Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2011

I. DZIAŁALNO¦Ć PODSTAWOWA

 1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
  1) Gromadzenie zbiorów:
  • zakup nowości wydawniczych do agend gmachu głównego Biblioteki i 11 filii miejskich, za środki własne instytucji, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów. Zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, na targach książki oraz od osób prywatnych
  • gromadzenie zbiorów regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy oraz zamówienia u wydawców,
  • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, ilustracji książkowej, grafiki, muzykaliów i notacji muzycznych, płyt CD, map współczesnych i planów miast,
  • poszerzenie zakupów książki „mówionej” na płytach CD, MP3, CD-R, zakup baz danych i czasopism w wersji elektronicznej, zakup innych zbiorów w postaci cyfrowej,
  • kompletowanie i uzupełnianie posiadanych zbiorów, braków w seriach wydawniczych oraz kontynuacja zamówień wydawnictw tomowych,
  • prenumerata wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych.
  2) Opracowanie zbiorów oraz przysposobienie ich do udostępniania:
  • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
  • kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych Filii nr 3, 7, 10,
  • kontynuacja wprowadzania do bazy zbiorów kartograficznych, grafiki oraz zbiorów prof. J. Kostrzewskiego,
  • umożliwienie połączenia obrazów cyfrowych dokumentów zamieszczonych w ZBC z ich opisami w katalogu OPAC (link URL).
  3) Konwersja baz bibliograficznych oraz starodruków do formatu Marc 21.
  4) Aktualizacja księgozbiorów:
  • selekcja książek we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
  • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i przestarzałych,
  • pakowanie i przewiezienie księgozbiorów likwidowanych filii nr 6 i 13.
  5) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
  • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
  • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
  • prowadzenie antykwariatu internetowego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień 2011).
  6) Komputerowa inwentaryzacja zbiorów (Filia nr 6, Magazyn, Czytelnia Ogólna)
  7) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych (w tym poloników i regionaliów, głównie niemieckich czasopism z XIX i I poł. XX w. wychodzących w Zielonej Górze), budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów.
 2. Udostępnianie zbiorów
  1) Obsługa biblioteczna około 24.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. 400.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 140.000 wypożyczeń).
  2) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
  3) Wymiana książek w punktach bibliotecznych na oddziałach Szpitala, przekazywanie książek zbędnych na oddział zakaźny i do hospicjum Szpitala Wojewódzkiego, dostarczanie książek pacjentom obłożnie chorym.
  4) Regularna wymiana księgozbioru dla czytelników niepełnosprawnych (książka mówiona na kasetach) w punktach bibliotecznych bibliotek terenowych.
  5) Przeprowadzenie akcji informacyjnej o działalności filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
 3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
  1) Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:
  • przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za 2007 – II kw.,
  • wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i bibliografii specjalnych,
  • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych.
  2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie
  i opracowanie dokumentów życia społecznego.
  3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:
  • współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego,
  • uzupełnianie bazy komputerowej LEX o opisy artykułów z czasopism prawnych.
  4) Kontynuacja sporządzania opisów bibliograficznych z „Przeglądu” i zielonogórskiego dodatku „Gazety Wyborczej” do bazy artykułów prasowych w Bibliotece Narodowej.
  5) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
  o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi „Zapytaj bibliotekarza”.
  6) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień
  z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
  7) Gromadzenie informacji do portalu news.365.pl (system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze).
  8) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 4. Działalność naukowa
  1) Kontynuacja prac związanych z opracowaniem korespondencji Włodzimierza Korsaka.
  2) Digitalizacja archiwum cesarzowej Herminii von Reuss, czasopisma Grünberger Wochenblatt, innych druków XIX. i XX.wiecznych, archiwum prof. Kostrzewskiego, zabytkowej grafiki i kartografii oraz dokumentów życia społecznego.
  3) Udostępnianie elektroniczne „Bibliotekarza Lubuskiego” oraz pisma „Pro Libris”.
  4) Prowadzenie badań nad XVII.wiecznymi polonicami ze zbiorów WiMBP oraz z zakresu historii regionalnej.
  5) Przeprowadzenie badań czytelniczych nt. stopnia satysfakcji użytkowników WiMBP z usług Biblioteki oraz potrzeb użytkowników bibliotek terenowych w zakresie wykorzystania nowych mediów (I półr.).
  6) Publikacja artykułów pracowników WiMBP dotyczących przeprowadzonych badań oraz opracowania zbiorów.
  7) Współorganizacja z Uniwersytetem Zielonogórskim konferencji „Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii”.
  8) Organizacja konferencji naukowej dotyczącej przemian administracyjnych na ¦rodkowym Nadodrzu od ¦redniowiecza po współczesność. Przygotowanie oraz promocja publikacji książkowej.
  9) Organizacja konferencji popularnonaukowej na temat czasopism literackich w Polsce po 1989 roku (wspólnie z redakcją Twórczości).
  10) Jednodniowy panel dyskusyjny z okazji 60-lecia Lubuskiego Teatru.
  11) Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Bibliotekarzu Lubuskim” i „Pro Libris”.
  12) Mobilizowanie pracowników do pisania doktoratów, zdobywania statusu bibliotekarza dyplomowanego oraz podejmowania studiów podyplomowych, pomoc organizacyjna i merytoryczna.
  13) Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo.
 5. Informatyzacja biblioteki
  Plan inwestycji w infrastrukturę informatyczną związany jest z rozwojem Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, a także wymianą zużytego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
  W miarę pozyskanych środków niezbędna jest rozbudowa serwerowni, a w szczególności zakup serwera usług sieciowych (poczta elektroniczna, dns, strony www itd.), serwera oprogramowania finansowo-księgowego PROBIT, a także zakupy związane z zabezpieczeniem kopii bezpieczeństwa danych PROLIB/PROBIT (sejf ognioodporny i szafa stalowa).
  W związku z rozbudową zasobów sprzętowych oraz występującymi problemami z instalacją elektryczną, planuje się także zakup i wdrożenie nowego UPS, a także zakup, montaż i konfigurację karty SNMP pozwalającej na zdalne wyłączenie kluczowych serwerów w przypadku wystąpienia awarii zasilania, co zabezpieczy sprzęt i zapobiegnie utracie danych.
  Konieczna jest także częściowa wymiana i rozbudowa zasobów sprzętowych Pracowni Digitalizacji oraz Pracowni Plastycznej.
  Realizacja projektu „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej” wymaga inwestycji w specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i licencje, bazy danych, a także wyposażenia laboratorium szkoleniowego w sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie systemowe. Niezbędne jest pozyskanie środków na ten cel.
  W 2011 roku prowadzone będą dalsze prace nad rozwijaniem portalu internetowego news365.pl.
  W ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych przewiduje się uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów w filiach nr 7 i 10.
  W związku z wykupieniem dodatkowych domen internetowych na potrzeby obecności Biblioteki w Internecie (bibliotekarzlubuski.pl, mfl.net.pl, dzieciwnorwidzie.pl, goramediow.pl, prolibris.net.pl, norwid.net.pl, wimbp.home.pl) w ciągu całego roku ich tworzeniem, dostosowaniem i aktualizacją zawartości zajmować się będą osoby odpowiedzialne w poszczególnych działach Biblioteki.
 6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
  1) Zebranie sprawozdań oraz tabel z danymi statystycznymi z filii miejskich i agend udostępniania w gmachu głównym oraz z bibliotek terenowych za 2010 r., sprawdzenie, uporządkowanie wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych, przeliczeń, analiz i sprawozdań:
  • przekazanie niezbędnych sprawozdań i analiz do GUS, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta,
  • przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2011 oraz opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych województwa lubuskiego w 2010 r.”.
  2) Opracowanie i przesłanie wniosków o odznaczenia dla zasłużonych bibliotekarzy regionu.
  3) Koordynowanie działalności 62 Dyskusyjnych Klubów Książki w bibliotekach terenowych i WiMBP.
  4) Koordynowanie i nadzorowanie Programu Biblioteka+ Instytutu Książki oraz Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
  1) Zorganizowanie konferencji bibliotekarzy „Biblioteka multimedialnym oknem na świat”; w programie m.in. Działalność polskich mediatek (Wrocław, Olsztyn, Lublin, Warszawa, Zielona Góra), Nietypowe praktyki biblioteczne w pracy z młodzieżą gimnazjalną w bibliotece multimedialnej MBP w Olsztynie, Planeta 11, Góra Mediów multimedialnym oknem na świat, Laboratoria wiedzy – czyli co nowego w świecie młodych czytelników?, E-książki – ewolucja zamiast rewolucji, nowe media – kaprys czy konieczność?, O wadach i zaletach wykorzystania gier komputerowych w bibliotekach, Młodzież - Internet - biblioteka: wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących młodzież.
  2) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek; w programie: Podsumowanie roku 2010 w aspekcie działalności bibliotek, Podstawy działań animacyjnych wśród młodzieży, Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów - podobieństwa i dystanse, Gimnazjaliści, licealiści, studenci - oczekiwania wobec biblioteki nowych mediów – prezentacja wyników ankiety „Zbudujmy razem nowoczesną bibliotekę multimedialną”, Podsumowanie realizacji PRB w 2010 roku, przedstawienie strategii PRB na lata 2011 – 2013 (marzec 2011).
  3) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych ph. Dzieci w sieci. W programie m. in. Komputer i Internet jako narzędzia w realizacji projektów animujących czytelnictwo dzieci, Internetowy warsztat informacyjny bibliotekarza, Wstęp od 3+. Gry online dla dzieci, Dziecioopac – program biblioteczny dla dzieci.
  4) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z pięciu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej ph. „Młodzież w bibliotece – biblioteka dla młodych”: Aktywizacja czytelnicza młodzieży, Literackie wędrówki nastolatków, działania z młodzieżą w bibliotekach południowej części województwa lubuskiego, biblioterapia w pracy z młodym odbiorcą (kwiecień-listopad 2011).
  5) Zorganizowanie wspólnie z WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim, w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jednodniowej konferencji regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek (II runda PRB) oraz w miarę potrzeb – spotkania informacyjnego dla samorządów i bibliotek zainteresowanych uczestnictwem w II rundzie PRB.
  6) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych:
  • tworzenie stron www i obecność biblioteki na portalach społecznościowych,
  • szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla bibliotekarzy, uczestników II rundy PRB; cykl 5-dniowych szkoleń z wykorzystaniem sprzętu otrzymanego od FRSI w ramach PRB,
  • szkolenie specjalistyczne dla uczestników warsztatów planowania pracy bibliotek w WiMBP w Zielonej Górze; (CAL w ramach PRB), od lutego 2011 r.
  • organizacja cyklu 10.dniowych szkoleń dla pracowników bibliotek z gmin do 15 tys. mieszkańców płd. części woj. lubuskiego ze środków otrzymanych w ramach Programu Biblioteka+.
  7) Warsztaty w ramach programu AXA „Wspieramy mamy” dla zielonogórskich kobiet.
  8) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.
  9) Praktyki i staże dla studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Narodowego Centrum Kultury oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
  10) Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach, grupach roboczych i warsztatach doskonalących.
 8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
  1) Podejmowanie starań w starostwach powiatowych o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Żary, Nowa Sól, Zielona Góra, Wschowa, Żagań).
  2) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia się bibliotek funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury i szkołach.
  3) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań statutowych poprzez wizytacje oraz przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom bibliotek.
  4) Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
  5) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych bibliotek.
  6) Udzielanie pomocy merytorycznej szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
  • rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
  • przekazywanie bibliotekom w teren ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,
  • udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.
  7) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.
  8) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny.
  9) Wspieranie bibliotek terenowych zainteresowanych udziałem w II rundzie PRB.

II. DZIAŁALNO¦Ć POLULARYZATORSKA I KULTURALNO - O¦WIATOWA

 1. Działalność wystawiennicza:
  1) Ekspozycje stałe:
  • Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza – w przygotowaniu,
  • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w. – w przygotowaniu,
  • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego – w przygotowaniu.
  2) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:
  • Mediateka Słubfurt styczeń,
  • Winiarstwo II Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich luty,
  • Plastyka niezależna 1976-1989 marzec,
  • Rysunki satyryczne Mirosława Bartaka kwiecień,
  • Miłosz – Rok Czesława Miłosza maj,
  • Niemiecki komiks – Flix czerwiec,
  • Zielona Góra w fotografii wrzesień,
  • Madonny – wystawa fotograficzna Reginy Chochy październik,
  • Powarsztatowa wystawa prac plastycznych dzieci 5. rocznica nadania patronów dziecięcym filiom WiMBP listopad,
  • Stan wojenny w 30 rocznicę. Wystawa z IPN Oddział w Poznaniu grudzień.
  • Pejzaże Kazimierza-wystawa fotografii Stefana Kurzawińskiego
  3) Wystawy w holu:
  • Mediateka Słubfurt styczeń,
  • Anabaza – Władysław Klępka luty,
  • Grafika – wystawa absolwentów Wydziału Artystycznego UZ marzec,
  • Zielona Góra w malarstwie Andrzeja Stefanowskiego kwiecień,
  • Polscy ilustratorzy książek dziecięcych – Anita Andrzejewska, Andrzej Pilichowski-Ragno maj,
  • Krzysztof Kamil Baczyński – wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, w 90. rocznicę urodzin poety czerwiec,
  • Pokonkursowa wystawa Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny listopad.
  4) Wystawy związane z rocznicami literackimi, okolicznościowe i nowości książkowych w filiach i Oddziale dla Dzieci, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych.
 2. Upowszechnianie czytelnictwa
  1) Uroczysty „Czwartek Lubuski”, podczas którego zostaną wręczone Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (24 lutego 2011 r.).
  Spotkania autorskie dla najmłodszych czytelników w ramach akcji „Z książką na walizkach” (18-20 września 2011). Akcja z udziałem 4 popularnych autorów książek dla dzieci oraz 1 ilustratorki: Barbary Gawryluk, Tomasza Trojanowskiego, Grażyny Bąkiewicz, Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, Joanny Zagner-Kołat.
  2) Organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Literatury ph. Dramat i nie tylko... Czechy (13-15 kwietnia 2011). Festiwal prezentować będzie dokonania literatury oraz kultury Republiki Czeskiej. W planach udział wybitnych przedstawicieli współczesnej czeskiej dramaturgii: Pavla Kohouta, Petra Zelenki, artystów reprezentujących czeską muzykę Jaromíra Nohavicy i sztuki plastyczne Miroslava Bartáka. Ponadto przyjadą znani tłumacze czeskiej literatury, m.in. Andrzej Jagodziński – reprezentujący Vaclava Havla, Krystyna Krauze oraz publicysta Mariusz Szczygieł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu złożonego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2011.
  3) Festiwal Poezji pn. Zielona Góra poetów (październik, listopad 2011). Festiwal promować będzie poezję polską. Stanie się źródłem poszukiwania jej nowych sposobów wyrazu. W połączeniu z muzyką, wizualizacją, eksperymentem scenicznym zostanie zaprezentowana współczesna poezja. Festiwal składać się będzie z trzech sekcji: spotkań autorskich z Marcinem ¦wietlickim, Marcinem Sendeckim i Marcinem Barańskim, warsztatów poetyckich adresowanych do studentów UZ, prezentacji artystycznych – występ zespołu „¦wietliki” oraz spektakl teatralny. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu złożonego do MKiDN na rok 2011.
  4) Zielonogórski Salon Poezji. Cykl comiesięcznych poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, znani aktorzy lub wokaliści prezentować będą polską i zagraniczną poezję: m.in. Cyprian Kamil Norwid w wykonaniu Stana Borysa.
  5) Festiwal Współczesnego Dramatu - Rewizje.pl – czytanie najnowszych tekstów współczesnych z udziałem najbardziej znanych reżyserów i dramaturgów polskich.
  6) Czwartki Lubuskie: spotkania autorskie z regionalnymi twórcami literatury dla dorosłych:
  • z Krzysztofem Fedorowiczem, moderator Sergiusz Sterna-Wachowiak,
  • Konradem Wojtyłą,
  • Agnieszką Kopaczyńską-Moskaluk,
  • Karolem Graczykiem,
  • Marzeną Więcek,
  • Jolantą Pytel,
  • Katarzyną Jarosz-Rabiej,
  • Janem Czachorem
  oraz z innymi ogólnopolskimi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.
  7) Eureka w Norwidzie. Cykl comiesięcznych rozmów z przedstawicielami różnych dyscyplin lubuskiego środowiska naukowego prowadzonych przez red. Konrada Stanglewicza z Radia Zachód.
  8) Znani a nieznani bez kompleksów. Cykl comiesięcznych spotkań popularyzujących historyczne postacie regionu, lubuskie zabytki oraz ich niepowtarzalną wartość w budowania tożsamości ¦rodkowego Nadodrza Prowadzenie: dr Ewa Lukas-Janowska, red. Bogusława Wolnik-Patalas, Grzegorz Smolarski.
  9) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych wydawnictwach.
  10) Spotkania czytelników w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
  11) Zajęcia biblioterapeutyczne ze zorganizowanymi grupami czytelników w oparciu o proste teksty literackie, muzykę, elementy pantomimy.
  12) Działalność upowszechnieniowa w Cafe Lenguage związana z promocją multimediów.
 3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
  Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich.
  W 2011 r. planuje się zorganizować następujące wspólne przedsięwzięcia filii:
  1. Ferie zimowe 2011 pod wspólnym hasłem (Filie 2, 8, 9, 11 i Oddział dla Dzieci) oraz Turniej Gry w Chińczyka w Filii nr 11.
  2. VIII Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, stawiający sobie za cel doskonalenie umiejętności ortograficznych, promowanie poprawnej polszczyzny i propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży. Filie nr 2, 5, 9, 11 i Oddział dla Dzieci.
  3. XII Przegląd Mistrz Pięknego Czytania., którego celem jest popularyzacja zapomnianych autorów i bohaterów książek, będących kiedyś kanonem literatury dziecięcej oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania, rozwijanie potrzeby i nawyku czytania.
  4. Tydzień Bibliotek – konkurs na hymn zielonogórskich bibliotek dziecięcych i happening pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte (wspólne rysowanie kredą na placu drogowskazów prowadzących do filii przez dzieci ze wszystkich bibliotek dziecięcych; happening promuje ideę biblioteki zgodnie z hasłem: „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę!”; po wspólnym spotkaniu akcja w drodze do poszczególnych filii – rozdawanie ulotek, śpiewanie hymnu, rysowanie znaków na chodnikach).
  Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
  • Z książką na walizkach (18-20 września 2011) – cykl spotkań z autorami książek dla dzieci w wybranych filiach i w Oddziale dla Dzieci.
  • Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej 2 kwietnia – plebiscyt na ulubioną książkę dziecięcą w Filii nr 2, 9 i Oddziale dla Dzieci.
  • Wokół Jana Brzechwy – patrona biblioteki – Kleksomania 2011 – III edycja drużynowego turnieju ze znajomości książki „Akademia Pana Kleksa”; Oddział dla Dzieci.
  • Europejski Rok Działalności Wolontariackiej – cykl spotkań z „Malutką Czarownicą” – o przyjemności czynienia dobrych uczynków (styczeń i maj – czerwiec w Filii nr 8).
  • Wakacje 2011 w Oddziale dla Dzieci.
  • Zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów w ramach projektu w zakresie edukacji kulturalnej realizowanego wspólnie z Civitas Christiana w Filii nr 11.
  • Spotkania w Klubie Grających w Chińczyka – raz w miesiącu w Filii nr 11.
  • Najbliższa nam Zielona Góra – cykl spotkań z interesującymi mieszkańcami regionu w Filii nr 2.
  • Małe Studium Teatralne – przedstawienia podczas imprez bibliotecznych w ramach współpracy.
 4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
  W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w Mediatece. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą Lektorium Zbiorów Specjalnych, Ekspozycją Historia Książki ¦rodkowego Nadodrza oraz Muzeum Ilustracji Książkowej.
  W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 11, Filii nr 8, Klubie Mam WiMBP.
  Biblioteka w 2011 organizować będzie nowe cykle zajęć dla czytelników dorosłych, w tym seniorów. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbistyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.
  Inne cykliczne imprezy:
  • Wieczory muzyczne w Norwidzie we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną.
  • Językowe spotkania konwersacyjne – Mediateka Góra Mediów.
  • Spotkania Klubu Filmowego – Mediateka Góra Mediów.
  • Turnieje gier komputerowych – Mediateka Góra Mediów.
  • Spotkania dyskusyjne dla czytelników dorosłych w Filii nr 4 „Herbatka przy samowarze”.
  • Całoroczna akcja Uwolnij książkę m.in. dla pacjentów szpitala.
  • Zainicjowanie spotkań Dyskusyjnego Klubu Historycznego w Filii nr 4.
  • Mała Akademia Teatralna.

III. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA

 1. Opracowanie i wydanie drukiem dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.
 2. Opublikowanie czterech numerów Lubuskiego Pisma Literacko–Kulturalnego „Pro Libris” nr 34-37 (dofinansowanie docelowe z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 3. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze (rocznik).
 4. Wydanie m.in. następujących książek:
  • Lubuskie Forum Samorządowe 17 maja 2010 roku – publikacja zlecona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
  • „ZBLIŻENIA. Studia i szkice poświęcone twórczości lubuskiej” – Małgorzata Mikołajczak, we współudziale z Oficyną Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • wydanie książki laureackiej, wyłonionej w drodze Konkursu na bajkę dla dzieci napisaną przez rodziców,
  • publikacja książki laureata Konkursu na debiut literacki Pro Libris,
  • Antologia poezji lubuskich seniorów (wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku),
  • Antologia lubuskiego dramatu (wspólnie z Biblioteką Herberta w Gorzowie Wkp.),
  • Kroniki teatralne Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
  • Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii – publikacja konferencyjna wydana przy współudziale z Oficyną Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • publikacja towarzysząca konferencji naukowej dotyczącej przemian administracyjnych na ¦rodkowym Nadodrzu od ¦redniowiecza po współczesność i inne.

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

 1. XVII edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i VI edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego – 24 lutego 2011.
 2. Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2011). W ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki. Ponadto współorganizacja imprezy ph. Co można zobaczyć na zielonogórskim niebie? wspólnie z Wydziałem Fizyki i Astronomii UZ.
 3. Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci, z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł (Tydzień Bibliotek, Ferie zimowe i wakacje 2011, Działalność „Klubu Mam”, wydawnictwa regionalne, „Bibliotekarz Lubuski”, wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja historyczna dotycząca przemian administracyjnych na ¦rodkowym Nadodrzu od ¦redniowiecza po współczesność.
Złożone już ponadto wnioski o dofinansowanie innych działań Biblioteki: Zakup regałów przesuwnych do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych WiMBP w Zielonej Górze, Publikacja i promocja Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”, „Dużo czytam, więcej mogę!”. Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dziecięce, III Międzynarodowy Festiwal Literacki, Projekt aranżacji Galerii Ilustracji Książkowej WiMBP im. C. Norwida.
Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych, a Mediateka u sponsorów o dotację na zakup książki mówionej i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP. Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także Antykwariat Internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, abonamenty użytkowników Mediateki, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE

 1. Prace remontowo – techniczne związane z przygotowaniem poszczególnych pomieszczeń po remoncie elewacji, wykonywane we własnym zakresie przez Dział Administracyjno-Gospodarczy (malowanie ścian, dopasowanie i montaż w oknach żaluzji zdjętych przed remontem, uzupełnienie wyposażenia meblowego działów).
 2. Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, montaż rolet okiennych, częściowa wymiana wyposażenia – w przypadku pozyskania środków finansowych).
 3. Postawienie w Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza na V piętrze ścianki wydzielającej dodatkowe miejsce na zbiory biblioteczne w celu powiększenia powierzchni magazynowej lub, w przypadku pozyskania środków finansowych, zakup i montaż kompaktowych regałów przesuwnych w Magazynie Książek na IV piętrze. Uporządkowanie powierzchni Muzeum po remoncie związanym z wymianą elewacji.
 4. Adaptacja dodatkowego pomieszczenia przy Filii nr 5, ul. II Armii pozyskanego od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na oddział dla dzieci.

Realizacja poniższych zadań uzależniona jest od pozyskania środków finansowych:

 1. Wykonanie w budynku głównym instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz przebudowa otworów drzwiowych i zamontowanie ognioodpornych drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach wewnętrznej klatki ewakuacyjnej w celu wydzielenia stref pożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 2. Zmiana aranżacji przestrzeni holu głównego:
  • przeprowadzenie remontu kapitalnego toalet na parterze,
  • pomalowanie ścian i sufitu w holu głównym,
  • remont sali widowiskowej: zdemontowanie ścianek i obniżenie sceny na sali widowiskowej, osadzenie okna w ścianie kabiny projekcyjnej dla potrzeb akustyka, wykonanie kulis, wyposażenie w sprzęt do przekładu symultanicznego,
  • przeniesienie Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów z antresoli do pomieszczenia przygotowanego na III piętrze. Uwolnienie przestrzeni na antresoli przy barze dla czytelników na miejsce spotkań po klubie ProLibris.
 3. Nowa aranżacja i wymiana wyposażenia w Oddziale dla Dzieci.
 4. Zlecenie opracowania dokumentacji projektu technicznego przebudowy i modernizacji parteru i klatek schodowych w budynku głównym Biblioteki.
 5. Opracowanie projektu zabezpieczenia i ochrony poszczególnych pomieszczeń i budynku Biblioteki z zewnątrz. Realizacja i uruchomienie przeciwwłamaniowego systemu alarmowego i monitoringu gmachu głównego.
 6. Remont kapitalny Filii 1,11 przy ul. Ptasiej z wymianą okien, grzejników centralnego ogrzewania i montażem nowych opraw oświetleniowych.
 7. Wymiana i uzupełnienie wyposażenia innych filii miejskich. Zakup nowych mebli i sprzętu komputerowego.
 8. Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do obsługi transportowej budynku głównego i filii na terenie miasta.

Drukuj