Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze za 2010 rok

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów
W drodze zakupu pozyskano 4 132 wol. książek o wartości 118 122,4 zł oraz 624 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych o wartości 35 001,11 zł; w drodze darów i innego rodzaju nabytków pozyskano 598 j. inw. zbiorów specjalnych o wartości 24 715,29 zł oraz 6 714 wol. książek o wartości 131 857,79 zł, w tym 1.181 wol. zakupiono ze środków uzyskanych ze sprzedaży „cegiełek” za 28 349,59 zł i 240 wol. za pieniądze od sponsorów o wartości 5.887 zł.
Wskaźnik zakupu książek za 2010 rok wynosi 4,4 wol. (2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.).
Do Biblioteki wpłynęło w 2010 r. 450 egz. czasopism (351 tytułów) oraz 88 woluminów wydawnictw zbiorowych.
Ze zbiorów Biblioteki w okresie sprawozdawczym wycofano 8.181 wol. oraz 6.648 wol. z bazy komputerowej, w wyniku selekcji materiałów zniszczonych, zdekompletowanych, zdezaktualizowanych i nieczytanych.
Wprowadzono do komputerowej bazy danych 10.846 wol. nabytków oraz około 930 jedn. wydawnictw ciągłych. Ponadto umieszczono w bazie 270 opisów zbiorów specjalnych, 1278 muzycznych i 10. 985 opisów zbiorów regionalnych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2010 roku o 500 opisów obiektów oraz 798 publikacji z zasobów WiMBP (głównie książki i czasopisma od XVIII do I połowy XX wieku, grafikę, kartografię). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 2 919 dokumentów ze zbiorów Biblioteki.
W 2010 zarejestrowano 13 340 wyświetleń tych publikacji.
W 2010 roku przeprowadzono cztery skontra zbiorów w filiach: ze względu na likwidację w Filii nr 13, ponadto w Filii nr 7 i 12 oraz w Oddziale Obsługi Osób Niepełnosprawnych.
Na bieżąco aktualizowano zbiory, dokonując selekcji książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.
Do zbiorów zabezpieczonych w 2010 r. przyjęto 3 955 wol., wycofano 4 790 (sprzedaż, makulatura, przekazanie innym instytucjom).
W 2010 roku przeprowadzono proces zmiany tekstowego formatu programu Prolib na format Marc 21. Konwersja dotyczyła wydawnictw zwartych, czasopism i wydawnictw ciągłych oraz innych typów dokumentów tj. audiobooków, filmów i dokumentów dźwiękowych. Od stycznia do grudnia przeprowadzono szereg szkoleń w zakresie obsługi Proliba M21 dotyczących gromadzenia i opracowania dokumentów oraz Opaca WWW, skierowanych do pracowników WiMBP oraz bibliotek terenowych działających w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych. W procesie opracowania zbiorów Biblioteka korzysta z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych udostępnianej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu ¦ląskiego. Ostateczne uruchomienie wersji produkcyjnej formatu Marc 21, poprzedzone dwiema konwersjami próbnymi, odbyło się w dniach 27-28 września 2010.
W październiku 2010 podjęto decyzję o konwersji w kolejnym roku modułu Bibliografia oraz Starodruki z systemu Promax do systemu Prolib M21.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2010 r.:
  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Zbiory wol. wartość w zł wol. wartość w zł wol. wartość w zł
książki 6.365 157.960,35 4.481 92.019,84 10.846 249.980,19
zbiory specjalne 1.201 59.367,65 21 348,75 1.222 59.716,40
czasopisma i zbiory ciągłe 596 28.872,14 92 tytuły 16.389,88 688 45.262,02
2. Udostępnianie zbiorów
W 2010 r. odnotowaliśmy spadek liczby czytelników – w stosunku do 2009 r. ich liczba spadła o 6,2%. Wynika on głównie z ograniczonej dostępności do poszczególnych agend Biblioteki z powodu utrudnień podczas remontu budynku głównego, a zwłaszcza wyłączenia poszczególnych agend z użytkowania na czas prowadzenia prac remontowych. Dodatkowo przyczyn tego zjawiska należy szukać między innymi w dalszym spadku liczby studentów w Zielonej Górze oraz braku zadowalającego poziomu dopływu nowości wydawniczych i rosnącej popularności Internetu i wydawnictw elektronicznych.
W 2010 roku, dzięki środkom pozyskanym od sponsorów oraz funduszom ze sprzedaży złomu, otwarto w gmachu głównym WiMBP mediatekę Góra Mediów – multimedialną bibliotekę kierowaną do młodego użytkownika oraz innych osób zainteresowanych zbiorami na nowoczesnych nośnikach. Oferuje ona zbiór najnowszych filmów DVD i Blu-ray, płyt muzycznych, audiobooków, e-booków, gier PC i PS3, elektronicznych programów edukacyjnych i narzędziowych oraz polskich i zagranicznych baz danych z różnych dziedzin wiedzy, a także audiobooków i e-booków. W mediatece utworzono specjalne strefy tematyczne: Muzyki i Filmu, Wiedzy, Książki Elektronicznej, Hobby, które skupiają użytkowników o podobnych zainteresowaniach. Od chwili powstania Góra Mediów cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem odwiedzających Bibliotekę. Z pewnością wpłynie na poprawę statystyki odwiedzin w kolejnych latach.
  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Ilość czytelników ogółem 12.437 13.384 25.821
Wypożyczenia na zewnątrz 117.988 242.890 360.878
Wypożyczenia na miejscu 80.591 28.017 108.608
Ilość wypożyczeń czasopisma na miejscu 26.432 19.972 46.404
Ilość udzielonych informacji 52.131 29.890 82.021
Ilość osób korzystających z czytelni internetowych 8.029 5.542 13.575

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
„Bibliografia Ziemi Lubuskiej” – w 2010 roku zbibliografowano 1 164 książki oraz 5 701 numerów czasopism, sporządzono ok. 6 310 opisów artykułów. Stan bazy – 101 271 opisów bibliograficznych.
WiMBP od 2006 r. uczestniczy w opracowywaniu bibliografii artykułów z gazet i tygodników – wspólnej bazy bibliotek publicznych i Biblioteki Narodowej (dostępnej przez Internet). W Dziale Informacji bibliografowany jest tygodnik „Przegląd” oraz stały dodatek do „Gazety Wyborczej” – „Zielona Góra”.
W 2010 r. sporządzono 906 opisów artykułów, przesłanych drogą elektroniczną do Biblioteki Narodowej.
4. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
Działalność instrukcyjno-metodyczna
W ramach sprawowania nadzoru merytorycznego i udzielania pomocy 166 bibliotekom publicznym południowej części województwa w 7 powiatach, na bieżąco prowadzone były konsultacje bezpośrednie i telefoniczne. Udzielano też różnego rodzaju informacji w sprawach organizacyjnych i związanych z działalnością bibliotek. W roku 2010 pracownicy WiMBP 183 razy wyjeżdżali w teren (sprawy organizacyjne, instruktaż ogólny, szkolenia, seminaria, uroczystości biblioteczne i spotkania okolicznościowe).

 1. Zebrano analizy oraz sprawozdania opisowe i liczbowe z bibliotek terenowych oraz filii i WiMBP. Niezbędne dane statystyczne przekazano drogą elektroniczną do GUS w Krakowie. Szczegółową analizę dotyczącą sieci bibliotek publicznych województwa za 2009 r. przesłano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Koordynowano podział dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 49 bibliotek terenowych.
 3. W ramach pomocy metodycznej opracowano wzorcową instrukcję kancelaryjną dla bibliotek terenowych.
 4. Opracowano informator statystyczny „Biblioteki publiczne województwa lubuskiego”. Stan w dniu 31.12.2009 r.
 5. Koordynowano akcję SBP przekazania darów książkowych przez ¦wiat Książki. Łącznie otrzymano 1490 egz. w kwocie 55 804,90 zł, z czego 1259 egz. dla bibliotek terenowych.

Seminaria i doskonalenie zawodowe

 1. Zorganizowano seminarium dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego, podczas którego omówiono między innymi zasady migracji do platformy PROLIB MARC 21, efektywnego korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych, aktualności dotyczące Dyskusyjnych Klubów Książki, Programu Rozwoju Bibliotek i Biblioteka+, zaprezentowano też elektroniczny dziennik biblioteczny (17 marca 2010 r.).
 2. Przeprowadzono dziesięciodniowe szkolenia dla 40 bibliotekarzy oraz 6 pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Biblioteka+. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy szkoleniowe, łącznie od 17 maja do 9 grudnia zrealizowano 20 ośmiogodzinnych dni szkoleniowych. w ramach 4 cykli tematycznych: „Organizacja i zarządzanie biblioteką, „Komunikacja interpersonalna”, „Tworzenie stron internetowych”, „Nowe media i biblioteka w sieci”.
 3. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek przeszkolono 72. bibliotekarzy południowej części województwa w zakresie: technologie komunikacyjne w bibliotece. Łącznie zrealizowano 25 dni szkoleniowych podzielonych na 5 modułów.
 4. Wspólnie z Zarządem Oddziału SBP przygotowano seminarium wyjazdowe bibliotekarzy do Parku Mużakowskiego.
 5. Przeprowadzono szkolenia z Formatu MARC 21 dla pracowników bibliotek przyłączonych do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (19-21 kwietnia oraz 26-28 kwietnia) oraz pracowników WiMBP (27 stycznia – 2 lutego).
 6. Przygotowano 2 spotkania warsztatowe dla moderatorów DKK.
 7. W ramach comiesięcznych szkoleń pracowników WiMBP zorganizowano 10-spotkań tematycznych, które dotyczyły m.in. estetyki i technologii wydawnictw elektronicznych, skandynawskich systemów bibliotecznych, wybranych problemów kultury i nauki na ¦rodkowym Nadodrzu.
 8. Pracownicy WiMBP uczestniczyli również w wewnętrznym 10 godzinnym kursie praktycznym MS Excel (20 osób) oraz kursie z zakresu windykacji (18 osób).
 9. W 2010 roku w WiMBP 4 pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej UZ przebywało na miesięcznej praktyce zawodowej, w ramach doskonalenia zawodowego oraz pogłębienia kwalifikacji i wiedzy potrzebnych do awansu zawodowego.
 10. Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w ogólnopolskich konferencjach i kursach:
  1. trzyosobowy zespół pracowniczy od 2010 roku uczestniczy w projekcie „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz: Norweską Bibliotekę Narodową, Małopolski Instytut Kultury, Konferencję Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych i norweskie biblioteki w Buskerud, Akershus, Vestfold. Projekt zakłada wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą oraz budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym. W jego efekcie powstały długofalowe strategie działania i rozwoju 18 bibliotek wojewódzkich. W ramach programu przedstawiciele WiMBP uczestniczyli w cyklu czterech spotkań warsztatowych: 10-12 marca 2010 r. w Warszawie, 28-30 kwietnia w Krakowie, 7-9 lipca we Wrocławiu, 20-22 października w Poznaniu. Warsztaty uzupełniła wizyta studyjna w Norwegii w dniach 13-18 września 2010. Pomiędzy spotkaniami korzystaliśmy z konsultacji z polskimi i norweskimi ekspertami. Doświadczenia bibliotek norweskich we wdrażaniu nowoczesnych strategii, modernizacji i organizacji bibliotek, podnoszeniu kompetencji pracowników, prowadzeniu badań i tworzeniu atrakcyjnej oferty biblioteki, okazały się wielce inspirujące dla naszej Biblioteki. Do końca 2010 roku dokument Strategii WiMBP był konsultowany przez ekspertów norweskich;
  2. szkolenie dla pracowników działów instrukcyjno-metodycznych bibliotek wojewódzkich oraz osób zajmujących się promocją i realizacją szkoleń dla bibliotekarzy, realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (3-5 lutego, 21-23 kwietnia, 23-25 czerwca, 29 września – 1 października, 1-3 grudnia), Puszczykowo k/ Poznania;
  3. V Forum Młodych Bibliotekarzy (9-10 września), WBP Lublin;
  4. szkolenia z zakresu planowania pracy w bibliotece w ramach PRB (1-4 stycznia, 22-23 lutego, 26-27 kwietnia, 21-22 czerwca, 20-21 września), Jesionka;
  5. udział w IV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Fantastyczność i cudowność: Mit – Literatura – Tajemnica (24-25 maja), Uniwersytet Zielonogórski;
  6. konferencja – Dobra kultury w sieci ( 7-8 grudnia), Wrocław;
  7. warsztaty – Wspólna baza BN i bibliotek publicznych nt. opracowania rzeczowego artykułów z gazet i tygodników polskich w formacie Marc 21 (18 maja), Warszawa.

5. Działania zmierzające do informatyzacji Biblioteki
W roku 2010 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida podjęto szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do uruchomienia mediateki.
Najważniejszą inwestycją była zmiana platformy oprogramowania bibliotecznego na wersję PROLIB MARC 21. Dokonanej reinstalacji towarzyszyła rekonfiguracja serwerów bibliotecznych. W ramach tej inwestycji przeprojektowano i wdrożono wirtualne sieci LAN, a także dostosowano warstwę fizyczną lokalnej sieci komputerowej. Przedefiniowano również i dostosowano do nowych warunków politykę bezpieczeństwa WiMBP. Wdrożenie oprogramowania w nowej wersji wymagało również szeregu szkoleń, które przygotowano ze strony sprzętowej i programowej (m.in. rekonfiguracja serwerów bazodanowych oraz przygotowanie sprzętu szkoleniowego – konfiguracja komputerów laboratoryjnych itd.).
W związku z realizacją w 2009 roku łącza światłowodowego od budynku Biblioteki, w 2010 r. rozbudowano wykonany wcześniej węzeł sieci miejskiej ZielMAN, opracowano zmiany adresacji IP, przekonfigurowano oprogramowanie w urządzeniu CISCO PIX Firewall, a także zrekonfigurowano przełączniki CISCO Catalyst i dokonano zmian w konfiguracji niektórych usług sieciowych funkcjonujących na serwerach UNIX.
W roku 2010 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. własnych informacyjnych baz danych (m.in. Dziecioopac), a także baz danych bibliograficznych. Dokonano również przedłużenia o kolejny rok udostępniania części wcześniej zakupionych informacyjnych baz danych. Zakupiono bazę danych aktów prawnych (LEX) oraz dostęp do portalu wydawnictwo INFOR.
Inwestycje w sprzęt komputerowy objęły między innymi zakup komputerów PC (8 sztuk), a także ich instalację w działach Biblioteki (m.in. czytelniach).
W ramach programu PRB od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego otrzymano 15 komputerów przenośnych, 2 drukarki laserowe, 3 atramentowe i projektor multimedialny.
W celu uruchomienia mediateki oraz zmiany lokalizacji niektórych działów WiMBP zmodernizowano oraz rozbudowano okablowanie sieci strukturalnej.
W 2010 roku dokonano również szeregu prac oraz inwestycji związanych z bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej Biblioteki, m.in. drobne naprawy i zmiany konfiguracji sprzętu, reinstalacje systemów operacyjnych, zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników itp.
Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek – 396 363 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych – 11 973 rekordów,
 • baza katalogowa czasopism – 49 688 jedn.,
 • baza DŻS – 28 007 jedn.,
 • baza katalogowa zbiorów zabezpieczonych – 43 295 wol.

6. Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury
W 2010 roku przeprowadzono szereg działań integracyjnych ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Były to m.in. 23 spotkania (w których wzięło udział 356 osób) z elementami biblioterapii z grupami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”, „Arkadia”, „Kolory Życia”. Kontynuowano współpracę z grupą chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”. Współpracowano również z Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych umożliwiającą za zasadzie punktu bibliotecznego wypożyczanie książki mówionej na kasetach dźwiękowych oraz Stowarzyszeniem „Larix” bezpłatnie udostępniającym książki mówione w formacie Czytak. W Oddziale Książki Elektronicznej przyjęto w ub. roku 10 wycieczek. Biblioteka oferowała przez cały rok akcję „Książka na telefon”, w ramach której dostarczano nieodpłatnie książki do domu czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym i starszym.

7. Wypełnianie funkcji Biblioteki jako ośrodka informacji

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Naukowej i Regionalnej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. W sumie w Bibliotece udzielono 96 688 informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych: w Dziale Informacji 676 informacji wymagających więcej poszukiwań (w tym 112 informacji przekazanych e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza), w Dziale Obsługi Niepełnosprawnych 992, w informacji katalogowej 14 667, w Dziale Udostępniania 80 284, w Dziale Zbiorów Specjalnych 69.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: przyjęto 374 zamówienia, w tym 255 od bibliotek i 119 od czytelników indywidualnych. Zrealizowano 311 zamówień, w tym 209 dla bibliotek i 102 dla czytelników indywidualnych. Realizacja zamówień objęła: 268 książek, 41 artykułów (36 skanów, 5 kserokopii), 51 mikrofilmów, 3 kasety VHS. Zrealizowano także 4 kwerendy dla różnych podmiotów.
Oprowadzono po Bibliotece 70 wycieczek, głównie dzieci i młodzież.

8. Działalność wydawnicza
Nakładem wydawnictwa WiMBP Pro Libris ukazały się następujące publikacje:

 • W służbie władzy czy społeczeństwa. Wybrane problemy kultury i nauki na ¦rodkowym Nadodrzu w latach 1945-1989 [wydawnictwo konferencyjne],
 • Czesław Sobkowiak, Coraz mniej [wiersze],
 • Janusz Koniusz, Przypowieść o podróży [wiersze],
 • Jakub Rawski, Pasaże [wiersze],
 • Ewa Dybowska, Szept krętych zdarzeń [wiersze],
 • Zdzisław Grudzień, W kulisach i na scenie. Część II. Wspomnienia 1980 – 1992.

Wydawnictwa ciągłe:
Kontynuowano wydawanie Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”, które w 2004 roku stało się kwartalnikiem. W 2010 roku ukazał się numer 1(30) i podwójny numer 2-3 (31-32), w obu pojawiły się artykuły w polsko-niemieckiej wersji językowej. Zorganizowano trzy promocje kolejnych numerów kwartalnika, które miały miejsce we Frankfurcie/Odrą, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Numer 1(30) kwartalnika poświecony był zagadnieniom związanym z regionalizmem, zaś podwójny numer potencjałowi województwa lubuskiego.
Wydano kolejne dwa numery pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski”: 1(29) i 2(30).

9. Działalność naukowa Biblioteki
Konferencje:
2 grudnia br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyła się konferencja naukowa „W służbie władzy czy społeczeństwa. Wybrane problemy kultury i nauki na ¦rodkowym Nadodrzu w latach 1945-1989”. W czasie spotkania wygłoszono 11 referatów poświęconych szerokim aspektom działalności kulturalnej i naukowej w regionie w trudnych czasach PRL. Grono referentów stanowili naukowcy reprezentujący lokalne instytucje kultury, a także zaproszeni goście z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Na dzień konferencji przygotowano publikację książkową składającą się z 13 artykułów, pod tym samym tytułem.
Zorganizowano konferencję wojewódzką bibliotekarzy i Małe Targi Książki ph. „Zobaczyć świat poprzez rodzinę. Biblioteka miejscem wspomagania polityki prorodzinnej” (6-7 października 2010 r.). W konferencji wzięło udział 61 bibliotekarzy z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. W ciągu dwóch dni uczestnicy wysłuchali 9 prelekcji związanych z działaniami wpisującymi się w zakres tematyczny kierunków prorodzinnej polityki społecznej województwa lubuskiego, zapoznali się z przykładami współpracy z rodzinami, wzięli udział w poetycko-plastycznych warsztatach z książką podczas spotkania autorskiego z Elizą Piotrowską, autorką i ilustratorką książek dla dzieci. Konferencji towarzyszyły Małe Targi Książki, które były okazją do zapoznania się z autorami i najnowszymi wydawnictwami z zakresu literatury dziecięcej oraz uzupełnienia zbiorów przez biblioteki szkolne i publiczne, a także przez indywidualnych czytelników.
10 grudnia w WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wspólna Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek. Podczas spotkania z udziałem władz województwa lubuskiego, dyrektorów bibliotek wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz przedstawicielami z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, omówione zostały m.in. efekty i przebieg realizacji PRB w województwie lubuskim. W konferencji licznie uczestniczyli również dyrektorzy i kierownicy bibliotek terenowych regionu lubuskiego, przedstawiciele gminnych koalicji oraz władze gminne. Koordynatorzy regionalni PRB ogłosili regulamin I Lubuskiego Konkursu Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek.
Publikacje pracowników:
W 2010 r. ukazało się 41 publikacji pracowników Biblioteki. W większości są to artykuły zamieszczone w czasopismach: „Bibliotekarz Lubuski", „Pro Libris", „Puls", „Goniec Żagański". Są to też publikacje o charakterze naukowym, opublikowane w książkach: W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na ¦rodkowym Nadodrzu w latach 1945-1989, red. naukowa Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek ; Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek oraz w czasopismach "Studia Zachodnie" i "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej". Ponadto w 2010 r. 3 artykuły złożono do druku.
Badania naukowe:
27 maja br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyła się debata naukowa poświęcona 50. rocznicy „Wydarzeń zielonogórskich” ph. Geneza i skutki „Wydarzeń zielonogórskich” w dniu 30 maja 1960 roku. Debata miała na celu przedstawienie powyższych wydarzeń przy udziale zielonogórskiego, sulechowskiego i poznańskiego środowiska naukowego zajmującego się tą problematyką. W debacie udział wzięli: prof. Czesław Osękowski – Uniwersytet Zielonogórski, Tadeusz Dzwonkowski – Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Bogdan Biegalski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Bartosz Kuświk – Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Spotkanie moderował dr Przemysław Bartkowiak – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.
Badania czytelnicze:
Na potrzeby projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” – Projekt 18 przygotowano: badanie satysfakcji pracowników WiMBP, dyrektorów i kierowników bibliotek terenowych oraz ankietę „Korzystanie z usług WiMBP”.
Została przeprowadzona również ankieta nt. stanu komputeryzacji bibliotek publicznych – stan na 30.06.2010.
W związku z projektem utworzenia pierwszej w województwie lubuskim multimedialnej biblioteki przeprowadzono badania ph. „Zbudujmy razem nowoczesną bibliotekę multimedialną”. Badania miały na celu m.in. poznanie oczekiwań potencjalnych użytkowników mediateki, ich zainteresowania muzyczne, filmowe. Zdiagnozowano potrzeby respondentów w celu lepszego dostosowania oferty mediateki do oczekiwań potencjalnych użytkowników.

10. Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna
1) Działalność wystawiennicza
Salon:

- styczeń Digart zielononogórski. Wystawa pierwsza. Malarstwo, grafika, fotografie zielonogórskich członków wortalu internetowego digart.pl prezentującego sztukę współczesną,
- marzec Gaffiti zielonogórskie. Ekspozycja prac grafficiarzy – amatorów, którzy prowadzą działalność w ramach profilaktyczno-edukacyjnego programu Fundacji Bezpieczne Miasto dofinansowanego przez Urząd Miasta w Zielonej Górze,
- maj Bajecznica ze szczypiorkiem. Wystawa ilustratorów książek dziecięcych: Agnieszki Żelewskiej, Elżbiety Wasiuczyńskiej oraz Ewy i Grzegorza Pawlaków,
- czerwiec 18 mieć lat… Wystawa prac malarskich słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji zakończenia obchodów 18-lecia ZUTW,
- listopad Z mroku Wystawa autorska Leszka Mądzika z udziałem artysty. Ekspozycja wzbogacona została warsztatowym pokazem powstałym podczas dwudniowych zajęć z wrocławską i zielonogórską młodzieżą.

Hol:

- luty RPA – cały świat w jednym państwie. Wystawa fotografii Jerzego Szewczyka,
- marzec Archiwum Herminy von Reuss. Wystawa ze zbiorów WiMBP,
- kwiecień Zbrodnia katyńska. Wystawa upamiętniająca 70. rocznicę zbrodni katyńskiej z IPN Oddział w Poznaniu,
- czerwiec Rysunki satyryczne Zbigniewa Jujki. Wystawa rysunków z Biura Obchodów Roku Chopinowskiego z Warszawy w 100 rocznicę urodzin F. Chopina,
- wrzesień 30 maja 1960 w Zielonej Górze. W obronie Domu Katolickiego. Wystawa upamiętniająca 50. rocznicę wydarzeń zielonogórskich z materiałów IPN Oddział w Poznaniu,
- grudzień Inspiracje schulzowskie. Między ilustracją a sztuką. Malarstwo, grafiki, fotografie artystów z Ukrainy i Polski,
Starodruki odzyskują dawny blask – wystawa odrestaurowanych starodruków.

Zorganizowano ponadto 164 inne ekspozycje, m.in. w Oddziale dla Dzieci, filiach miejskich i Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych.
2) Czwartki Lubuskie
W 2010 roku zorganizowano w WiMBP 12 „Czwartków Lubuskich”:
6 spotkań z popularnymi twórcami, literatami, publicystami:
 
- 19.02. Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem, prowadzenie Konrad Stanglewicz,
- 23.02. Spotkanie z Leszkiem Mądzikiem, prowadzenie: Andrzej Buck,
- 18.03. Spotkanie z Mariuszem Czubajem, prowadzenie Krzysztof Koziołek,
- 07.10. Spotkanie z Maciejem Wojtyszko, prowadzenie Andrzej Buck,
- 25.11. Spotkanie z Maciejem Orłosiem, prowadzenie Elżbieta Wozowczyk-Leszko,
- 09.12. Spotkanie z Bohdanem Zadurą, prowadzenie Grzegorz Józefczuk.

5 promocji książek autorów regionalnych oraz spotkanie zielonogórskiego środowiska literackiego:

- 21.01. Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny, czy Hamlet w mundurze? dra Ireneusza Wojewódzkiego, prowadzenie: Dariusz Fabisz,
- 11.02. Noworoczne wierszowanie – otwarte spotkanie zielonogórskiego środowiska literackiego, połączone z promocją nr 4(29) Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”,
- 25.03. Ektoplazma Marka Lobo Wojciechowskiego, prowadzenie: Małgorzata Mikołajczak,
- 19.05. Przypowieść o podróży Janusza Koniusza, prowadzenie: Karl Grenzler,
- 09.06. W kulisach i na scenie Cz. 2 Zdzisława Grudnia, prowadzenie Edward Mincer,
- 17.06. Coraz mniej Czesława Sobkowiaka, prowadzenie Janusz Koniusz.

3) Praca z czytelnikiem dziecięcym
„Z książką na walizkach. V lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami” (19-21 września). W bibliotekach publicznych południowej części województwa lubuskiego odbyło się w ramach akcji 16 spotkań autorskich z 4 popularnymi twórcami książek dla dzieci: z Kaliną Jerzykowską, Agnieszką Frączek, Pawłem Beręsewiczem oraz Marcinem Brykczyńskim. Inauguracja akcji odbyła się 19 września br. we Wschowie. Imprezie plenerowej, której organizatorem była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie, towarzyszyło szereg atrakcji, m.in.: przemarsz ulicami Wschowy korowodu bajkowych postaci, występy miejscowych dziecięcych zespołów wokalnych i tanecznych, rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów: plastycznego „Czytam, tworzę”, literackiego „Czytam, piszę” oraz kiermasze książek przygotowane przez łódzkie wydawnictwo Literatura oraz wydawnictwo WiMBP Pro Libris.
Spotkania autorskie odbyły się w bibliotekach publicznych w: Zielonej Górze, Żarach, Szprotawie, Wschowie, Szlichtyngowej, Lubsku, Jasieniu, Zawadzie, Brzeźnicy, Kożuchowie, Sulechowie, ¦wiebodzinie, Mirostowicach Dolnych, Iłowej Żagańskiej.
VII Wiosenny Konkurs Ortograficzny. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów (projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, doskonalenie umiejętności ortograficznych i pogłębienie wiedzy z zakresu ortografii języka polskiego. Teksty dyktand pochodziły z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. W ramach konkursu przeprowadzono eliminacje w poszczególnych filiach: nr 2, 5, 8, 9, i 11 i Oddziale dla Dzieci. Dyktando finałowe pisały 753 osoby. Nagrodzono i wyróżniono 23 mistrzów ortografii.
W polsko-niemieckim królestwie baśni – cykl zajęć feryjnych dla dzieci z 5 agend Biblioteki (projekt finansowany przez Urząd Miasta). Celem zadania było stworzenie interesującej alternatywy spędzenia wolnego czasu dzieciom pozostającym podczas ferii w mieście, otoczenie ich opieką w czasie godzin pracy rodziców. Dzieci odwiedzające Bibliotekę miały świetną okazję poznać baśnie braci Grimm i Ewy Szelburg–Zarembiny: „Czerwony Kapturek”', „Koza, która prawdy nie mówiła”, „Kopciuszek”, „O wesołym krawczyku, nożycach i igle'' i wiele innych. Malowanie flag narodowych i przybliżenie biografii autorów, którzy gościli podczas ferii w zielonogórskich bibliotekach, stanowiło wprowadzenie w krainę polskich i niemieckich baśni. Każdy następny dzień rozpoczynał się czytaniem kolejnej baśni. Dzieci bardzo chętnie wcielały się w baśniowe postacie, przebierały się i odgrywały sceny teatralne, czytały z podziałem na role oraz pisały nowe zakończenia bajek. Zwieńczeniem programu był Bal z Kopciuszkiem w Oddziale dla Dzieci, na którym bawiły się wszystkie dzieci, biorące udział w projekcie.
XI Przegląd Mistrza Pięknego Czytania ph „Powróćmy do bohaterów polskich bajek dla dzieci – Misia Uszatka, Kota Filemona, Misia Pafnucego, Krasnala Hałabały, Pyzy, Wróbelka Elemelka i Wróbelka Ćwirka” (projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
W konkursie uczestniczyły 4 filie oraz Oddział dla Dzieci. W sali dębowej odbyło się przesłuchanie 50 kandydatów na mistrza ze szkół podstawowych (kl. I–IV). W przeglądzie wyłoniono 10 laureatów. Ponadto Jury konkursu przyznało 5 wyróżnień. Imprezę uświetnił występ grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej nr 18 „Koliberki” pod kierownictwem Jolanty Widzińskiej. Zwieńczeniem był poczęstunek złożony z przysmaków bohaterów królujących w tegorocznym przeglądzie.
Spotkania z niemiecką literaturą dziecięcą – przygotowanie i prowadzenie spotkań kończących projekt polsko-niemiecki (maj). W Jänschwalde odbyły się dwa spotkania z dziećmi w wieku 7-10 lat, podsumowujące projekt. Wręczono dzieciom nagrody i dyplomy, zaproponowano zabawy.
W spotkaniach uczestniczyło ok. 30 dzieci.
Jakie niemieckie słówka może pomieścić przedszkolaka główka? – impreza zorganizowana w Miejskim Przedszkolu nr 3 z udziałem dzieci z Niemiec.
Tydzień Bibliotek ph. Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy. W filiach nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 i Oddziale dla Dzieci odbyło się szereg imprez związanych z hasłem święta bibliotek, np.: w Filii nr 2 miała miejsce wystawa pt: „Silva rerum” („Las rzeczy”), czyli co czytelnicy pozostawiają w książkach. Prezentowane przedmioty wzbudziły szerokie zainteresowanie czytelników, którzy mogli zobaczyć, jak ciekawe obiekty mogą służyć za zakładki. Odbyły się również dwa spotkania: z Katarzyną Gruszką, pracownicą Telekomunikacji Polskiej, która rozmawiała z dziećmi na temat telefonicznego savoir-vivre’u, czyli jak powinna przebiegać kulturalna rozmowa telefoniczna i jakich słów należy używać oraz z Cezarym Molendą, aktorem i właścicielem kwiaciarni „Kuźnia Zapachów”, który zaprezentował jedną z baśni Andersena pt. „Dzwony”. W trakcie spotkania dzieci mogły podziwiać kolekcję dzwonków, z różnych zakątków świata, m.in. z Tybetu.
Filia nr 8 zorganizowała poszukiwanie skarbu na osiedlu Zastalowskim. Zabawa była jednocześnie doskonałą promocją osiedlowej biblioteki.
Tydzień Bibliotek w Oddziale dla Dzieci odbywał się pod hasłem „Czarujemy literki Abecadlika'' E. Kozyry-Pawlak i P. Pawlaka. Punktem wyjścia do warsztatów plastycznych było zwiedzanie kolorowej wystawy pod tytułem „Bajecznica ze szczypiorkiem”' znanych ilustratorów książeczek dla dzieci – państwa E. i P. Pawlaków, E. Wasiuczyńskiej oraz A. Żelewskiej. Następnie dzieci przystąpiły do plastycznych „wariacji”' na temat liter alfabetu. Zajęciom towarzyszyła muzyka z płyty „Muzyka dla ucha malucha”, znanych i lubianych kompozytorów: Paderewskiego, Czajkowskiego, Beethovena oraz Chopina.
W Filii nr 5 gościła grupa drugoklasistów. Tegoroczne hasło – „Biblioteka: słowa, dźwięki, obrazy” dzieci wyjaśniały z dużym zaangażowaniem. Wspominały o ilustracjach, fotografiach, głośnym czytaniu, śpiewaniu wierszy i oczywiście o wyrazach, bez których nie mogłyby powstawać książkowe opowieści. Bohaterem spotkania nie był jednak pisarz, ale twórca innego rodzaju – polski muzyk i kompozytor Fryderyk Chopin, bohater książki Michała Rusinka Mały Chopin.

4) Inne działania:
Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej (2 kwietnia) – w ramach imprezy umieszczono plakaty z hasłem Dnia w Filiach nr 2, 5 8, 9, 11 i Oddziale dla Dzieci, przeprowadzono po raz trzeci Głosowanie na ulubioną książkę wśród czytelników wyżej wymienionych Filii. W głosowaniu udział wzięło ok. 300 osób.
Kleksomania – druga edycja konkursu związana z 2. częścią przygód Pana Kleksa „Podróże Pana Kleksa”. Turniej drużyn dla czwartoklasistów, w ramach obchodów dnia patrona Oddziału dla Dzieci, Pana Kleksa, przebiegał w dwóch etapach. W konkursie udział wzięły 32 osoby, w finale-12.
Z kalendarza świąt nietypowych – 2 konkursy plastyczne w Filii nr 7: z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt (4.10) i Dnia Postaci z Bajek (5.11). W konkursach wzięło udział 40 dzieci z Zespołu Edukacyjnego nr 1.
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – w Filii nr 9 w ramach corocznej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 100 osób. Plakaty, foldery i zakładki akcji dostarczono do przedszkoli i szkół podstawowych oraz podarowano małym czytelnikom, uczestniczącym w spotkaniach.
„Turystyka kosmiczna” w Filii nr 4 – prezentacja multimedialna Mariana Łysakowskiego, wykładowcy PWSZ w Sulechowie, przewodnika i pilota wycieczek.
Basiowy Bal Pasiastych dla najmłodszych czytelników, inspirowany serią książek o Basi, zorganizowało 46 placówek bibliotecznych południowej części województwa.
„Pasje naszych czytelników” – cykl wystaw w Filii nr 4, na których prezentowane są zbiory kolekcjonerskie, fotografie, wyroby rękodzielnicze itp. czytelników biblioteki. W 2010 roku zorganizowano 9 wystaw, m.in. ¦wiat lalek szydełkiem malowany, Dzwonki i janczary, Okna (fot.), Fajki i trofea członków zielonogórskiego Klubu Fajki, Zielona Góra na zdjęciach z 1929 roku.
Głośne czytanie książki wybranej przez małych pacjentów (51 uczestników) Filia nr 10 – Szpital, 17 spotkań w Oddziale Dziecięcym.

5) Dyskusyjne Kluby Książki
Koordynowano działalność 61 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego. Kluby liczą 450 stałych członków. W 2010 r. uczestniczyli oni w 474 spotkaniach klubowych, podczas których omówiono 473 książki popularnych autorów polskich i zagranicznych. Zorganizowano dla klubowiczów 56 spotkań autorskich (23 w Zielonej Górze), m.in.: z M. Orłosiem, G. Kasdepke, P. Beręsewiczem, E. Nowak, M. Czubajem, A. Frączek, K. Koziołkiem, M. Niemyckim, E. Piotrowską, J. Krzyżanek, P. Kotlewskim, J. Dudziak, K. Grenzlerem, M. Wojtyszko, D. Grzesiak, H. Kuropatnicką-Salomon, E. Wasiuczyńską, P. Pawlakiem, E. Kozyrą-Pawlak, A. Żelewską, M. Budzyńską, B. Zadurą, E. Lukas-Janowską, B. Beling (Teatr Rozrywki Trójkąt). Zakupiono 1 115 wol. książek za 22 663 zł. Dla moderatorów DKK zorganizowano 3 spotkania warsztatowe (w tym I Wojewódzki Zlot Ludzi Książki 9 grudnia 2010 r.). Od stycznia 2009 roku, w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki przy WiMBP, działalność prowadzi Klub Mam. W 2010 roku zorganizowano 20 spotkań dla mam i ich pociech (m.in. spotkania: z logopedą, autorami książek dla dzieci, warsztaty z bajkoterapii).

6) Inne formy pracy z czytelnikiem dorosłym
Piątkowe wieczory muzyczne – odbyły się 4 koncerty (Koncert Bożonarodzeniowy, W hołdzie Chopinowi, Witaj majowa jutrzenko…, Dzień Dziecka w rytmie tańca). Koncertów w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze wysłuchało ok. 290 osób.
Szachy – codzienna oferta Czytelni w Filii nr 4. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem starszych czytelników, którzy grają od otwarcia do zamknięcia biblioteki. W 2010 roku z oferty skorzystało 301 osób.
Galeria na Ptasiej – powstała z inicjatywy członków grupy fotograficznej Alfa w Filii nr 1. W 2010 r. miało miejsce 6 wystaw prac fotograficznych członków grupy.
Herbatka przy samowarze – odbyło się 10 spotkań w Filii nr 4, w czasie których można było podyskutować na różne tematy, powspominać, pograć w szachy. Oferta dla ludzi starszych, samotnych itp. Były to m.in.: „Dzieje Zawady” i „Dzieje Krępy” – spotkanie z Wilhelmem Skibińskim, autorem opracowań; „Prześladowania Żydów” (2 spotkania) – prelekcja Gabriela Wziętka, pasjonata i miłośnika historii; „Ciekawostki z historii Zielonej Góry” – spotkanie z Tomaszem Czyżniewskim, redaktorem „Gazety Lubuskiej”, autorem cyklu o historii Zielonej Góry; Pokrętne ścieżki życia” (2 spotkania) – opowieści o losach m.in. zesłańców na Sybir; „O czym mówią gwiazdy na Gwiazdkę” – krótki wykład z astronomii Henryka Butkiewicza, wiceprezesa Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

7) Inne ważniejsze wydarzenia kulturalne
Podczas Czwartku Lubuskiego 25 lutego 2010 wręczono nagrody za najlepszą książkę literacką i naukową autorów mieszkających na ¦rodkowym Nadodrzu Lubuski Wawrzyn Literacki Lubuski Wawrzyn Naukowy za 2009 rok. Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego został poeta Marek Lobo Wojciechowski za książkę Ektoplazma. Ponadto przyznano dyplomy: za debiut literacki dla Doroty Grzesiak za książkę Dla, za całokształt twórczości Janowi Januszowi Werstlerowi, za walory edytorskie dla wydawcy – WiMBP w Gorzowie Wlkp. za publikację Stąpanie po szkle autorstwa Anny Żłobińskiej.
Za najlepszą publikację naukową o tematyce regionalnej jury uznało książkę Wojciecha Strzyżewskiego, Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek).
Uroczystość uświetnił występ Karoliny Cichej – wokalistki, multiinstrumentalistki, kompozytorki, muzykującej aktorki.
Zorganizowano II Międzynarodowy Festiwal Literatury, w terminie 17-19 maja, z udziałem autorów z krajów sąsiadujących z Polską, W ciągu trzech dni Lubuszanom przybliżono literaturę krajów sąsiadujących z Polską oraz sylwetki dorobek twórczy gości z Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec, Polski i Ukrainy. Swoje kraje reprezentowali: Maryja Martysiewicz, Michal Ajvaz, Eugenijus Ališanka, Karl Grenzler, Jacek Podsiadło i Jurij Andruchowycz. 17 maja odbyło się spotkanie z wybitnym prozaikiem z Ukrainy Jurijem Andruchowyczem. Moderatorem był tłumacz i poeta, Jacek Podsiadło. Następnie awangardowa grupa Karbido zaprezentowała koncert Cynamon z dodatkiem Indii z udziałem Jurija Andruchowycza jako wokalisty zespołu.18 maja zaproszeni goście oraz regionalni pisarze wzięli udział w Biesiadzie Literackiej. Spotkanie prowadził redaktor Radia Zachód – Konrad Stanglewicz. W programie imprezy znalazło się również miejsce na degustację tradycyjnych potraw z państw biorących udział w przedsięwzięciu.19 maja odbyła się promocja tomiku Przypowieść o podróży Janusza Koniusza, w tłumaczeniu Karla Grenzlera z Niemiec.
Schulzowska Jesień w Norwidzie, 8-9 grudnia – cykl imprez inspirowanych osobą i twórczością Brunona Schulza, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. W ramach imprezy odbyły się: 8 grudnia – projekcja filmu dokumentalnego Alfred Schreyer z Drohobycza, wernisaż zbiorowej wystawy Inspiracje schulzowskie. Między ilustracją a sztuką oraz panel dyskusyjny z udziałem dr Wiery Meniok, kierownika Centrum Polonistycznego Uniwersytetu w Drohobyczu i dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, Grzegorza Józefczuka, prezesa Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza oraz Bohdana Zadury, poety, prozaika, uczestnika festiwali schulzowskich w Drohobyczu. 9 grudnia miłośnicy twórczości Bohdana Zadury uczestniczyli w ramach Czwartku Lubuskiego w spotkaniu autorskim z nim. Podziwiali także spektakl Teatru Formy z Wrocławia pt. Ulica krokodyli w reżyserii Józefa Markockiego. Współorganizatorami imprezy były: Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie oraz Dyskusyjne Kluby Książki południowej części województwa.
Zainaugurowano działalność Zielonogórskiego Salonu Poezji, który funkcjonuje przy udziale Zielonogórskiego Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W 2010 roku odbyły się 2 spotkania, pierwsze 11 marca, drugie 20 maja. Na pierwszym ze spotkań prezentowano twórczość zielonogórskich poetek, Anny Tokarskiej oraz Barbary Konarskiej, gościem drugiego spotkania była Irena Jun, aktorka, reżyserka, która zaprezentowała monodram składający się z utworów Wisławy Szymborskiej pt. Portret kobiecy.
14 grudnia 2010 r. otwarto pierwszą w regionie mediatekę. Nazwa - Góra Mediów wiąże ze sobą aspekt regionalności całego projektu z powstaniem pierwszego w województwie lubuskim miejsca skupiającego wiele mediów, stanowiącego centrum, które łączy kulturę z rozrywką. Oferta biblioteki multimedialnej kierowana jest przede wszystkim do młodego użytkownika, jak również do osób, które na co dzień korzystają z multimediów i programów komputerowych. W mediatece każdy może rozwijać swoje hobby korzystając z Internetu, nowoczesnych zasobów sprzętowych oraz programów edukacyjnych, doskonalić również umiejętności językowe, posłuchać ulubionej muzyki, obejrzeć film, skorzystać z audiobooków i e-booków, czy zagrać w gry PC i PS3. Dla ułatwienia użytkownikom korzystanie z mediateki Góra Mediów, zostały utworzone strefy tematyczne: Muzyki i Filmu, Wiedzy, książki elektronicznej, Hobby.
Biblioteka była współorganizatorem XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. E. Paukszty „Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów” w Kargowej.
Z sukcesem przeprowadzono akcję Uwolnij książkę dla pacjentów szpitala, podczas której zbierano książki na potrzeby wszystkich oddziałów zielonogórskiej lecznicy. Dzięki mieszkańcom miasta udało się zorganizować niewielkie biblioteki we wszystkich oddziałach Szpitala Wojewódzkiego.

11. Zadania inwestycyjne i remonty
Przeprowadzono procedury w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji inwestycji „Termomodernizacji budynku głównego WiMBP Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej” oraz inspektora nadzoru. Prowadzono konsultacje i uzgodnienia szczegółów technicznych rozwiązań oraz zmian i uzupełnień do projektów z Biurem Projektowym opracowującym dokumentację (wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania oferentów, sprawdzanie i analiza złożonych ofert).
Zrealizowano inwestycję „Termomodernizacji gmachu głównego WIMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”. Organizowano front robót, prowadzono konsultacje, nadzór i koordynację przy realizacji prac remontowych związanych z wymianą elewacji, dociepleniem dachów, wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i montażem wentylacji w budynku. Wykonywano prace administracyjno-techniczne związane z przygotowaniem poszczególnych pomieszczeń do remontu. Współpracowano z IP drugiego stopnia: Wojewódzkim Funduszem Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją Zarządzającej LRPO w zakresie raportów z realizacji i rozliczeń inwestycji.
Opracowano dokumentację projektu technicznego remontu toalet na parterze oraz inwentaryzację dla modernizacji i nowej aranżacji parteru w budynku głównymi Biblioteki.
Zorganizowano nowe przestrzenie dla Działu Zbiorów Specjalnych oraz Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów na III piętrze. Do pomieszczenia na parterze przeniesiono Czytelnię Prasy.
Przeprowadzono roboty budowlano-modernizacyjne w pomieszczeniach domu przy ul. Jodłowej w Chynowie w celu adaptacji lokalu na potrzeby Filii nr 7.
Zlecono firmie zewnętrznej fizyczną całodobową ochronę budynku i mienia WiMBP oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługę szatni.
Ponadto prowadzono drobne remonty i bieżącą konserwację pomieszczeń, w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego, podniesienia funkcjonalności i estetyki Biblioteki oraz zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń i sprzętu.

12. Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.
Z Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • Konserwacja zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Mecenat Państwa 2010, MKiDN, kwota dofinansowania: 48 000,00 zł,
 • „Dużo czytam – bezbłędnie piszę”. Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo, PO Wydarzenia artystyczne. Literatura MKiDN, kwota dofinansowania: 10 670,40 zł,
 • II Międzynarodowy Festiwal Literatury, PO Wydarzenia artystyczne. Literatura MKiDN, kwota dofinansowania: 25 112,48 zł.

Środki z Instytutu Książki:

 • Dyskusyjne Kluby Książki – kwota dofinansowania: 70 000,00 zł.
Środki z budżetu Urzędu Miasta Zielona Góra:
 • Wydanie debiutu poetyckiego Oficyny Wydawniczej Pro Libris, kwota dofinansowania: 2 000,00 zł,
 • „W polsko-niemieckim królestwie baśni”. Ferie 2010, kwota dofinansowania: 3 000,00 zł,
 • Konferencja regionalna „Między władzą a społeczeństwem. Wybrane problemy kultury i nauki w latach 1945-1989 na ¦rodkowym Nadodrzu", kwota dofinansowania: 1 000,00 zł,
 • „Słowa, dźwięki, obrazy – Tydzień Bibliotek”, kwota dofinansowania: 1 000,00 zł,
 • Publikacja i promocja wydawnictw regionalnych oficyny Pro Libris, kwota dofinansowania: 4 000,00 zł.
Środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
 • Wydanie dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego” – 1 500 zł (środki dla SBP).

Z wynajmu pomieszczeń Biblioteki pozyskano 136 972,81 zł.
Z tytułu opłat bibliotek terenowych za korzystanie z Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych oraz pobieranie opisów bibliograficznych pozyskano 40 559 zł.
Ze sprzedaży „cegiełek” wpłynęło do Biblioteki 24 993 zł.
Ze sprzedaży wydawnictw w Antykwariacie Internetowym Volumen oraz podczas kiermaszy książek uzyskano w ub. r. 6 808 zł, które w całości przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych.
Od sponsorów:

 • prywatnych i instytucjonalnych na zbiory i wyposażenie mediateki: 18 820 zł,
 • Spółdzielni Mieszkaniowych „Kisielin”, „Zacisze”, „Zastal” na zakup nowości wydawniczych: 5 887,36 zł.


Złożono 7 wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych w 2011 r.
13. Realizacja pozostałych zadań

Lp. Nazwa zadania Część wojewódzka Filie miejskie Razem
1. lekcje biblioteczne 19 106 125
2. konferencje, sesje naukowe 7 - 7
3. spotkania autorskie 14 16 30
4. pogadanki, odczyty 9 16 25
5. szkolenia 31 4 35
6. konkursy 9 13 22
7. wystawy 22 154 176
8. inne (zajęcia biblioterapełtyczne, prelekcje, warsztaty) 132 105 237

Drukuj