Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
w roku 2018

I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

 1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
  1. Gromadzenie zbiorów:
   • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych oraz druków XIX-XXI w. ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pozyskanych ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 4 500 wol.),
   • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych,
   • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,
   • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 176 tyt. (225 egz.),
   • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
   • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych.
  2. Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:
   • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
   • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN – nowa jakość katalogów online bibliotek,
   • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów.
  3. Aktualizacja księgozbiorów:
   • selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
   • kontrolne skontra w filiach nr 5, Bibliotece Obcojęzycznej, Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży) i inne skontra wynikające z potrzeb Biblioteki,
   • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych.
  4. Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
   • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
   • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.
  5. Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych: archiwum prof. Kostrzewskiego, Grünberger Wochenblatt (roczniki średniego formatu), planowanych poloniców, wykonywanie zleceń czytelników w ramach usługi Digitalizacji na żądanie.
  6. Budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego).
  7. Ewaluacja projektu digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej" 1950-1990 – wymiana i korekta wadliwych plików źródłowych TIF zdigitalizowanej „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej"; sprawdzanie zgodności wersji cyfrowej z wersją papierową (cały 2018 r.).
  8. Realizacja projektu digitalizacji „Gazety Lubuskiej" z lat 1991-2000 między innymi: prace nad przygotowaniem materiału do digitalizacji, wprowadzanie opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].
  9. Kontynuacja realizacji projektu digitalizacji „Gazety Nowej" z lat 1990-1993, wprowadzanie opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].
  10. Digitalizacja dokumentów życia społecznego; plakaty, programy Lubuskiego Teatru.
 2. Udostępnianie zbiorów
  1. Obsługa biblioteczna około 25.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 12 filiach miejskich, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej na miejscu.
  2. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
  3. Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz zakupionych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" dofinansowanego z LRPO oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.
  4. Realizacja projektu America @ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA, dostęp do internetowych baz danych E-library.
  5. Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SUZI (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularno-naukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie, videokonferencje, platforma artystów, e-recenzje.
  6. Wypożyczanie Czytaka Plus i dostępnych materiałów w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014".
  7. Wypożyczanie książek w wersji cyfrowej poprzez dostęp do e-booków platformy „Legimi". Poszerzanie konsorcjum o kolejne biblioteki oraz wzrost oferty e-booków.
  8. Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
 3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
  1. Bibliografia Ziemi Lubuskiej:
   • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
   • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej" o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego", bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych on-line,
   • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985),
   • uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy znajdujące się w zbiorach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,
   • wprowadzenie deskryptorów do „Bibliografii Ziemi Lubuskiej".
  2. Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
  3. Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Inforlex, Lex Polonica.
  4. Współudział w opracowywaniu bazy „Prasa": bibliografowanie „Przeglądu" i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej", wprowadzanie sporządzonych opisów z zastosowaniem deskryptorów do bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet i tygodników polskich
  5. Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek, materiałów i informacji w językach obcych.
  6. Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Utworzenie stanowiska bibliotekarza cyfrowego.
  7. Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
  8. Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:
   1. udostępnianie PIN-ów do bazy IBUK Libra i Gazety Wyborczej oraz instruktaż korzystania z tych baz,
   2. udostępnianie kodów do „Legimi" – bazy 20 tys. tytułów darmowych e-booków dostępnych w ramach projektu,
   3. udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
  9. Gromadzenie i aktualizowanie informacji do portalu news.365.pl (system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).
  10. Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
  11. Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
  12. Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
  13. Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności z Polski i świata.
  14. Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl, profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: http://www.dbaim.prv.pl, news365.pl, wawrzyny.norwid.net.pl, portalu www.bibliotekarzlubuski.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową.

4. Działalność naukowa

 1. Organizacja konferencji naukowej pt. „Biblioteki multimedialne i mediateki. Nowe technologie i nowe przestrzenie" (listopad 2018).
 2. Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez biblioteki i uczelniane środowiska naukowe.
 3. Organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych (styczeń-lipiec i listopad-grudzień 2018 r.).
 4. Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz Akademii Niepodległości – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu; (cały 2018 r.).
 5. Udział w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie.
 6. Przeprowadzanie dorocznego konkursu na najlepszą książkę naukową „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2017" – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (styczeń-luty 2018).
 7. Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnych wydawnictwach naukowych (cały 2018).
 8. Udział w pracach zespołu ds. obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (czas trwania cały 2018 r.).
 9. Organizacja imprez związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (czas trwania cały 2018 r.).
 10. Opracowanie „Kroniki życia naukowego. Rok 2017. Biblioteki naukowe" do kolejnego zeszytu „Przeglądu Bibliotecznego" (styczeń – wrzesień 2018).
 11. Rozpoczęcie prac nad stworzeniem zielonogórskiej Arteteki [praca uzależniona od pozyskania przez WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze środków finansowych].
 12. Badania w zakresie historii książki, prasy i bibliotek i publikacja ich wyników w wydawnictwach naukowych i branżowych.
 13. Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dot. lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych.
 14. Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek publicznych w miastach powiatowych.
 15. Analiza funkcjonowania oddziałów dla dzieci w bibliotekach południowej części woj. lubuskiego.
 16. Uzupełnienie elektronicznej ankiety „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych". Administrowanie serwisem Analiza Funkcjonowania Bibliotek, weryfikacja danych.

5. Informatyzacja biblioteki
W roku 2018 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida planuje się podjąć szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
W roku 2018 podjęte zostaną starania, których celem będzie uzyskanie dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo". Umożliwi on i ułatwi korzystanie z e-zasobów WiMBP (zarówno lokalnych jak i udostępnianych zdalnie) osobom z niepełnosprawnością poprzez przebudowę, aktualizację oraz dostosowanie do spełnienia standardu WCAG 2.0 wszystkich udostępnianych przez WiMBP serwisów internetowych, baz danych oraz nowoczesnych e-usług. Drugim celem projektu jest poszerzenie zakresu udostępnianych zasobów o treści dedykowane dla osób z niepełnosprawnością, w tym dostęp do nieodpłatnych zewnętrznych specjalistycznych baz danych z zakresu szeroko pojętych zagadnień niepełnosprawności, rynku pracy dla osób z tej grupy, dedykowanej oferty (np. turystycznej czy rehabilitacyjnej). W ramach projektu zostaną również przygotowane wirtualne spacery po wystawach stałych, ekspozycjach oraz wybranych działach WiMBP oraz filii miejskich. Kolejnym niezwykle ważnym celem projektu jest przygotowanie stanowisk komputerowych dodatkowo wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie dedykowane osobom niepełnosprawnością w budynku głównym oraz wszystkich filiach miejskich. Udostępnione stanowiska komputerowe będą przeznaczone do wykorzystania przez osoby pełnosprawne (należące do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym), a także przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (niewidome, ociemniałe, słabowidzące), osoby z niepełnosprawnością ruchu, a także osoby z niepełnosprawnością słuchu.
Kolejnym zadaniem w roku 2018 będzie dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2018 r. będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2018 roku i kolejnych latach będzie również prowadzony merytoryczny i techniczny nadzór na wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej", które są wykonywane na sprzęcie zlokalizowanym w serwerowni WiMBP.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 350 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. będzie również jednym z głównych zadań do realizacji przez CPDB w roku 2018.
W 2018 r planowane jest również zakupienie sprzętu komputerowego oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych, wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). W ramach obowiązków CPDB będą również prowadzone prace przygotowawcze do realizacji wniosku „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w zakresie integracji ogniw fotowoltaicznych z infrastrukturą energetyczną zasilającą serwerownie WiMBP oraz układu jej chłodzenia.
Planowane w 2018 roku zakupy będą obejmowały m.in. komputery stacjonarne, drukarki, sprzęt wymienny oraz drobny sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie wyspecyfikowane w powyższych projektach.
W roku 2018 będzie kontynuowana rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb będą prowadzone prace związane z obsługą informatyczną zadań biblioteki np. skontrów przeprowadzanych w działach. Prace będą polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów przez pracowników WiMBP. W 2018 roku będzie również prowadzony szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp. Zaplanowana została także reinstalacja systemu bibliotecznego dostosowująca go do najnowszej wersji tego oprogramowania (czerwiec 2018).
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

 1. Prace nad nowelizacją Statutu Biblioteki i Regulaminu Organizacyjnego.
 2. Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS Biblioteki Wojewódzkiej za 2017, sprawdzenie, uporządkowanie, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
 3. Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS oraz Biblioteki Narodowej.
 4. Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2017 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego" i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie DBAiM (do końca kwietnia 2018).
 5. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla poszczególnych powiatów.
 6. Przygotowanie informacji za rok 2017 o realizacji kierunków prorodzinnej polityki społecznej województwa lubuskiego w WiMBP oraz bibliotekach terenowych.
 7. Opracowanie sprawozdań rocznych dla obu organizatorów WiMBP.
 8. Przeprowadzenie oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece przepisami wewnętrznymi (I półrocze 2018).

7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe

 1. Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (kwiecień 2018).
 2. Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych (kwiecień 2018).
 3. Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z czterech powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówki pełniące zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Żagań).
 4. Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych: prezentacja biblioteki cyfrowej Polona (luty), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020" – zmiany w regulaminie, praktyczne uwagi dotyczące wypełniania wniosku – warsztaty z cyklu „Prawo w bibliotece".
 5. Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.
 6. Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
 7. Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych..

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

 1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
 2. Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
 3. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
 4. Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
 5. Udzielanie instruktażu bezpośredniego, telefonicznie oraz mailem dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru.
 6. Redagowanie i przesyłanie newslettera dotyczącego bieżącej działalności bibliotek i zawierającego aktualności kulturalne z Polski i świata; zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.dbaim.prv.pl
 7. Udostępnianie bibliotekarzom z bibliotek terenowych księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich.

II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego.

2) Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.:

LUTY Alaska: piękno dzikiej natury/Alaska the Beaty of the Wild – wystawa fotograficzna. Wystawę zorganizował „American Center" Ambasady USA w Warszawie
MARZEC Zabawa w chowanego – pokonkursowa wystawa Miejskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci. Główny organizator: ZOK. Wernisaż: 28 lutego
MAJ Do Hiszpanii zaprasza Jerzy Szewczyk – wystawa fotograficzna
CZERWIEC Lubuskie Stowarzyszenie Fotografii Portretowych PORTRETOWNIA
WRZESIEŃ Pokonkursowa Wystawa XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny

3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.:

STYCZEŃ Janusz Koniusz – twórca i działacz
LUTY Janusz Koniusz – twórca i działacz (do 15 lutego)
LUTY Tadeusz Bunsch, Jacek Bunsch – Portret Podwójny (22 lutego)
MARZEC Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)
KWIECIEŃ Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
Wernisaż 10 kwietnia
MAJ Baletnica cz. II – fotogramy Pawła Janczaruka
CZERWIEC Karp faszerowany... – rysunki Stanisława Ożoga inspirowane prozą Brunona Schulza i Szalom Asza
SIERPIEŃ Malarstwo: Jan Żyrek – uczeń Stanisława Mazusia i Ernest Zawada – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (dr hab. sztuki ASP Warszawa)
WRZESIEŃ Malarstwo zielonogórskiej artystki Krystyny Prządki

4) Wystawy czasowe w łączniku

STYCZEŃ Janusz Koniusz – twórca i działacz
LUTY Janusz Koniusz – twórca i działacz
MARZEC Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)
MAJ Wystawa zakładek do książek z kolekcji Renaty Bieryszewskiej
CZERWIEC Prezydenci wypoczywają (Dzień Amerykański)
WRZESIEŃ Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego

5) Cykliczne wystawy w Galerii na Ptasiej i mediatekach Góra Mediów i Szklana Pułapka (Palmiarnia) promujące twórców i pasje mieszkańców Zielonej Góry.
6) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach oraz Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 7, 9, 11 i inne.
2. Upowszechnianie czytelnictwa

 1. Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie i promocje książek lubuskich autorów.
 2. Promocja książek oraz spotkania z krajowymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.
 3. Promocje książek i innych publikacji wydawanych w Oficynie Pro Libris.
 4. Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu na Debiut Poetycki Pro Libris 2018 – styczeń 2018.
 5. Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę (filie miejskie) oraz bookcrossing i gamecrossing.
 6. Organizacja wieczornych obserwacji nieba przed gmachem głównym WiMBP z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze (maj 2018).
 7. Przeprowadzenie warsztatów dla czytelników z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki" (maj 2018).
 8. Koordynacja działalności 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego: ok. 40 spotkań autorskich z autorami polskimi i zagranicznymi, warsztaty, zakupy książek (ok. 1 000 egz.), organizacja 56 spotkań autorskich z polskimi i zagranicznymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ludźmi mediów i innymi związanymi z kulturą; szkolenia dla moderatorów DKK.

3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno-emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe danej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat życia. Realizując imprezy kulturalno-oświatowe, a tym samym zwiększając różnorodność i atrakcyjność oferty, biblioteka staje się miejscem przyjaznym oraz chętnie odwiedzanym przez młodych i najmłodszych.
Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci potrzebę kontaktu z książką
i zachęcić do czytania. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą oraz przyzwyczajenia, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą.
Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce i filie mieszane: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, filie nr 2, 7, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, turnieje gier planszowych i konsolowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne; ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne.
W 2018 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:

 1. Ferie 2018 Zimowa Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży i filiach dla dzieci – ze środków Urzędu Miasta.
 2. XIX Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania ph. „Baśniowo? Fantastycznie!" – dla uczniów zielonogórskich szkół, stawiający sobie za cel doskonalenie i promowanie głośnego czytania, a także propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży – ze środków Urzędu Miasta. Realizacja: maj/czerwiec.
 3. Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy, kiermasze książek oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu oraz indywidualnego planu placówki i hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).
 4. Wakacje 2018 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży i filiach dla dzieci – ze środków Urzędu Miasta.
 5. Świat ilustracji – cykl spotkań / warsztatów promujących i uczących wykorzystania książki obrazkowej, kierowanych zarówno do dzieci, jaki i rodziców, zakończony konkursem plastycznym „Moja rodzina – książka obrazkowa". Projekt realizowany w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach miejskich ze środków Urzędu Miasta.

Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:

 1. Pierwszak w bibliotece i Przedszkolak w bibliotece – cykl spotkań dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, mający na celu zapoznanie uczniów z biblioteką jako "trzecim miejscem", kształtowanie u dzieci nawyku czytania oraz korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Zajęcia będą przebiegały w trzech sferach: biblioteka jako miejsce wymiany myśli, poglądów, pozyskiwania informacji i wiedzy; biblioteka jako miejsce spotkań, np. poprzez uczestnictwo w DKK; trzecia sfera – stworzenie okazji do rozwijania pasji i talentów czytelników. Spotkania będą połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztatami (raz w miesiącu dla pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej). Filia nr 2;
 2. „Żywa Biblioteka" – cykliczne, comiesięczne spotkania dorosłych czytelników traktujące o tematyce dotyczącej literatury, historii, podróży i regionalizmu. Prelegenci wywodzą się spośród czytelników biblioteki, słuchaczy ZUTW i wykładowców UZ. Filia nr 4;
 3. Detektywistyczne łamigłówki Lassego i Mai – popołudniowe spotkania z książkami Martina Widmarka. Filia nr 5;
 4. Mam pomysł – cykliczne kreatywne spotkania, prowadzone przez dzieci dla dzieci. Filia nr 7;
 5. Podróże wszelkie za środki niewielkie – cykliczne spotkania, organizowane we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych. Filia nr 7;
 6. Urodziny H.Ch. Andersena 3 kwietnia – uroczyste spotkania czytelnicze i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków zapoznające z twórczością baśniopisarza. Filia nr 8;
 7. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2-10 czerwca 2018. Filia nr 8;
 8. Czwartkowe „brombowe" spotkania z książką, czyli popołudniowe zajęcia literackie dla dzieci. Filia nr 9;
 9. Czytelnia Pokoleń – spotkania cykliczne w których starsi i dużo młodsi czytelnicy poznają się nawzajem poprzez wspólne czytania i warsztaty. Filia nr 11;
 10. Imieninowe popołudnie z Piotrusiem – spotkanie dla dzieci i rodziców, nawiązujące do imienia patrona Biblioteki (Piotruś Pan) – 29 czerwca. Filia nr 11;
 11. Warsztaty literackie skierowane do młodzieży szkolnej, piszącej teksty do szuflady i zainteresowanej twórczością literacką, chcącej zgłębiać tajniki konstruowania fabuły i bohaterów. Cykliczne zajęcia będą opierać się na ćwiczeniach indywidualnych oraz w grupie. Góra Mediów;
 12. „Czytanie na drugie śniadanie" – spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca, popularyzujące czytelnictwo, połączone z zabawami i warsztatami plastycznymi. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży;
 13. Kleksowa Akademia Rodziny – popołudniowe spotkania dla rodziców i dzieci. Spotkania warsztatowe, które mają wspomóc rodziców w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży;
 14. Dzień Europejski – Węgry, Ukraina i Łotwa – prezentacje dla młodzieży przygotowane przez wolontariuszy Kościoła Baptystów z Węgier i Łotwy – maj 2018. Biblioteka Obcojęzyczna;
 15. Dzień Amerykański – dwa spotkania z prelegentem z Ambasady USA oraz pokaz filmów amerykańskich dla szkół z prezentacją książek ze zbiorów „Ameryka w twojej bibliotece" – czerwiec 2018. Biblioteka Obcojęzyczna;
 16. Konkurs na Recenzję Książki Amerykańskiej we współpracy z Ambasadą USA (recenzje w j. angielskim). Biblioteka Obcojęzyczna.

4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
Wszystkie agendy udostępniania będą promować czytelnictwo poprzez działania poza placówkami. Wychodząc z zajęciami do żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy. W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania. Grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu. W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
Inne cykliczne imprezy:

 • spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji. Biblioteka Obcojęzyczna;
 • spotkania konwersacyjne prowadzone w języku niemieckim. Mediateka Góra Mediów;
 • Comiesięczne turnieje szachowe i gier komputerowych. Mediateka Góra Mediów;
 • Organizowanie raz w miesiącu w Language Café wystaw plastycznych środowiska uczniów, studentów, oraz innych niezrzeszonych artystów. Mediateka Góra Mediów;
 • Impreza pod nazwą „Winylowe Brzmienia" – kontynuacja spotkań z wielbicielami muzyki winylowej. Prezentacje, dyskusje, wymiana doświadczeń. Mediateka Góra Mediów;
 • Organizowanie i prowadzenie na bieżąco warsztatów dla Czytelników słabiej radzących sobie z obsługą komputera. Mediateka Góra Mediów; Filia nr 4;
 • Zajęcia z czytelnikami na oddziale rehabilitacji Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. Filia nr 10.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wydawnictwa ciągłe:

 1. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1(45)2018 i 2(46)2018;
 2. „Pro Libris" nr 1-2(62-63)2018 oraz nr 3-4(64-65)2018 .

Wydanie książek:

 1. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 9 – Księga poświęcona prof. dr. hab. Franciszkowi Pilarczykowi;
 2. Janusz Rećko, Włodzimierz Korsak. Szkice, wspomnienia, indeksy (nazwisk, geograficzny), komentarz;
 3. Katalog 4 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru 2018;
 4. Katalog XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny;
 5. Album Historia Biblioteki Norwida ikonografią opisana;
 6. Przeobrażenia lubuskich bibliotek. Nowe przestrzenie i technologie.

Wykaz wydawnictw, które do realizacji wydawniczej w zależności od rozstrzygnięć co do sposobu finansowania:

 1. Adam Bolesław Wierzbicki, tomik poetycki Ograć samego siebie;
 2. Grażyna Michalak-Bazylewicz, Ogrody, ogródki, kot i trochę poezji... (album 225 s.);
 3. Halina Jerulank, tomik poetycki;
 4. Władysław Łazuka, tomik Wiersze nowe;
 5. Izabela Sakowska, tomik wierszy;
 6. Kazimierz Ciepielewski, Błąd pierworodny (powieść);
 7. Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i Kultura, red. B. Burda, M. Szymczak (podręcznik do nauki historii regionalnej dla uczniów).
 8. Maciej Noskowicz, Żużel – Falubaz;
 9. Helena Zadreyko Druga ojczyzna. Rozwój;
 10. Lubuski Teatr 1993-2007, red. M. Masłowska.

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

 • Otwarcie zmodernizowanej Sali Dębowej i nadanie jej imienia Janusza Koniusza – 1 lutego 2018.
 • Lubuskie Wawrzyny 2017.
  24. Lubuski Wawrzyn Literacki, 13. Lubuski Wawrzyn Naukowy i 5. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Gala wręczenia nagród – 22 lutego 2018 r.
 • Michał Kaziów – premiera filmu dokumentalnego oraz spotkanie z Henrykiem Żuchowskim i przekazanie pamiątek Haliny Lubicz związanych z postacią M. Kaziowa – 15 marca 2018.
 • Z książką na walizkach – XII lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami – projekt z udziałem popularnych autorów książek dla dzieci.
  Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z łódzkim wydawnictwem Literatura, przy udziale bibliotek publicznych południowej części województwa – ostatni tydzień kwietnia 2018.
 • Tydzień Bibliotek ph. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA 8-15 maja 2018
  W ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki. Z Norwidem pod chmurką – parking za biblioteką. Do południa – warsztaty dla dzieci Kraina eksperymentów, skręcanie balonów, malowanie twarzy oraz spektakl teatralny dla dzieci – np. Teatr Idy Ochockiej. Wieczór – projekcja filmu dla dorosłych w porozumieniu z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra (krzesła, leżaki). Ogłoszenie i przeprowadzenie na Facebooku na fanpagu Biblioteki quizów ze znajomości literatury i książek. Zamieszczanie codziennie o godz. 12.00 w ciągu Tygodnia Bibliotek. Nagrody – książki pozyskane od wydawnictw.
  Organizacja Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w WiMBP im. Cypriana Norwida.
 • Kulinarna Noc w Norwidzie – IV Ogólnopolska Noc Bibliotek 2018 z udziałem Grzegorza Łapanowskiego – zielonogórzanina, kucharza prowadzącego program kulinarny "Top Chef", autora m.in. książki Wzór na smak oraz Zosi Zaborowskiej bądź Mateusza Truszkiewicza, uczestników programu kulinarnego MasterChef Junior;
  2 czerwca 2018.
 • Kozzi Film Festiwal. 4. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru – 13-17 czerwca 2018.
 • Narodowe Czytanie – z inicjatywy Prezydenta RP 7. edycja akcji wspólnego głośnego czytania wybranej lektury z kanonu polskiej literatury. W 2018 roku literatura związana ze 100-leciem niepodległości Polski – 1 września 2018.
 • Zaczytani w Norwidzie – Gra rodzinna. Rozstrzygnięcie połączone np. z Krakowskim Salonem Poezji w Zielonej Górze z okazji 197. urodzin patrona Biblioteki – Cypriana Norwida – 22 i 23 września 2018.
 • XX Międzynarodowy Otwarty Konkursu na Rysunek Satyryczny – finał Konkursu 29 września 2018.
 • 8. Proza Poetów. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej – listopad 2018.
 • Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie z lubuskimi literatami oraz z ogólnopolskimi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami. Cykliczne spotkania (2 spotkania miesięcznie).
 • Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, popularni aktorzy czytają polską lub zagraniczną poezję oraz fragmenty prozy – styczeń-grudzień 2018.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje 2018, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski", wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Projekty planowane na rok 2018 :

 • wypoczynek dzieci i młodzieży – Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra),
 • zakup nowości wydawniczych 2018 (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • Kozzi Film Festiwal. 4. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • Konwersatoria bibliotekoznawcze 2018 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk publikacji regionalnych i innych (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • konferencja naukowa (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk Czasopisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris,
 • organizacja cyklu filmów niemieckich Niemiecka panorama w ramach Kozzi Film Festiwal. 4. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej).

Trwać nadal będzie współpraca w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału oraz Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze.
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotacje na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Zorganizowane zostaną trzy kiermasze książek: w maju, wrześniu i grudniu 2018. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE

 1. Realizacja projektu „Dokończmy modernizację Norwida".
 2. Współpraca z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." przy opracowaniu dokumentacji Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii". Współdziałanie z powyższymi podmiotami w realizacji projektu – w przypadku otrzymania dofinansowania z RPO Lubuskie 2020.
 3. Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży. Biblioteka Pana Kleksa" w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku i częściowo wyposażonej w nowe meble i sprzęt w roku 2016. Uzupełnienie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.
 4. „Modernizacja Działu Magazynów i Zbiorów zabezpieczonych w budynku głównym WiMBP" w zakresie dostawy i montażu systemu regałów przesuwnych, wymiany 7 dźwigów towarowych do transportu książek, zakupu mebli biurowych (szafy, stoły, krzesła, burka, fotele) i sprzętu komputerowego do realizacji zamówień czytelniczych oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża i położeniem wykładziny obiektowej pcv, wymianą drzwi, pomalowaniem ścian i sufitów (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN).
 5. Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz obiektu; zamontowanie szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking od ul. Świętojańskiej i podłączenie systemu z ochroną w szatni (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).
 6. Umycie zewnętrznej, szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze.
 7. Remont pomieszczeń biurowych: Działu Administracyjno-Gospodarczego, Księgowości, Kadr, Działu Badań, Analiz i Metodyki.
 8. Realizacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej. (Przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac objętych projektem). Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych.
 9. Realizacja II etapu projektu „Modernizacja i nowa aranżacja Sali Dębowej w budynku głównym WiMBP" w zakresie powiększenia Sali o przestrzeń sąsiadującej z nią Galerii zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych uzależnione od pozyskania środków finansowych na ten cel).
 10. Remont toalet w budynku głównym. I etap – parter. II etap – pozostałe kondygnacje po uzyskaniu środków PFRON.
 11. Opracowanie dokumentacji projektów budowlanych dotyczących likwidacji barier w dostępie do Biblioteki poprzez remont toalet na I, II i III piętrze oraz wymianę dźwigu osobowego i automatycznych drzwi wejściowych. Dokumentacja posłuży do złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o pozyskanie dofinansowania projektu, realizacja przewidziana w roku 2019.
 12. Kontynuacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:
  • uzupełnienie zabezpieczeń pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (m.in. zakup metalowych zamykanych szaf do przechowywania zobowiązań czytelników oraz zamykanych na zamek patentowy szaf biurowych do przechowywania akt i dokumentów),
  • zakup i montaż dodatkowych zamków w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.
 13. Wymiana uszkodzonych klimatyzatorów sufitowych w Czytelni Ogólnej na I piętrze.
 14. Modernizacja Filii nr 4, 9 przy ul Podgórnej i utworzenie w jej przestrzeni kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji promującego zarówno książkę i dobrą literaturę jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji LITERATEKA. Zakres prac obejmował będzie wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych związanych z wymianą podłogi, malowaniem pomieszczeń oraz projekt aranżacji dla zmodernizowanej przestrzeni i wyposażenie pomieszczeń w nowe meble biblioteczne, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz zbiorów elektronicznych.
 15. Opróżnienie pomieszczeń na niskim parterze i utworzenie w nich niezbędnych magazynów. Likwidacja tyrystorni.
 16. Naprawa rur wodociągowych na niskim parterze zasilających hydranty budynku głównego.
 17. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia działów w budynku głównym Biblioteki i w filiach w nowe meble i sprzęt komputerowy – w miarę posiadania środków finansowych.

Drukuj