckim) na potrzeby analizy informacji oraz udostępniania w CEIRiT,
  • zwiększenie liczby licencji oprogramowania bibliotecznego PROLIB, OPAC WWW oraz narzędziowego PROGRESS, PROMAX, WEBSPEED,
  • zakup oraz wdrożenie kiosków multimedialno-internetowych,
  • zakup komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz sprzętem dodatkowym zapewniającym dostęp do Internetu poprzez sieci komórkowe,
  • zakup projektora multimedialnego wraz z wyposażeniem (ekran, prezentery multimedialne itd.),
  • wyposażenie laboratorium szkoleniowego w sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie systemowe,
  • zakup oprogramowania, którego dotyczyć będą szkolenia, między innymi PROGRESS, PROMAX, WEBSPEED, PROLIB, MS OFFICE,
  • zakup i wdrożenie oprogramowania do monitoringu i zarządzania komputerowymi sieciami korporacyjnymi (oprogramowanie AdREM NetCrunch w wersji na nielimitowaną liczbę węzłów i trzy stanowiska administracyjne),
  • zakup i wdrożenie oprogramowania do projektowania sieci komputerowych (MS VISIO),
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych, a także kursów tradycyjnych i on-line dotyczących oprogramowania i usług funkcjonujących w ramach CPDB.
  W ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych przewiduje się uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów w filiach nr 3 i 10.
 6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
  1) Zebranie sprawozdań oraz tabel z danymi statystycznymi z filii miejskich i agend udostępniania w gmachu głównym oraz z bibliotek terenowych za 2009 r., sprawdzenie, uporządkowanie wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych, przeliczeń, analiz i sprawozdań:
  • przekazanie niezbędnych sprawozdań i analiz do GUS, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta,
  • przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2010 oraz opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych województwa lubuskiego w 2010 r.”.
  2) Opracowanie i przesłanie wniosków na odznaczenia dla zasłużonych bibliotekarzy regionu.
  3) Koordynowanie działalności 48 Dyskusyjnych Klubów Książki w bibliotekach terenowych i WiMBP.
  4) koordynowanie i nadzorowanie Programu Biblioteka+ Instytutu Książki oraz Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
  1) Wojewódzka konferencja bibliotekarzy „Zobaczyć świat poprzez rodzinę – biblioteka miejscem wspomagania polityki prorodzinnej”; w programie m.in. wystąpienie przedstawiciela Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli wydawnictwa Media Rodzina oraz praktyków, prowadzących działania i ciekawe projekty na rzecz rodziny; Kalsk – październik 2010r.
  2) Konferencja wojewódzka zorganizowana w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla przedstawicieli bibliotek biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek oraz reprezentantów społeczności lokalnych – I kwartał 2010 r.
  3) Spotkanie informacyjne dla dyrektorów i kierowników bibliotek zainteresowanych udziałem w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek – I kwartał 2010 r.
  4) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (w programie omówienie wyników w czytelnictwie za 2009 r., referat pt. „Empowerment pracowniczy w dążeniu do doskonalenia organizacji”, przekazanie kwestii organizacyjnych dotyczących zakupu książek z dotacji celowej w 2010 r., „Nowe technologie a tworzenie dokumentacji bibliotecznej”, „Wypalenie zawodowe bibliotekarzy”, podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Bibliotek w 2009 roku, przedstawienie strategii na lata 2010 – 2013; Dyskusyjne Kluby Książki – podsumowanie roku 2009, sprawy organizacyjno – finansowe na rok 2010 – marzec 2010 r.
  5) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych, w programie: „Biblioteka przyjazna dzieciom i rodzicom – projekty działań w Polsce i za granicą”, omówienie wyników w czytelnictwie za 2009 r., „Dziecioopac – program biblioteczny dla dzieci” – marzec 2010 r.
  6) Seminarium wyjazdowe, w planie m. in. biblioteki Wielkopolski lub nowoczesne placówki biblioteczne w Olsztynie, w zależności od nakładów finansowych i preferencji zainteresowanych – czerwiec 2010 r.,
  7) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z siedmiu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, obejmujące następujące zagadnienia: „Aktywizacja czytelnicza młodzieży”, „Media a zagrożenia młodzieży”, Działania z młodzieżą w bibliotekach południowej części województwa lubuskiego – kwiecień-grudzień 2010 r.
  8) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych i pracowników WiMBP:
  • szkolenia z planowania pracy bibliotek – (w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, Ośrodek Szkoleniowy w Jesionce) – 4-5 stycznia, 22-23 lutego, 26-27 kwietnia, 20-21 czerwca, 20-21 września 2010 r.
  • kontynuacja szkoleń dla pracowników Działów Instrukcyjno-Metodycznych oraz osób współpracujących przy organizacji szkoleń dla bibliotekarzy – 3-5 lutego, 21-23 kwietnia, 23-25 czerwca, 29 września -1 października, 1-3 grudnia 2010 r.,
  • udział w szkoleniu dla trenerów IT w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, Warszawa – styczeń 2010 r.,
  • szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla bibliotekarzy, uczestników I rundy Programu Rozwoju Bibliotek; cykl 5-dniowych szkoleń dla 5 grup, z wykorzystaniem sprzętu otrzymanego w ramach Programu – od lutego 2010 r.,
  • szkolenie specjalistyczne dla uczestników warsztatów planowania pracy bibliotek w WiMBP w Zielonej Górze – IV kwartał 2010 r.,
  • organizacja cyklu 10.dniowych szkoleń dla 44. pracowników bibliotek z gmin do 15 tys. mieszkańców płd. części woj. lubuskiego ze środków otrzymanych w ramach Programu Biblioteka+ (trzy grupy szkoleniowe, łącznie 30 dni szkoleniowych) – marzec-listopad 2010 r.,
  • cykl warsztatów dla uczestników Klubu Mam (w miarę otrzymanych środków) – marzec-listopad 2010 r.
  9) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.
  10) Praktyki i staże dla studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Narodowego Centrum Kultury oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
  11) Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach, grupach roboczych i warsztatach doskonalących.
 8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
  1) Podejmowanie starań w starostwach powiatowych o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Żary, Nowa Sól, Zielona Góra, Wschowa, Żagań).
  2) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia się bibliotek funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury i szkołach.
  3) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań statutowych poprzez wizytacje oraz przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom bibliotek,
  4) Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
  5) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych bibliotek.
  6) Udzielanie pomocy merytorycznej szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
  • sporządzenie wykazu bibliotek, w których należy przeprowadzić skontra kontrolne księgozbiorów w 2010 r., wysłanie stosownych pism do urzędów i bibliotek,
  • instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrów,
  • rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
  • przekazywanie bibliotekom terenowym ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwościach ich nabycia,
  • udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.
  7) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.
  8) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny.
  9) Utworzenie na stronie internetowej WiMBP Kroniki Wydarzeń Kulturalnych bibliotek terenowych.

II. DZIAŁALNO¦Ć POLULARYZATORSKA I KULTURALNO - O¦WIATOWA

 1. Działalność wystawiennicza:
  1) Ekspozycje stałe:
  • Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza,
  • Gabinet Polskich Pisarzy Współczesnych,
  • Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
  • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego,
  2) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:
  • Digart zielonogórski. Wystawa pierwsza – Igor Myszkiewicz styczeń,
  • Książka Obrazkowa Iwony Chmielewskiej luty,
  • Ilustratorzy książek dziecięcych kwiecień,
  • Zielona Góra w malarstwie Andrzeja Stefanowskiego wrzesień,
  • Pokonkursowa wystawa Międzynarodowego
  Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielonogórskiego
  Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut” październik,
  3) Wystawy w holu:
  • RPA-cały świat w jednym państwie. Wystawa fotografii Jerzego Szewczyka styczeń,
  • Archiwum Herminy von Reuss luty,
  • Fryderyk Chopin. Wystawa dokumentów dźwiękowych ze zbiorów WiMBP z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina (2010 Rok Chopina) marzec,
  • Tradycje Czwartków Lubuskich kwiecień,
  • 100- lecie Związku Harcerstwa Polskiego maj,
  • Winiarstwo na Kresach – Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarzy wrzesień,
  • Akwarele Kazimierza Wysockiego październik,
  • Włodzimierz Korsak – z archiwum WiMBP listopad,
  • „Literackie pomosty ” – pofestiwalowa wystawa fotograficzna II Międzynarodowego Festiwalu Literackiego grudzień.
  4) Wystawy związane z rocznicami literackimi, okolicznościowe i nowości książkowych w filiach i Oddziale dla Dzieci, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych, ekspozycje w Czytelni Muzycznej oraz Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych oraz jako uzupełnienie Czwartków Lubuskich.
 2. Upowszechnianie czytelnictwa
  1) Uroczysty „Czwartek Lubuski”, podczas którego zostaną wręczone Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (25 lutego 2010 r.).
  2) Spotkania autorskie dla najmłodszych czytelników w ramach akcji „Z książką na walizkach” – 18-20 kwietnia 2010.
  3) Spotkania autorskie z popularnymi twórcami literatury dla dorosłych.
  4) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych wydawnictwach.
  5) Spotkania czytelników w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
  6) Współorganizacja z Narodowym Bankiem Polskim imprez z okazji emisji monet kolekcjonerskich.
  7) Współorganizacja II Międzynarodowego Festiwalu Literackiego (spotkania z pisarzami
  z krajów ościennych) – w miarę pozyskanych środków, 11-13 maja 2010 r.
  8) Organizacja I Wojewódzkiego Zlotu Ludzi Książki dla koordynatorów DKK.
  9) Spotkania Klubu Książki Mówionej w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych.
  10) Zajęcia biblioterapeutyczne z warsztatami terapii zajęciowej i ¦rodowiskowym Domem Samopomocy w oparciu o proste teksty literackie, muzykę, elementy pantomimy, organizacja spotkań związanych z zagadnieniem niepełnosprawności.
  11) Współpraca z kołem chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”.
 3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
  Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich.
  W 2010 r. planuje się zorganizować następujące wspólne przedsięwzięcia filii:
  1) Ferie zimowe 2010 pod wspólnym hasłem W polsko-niemieckim królestwie baśni (filie 2, 8, 9, 11 i Oddział dla Dzieci) oraz Turniej Gry w Chińczyka w Filii nr 11.
  2) VII Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, którego celem jest doskonalenie umiejętności ortograficznych, promowanie poprawnej polszczyzny oraz propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży (filie 2, 5, 9, 11 i Oddział dla Dzieci).
  3) XI Przegląd Mistrz Pięknego Czytania ph. Powróćmy do bohaterów polskich bajek dziecięcych, którego celem jest popularyzacja zapomnianych autorów i bohaterów książek, stanowiących w przeszłości kanon literatury dziecięcej oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania, rozwijanie potrzeby i nawyku czytania.
  4) Tydzień Bibliotek ph. Biblioteka - Słowa - Dźwięki – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, uzupełniona tematycznymi prezentacjami multimedialnymi – 8-15 maja 2010.
  Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
  1) Z książką na walizkach – cykl spotkań z autorami książek dla dzieci na wybranych filiach i w Oddziale dla Dzieci.
  2) Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej 2.04. – Plebiscyt na Ulubioną Książkę Dziecięcą w filiach nr 2, 9 i Oddziale dla Dzieci.
  3) W ramach obchodzonego w 2010 Roku Chopina:
  • quiz literacki i poranek muzyczny „Muzyka pana Chopina z bliska” - Oddział dla Dzieci,
  • „2010 – Rok Fryderyka Chopina” – wystawa w filiach nr 1 i 2,
  • „Rok Chopinowski” – cykl spotkań dla dzieci przedszkolnych w Filii nr 3,
  • „Bukiet urodzinowy dla Fryderyka”, „Moje wyobrażenie o Chopinie” – konkursy plastyczne, „Mały Chopin” – warsztaty literacko-muzyczne w Filii nr 8,
  • „Fryderyk Chopin – wielki kompozytor” – konkurs plastyczny na plakat oraz tematyczne spotkania z dziećmi szkół podstawowych i młodzieżą gimnazjalną,
  • warsztaty muzyczno-plastyczne „2010 Rokiem Fryderyka Chopina” w Filii nr 11,
  • imprezy w Filii nr 1: wieczorek muzyczno-literacki, wystawa i prelekcja związana z życiem i twórczością kompozytora.
  4) Wokół Jana Brzechwy z okazji 110 rocznicy urodzin – II edycja Kleksomanii – drużynowego turnieju za znajomości książki „Akademia Pana Kleksa” – Oddział dla Dzieci,
  5) Malowane bajką – postacie Jana Brzechwy – konkurs plastyczny – Oddział dla Dzieci,
  6) Wakacje 2010 w Oddziale dla Dzieci ph. Magia i mugole czyli wakacje z Harrym Potterem – zajęcia plastyczne, gry i zabawy inspirowane książkami J.K. Rowling.
  7) Zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów w ramach projektu wspólnego z Civitas Christiana dotyczącego edukacji kulturalnej w Filii nr 11.
  8) Wakacje z ilustracją – gry, zabawy i warsztaty oparte na twórczości J. Wilkonia i O. Siemaszko w Filii nr 11.
  9) Spotkania w Klubie Grających w Chińczyka – raz w miesiącu w Filii nr 11.
  10) Krok po kroczku... Najpierw z rodzicami, następnie sami – akcja wspólna z Miejskim Przedszkolem nr 24 – próby samodzielnego czytania – spotkania z przedszkolakami, konkurs plastyczny ph. Czytelnik wspaniały – Filia nr 2.
  11) Najbliższa nam Zielona Góra – cykl spotkań z interesującymi mieszkańcami regionu, wystawa fotografii Stara i nowa Zielona Góra – Filia nr 2.
  12) Małe Studium Teatralne – próby do kolejnych spektakli, przedstawienia podczas imprez bibliotecznych.
 4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
  W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w Czytelni Muzycznej. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzają Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza oraz Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej.
  W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 11, Filii nr 8 (dla młodych czytelników), Klubie Mam.
  Biblioteka w 2010 organizować będzie nowe cykle zajęć dla czytelników dorosłych, zwłaszcza seniorów. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbistyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.
  Inne cykliczne imprezy:
  • Piątkowe wieczory muzyczne we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną (Czytelnia Muzyczna).
  • Zajęcia muzykoterapii dla „Warsztatów Terapii Zajęciowej” (Czytelnia Muzyczna).
  • Spotkania dyskusyjne dla czytelników dorosłych w Filii nr 4 „Herbatka przy samowarze”.
  • Całoroczna akcja Uwolnij książkę w filiach miejskich.

III. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA

 1. Opracowanie i wydanie drukiem dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.
 2. Opublikowanie czterech numerów Lubuskiego Pisma Literacko–Kulturalnego „Pro Libris” nr 31-34 (dofinansowanie docelowe ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 3. Wydanie m.in. następujących książek:
  • tomik poetycki Czesława Sobkowiaka pod roboczym tytułem „Punkty światła”,
  • polsko-niemiecki tomik poetycki Janusza Koniusza w tłumaczeniu Karla Grenzlera,
  • katalog wystawy „Winiarstwo na kresach” (we współpracy z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarzy),
  • album „Dawna Zielona Góra” w opracowaniu Tomasza Czyżniewskiego,
  • publikacja książkowa dotycząca wielokulturowości na Ziemiach Zachodnich w XX wieku,
  • tomik wierszy Bartosza Piątkowskiego,
  • książka Tadeusza Marcinkowskiego i Małgorzaty Ziemskiej pt. „Dwie ojczyzny. Szlakami Juliusza Słowackiego”,
  • zbiór legend Zbigniewa Kozłowskiego „Legendy lubuskie” cz.2.

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

 1. XVI edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i V edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego – 25 lutego.
 2. Spotkania autorskie dla najmłodszych czytelników w ramach akcji „Z książką na walizkach” – 18-20 kwietnia. Ponad 30 spotkań w Zielonej Górze i bibliotekach terenowych organizowanych przy współpracy z Wydawnictwami Ossolineum i Literatura.
 3. Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego (spotkania z 8 pisarzami z krajów ościennych) – 11-13 maja 2009 r.
 4. Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci, z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł (Tydzień Bibliotek, Ferie zimowe 2010, Działalność „Klubu Mam”, wydawnictwa regionalne, „Bibliotekarz Lubuski”, Wojewódzka konferencja bibliotekarzy.
Złożone już ponadto wnioski o dofinansowanie innych działań Biblioteki: Zakup nowoczesnego wyposażenia dla pracowni plastycznej oraz pięciu filii miejskich WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Publikacja i promocja Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”, Digitalizacja „Gazety Lubuskiej/Zielonogórskiej” z lat 1950-1989, „Dużo czytam – bezbłędnie piszę”. Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dziecięce, II Międzynarodowy Festiwal Literacki, Konserwacja zabytkowych zbiorów WiMBP im. C. Norwida.
Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych w Spółdzielni Inwalidów „Nadodrze” w Bytomiu Odrzańskim i u innych sponsorów o dotację na zakup książki mówionej.
Planuje się złożenie wniosku w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP. Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także Antykwariat Internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE

 1. Gmach główny
  1. Przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót dla inwestycji „Termomodernizacja gmachu głównego WiMBP” realizowanej z dofinansowaniem ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
  2. Przeprowadzenie, nadzór i koordynacja prac remontowych związanych z wymianą elewacji, dociepleniem dachów, wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i montażem wentylacji w budynku głównym WiMBP (planowany termin: 15 kwietnia – 30 listopada 2010 r., montaż instalacji c.o. – do 30.09.2010 r., montaż wentylacji – do 30.10.2010 r.). Od 15 czerwca do 31 sierpnia planowane jest zamknięcie Biblioteki dla czytelników.
  3. Zlecenie opracowania dokumentacji projektu technicznego przebudowy i modernizacji parteru i klatek schodowych w budynku głównym Biblioteki.
  4. Położenie w budynku głównym instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz przebudowa otworów drzwiowych, zamontowanie ognioodpornych drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach wewnętrznej klatki ewakuacyjnej w celu wydzielenia stref pożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych).
  5. Przebudowa dźwigu towarowego do przewozu czasopism w Magazynie Książek na V piętrze.
  6. Opracowanie nowej koncepcji ekspozycji i funkcjonowania Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza i Galerii Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XXI w.
  7. Zakup i montaż kompaktowych regałów przesuwnych w Magazynie Książek na IV piętrze (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych).
  8. Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości oraz częściowa wymiana wyposażenia (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych).
 2. Filie miejskie
  1. Remont kapitalny Filii 1 i 11 przy ul. Ptasiej łącznie z wymianą okien, grzejników i montażem nowych opraw oświetleniowych (realizacja w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych z Urzędu Miasta).
  2. Spakowanie i zabezpieczenie w budynku głównym księgozbioru i wyposażenia Filii nr 7 w związku z koniecznością opuszczenia do końca lutego 2010 r. pomieszczenia w budynku Domu Kultury na Chynowie.
  3. Adaptacja dodatkowego pomieszczenia przy Filii nr 5, ul. II Armii pozyskanego od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na bibliotekę dziecięcą.
  4. Starania o pozyskanie większego lokalu na os. Przyjaźni na Filię nr 13. W przypadku otrzymania większego pomieszczenia: adaptacja i przeniesienie Filii z ul. Budziszyńskiej.


Planuje się również zakup samochodu osobowego przeznaczonego do wyjazdów służbowych do bibliotek funkcjonujących w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych.


Drukuj