Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze za 2017 rok

1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Do zbiorów zakupiono:

 • książki: 4 566 wol. o wartości 131 879 zł,
 • zbiory specjalne: 101 jednostek inwentarzowych o wartości 4 312 zł,
 • zbiory multimedialne: 606 wol. o wartości 17 579 zł,
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe: 256 egz. o wartości 37 146 zł,
 • baza Legimi: 22 tys. tytułów e-book'ów: 25 809 zł.

Ogółem na zakup materiałów bibliotecznych w 2017 roku wydatkowano 216 725 zł, na co składały się następujące kwoty:

 • 79 602 zł dotacja MKiDN,
 • 137 123 zł środki własne, w tym:
  8 625 zł radni Miasta Zielona Góra,
  5 000 zł sponsorzy (spółdzielnie mieszkaniowe).

Wskaźnik zakupu książek za 2017 rok wynosi 3,53; (2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk., jednakże bardzo pozytywnym sygnałem dotyczącym czytelnictwa jest nowy projekt pn. Legimi. Oferujemy tu dostęp do książek elektronicznych e-book, w ramach utworzonego konsorcjum 15 bibliotek południowej części województwa lubuskiego. W 2017 roku z bazy 22 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 450 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 2 250 kodów.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano:

 • książki 7 587 wol. o wartości 180 342 zł,
 • zbiory specjalne 1 199 j. inw. o wartości 11 150 zł,
 • wydawnictwa multimedialne 632 wol. o wartości 15 095 zł,
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 485 wol. o wartości 13 939 zł.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek 431 346 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych 20 108 jed. inw.,
 • baza katalogowa czasopism 61 835 poz. inw.,
 • stan bazy wydawnictw multimedialnych 23 308 jed. inw.,
 • dokumenty życia społecznego 32 690 jedn. inw.,
 • baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" 136 442 opisy bibliograficzne.

Książki sklasyfikowano stosując dwa systemy: UKD i klasyfikację przedmiotową wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2017 roku o 3 059 publikacji z zasobów WiMBP: zbiory regionalne (wydawnictwa ciągłe). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 18 350 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2017 zarejestrowano 105 733 wyświetleń tych publikacji. Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 10 729 063 odwiedzin.
W 2017 roku przeprowadzono 8 skontrów zbiorów w filiach: nr 2, 3, 4 i 9, 7, 10 oraz w gmachu głównym: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej i mediatece Góra Mediów. Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania. Ubytkowano w księgach inwentarzowych 7 522 poz.
Ilość zbiorów pozyskanych w 2017 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 6 523 wol. 175 876,56 5 630 wol. 136 344,60 12 153 wol. 312 221,16
Zbiory multimedialne 833 wol. 22 062,94 405 wol. 10 611, 29 1 238 wol. 32 674,23
Zbiory specjalne 1 300 j. inw. 15 461,69 - - 1 300 j.inw. 15 461,69
Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 667 egz. 33 202,99 74 egz. 17 882,65 741 egz. 51 085,64
Razem: 10 483 wol. 246 604,18 6 109 wol. 164 838,54 15 432 wol. 411 442,72
Bazy e-book Legimi 22 000 tyt. 25 809 - - 22 000 25 809

2/ Udostępnianie zbiorów

W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do bazy oferują także wszystkie filie miejskie.
W Bibliotece odnotowano 254 709 odwiedzin, co stanowi wzrost o ponad 36% w stosunku do 2016 (187 128).
W 2017 roku odnotowano wzrost liczby czytelników o 4,4%, w 2017 było to 25 405 wobec 24 332 w 2016.
Potwierdza to dopasowanie oferty naszej Biblioteki do potrzeb i oczekiwań użytkownika i dowodzi ważnej roli społecznej Biblioteki w mieście i regionie. Wzrost obu wskaźników jest spowodowany także poszerzeniem oferty Biblioteki, m. in. o usługę Legimi. W jej ramach oferujemy nowości wydawnicze i klasykę literatury polskiej i obcej. Są one dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych. Według statystyk Legimi wypożyczono 9 821 książek.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 14 048 11 357 25 405
Liczba odwiedzin  135 947  118 762 254 709
Wypożyczenia na zewnątrz 173 357* 195 307 368 664
Wypożyczenia na miejscu 58 577 25 687 84 264
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 23 557 15 644 39 201
Ilość udzielonych informacji 109 223 39 948 149 171
Ilość korzystających z czytelni internetowych 13 042 4 044 17 086

*w tym 9 821 książek w ramach usługi Legimi

Zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 1 245 obiektów (4 wystawy – 148 obiektów; 14 kwerend – 1 097), głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego i Gliwicach oraz na inne wystawy.
Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book'ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.
Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Obecnie w ZBC udostępnionych jest 18 350 dokumentów ze zbiorów WiMBP. W 2017 roku Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o 3 059 kolejnych publikacji z zasobów WiMBP: zbiory regionalne (wydawnictwa ciągłe). Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 10 729 063 odwiedzin i 613 681 wyświetleń naszych publikacji. W 2017 zarejestrowano 105 733 wyświetleń tych publikacji. W ramach e-usługi: digitalizacja na żądanie wykonano 62 048 skanów i zrealizowano 3 036 zamówień od czytelników Biblioteki.

3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym

W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. Tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" obejmującej lata 1986-2017 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 3 641 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2017 r.: 136 442 rekordy (opisy bibliograficzne).
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd" oraz wydania „Gazety Wyborczej" dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej

Działalność instrukcyjno-metodyczna:
Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 50 bibliotek na rok 2017. W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej zorganizowano 63 wyjazdy do bibliotek terenowych: w tym wyjazdy instruktażowe, częściowo połączone z wizytacjami, 2 związane ze zmianą kadry zarządzającej, seminaria dla bibliotekarzy południowej części województwa lubuskiego, 12 – spotkania autorskie, w tym 7 w ramach projektu Tutlandia, 2 w ramach wizyty bibliotekarzy z Kraljeva (Żagań, Nowa Sól), zajęcia z osadzonymi w Krzywańcu matkami i ich dziećmi w ramach przygotowania do konferencji „Biblioterapia i bajkoterapia jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata zewnętrznego i siebie".
W ramach nadzoru merytorycznego wysłano 66 pism, w tym m.in.: opinię dotyczącą łączenia Biblioteki Publicznej w Babimoście z Ośrodkiem Kultury, listy gratulacyjne w związku z przejściem pracowników Bibliotek na emeryturę, pisma z podziękowaniami dla emerytowanych dyrektorów bibliotek oraz inne.
Zebrano z bibliotek terenowych tabelaryczne zestawienia z danymi liczbowymi, dotyczącymi działalności tych placówek Na ich podstawie dokonano przeliczeń i sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2016 r. oraz szczegółową analizę dotyczącą sieci bibliotek publicznych województwa za 2016 r. według wytycznych MKiDN.
Redagowano stronę internetową www.dbaim.prv.pl (m.in. stworzenie wirtualnej przestrzeni z materiałami do pobrania dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą).
Działalność szkoleniowa:

 1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (29.03.2017 r. w Zielonej Górze – uczestników 47). Omawiano następujące zagadnienia: Wizerunek pracownika, wizerunkiem instytucji. Dress Code w bibliotece; Hybrydowe działania bibliotek na przykładzie Biblioteki w Świebodzinie; Tablety w bibliotece. TurboKIDS – inspirujące zajęcia edukacyjne z zakresu robotyki, programowania, inżynierii mechanicznej i doświadczeń naukowych; Baza Legimi – ebooki dla czytelników, dostęp do ponad 18 000 tytułów na smartfonie lub tablecie. Oferta konsorcjum; Projekt „Tutlandia" – II edycja; Biblioteki publiczne w liczbach. Statystyczne podsumowanie roku 2016; Mediateka w Szczańcu – od projektu do efektu.
 2. Seminarium dla oddziałów dla dzieci i bibliotekarzy pracujących z dziećmi (27.04.2017 r. w Zielonej Górze – uczestników 30). Hasło seminarium to Temat zwierząt w literaturze dla dzieci i działaniach animacyjnych bibliotek. Seminarium miało charakter wykładowo-warsztatowy, do jego przygotowania i udziału zaproszono autorów dla dzieci i specjalistów w temacie. Część wykładowa to przegląd literatury pięknej polskiej i zagranicznej dotyczącej tematyki zwierząt oraz omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem literatury w pracy bibliotekarza dziecięcego. Warsztaty dla bibliotekarzy z udziałem dzieci (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 - 60 dzieci) poprowadzili autorzy książek dla dzieci, poruszający w swojej twórczości tematykę zwierząt: Joanna Krzyżanek, Agnieszka Tyszka, Joanna Tomaszewska i Wojciech Kołyszko.
 3. Seminaria powiatowe w Nowej Soli (26 września), Niegosławicach (6 października), Żarach (10 listopada), Krośnie Odrzańskim (17 listopada), Szczańcu (8 grudnia). Omówiono następujące tematy: Młodzież w bibliotece; Literatura dla młodzieży – co jest czytane, co warto polecać. Gośćmi seminarium w Żarach byli dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i prof. PhDr Jiri Travnicek (Akademia Nauk Republik Czeskiej).
 4. 7 spotkań szkoleniowych dla bibliotekarzy bibliotek terenowych działających w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (Zielona Góra, Szczaniec, Zabór. Zbąszynek, Szlichtyngowa, Kożuchów, Szprotawa).
 5. 8 spotkań w ramach szkoleń pracowników WiMBP, podczas których omówiono następujące zagadnienia: Wizerunek pracownika wizerunkiem instytucji (Elżbieta Gonet), Platforma Legimi (Jakub Frołow), Czas równoważny – zasady i praktyka (Olga Pondel), Historia, która trwa (dr Dawid Kotlarek), Biblioteka społecznie akceptowana – badanie satysfakcji użytkowników WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Bibliografia Ziemi Lubuskiej – metodologia opracowania i wyszukiwania informacji lokalnych; Digitalizacja Gazety Lubuskiej, Kultura książki i czytelnictwo w Czechach – tradycja i współczesność, (prof. Ph Dr. Jiří Trávníček, dr hab. Grzegorz Nieć), Sopoteka – nowoczesność, która inspiruje (dyr. Roman Wojciechowski).
 6. Pomoc merytoryczna i techniczna w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez bibliotekarzy WiMBP i bibliotekarzy terenowych, związanych z bieżącą pracą systemu – porady telefoniczne, zgłaszanie uwag do Systemu Rejestracji i Kontroli Uwag zarządzanego przez firmę Sygnity Solution.

W marcu 2017 r. biblioteki publiczne południowej części województwa lubuskiego zostały zaproszone do udziału w przedsięwzięciu: "Tutlandia" - II edycja. Bibliotekarzom zaproponowano realizację spotkań dla dzieci z bohaterami książek Tutlandia oraz Tutlandia – Niespodzianki, autorstwa Agnieszki Ginko. W projekcie wzięło udział 14 lubuskich placówek: GBP w Brodach, GBP w Otyniu, GCK w Niegosławicach z/s w Gościeszowicach (Filia biblioteczna w Gościeszowicach), GBP w Siedlisku, GBP w Zaborze, BP w Sławie (Filia w Ciosańcu), GBP w Brzeźnicy (Filia w Chotkowie), MGBP w Czerwieńsku, BPMiG w Jasieniu, BPMiG we Wschowie, GOKiB w Wymiarkach, BP w Zielonej Górze, MBP w Żarach, MBP w Żaganiu. Bibliotekarze organizowali spotkania z dziećmi i przesyłali relacje zamieszczane na stronie www.bibliotekarzlubuski.pl. Pięć najciekawszych przedsięwzięć zostało nagrodzonych spotkaniami autorskimi z A. Ginko (Brody, Czerwieńsk, Ciosaniec, Żagań, Wschowa). Do dyrektorów wyróżnionych bibliotek przesłano pisma z podziękowaniem, z powiadomieniem lokalnych władz samorządowych.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek

W roku 2017 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida prowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
W roku 2017 podjęto starania, których celem było uzyskanie dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo". Projekt miał na celu umożliwienie oraz ułatwienie korzystania z e-zasobów WiMBP (zarówno lokalnych jak i udostępnianych zdalnie) osobom z niepełnosprawnością poprzez przebudowę, aktualizację oraz dostosowanie do spełnienia standardu WCAG 2.0 na poziomie A i AA dostępności wszystkich udostępnianych przez WiMBP serwisów internetowych, baz danych oraz nowoczesnych e-usług. Ponadto zakładał przygotowanie infrastruktury pozwalającej na zdalny dostęp do specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów informacyjnych, również innych niż należących do WiMBP, osobom z niepełnosprawnością, nieposiadającym dostosowanego sprzętu komputerowego i jednocześnie nie mogącym opuszczać miejsca zamieszkania. Założeniem projektu było również poszerzenie zakresu udostępnianych zasobów o treści dedykowane dla środowiska osób z niepełnosprawnością, w tym dostęp do nieodpłatnych, zewnętrznych, specjalistycznych baz danych z zakresu szeroko pojętych zagadnień niepełnosprawności, rynku pracy dla osób z tej grupy, dedykowanej oferty (np. turystycznej czy rehabilitacyjnej). W ramach projektu zaplanowano również przygotowane wirtualnych spacerów po wystawach stałych, ekspozycjach oraz wybranych działach WiMBP oraz filiach miejskich. Kolejnym niezwykle ważnym celem projektu było przygotowanie stanowisk komputerowych dodatkowo wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, które miały być dostępne w Gmachu Głównym Biblioteki oraz wszystkich filiach miejskich na terenie miasta Zielona Góra. Środków dotychczas nie udało się pozyskać, podjęte będą dalsze starania.
Kolejnym zadaniem realizowanym w roku 2017 było dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Zadania związane z tym projektem obejmowały głównie koordynację wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzór i rozwój usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem jest nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz poszczególnych serwisów, a także sieci bezprzewodowej w budynku głównym Biblioteki.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2017 r. było opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2017 roku prowadzono merytoryczny i techniczny nadzór nad wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych w poprzednich latach zasobów „Gazety Lubuskiej".
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 300 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową strukturą heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows. Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było jednym z podstawowych zadań realizowanych przez CPDB w roku 2017.
W 2017 r. zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonywano wiążące się z tym prace instalacyjne, wdrożeniowe (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). W ramach CPDB prowadzono również prace przygotowawcze do realizacji wniosku „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w zakresie integracji ogniw fotowoltaicznych z infrastrukturą energetyczną zasilającą serwerownie WiMBP oraz układu jej chłodzenia.
W roku 2017 wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmowały m.in.:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 • wykonywanie kopii zapasowych danych na serwerach,
 • obsługę stron www:
  • www.wimbp.zgora.pl,
  • OPAC WWW (libris.wimbp.zgora.pl),
  • antykwariat.wimbp.zgora.pl,
  • goramediow.pl,
  • news365.pl,
  • prolibris.net.pl,
  • bip.wimbp.zgora.pl,
  • bibliotekarzlubuski.pl,
  • dziecioopac.wimbp.zgora.pl,
  • szklanapulapka.zgora.pl,
 • przygotowanie dokumentacji i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • bieżące naprawy sprzętu i reinstalacje oprogramowania,
 • transmisję imprez do Internetu – e-usługa Wideokonferencja,
 • instalację i konfigurację oprogramowania,
 • szkolenia dla bibliotekarzy,
 • wyjazdy do bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • obsługę zdalną bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • pomoc informatyczną dla czytelników (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
 • zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.),
 • koordynację działań i pośrednictwo w kontaktach z COMP S.A. w sprawie funkcjonowania bieżącego e-usług,
 • odbiór, konfigurację oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanych projektów.

W roku 2017 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, PROLIB, a także baz danych bibliograficznych. Prowadzono również szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.

6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury

Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze lub wolontariusze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2017 r. zielonogórska Filia nr 4, nr 5 oraz mediateka Góra Mediów zrealizowały 54 wizyty domowe wypożyczając 437 wol.
Dodatkowo bibliotekarze dostarczali książki i czasopisma instytucjom współpracującym ze specjalnymi grupami użytkowników. Bibliotekarz Filii nr 10 usytuowanej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego, w porozumieniu z psychologiem i logopedą Oddziału Neurologii i Rehabilitacji, brał udział w rewalidacji pacjentów w zakresie ćwiczeń mowy. Rozpoczęto również akcję „Książka do łóżka pacjenta", w ramach której bibliotekarz osobiście dostarcza chorym lekturę na podstawie zamówienia mailowego, telefonicznego lub zamówienia poprzez komputerowy system OPAC. Do korzystania z zasobów bibliotecznych zachęcają plakaty rozwieszone we wszystkich oddziałach. Usługę promuje również pracownik Filii osobiście odwiedzając obłożnie chorych.
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy).
W kooperacji z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej nr 16 z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze oraz z Przedszkolem „Dalej Razem" prowadzone były warsztaty literacko-plastyczne dotyczące współpracy i pomagania innym, świąt oraz różnych wydarzeń w roku kalendarzowym. Spotkania miały na celu przybliżenie dzieciom literatury pięknej, poznanie biblioteki oraz umożliwienie regularnego dostępu do dóbr kultury. Dla wielu osób były to pierwsze w życiu wizyty w placówce – F. 11.
Seniorzy (ok. 6 osób tygodniowo) korzystali z bezpłatnych grupowych konwersacji w języku angielskim prowadzonych z wakacyjną przerwą przez cały rok 2017. Wielu seniorów wzięło udział w bezpłatnych indywidualnych konsultacjach i konwersacjach w języku angielskim prowadzonych przez cały lipiec i wrzesień 2017.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w Wieczorze hiszpańskim, Dniu amerykańskim, Wieczorze duńskim, Wieczorze niemieckim.
Biblioteka Obcojęzyczna dba również o potrzeby osób niepełnosprawnych, którym udzielamy nieformalnych konsultacji w zakresie nauki języków. Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy, które zaczęły korzystać z zasobów Biblioteki – zakupione zostały kolejne książki do nauki j. polskiego jako obcego dla osób rosyjskojęzycznych, wzbogacamy także księgozbiór w języku rosyjskim i ukraińskim.
Zainteresowanym czytelnikom udostępniane są czytniki Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki.
W 2017 podpisane zostało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, w sprawie wyrównywania szans w dostępie do kultury. Udostępniamy materiały biblioteczne pomocne w resocjalizacji osadzonych i rozbudzające ich potrzeby kulturalne. W ramach 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi zaprezentowany tam został film „Wiwisekcja" opowiadający o życiowych zakrętach aktora Lecha Dyblika oraz koncert w wykonaniu tego artysty. Osadzeni mieli możliwość osobistej rozmowy z aktorem, która przybrała formę przyjacielskiej pogawędki.

7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych.
W sumie w Bibliotece udzielono 149 171 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 1 021 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 143 685; w informacji katalogowej: 1 878 informacji katalogowych i 2 415 informacji bibliotecznych (razem: 4 293).; w Dziale Zbiorów Specjalnych 172. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.
Prowadzimy indywidualne poradnictwo i świadczymy pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury. Udzielamy pomocy czytelnikom indywidualnym w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim z baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida.
W Bibliotece Obcojęzycznej prezentowane są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece" realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Prowadzimy tu też instruktaż czytelników w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Udostępniamy materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (min. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków.
Na prośbę czytelników sporządzamy bibliografie z wybranej przez nich tematyki. Wydajemy użytkownikom kody dostępu do baz: IBUK i Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2017 roku 26 kwerend
i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2017 roku oprowadzono po Bibliotece 241 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 208 w gmachu głównym oraz 33 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F.7).
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: przyjęto 536 zamówień, w tym 212 od bibliotek i 324 od czytelników indywidualnych.. Realizacja zamówień objęła: 382 książki, 147 artykułów (skany i kserokopie), 4 dokumenty elektroniczne, 3 mikrofilmy.
Poprzez prowadzenie profili Facebook użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących okolicznościowych imprez, spotkań organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury.

8/ Działalność wydawnicza

Nakładem wydawnictwa Pro Libris przygotowano merytorycznie i wydano drukiem następujące publikacje zwarte:

 1. Anna Blacha, Pośród codziennych zdarzeń, tomik poezji 58 s. [50 egz.; dodruk 40 egz.];
 2. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 8, Zielona Góra 2017, 320 s. [200 egz.];
 3. Katalog 3 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru KOZZI-CYBULSKI-WILHELMI , 86 s. [500 egz.];
 4. Katalog XIX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Pieniądze, Zielona Góra 2016, 86 s. [350 egz.];
 5. Władysław Klępka, Księżyc Miró, tomik poezji, 64 s. [250 egz.];
 6. Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016, monografia, 150 s. [500 egz.];
 7. Jacek Katos, Partes Corporis, Animae Fragmenta..., tomik poezji, 132 s. [300 egz.].

Ponadto opublikowano drukiem wydawnictwa ciągłe:

 1. „Pro Libris" nr 1-4(54-57)2016 [300 egz.];
 2. „Pro Libris" nr 1-4(58-61)2017 [250 egz.].
 3. „Bibliotekarz Lubuski" nr 42-43/2017 [200 egz.];
 4. „Bibliotekarz Lubuski" nr specjalny 2017 [300 egz.];

Wydawnictwa elektroniczne:

 1. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1-2(42-43)2017;
 2. „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze" nr 8, Zielona Góra 2017;
 3. „Pro Libris" nr 1-4(46-49)2016;
 4. „Pro Libris" nr 1-4(50-53)2017.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia)

Czwartki Lubuskie – 15 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami,regionalnymi autorami i promocje książek:

- 12 stycznia Historia krajobrazu kulturowego Dolnych Łużyc i południowej części województwa lubuskiego pod redakcją Güntera Bayerla, Leszka C. Belzyta, Axela Zutza; T.3. Publikacja jest efektem projektu realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski i Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Spotkanie z udziałem prof. dr hab. Leszka Belzyta z Zakładu Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ, historyka dr hab. Tomasza Nodzyńskiego, prof. UZ, dr Jolanty Skierskiej i dra. Macieja Mameta, członków zespołu realizującego w/w projekt, współautorów publikacji.
- 2 lutego Piosenka o rozpadzie Michała Banaszaka, laureata Konkursu Poetyckiego im. Anny Świrszczyńskiej – Książkowy Debiut Poetycki 2016. Prowadzenie: Mirosława Szott, doktorantka UZ.
- 9 lutego Skrzydła motyla Tomasza Jankowskiego, nowosolskiego fotografa, poety. Zbiór wierszy inspirowany gobelinami Klubu Tkaniny Artystycznej „Anna" przy Komendzie Policji Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Prowadzenie: Anna Brożek. Promocji towarzyszyła ekspozycja gobelinów.
- 3 marca wspomnienia z syberyjskiego zesłania Kromka Chleba Dagmary Dworak oraz projekcja filmu dokumentalnego o tym samym tytule z wyprawy na Syberię szlakiem dawnej zsyłki ojca autorki. Spotkanie z udziałem autorki oraz bohatera książki, syberyjskiego zesłańca – Bogusława Żukowskiego.
- 23 marca Od likierów do Luksusowej: historia i leksykon produktów Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Zielonej Górze Przemysława Karwowskiego, zielonogórskiego propagatora tradycji winiarskich, prezesa Fundacji Gloria Monte Verde, wydawcy Winiarza Zielonogórskiego oraz laureata Srebrnego Pióra za najlepszą książkę popularnonaukową 23. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2016. Prowadzenie: red. Konrad Stanglewicz, dziennikarz Radia Zachód.
- 30 marca spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk, powieściopisarką i eseistką, jedną z najbardziej utytułowanych polskich autorek, dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike", laureatką Nagrody Fundacji Kościelskich, Paszportu „Polityki" oraz międzynarodowej nagrody Vilenica. Spotkanie autorskie połączone z otwarciem wystawy Olga Tokarczuk na świecie – przekłady, odgłosy prasy, fotografie. Prowadzenie: prof. dr hab. Anna Szóstak, UZ.
- 6 kwietnia spotkanie z Agatą Sendecką, dziennikarką i prezenterką telewizyjną, laureatką Srebrnego Pióra 4. edycji Lubuskich Wawrzynów Dziennikarskich 2016. Agata Sendecka otrzymała Wawrzyn Dziennikarski za cykl audycji telewizyjnych „Rodzina na plus". Prowadzenie:
red. Janusz Życzkowski, dziennikarz Radia Zachód.
- 20 kwietnia wieczór literacki Powieści płaszcza i szpady – Aleksander Dumas współcześnie. O Aleksandrze Dumasa – francuskim dramaturgu, autorze m.in. Hrabiego Monte Christo, Trzech muszkieterów, jego życiu, czasach w których żył i tworzył, o powieściach oraz ich współczesnych ekranizacjach rozmawiali: prof. dr hab., UZ Wiesław Hładkiewicz i Anna Polus, zastępca dyrektora WiMBP.
- 27 kwietnia Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego dra Włodzimierza Kwaśniewicza, znanego i cenionego historyka-bronioznawcy, muzealnika, wieloletniego dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, wykładowcy akademickiego, publicysty, pisarza, członka Związku Literatów Polskich. Prowadzenie: Elżbieta Maciejewska.
 - 2 czerwca spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim, dziennikarzem, kompozytorem, fotografem, podróżnikiem, autorem książek m. in. Chwila przed zmierzchem, Lizbona. Muzyka moich uczuć, Biel. Notatki z Afryki. Prowadzenie: Grzegorz Bugaj, dziennikarz Radia Zachód.
- 21 września promocja zbiorku felietonów kulinarnych Andrzeja K. Waśkiewicza Jedzenie jest niezdrowe. Ale przyjemne... pod red. Eugeniusza Kurzawy. Po promocji odbył się pokaz kulinarny oraz degustacja. Wydarzenie zainaugurowało obchody 196. urodzin patrona Biblioteki – Cypriana Norwida.
- 12 października spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim, reporterem, pisarzem, byłym korespondentem wojennym, specjalistą od spraw Afryki, Kaukazu i Azji Środkowej, nominowanym do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i Nagrody NIKE. Prowadzenie: Karolina Kamińska, dziennikarka Radia Zachód.
- 9 października Rzeczy oczywiste Aleksandry Kurzawy, młodej debiutującej poetki. Prowadzenie: Anita Rucioch-Gołek, kierowniczka Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu.
- 26 października Cierpkie grona Zofii Mąkosy, pisarki i publicystki urodzonej w Kargowej. Powieść z cyklu Wendyjska winnica. Prowadzenie: Eugeniusz Kurzawa.
- 15 listopada Kroniki księżnej Dino. Zapiski z Zatonia z lat 1840-1861 Jarosława Skorulskiego, historyka, autora książki Smocze łzy – legendy zielonogórskie, prezesa stowarzyszenia „Nasze Zatonie", naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra. Książka wydana w 200 rocznicę uzyskania przez Dorotę de Talleyrand-Pèrigord honorowego tytułu księżnej Dino. Prowadzenie: Dariusz Chajewski, dziennikarz Gazety Lubuskiej.

26 wystaw czasowych w holu, galerii i łączniku:
- styczeń Czukotka – wystawa fotografii Lilianny Bojkowskiej, słuchaczki Fotograficznej Fabrycznej, uczestniczki zimowej ekspedycji nad Cieśninę Beringa. Kurator wystawy: Marek Lalko. Otwarcie wystawy odbyło się 19 stycznia.
- luty Irysy w fotografii i hodowli Józefa Koncewicza – wystawa fotografii Józefa Koncewicza, słuchacza ZUTW, prezentująca bogactwo odmian wyhodowanych przez niego irysów
w tym certyfikowanych przez najstarszą, najbardziej znaczącą organizację wśród miłośników
i producentów irysów – American Iris Society. Otwarcie wystawy odbyło się 6 lutego.
- luty Fantas(y)tyczny las i jego mieszkańcy – pokonkursowa wystawa prac Miejskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci. Prace prezentowały dziecięce spojrzenie na las
w niecodzienny, magiczny i tajemniczy sposób. Główny organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury – wernisaż odbył się 21 lutego.
- marzec Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie –ekspozycja materiałów z prywatnego archiwum pisarki – głównie książki, recenzje, fotografie. Na wystawie zaprezentowano wszystkie obcojęzyczne wydania książek autorki (ponad 100), w tym przełożone na język chiński, japoński i hindi, mało znane zdjęcia wykonane w różnych okolicznościach: podczas spotkań autorskich, targów książki i konferencji, a także w sytuacjach mniej oficjalnych. Wystawa w dwóch częściach: pierwsza – plenerowa zaprezentowana została na zielonogórskim Starym Rynku przy Ratuszu, przedstawiała na 20. planszach informacje o tłumaczeniach na poszczególne języki, fragmenty recenzji i wybrane zdjęcia. Natomiast druga część – w galerii Biblioteki Norwida to oryginały obcojęzycznych edycji utworów Olgi Tokarczuk i inne, związane z jej zagraniczną aktywnością druki. Ekspozycja zainicjowana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. Finisaż wystawy z udziałem Olgi Tokarczuk odbył się 30 marca.
- marzec Oświecenie 3D – wystawa inaugurująca IV Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń umysłu" w Zielonej Górze. Bogato ilustrowana prezentacja na temat symboliki i głębokiego znaczenia stupy, opisująca jej różnorodne formy oraz zawierająca wyjaśnienia dotyczące jej budowy. Organizatorzy: Fundacja Stupa House z siedzibą w Warszawie oraz Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Zielonej Górze. IV Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń umysłu" w Zielonej Górze został objęty honorowym patronatem Wiolety Haręźlak – Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra. Wystawa czynna: 27 marca do 9 kwietnia przed gmachem głównym Biblioteki.
- kwiecień Dyplomy 2017 – wystawa prac dyplomowych absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. W galerii Biblioteki zaprezentowane zostały m.in. fotografie, ceramika, obrazy, plakaty i grafiki. Wernisaż odbył się 4 kwietnia.
- kwiecień Tajemnice Chrystusa Pana – wystawa fotograficzna Reginy Chochy, członkini Klubu Fotooko Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz klubu Babie Lato przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury, laureatki wielu nagród oraz wyróżnień. Wernisaż odbył się 5 kwietnia.
- kwiecień Ilustracje baśni hinduskich i węgierskich – wystawa prac Marianny Jagody-Mioduszewskiej, ilustratorki książek dla dzieci. Wernisaż odbył się 24 kwietnia.
- kwiecień Nasza piękna Ziemia – wystawa fotogramów przedstawiających nietypowe i zaskakujące ujęcia naszej planety. Wystawa z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie
w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece". Wystawa czynna: 3 – 30 kwietnia.
- maj Henryk Sienkiewicz, nauczyciel historii – wystawa ilustracji i rysunków Wacława Piszczka CM, księdza, artysty z Krakowa. Ilustracje pochodzą z bibliofilskiej edycji dzieł Henryka Sienkiewicza, wydawanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza
w wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. Pomysłodawcą edycji jest prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski, prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Wernisaż z udziałem ks. Wacława Piszczka odbył się 9 maja.
- maj 7. edycja Międzynarodowego Berlińskiego Konkursu na Rysunek Satyryczny / 7th International Cartoon Competition in Berlin 2016. Pokonkursowa wystawa rysunków satyrycznych. Temat przewodni: Śmieci. Wernisaż z udziałem Valeriu Kurtu, rysownika, który prowadzi KURTUKUNST Gallery w Berlinie oraz współpracującego z nim Paula Grossa. Wernisaż odbył się 11 maja.
- czerwiec Pejzaże i kwiaty – malarstwo Andrzeja Stefanowskiego. Ekspozycja prac zielonogórskiego artysty. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert muzyki wokalnej „Amore, cantare, volare..." w wykonaniu dr hab. Jolanty Sipowicz, prof. UZ – sopran. Podczas wernisażu odbyło się losowanie prac artysty. Wernisaż odbył się 2 czerwca.
- czerwiec Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz – wernisaż pokonkursowej międzynarodowej wystawy plakatów zorganizowanej przez Fundację Gdzie z Krakowa. Konkurs na plakat o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Fundacji PZU odbył się w ramach Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundację PZU i Fundację PKO BP. Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wernisaż odbył się 6 czerwca.
- czerwiec Na Maltę zaprasza Jerzy Szewczyk – otwarcie wystawy fotograficznej w 80. rocznię urodzin Jerzego Szewczyka, członka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, podróżnika. Wernisaż połączony ze spotkaniem. Prowadzenie: Halina Bohuta-Stąpel. Wernisaż odbył się 8 czerwca.
- czerwiec 30 rocznica Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego Cantores (1987-2017) – jubileuszowa wystawa plakatów, afiszy, fotografii i materiałów ze zbiorów WiMBP w Zielonej Górze, Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego Cantores oraz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Ekspozycja prezentowała dokonania w zakresie upowszechniania kultury i muzyki klasycznej. Otwarcie wystawy z udziałem prof. Jerzego Markiewicza, dyrygenta i kierownika artystycznego cenionego w Polsce Chóru Akademickiego Cantores. Otwarcie wystawy odbyło się 29 czerwca.
- lipiec Przez odmienność – wernisaż wystawy malarstwa plastyków z Lubskiego Stowarzyszenia Malarzy-Rzeźbiarzy-Fotografików "Marfo" działającego przy Lubskim Domu Kultury. Autorzy prac: Elżbieta Balicka, Elżbieta Mikoś, Krzysztof Kasowski i Janusz Orzepowski. Wernisaż: 4 lipca.
- sierpień Portret w plenerze – wystawa fotografii Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego w Zielonej Górze. Wystawa współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra. Wernisaż: 3 sierpnia.
- wrzesień Pokonkursowa wystawa XIX Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Pieniądze. Wystawa prezentowała 110 najlepszych rysunków konkursowych wybranych spośród 769 prac, 243 autorów, nadesłanych na konkurs z 45 krajów. Finisaż wystawy z udziałem jurorów, laureatów konkursu oraz zaproszonych gości odbył się 30 września. Uroczystość wzbogacił koncert studentów jazzu UZ.
- wrzesień Krajobrazy dawnej Zielonej Góry – wystawa fotografii Leszka Pendasiuka ze Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017, przebiegających ph. Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu. Wystawa czynna od 9-30 września.
- październik Work and Travel – Pracuj i podróżuj – wystawa fotogramów z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece". Wystawa czynna od 16-28 października.
- listopad Ogrody Leśmiana – wystawa grafik Stanisława Ożoga, artysty grafika, rysownika, ilustratora z Rzeszowa, autora ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
Galeria Przechodnia
W 2017 roku uruchomiliśmy przed gmachem głównym Biblioteki Galerię Przechodnia. Powstała dzięki współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Most nad Pustynią, którego członkiem jest zielonogórzanin, artysta kabaretowy Jarosław Sobański. Stowarzyszenie „Most nad pustynią" to grupa artystów i animatorów kultury, działających na polu fotografii, teatru, kabaretu, filmu i muzyki.
Galeria Przechodnia to niekomercyjna galeria zewnętrzna, przestrzeń wystawiennicza otwarta dla projektów plastycznych, fotograficznych, poetyckich i wszelkich innych, pod warunkiem, że da się je zmieścić w ośmiu gablotach ekspozycyjnych. Celem Galerii jest stworzenie warunków: dla przechodniów – do kontaktu ze sztuką w zwykłej przestrzeni miejskiej, ale także dla artystów – do dotarcia do widzów innych niż w tradycyjnych galeriach. W wyniku współpracy prezentowano 4 wystawy:
- marzec Mono – wystawa fotogramów Aleksandra Dylikowskiego, fotografa, pasjonata, zajmującego się fotografią portretową i krajobrazową.
- maj Połączeni – co nas dzieli, co nas łączy – wystawa fotogramów Bożenny Leszczyńskiej, artystki, graficzki. Studia ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na wydziale Grafiki Żurnalowej, ze specjalizacją Grafika Artystyczna i Użytkowa, a także Projektowanie Biżuterii.
- czerwiec Sąsiedzi – wystawa fotogramów Michała Najberga, absolwenta Warszawskiej Szkoły Fotografii i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zajmującego się fotografią reporterską i portretową. Cykl przedstawia portrety mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej – jest efektem podjęcia próby nawiązania przyjacielskiego kontaktu z sąsiadami.
- lipiec Goście 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru w Zielonej Górze Kozzi Cybulski Wilhelmi – wystawa fotogramów.
Ważniejsze wydarzenia kulturalne
2. Zielonogórski Slam Poetycki Noworoczne wierszowanie, we współpracy z zielonogórskim oddziałem Związku Literatów Polskich. W rywalizacji konkursowej wzięło udział 12 poetów, przedstawicieli oddziału zielonogórskiego Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz twórców niezrzeszonych. Mistrzynią Slamu została Halinka Bohuta-Stąpel z Wilkanowa. Drugie miejsce i srebrny medal otrzymała Alicja Leśniewska ze Świebodzina, a trzecie Alina Kruk z Zielonej Góry. Slam prowadził dr Robert Rudiak. Zielonogórski Slam Poetycki odbył się 26 stycznia.
Lubuskie Wawrzyny 2016: Gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów odbyła się 23 lutego w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus. Rozstrzygnięto 23. edycję Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 12. edycję Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz wręczono 4. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Prowadzenie uroczystości: dziennikarze Karolina Kamińska i Paweł Ptaszyński.
Lubuski Wawrzyn Literacki – Paulina Korzeniewska za książkę Pogodna biel dobrego samopoczucia, wydawca: Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2016.
Srebrne Sokole Pióro – Nagroda Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za debiut literacki otrzymała Justyna Koronkiewicz za książkę Szamanka, wydawca: Grupa Literyczna Na Krechę; Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, Poznań 2016.
Dyplom za najładniejszą edytorsko książkę wydaną w 2016 r. otrzymał wydawca Stowarzyszenie Forum Art za publikację Igora Myszkiewicza, Zielonogórskie podróże w czasie: paprochy historii, wydawca: Stowarzyszenie Forum Art., Zielona Góra 2016.
Lubuski Laur w kategorii sensacja przyznano Alfredowi Siateckiemu za książkę Porąbany, wydawca: "Oficynka", Gdańsk 2016.
Ponadto Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze Andrzej Buck oraz Dyrektor WiMBP im.
Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Edward Jaworski, wyróżnili pośmiertnie dyplomami za całokształt twórczości Marka Grewlinga oraz Jana Janusza Werstlera.
Lubuski Wawrzyn Naukowy – Czesław Osękowski za książkę Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.
Nagrodę Rektora PWSZ w Sulechowie oraz dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową otrzymał Przemysław Karwowski za książkę, Od likierów do Luksusowej. Historia i leksykon produktów Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Zielonej Górze, wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde", Zielona Góra 2016.
Dyplom za walory edytorskie przyznano Oficynie Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Radosława Domke Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.
Lubuski Wawrzyn Dziennikarski – Agata Sendecka (TVP3 Gorzów Wielkopolski) za cykl audycji telewizyjnych: „Rodzina na plus".
Dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza przyznano Szymonowi Płóciennikowi („Gazeta Wyborcza") za podejmowanie interesujących tematów związanych z historią i współczesnością Zielonej Góry. Dyplom za całokształt twórczości przyznano Elżbiecie Samsel-Czerniawskiej w związku z cyklem audycji wyemitowanych na antenie TV Świebodzin ESC Media. Dyplom za debiut przyznano Studentom z Dziennikarskiego Koła Naukowego „Faktor", opiekun: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ.
Ważniejsze imprezy cykliczne
Tydzień Bibliotek 2017 – blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji, która przebiegała w dniach 8-15 maja ph. „Biblioteka. Oczywiście!".
Uroczyste obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbyły się 8 maja w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Na uroczystość przybyli pracownicy różnych sieci bibliotek
z całego województwa lubuskiego oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządów lokalnych. Bibliotekarze uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. Biblioteka PWSZ w Sulechowie przygotowała z tej okazji dwie wystawy fotograficzne – jedną poświęconą codziennej pracy bibliotekarzy w obiektywie słuchaczy ZUTW, drugą – prezentującą nagrodzone i wyróżnione ekslibrisy w konkursie organizowanym przez Bibliotekę PWSZ. Po uroczystościach przewidziano zwiedzanie Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie.
W Tygodniu Bibliotek Biblioteka Norwida prezentowała się 12 maja w Galerii Focus Mall; zielonogórzanie uczestniczyli w spotkaniach z Agnieszką Ginko, autorką książek dla dzieci i publikacji edukacyjnych oraz z Marcinem Pałaszem, popularnym pisarzem dla dzieci i młodzieży, autorem słuchowisk, a także w warsztatach edukacyjnych dla gimnazjalistów prowadzonych przez Krainę Eksperymentów. Promowano także usługi Biblioteki, m.in. aplikację Legimi, Wirtualną Czytelnię Norwida oraz ofertę bibliotecznych wydarzeń. Stworzono możliwość bezpłatnego zapisu do Biblioteki Norwida, drukując na miejscu karty biblioteczne. Udzielano informacji biblioteczno-bibliograficznych, a zainteresowani mogli pograć na konsoli PS4 czy poddać się zabawie z malowaniem twarzy.
Ponadto z okazji Tygodnia Bibliotek 25 maja odbył się koncert chóru żeńskiego Polirytmia, który od 1986 roku działa w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze. Założycielem, wieloletnim dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest prof. Janina Nowak. Obecnie dyryguje także Nataliya Golub.
Narodowe Czytanie w Zielonej Górze
W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania 2 września br. po raz 6. zorganizowano otwarte głośne czytanie. Tym razem w namiocie przed gmachem głównym Biblioteki czytano Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Wzięły w nim udział osoby powszechnie znane, przedstawiciele mediów, świata kultury, polityki, bibliotekarze, słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaprzyjaźnieni z Biblioteką czytelnicy. Namiot udekorowano przedmiotami kultury ludowej udostępnionymi przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli oraz rekwizytami z Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Ponadto w holu głównym Biblioteki prezentowano ludowe stroje wypożyczone z Muzeum Etnograficznego. W dniu wydarzenia uruchomiony został także regał bookcrossingowy z dziełami Wyspiańskiego. Egzemplarze Wesela przyniesione przez czytelników były stemplowane specjalną, okolicznościową pieczęcią, otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. Wydarzenie zakończył pokaz filmu Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy w mediatece Góra Mediów.
7. Dzień Otwarty Biblioteki z okazji 196. urodzin Cypriana Norwida, patrona Biblioteki – 23 września
W ramach wydarzenia zorganizowano: zwiedzanie Muzeum Ilustracji Książkowej oraz prezentację najciekawszych dokumentów dawnych z bogatej kolekcji zbiorów specjalnych WiMBP, w tym oryginalnych rysunków Cypriana Kamila Norwida, patrona zielonogórskiej Biblioteki. Przeprowadzono również konkurs rodzinny ph. Zaczytani w Norwidzie dla wszystkich, którzy chcieli poszerzyć lub sprawdzić swoją wiedzę o życiu i twórczości Cypriana Norwida. Zwycięzca otrzymał czytnik e-booków z miesięcznym dostępem do bazy Legimi. Ponadto Instytut Książki ufundował laureatom koszulki z nadrukiem autoportretu Cypriana Norwida. Uczestnicy otrzymali także nagrody książkowe.
Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej 7. Proza Poetów (16-30 listopada)
W ramach Festiwalu odbyło się 8 spotkań autorskich, warsztaty dla młodzieży, wernisaż, spektakl
i recital:
16 listopada – spotkanie autorskie z Elisabeth Herrmann, niemiecką pisarką i dziennikarką, autorką thrillerów i kryminałów m.in. Wioska morderców, Śnieżny wędrowiec, Opiekunka do dzieci. Prowadzenie: Alfred Siatecki. Tłumaczenie: Barbara Krzeszewska-Zmyślony. Fragmenty czytał Andrzej Nowak. Następnego dnia 17 listopada autorka przeprowadziła warsztaty pisarskie dla licealistów.
17 listopada – spotkanie autorskie z Małgorzatą Czyńską, dziennikarką, historykiem sztuki, autorką m.in. Kobiety Witkacego. Metafizyczny harem. Rozmowę moderowała Mirosława Szott. Po spotkaniu odbył się spektakl pt. „Kocham cię strasznie, ale swoboda to wielka rzecz..." w wykonaniu Teatru Zza Boru w adaptacji i opiece artystycznej Jana Andrzeja Fręsia, w reżyserii Lucyny Korczowskiej i Dagmary Łanuchy. Scenariusz spektaklu oparty został na fragmentach listów i pamiętników kobiet związanych z Witkacym oraz na publikacjach prasowych.
19 listopada – recital "O!powieści o kobietach" w wykonaniu Grzegorza Tomczaka, poety, kompozytora, autora tekstów piosenek, artysty estradowego oraz Iwony Loranc, aktorki, pieśniarki, laureatki nagrody Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Artystom towarzyszyli: Dawid Troczewski – fortepian i Grzegorz Kopala – gitara oraz śpiew.
21 listopada– spotkanie autorskie z Justyną Sobolewską, krytyczką literacką, dziennikarką tygodnika „Polityka", kuratorką Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, autorką m.in. Książki o czytaniu. Publikacja ta była motywem przewodnim rozmowy, którą prowadziła dr Joanna Kapica-Curzytek.
22 listopada – spotkanie autorskie z Anną Król, reżyserką spektakli teatralnych i projektów audiowizualnych, autorką scenariuszy, wydawcą, pomysłodawczynią i dyrektor Big Book Festival, największego międzynarodowego festiwalu literackiego w Warszawie, autorką książek o Jarosławie Iwaszkiewiczu: Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia, Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie oraz Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego. Rozmowę moderowała dr Kaja Rostkowska-Biszczanik.
23 listopada – spotkanie autorskie z Agatą Tuszyńską, pisarką, poetką, reportażystką, autorką biografii m.in. Narzeczona Schulza. Moderator: dr Alina Polak-Woźniak.
28 listopada spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, pisarką i reporterką „Gazety Wyborczej", autorką książek m.in. Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Beksińscy. Portret podwójny, 1945. Wojna i pokój. Prowadzenie: ks. prof. Andrzej Draguła.
29 listopada – spotkanie autorskie z Eweliną Pietrowiak, reżyserką teatralną i operową, scenografką oraz współautorką książek Zawsze nie ma nigdy. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Pietrowiak Cz. 1 oraz Inne ochoty. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Piotrowiak. Cz. 2. Moderator spotkania: dr Joanna Kapica-Curzytek.
30 listopada – spotkanie autorskie w ramach cyklu Festiwal Młodym z Andrzejem Ziemiańskim, cenionym i legendarnym autorem powieści fantasy, twórcą Achai, na której wychowały się współczesne generacje gatunku. Spotkanie poprowadził pisarz Dariusz Rekosz.
30 listopada – wernisaż wystawy Ogrody Leśmiana: wystawa grafik, akwareli Stanisława Ożoga, artysty grafika, rysownika, ilustratora z Rzeszowa – autora ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, inspirowana twórczością Bolesława Leśmiana w przypadającą w roku ubiegłym 140. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci poety.
Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich (lipiec-sierpień):
27 lipca – spotkanie autorskie z Tomaszem Jastrunem, poetą, prozaikiem, eseistą, felietonistą i krytykiem literackim, długoletnim współpracownikiem paryskiej Kultury. Spotkanie prowadziła Anna Dominiak, krytyczka literacka.
17 sierpnia – spotkanie z Jackiem Fedorowiczem, satyrykiem, aktorem, legendą polskiej telewizji, radia, kinematografii i kabaretu, gościem 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi. Rozmowa m.in. o książce Będąc kolegą kierownikiem. Prowadzenie: dr Joanna Kapica-Curzytek.
31 sierpnia – spotkanie z Ewą Wiśniewską, cenioną aktorką, wybitną osobowością polskiej sceny, teatru, małego i dużego ekranu oraz z Łukaszem Maciejewskim, znanym krytykiem filmowym i teatralnym. Rozmowa wokół książki Aktorki. Portrety Łukasza Maciejewskiego.
Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze (styczeń-grudzień):
15 stycznia Monologi romantyczne: Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego, Dziady Adama Mickiewicza, Pan Tadeusza A. Mickiewicza... Jerzy Trela, wybitny aktor Starego Teatru w Krakowie, współzałożyciel Teatru STU, wielokrotnie podziwiany w Teatrze Telewizji i wybitnych filmach. Ponadto rozmowa o książce Trela Beaty Guczalskiej.
12 lutego Wieczór w Teatrze Wielkim Stanisława Balińskiego oraz poezja kobieca...Anna Seniuk, wybitna aktorka teatralna, filmowa, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie. Rozmowa o książce Nietypowa baba jestem. Anna Seniuk w rozmowie z córką Magdaleną Małecką-Wippich.
9 kwietnia Poezja Wisławy Szymborskiej...Danuta Stenka, wybitna aktorka filmowa, teatralna i radiowa. Rozmowa z gościem prowadzona przez Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego, autora m.in. książek Aktorki. Spotkania, Aktorki. Portrety oraz napisanej wspólnie z Danutą Stenką Flirtując z życiem.
23 kwietnia Wiersze Tadeusza Różewicza...Zdzisław Wardejn, znany aktor filmowy i teatralny, także reżyser teatralny.
12 lipca Teksty Jeremiego Przybory...Teresa Lipowska, popularna aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, znana z takich produkcji jak „Rzeczpospolita babska", „Linia" czy „M jak Miłość". Wystąpiła także u boku Zbigniewa Cybulskiego w filmie „Sam pośród miasta".
1 października Poezja Anny Piwkowskiej oraz Wisławy Szymborskiej...Anna Radwan, aktorka filmowa i teatralna, związana ze Starym Teatrem w Krakowie. Ponadto projekcja filmu „Dama Kameliowa" w reż. Jerzego Antczaka z kreacją aktorską Anny Radwan. Projekcję poprzedziła prelekcja Łukasza Maciejewskiego i Anny Radwan.
12 listopada Kwiaty polskie Juliana Tuwima...Joanna Trzepiecińska, popularna aktorka filmowa i teatralna. Rozmowę z gościem prowadził znany krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski, autor książek Aktorki. Spotkania, Aktorki. Portrety oraz Aktorki. Odkrycia.
26 listopada A kaz tyz ta Polska w oparciu o teksty Wyspiańskiego, Tuwima, Słonimskiego, Lechonia i Trzebińskiego. Edycja specjalna z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski. W programie wystąpił Lech Dyblik, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pieśniarz oraz Andrzej Nowak, zielonogórski aktor.
3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi (12-16 lipca).
- 12 czerwca Recital Magdy Umer, jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej poezji śpiewanej, reżyserki, scenarzystki, autorki tekstów piosenek. Artystce towarzyszył pianista Wojciech Borkowski. Po recitalu odbyła się rozmowa o kultowej postaci kina i teatru – Andrzeju Nardellim, aktorze z którym artystka przyjaźniła się, a którego postać i dokonania aktorskie, prezentowane były w festiwalowym cyklu Retrospektywa. Recital odbył się w ramach forpoczty 3. ZFFiT.
- 12 lipca Miasteczko Festiwalowe w Galerii Focus Mall
W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni Galerii Focus Mall powstało miejsce spotkań zielonogórzan
z gwiazdami filmu i teatru. W tym dniu w godz. 15.00-18.00 odwiedzający Galerię Focus Mall mieli niepowtarzalną okazję spotkać się ze znanymi aktorami filmowymi i teatralnymi. Teresa Lipowska, Ewa Błaszczyk, Piotr Machalica oraz Lech Dyblik – osobowości kina, teatru i tv, opowiadały o swoich realizacjach filmowych, serialowych i teatralnych. Po spotkaniach była możliwość zakupu książek oraz zdobycia autografów. W Miasteczku Festiwalowym przygotowano również wiele atrakcji dla najmłodszych. Od godz. 12-14 dzieci mogły uczestniczyć w animacjach teatralno-ruchowych prowadzonych przez zielonogórską aktorkę Idę Ochocką, w zajęciach plastycznych i malowaniu twarzy. Ponadto w zaaranżowanym małym studiu charakteryzacji mogły obserwować filmowe metamorfozy przygotowane przez Agnieszkę Der. Działaniom towarzyszył konkurs wiedzy o Festiwalu z nagrodami.
W ramach Festiwalu publiczność uczestniczyła w następujących wydarzeniach związanych z książką i literaturą:
spotkanie z aktorem... Teresa Lipowska w roli głównej – rozmowa o książce Nad rodzinnym albumem. Teresa Lipowska w rozmowach z Iloną Łepkowską;
spotkanie z aktorem... Ewa Błaszczyk w roli głównej – rozmowa o książce Lubię żyć;
spotkanie z... Marcin Rychcik w roli głównej, autor książki: Roman Wilhelmi. I tak będę wielki;
spotkanie z aktorem... Jacek Fedorowicz w roli głównej, rozmowa o książkach Będąc kolegą kierownikiem oraz Święte krowy na kółkach;
spotkanie z... Krzysztof Daukszewicz w roli głównej, rozmowa o książkach Prosto z ambony, Prawdziwki i zmyślaki.
Noc Muzeów 2017 (20 maja) pod hasłem Podróże – historyczne, fantastyczne, bliskie, dalekie, małe i duże – Muzeum Ilustracji Książkowej: warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci inspirowane baśniami hinduskimi ilustratorka Marianna Jagoda; podróże Srebrnego liska polarnego po ciepłych krajach – wyklejanki makaronowe na motywach książeczki Agnieszki Ginko, ilustrowanej przez Mariannę Jagodę; rebusy i zagadki do bardzo trudnych wyrazów uzupełniających rymowanki z autorskiej książki Marty Pokorskiej; warsztaty graficzne na zabytkowej prasie drukarskiej.
Pogotowie językowe – bezpłatne indywidualne konsultacje i konwersacje w j. angielskim w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
Wieczór hiszpański – 2.03.2017. W programie: pokaz tańca Paso Doble, pokaz tańca flamenco, spotkanie z Anną B. Kann, autorką powieści rozgrywających się w Barcelonie oraz poczęstunek hiszpański.
Współczesny Szekspir – 10.05.2017. Spotkanie dla młodzieży w Tygodniu Bibliotek. Prelekcja oraz pokaz filmu dla 70 uczniów gimnazjów i liceów.
III edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbyła się w sobotę 3.06.2018 pod hasłem „Czytanie porusza". Podczas Nocy odbyła się Gala Mistrza Pięknego Czytania, spotkania autorskie z Anną Czerwieńską-Rydel i Łukaszem Wierzbickim.
Dzień amerykański – 8.06.2017, Sala Dębowa. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Gościem specjalnym był Stephen Dreikorn, Attache prasowy Ambasady USA. Jego ciekawe i żywe prelekcje na temat amerykańskiej edukacji oraz różnic kulturowych pomiędzy USA i Polską wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży, która zadawała mnóstwo pytań. W imprezie wzięło udział ok.180 osób (grupy zmieniały się), w tym z najlepszych zielonogórskich szkół.
Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 ph.: Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu – wystawa „Krajobrazy dawnej Zielonej Góry" ze zbiorów Leszka Pendasiuka – członka Zarządu Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, znawcy i miłośnika miasta (wrzesień 2017).
Dzień duński Hygge czyli klucz do szczęścia – 10.10.2017. Impreza zorganizowana we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej „Europe Direct" oraz Stowarzyszeniem Jeszcze żywych Poetów. Rozmowa o „hyyge", duńskim pojęciu szczęścia oraz pokaz filmów z Duńskiego Instytutu Kultury.
Wieczór niemiecki 500 lat Reformacji – 7.12.2017. Rozmowa na temat wpływu Lutra na kulturę niemiecką z dr Justusem Werdinem z Berlina. Projekcja filmu fabularnego „Luter" we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Poczęstunek przygotowany we współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Zielonej Górze.
Debata Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej – 15.05.2017, w której wzięło udział 44. uczestników. Impreza zorganizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową ma charakter ogólnopolski. Do projektu zaproszeni zostali: młodzież, seniorzy, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji miejskich. Partnerem przedsięwzięcia została Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie.
Przez cały rok 2017 (z wakacyjną przerwą) prowadzono cotygodniowe konwersacje w języku angielskim w mediatece Góra Mediów: grupa średnio zaawansowana i zaawansowana. Łącznie 64 spotkania.
Spotkania z pisarzami lubuskimi: Przemysławem Piotrowskim, Zofią Mąkosą, Teresą Gładysz. (F.1)
Galeria na Ptasiej – 10 wystaw, m.in.: prac E. Horodyskiej, Barbary Skiby, Włodzimierza Włodarczyka, Bogdana Springera.(F.1)
Większe imprezy dla dzieci:

 • „Bardzo głodna gąsienica" – warsztaty w języku angielskim dla najmłodszych.(F.2)
 • „Kartka dla Mamy" – warsztaty plastyczne metodą Iris – folding (F.2).
 • „Piątki z Elmerem" – spotkania dla wszystkich chętnych przedszkolaków połączone z czytaniem wybranej bajki, zabawami i zajęciami plastycznymi (F.2).
 • „Przedszkolak w bibliotece" – zajęcia dla grup przedszkolnych oswajające malucha z biblioteką i książką (F.2).
 • „Spotkania przy herbatce" – cykl spotkań dla czytelników, podczas których zaproszeni prelegenci dzielą się z słuchaczami swoimi pasjami, wspomnieniach, pomysłami (F.4).
 • „Pasje naszych czytelników" – cykl wystaw prezentujący ciekawe zbiory i hobby czytelników biblioteki (F.4).
 • „Czytanki na każdą porę roku" – cykl spotkań z literaturą dla dzieci młodszych podczas których dzieci uwrażliwiane są na otaczającą ich przyrodę (F.5).
 • Dzień Ziemi – zajęcia z prezentacją multimedialną kształtujące świadomość ekologiczną (F.5).
 • „Każde dziecko to potrafi" – cykl zajęć plastycznych dla dzieci, które kochają bawić się pędzlem i kredkami, zajęcia pobudzające do twórczego działania (F.5).
 • „Podróże wszelkie za środki niewielkie" – spotkania z podróżnikami organizowane przy współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych (F.7).
 • „Biblioteka. Sztuka. Oczywiście!" – Wernisaż wystawy Agnieszki Jacyno „Słodko – gorzko" (F.7).
 • „Biblioteka. Literatura. Oczywiście!" – konkurs literacki dla młodzieży i dorosłych, przy współpracy z Radiem Zielona Góra (F.7).
 • „Owocowa zima" – cykliczne zajęcia plastyczne odbywające się podczas ferii zimowych.(F.7)
 • „Mam pomysł" – kreatywne, cykliczne spotkania dzieci z dziećmi (F.7).
 • 5. Urodziny mediateki Szklana Pułapka: przedstawienie dla dzieci „Kurnik kultury" (Anna Olechnowicz, Kamil Lachowski), warsztaty o lalkach, plener malarski z udziałem profesorów i studentów UZ, wielka Improwizacja – kabaret „Mimo to i goście", pokaz tańca z ogniami – Adrian Kaszuba (F.7).
 • „Subkultury młodzieżowe" – spotkania w ramach lekcji artystycznych dla starszych grup szkolnych (F.7).
 • „Pierwszak w bibliotece" – zajęcia warsztatowe przybliżające uczniom klas pierwszych bibliotekę (F.8 i F.12).
 • „Koty w literaturze" – zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych (F.9).
 • Urodziny Kubusia Puchatka – warsztaty literackie dla przedszkoli (F.9)
 • „Skrzydlaci przyjaciele" – warsztaty z ornitologiem, panią Andżeliną Łopińską (F.9).
 • Udział w XV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania „Cała Polska Czyta Dzieciom" (F.9).
 • Spotkanie relaksacyjne dla młodzieży i osób dorosłych ph. „Wizualizacje dla odprężenia ciała i umysłu" (F.1 i 11).
 • „Akademia zwierzaka dla szkolniaka" – cykl zajęć dla dzieci mający na celu uwrażliwienie na potrzeby zwierząt (F.11).
 • Grupa zabawowa „Balonik" – dla dzieci nie objętych opieką żłobkową ani przedszkolną oraz ich opiekunów. Celem grupy zabawowej było zadbanie o rozwój umiejętności społecznych oraz ciekawości poznawczej dzieci, a także podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców (F.11).
 • Imieninowe spotkanie z Piotrusiem – zabawy promujące patrona Biblioteki - Piotrusia Pana (F.11).
 • Wielkanocne spotkanie z rękodziełem – tworzenie ozdób wielkanocnych i kartek świątecznych (F.11).
 • Galeria „Piotrusia Pana" – 12 wystaw grup plastycznych z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli (F.11).
 • „Czytelnia Pokoleń" - to cykl spotkań, skierowany do dzieci, w trakcie których seniorzy prezentują dzieciom bajkowe opowieści. Cykl ten współorganizowany jest przez stowarzyszenie Powszechna Inicjatywa Obywatelska. Celem jest popularyzowanie literatury dla dzieci oraz budowanie międzypokoleniowej więzi, tolerancji i wzajemnego szacunku między dziećmi i osobami starszymi (F.11).
 • Turnieje Gier Komputerowych (GM).
 • „Language cafe" – konwersacje w języku niemieckim (GM).
 • Spotkania Stowarzyszenia TechKlub Zielona Góra. Sieć TechKlubów to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Nowe Technologie Lokalnie". Ich koordynatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 16 miastach w Polsce na początku każdego miesiąca odbywają się cykliczne spotkania, które poruszają kwestie wykorzystania nowych technologii w trzecim sektorze (GM).
 • Literacki Turniej Żywego Chińczyka – turniej oparty na grze planszowej „Chińczyk", połączony z pytaniami związanymi z szeroko pojętą literaturą i językiem polskim. Impreza na stałe wpisana w Ogólnopolski tydzień Bibliotek (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).
 • XVIII Przegląd Mistrz Pięknego Czytania ph. „A to ci historia!". W osiemnastej już edycji konkursu Mistrza Pięknego Czytania wzięło udział ponad 400 osób (CBdDiM).
 • „Kleksomania 2017" – dziewiąta edycja konkursu z wiedzy o przygodach Pana Kleksa, w oparciu o książki Jana Brzechwy. Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VI szkoły podstawowej (CBdDiM).
 • „Letnia Czytelnia Norwida" – przez cały okres wakacyjny we wtorki i czwartki o godzinie 11.00 na patio Biblioteki odbywały się zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców (CBdDiM).
 • „Andersen Party" – impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, promująca święto książki i czytelnictwo. W tym roku zaproszono do wspólnego świętowania Teatr Blum z Poznania ze spektaklem interaktywnym dla najmłodszych pt.: Książeczka-bajeczka (CBdDiM).
 • Udział w V Dniach Polsko-Niemieckich organizowanych przez Uniwersytet – warsztaty dla przedszkoli i szkół ph. „Poznaj swojego sąsiada" (CBdDiM).
 • „Czytanie na drugie śniadanie" – cykliczne, sobotnie spotkania z literaturą dla najmłodszych, połączone z zabawami i warsztatami plastycznymi (CBdDiM).
 • Kleksowa Akademia Rodziny – popołudniowe spotkania dla rodzin. Podczas spotkań rodzice mają szansę spotkać się bezpłatnie ze specjalistami (psychologami, logopedami, pedagogami, dietetykami, itp.), którzy mogą ich wspomóc w procesie edukacji i wychowania dziecka (CBdDiM).
 • Imieniny Pana Kleksa – dzień patrona Biblioteki. Koncert uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, warsztaty plastyczne (CBdDiM).
 • Świat komiksu – warsztaty literacko-plastyczne dla klas V SP (CBdDiM).
 • Warsztaty okolicznościowe we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim promujące tradycję i kulturę polską i europejską (F.7 i CBdDiM).
 • Spotkania autorskie: A. Ginko, R. Piątkowska, A. Tyszka, W. Kołyszko, J. Krzyżanek, W. Widłak, M. Pałasz, A. Onichimowska (filie i agendy w gmachu głównym).

Koordynowano działalność 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego, dla których zakupiono 1 329 vol. książek za kwotę 39 368,23 zł.
Kluby liczą 708 stałych członków, którzy uczestniczyli w 672 spotkaniach klubowych. Dla klubowiczów zorganizowano 82 spotkania autorskie i 5 spotkań i eventów kulturalnych.
Fantastyczny Dzień Wagarowicza z Dyskusyjnymi Klubami Książki, 21 marca 2017 – w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida odbyła się 4.edycja wydarzenia upamiętniającego najbardziej znanego pisarza fantasy J.R.R. Tolkiena w rocznicę jego urodzin, czyli Międzynarodowy Dzień Czytania Tolkiena (Góra Mediów).
„Zarażamy do czytania" – akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej skierowana do dzieci uczęszczających do żłobków oraz grup przedszkolnych; w ciągu tygodnia poprzedzającego święto (27.03.-1.04.2017) moderatorzy i członkowie klubów DKK Zielona Góra – 4 Kluby, DKK Szprotawa, DKK Bieniów, Złotnik, Grabik, DKK Słone, DKK Wymiarki odwiedzili żłobki i przedszkola w okolicy, czytając dzieciom jeszcze nieczytającym samodzielnie i promując książkę jak formę dobrej zabawy oraz upowszechniając ideę głośnego czytania.
Trzydniowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Zwierzoluby" dla dzieci w wieku szkolnym (kl.I-III) oraz bibliotekarzy – moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
Gamifikacja literatury na smartfonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek. W imprezach udział wzięło ok. 2,5 tys. osób.
Wizyta delegacji z WIMBP w Kraljevie, mieście partnerskim Zielonej Góry, w ramach projektu SBP Oddział
w Zielonej Górze i Biblioteki im. Stefana Pierwszego Koronowanego w Kraljevie (Serbia). Cele: poznanie systemu bibliotecznego w Serbii, odwiedziny w bibliotekach regionu, udział w seminarium szkoleniowym dla bibliotekarzy regionalnych (referaty i prezentacje na tematy zawodowe), warsztaty dla dzieci w Kraljevie.

10/ Działalność naukowa Biblioteki
1. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece". Współorganizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; Uniwersytet Zielonogórski, Pracownia Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (8-9 listopada 2017 r.).
2. Konferencja naukowa pt. „Walka o Dom Katolicki w Zielonej Górze w kontekście społeczno-politycznym początku lat sześćdziesiątych XX wieku" związanej z rocznicą Wydarzeń Zielonogórskich 1960 roku. Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (24 maja 2017 r.).
3. Konferencja naukowa pt. „Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie". Organizatorzy: Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Areszt Śledczy w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zielonogórskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (16 maja 2017 r.).
4. Wykłady z udziałem autorów książek historycznych, pokazy tematycznych filmów dokumentalnych, dyskusje w utworzonym w 2015 roku Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia. W roku 2017 odbyły się 4 spotkania: 3 adresowane do dorosłych, 1 – do dzieci i młodzieży:

 • 25 stycznia 2017 r. dyskusja wokół książki Daniela Koteluka „Papierowa propaganda" w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku" z udziałem autora. Moderator: dr Rafał Reczek.
 • 10 marca 2017 r. współpraca przy organizacji spotkania pt. „Spotkanie z Rycerzami lasu". Działanie realizowane wspólnie z IPN Oddział w Poznaniu, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa oraz Filią nr 2 Biblioteka Słonia Elmera (os. Pomorskie 13).
 • 26 kwietnia 2017 r. pokazy filmów: „Katyń. Historia wciąż żywa" w reż. Macieja Barańskiego oraz „The Officer's Wife (Żona oficera)" w reż. Piotra Uzarowicza. Przed pierwszym filmem dr Przemysław Bartkowiak wygłosił krótki wykład dotyczący zbrodni katyńskiej. Pokaz filmów odbywały się w ramach 8. Przeglądu Filmowego Echa Katynia.
 • 18 października 2017 r. wykład „Antypolska operacja NKWD 1937-1939" przeprowadzony przez dr Dariusza Piotra Kucharskiego.

5. 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:

 • 18 stycznia 2017 r. dr Joanna Wawryk (Uniwersytet Zielonogórski), Baśń postmodernistyczna w literaturze i popkulturze - na przykładzie Czerwonego Kapturka;
 • 15 lutego 2017 r., prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (Polska Akademia Nauk), Słowo - obraz – audiowizualność;
 • 22 marca 2017 r. prof. zw. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński), Biblioteka Jagiellońska wczoraj, dziś i jutro;
 • 19 kwietnia 2017 r. dr hab. Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Architektura polskich instytucji GLAM w XXI wieku;
 • 10 maja 2017 r. dr Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna (Uniwersytet Wrocławski), Lektura „Szkiców węglem" Henryka Sienkiewicza w pryzmacie typologii form pisarskich pozytywizmu;
 • 15 listopada 2017 r. prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tygodniki społeczno-polityczne Trzeciej i Czwartej Rzeczpospolitej;
 • 13 grudnia 2017 r. prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński), Bibliotekarz: przesłanki zawodu.

6. Współorganizacja sympozjum naukowego poświęconego pamięci generała broni Józefa Dowbor – Muśnickiego z okazji 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci. Współorganizatorzy: Zarząd i Rada Młodzieżowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Zielonej Górze (25 października 2017 r.).
7. Wykład dotyczący „Zbrodni Katyńskiej" dla młodzieży ponadgimnazjalnej przed pokazem filmu „Katyń. Historia wciąż żywa..." w reż. Macieja Barańskiego. Pokaz filmu w ramach Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz 8. Przeglądu Filmowego Echa Katynia (termin: 26 kwietnia 2017).
8. Szukamy nowych obiektów astronomicznych – wieczorna obserwacja nieba – wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Działanie wspólne z mediateką Szklana Pułapka (8 i 16 maja 2017 r.).
9. Przedpremierowy pokaz filmu „Wydarzenia Zielonogórskie 1960. Bitwa o Dom Katolicki". Organizatorzy: Polska Press, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (24 maja 2017).
10. Wykłady w ramach cyklu Akademia Niepodległości z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu pt. „Polski wiek XIX – wiek powstań" oraz „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej" – prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (14 grudnia 2017 r.).
11. Zwiedzanie biblioteki pt. „Szlakiem naukowych skarbów bibliotecznych i muzealnych" podczas II Weekendowego Szlaku Naukowego 20-22 października 2017 r. organizowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego (termin: 21 października 2017 r.). W ramach zwiedzania goście mogli zapoznać się z wystawą przygotowaną wspólnie z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy – Zielonej Górze. Na wystawie pokazano między innymi skarby monet znalezione na terenie Sulechowa oraz książki regionalne ze zbiorów WiMBP w Zielonej Górze (21 października 2017).
12. Nadzór merytoryczny nad bibliografią publikacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz publikacji pracowników Biblioteki (cały 2017 r.).

11/ Zadania inwestycyjne i remonty
1. Współpraca z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." w zakresie opracowania audytu energetycznego budynku i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
2. Montaż szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking Biblioteki od ul. Świętojańskiej oraz kamery i domofonu połączonego z ochroną w szatni, w ramach rozbudowy, uruchomionego w roku 2013 systemu monitoringu zewnętrznego budynku, co wzmocniło warunki bezpieczeństwa i porządku publicznego obiektu.
3. Prace remontowo-naprawcze związane z wymianą płytek podłogowych na zewnątrz ciągu pieszego i schodów wejściowych od strony Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, z zamontowaniem wzmocnionych poręczy.
4. Prace remontowe związane z modernizacją Sali Dębowej w budynku głównym Biblioteki – prace prowadziła zewnętrzna firma budowlana.
Zakres prac obejmował wyburzenie sceny i usytuowanie jej na wprost wejścia, skucie istniejących stopni podwyższenia, rzędów foteli do poziomu wyznaczonego przez wejście do sali, wykonanie wylewki betonowej i położenie nowej wykładziny dywanowej, pomalowanie ścian oraz konstrukcji i kasetonów sufitu podwieszanego, przeróbki w instalacji c.o. a także roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, głośnikowej i niezbędne przeróbki wentylacji sali.
5. Realizacja zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej po kontroli w 2014 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku głównym Biblioteki:
• zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Biblioteki,
• przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji ludzi z budynku Biblioteki na wypadek powstania pożaru,
• wymieniono na nowe uszkodzone oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzach
i na klatkach schodowych, ponownie przeprowadzono przegląd techniczny i pomiary skuteczności oświetlenia awaryjnego,
• wpięto dodatkową czujkę do systemu przeciwpożarowego zainstalowanego w Bibliotece (pomieszczenie archiwum PBW),
• zakupiono i wyłożono wykładzinę trudno zapalną na korytarzu pomieszczeń na II piętrze stanowiących drogę ewakuacyjna z sali wykładowej.
6. Konsultowanie założeń do prac projektowych związanych z funkcjonalnością i aranżacją nowych pomieszczeń w Zespole Szkół Edukacyjnych na os. Pomorskim przeznaczonych dla Filii nr 2 WIMBP – przeniesienie zasobów Filii do nowych przestrzeni.
7. Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń i terenu wokół budynku.
8. Zakup namiotu do organizacji kiermaszy książek i imprez kulturalnych organizowanych na zewnątrz Biblioteki,
9. Prowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych w lokalach filii miejskich, dzięki którym poprawiono estetykę i podniesiono funkcjonalność pomieszczeń:
• uzupełniający zakup regałów na książki do Filii nr 1 przy ul. Ptasiej, który zakończył wymianę regałów wysokich w tej Filii, zakupiono również 3 krzesła do lady obsługi czytelników; do Filii nr 11, zakupiono 2 biblioteczki na książki do strefy malucha oraz zestaw kolorowych poduszek (zakupy zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Biblioteki przez radnych Miasta Zielona Góra);
• zaciemniające rolety podgumowane w oknach od strony południowej w Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej oraz komputer dla czytelników (zakupy zrealizowano również z budżetu radnych Miasta Zielona Góra);
• nowa lada do obsługi czytelników Filię nr 3 przy ul. Kokosowej;
• uzupełnienie wyposażenia Filii nr 7 mediateki Szklana Pułapka o konsolę gier PlayStation 4 (zakup ze środków budżetu radnych Miasta Zielona Góra).
10. Drobne naprawy i bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.

12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.
Lp. Nazwa zadania Źródło finansowania Kwota dofinansowania w zł
1. Zakup nowości wydawniczych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 79 602,00
2. Dyskusyjne Kluby Książki Instytut Książki 114 620,00
3. A to ci historia! Mistrz Pięknego Czytania XVIII Przegląd Miasto Zielona Góra 2 000,00
4. Letnia Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 3 000,00
5. Panorama niemiecka. Festiwal filmu niemieckiego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 17 000,00
6. Z książką na leżaku ZOK 5 000,00
7. Lubuskie Wawrzyny WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.; Uniwersytet Zielonogórski; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie Wlkp.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach); Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 13 700,00
8. Filie miejskie: zakup książek, mebli i regałów, środki na działalność filii Środki od radnych Zielonej Góry 14 900,00
9. Zakup wydawnictw regionalnych Środki od radnych Zielonej Góry 5 000,00
10. Wieczór hiszpański Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. 800,00

11. Dzień amerykański Ambasada USA 800,00
12. Wieczór duński Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 700,00

13. Wieczór niemiecki Kościół Ewangelicki w Polsce oraz Parafia Ewangelicka w ZG 800,00

14. Zakup nowości dla Filii nr 3 „Zacisze" Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze" 1000,00
15. Zakup nowości dla Filii nr 8 „Zastalowskie" Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zastalowskie" 4 000,00

We współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze przygotowano wnioski do:
1. Urzędu Marszałkowskiego:
- Czytanie performatywne podczas 7. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów 2 000,00 zł
- 3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi 10 000,00 zł
2. Urzędu Miasta Zielona Góra:
- 19. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny 20 000,00 zł
- Cykl filmów edukacyjnych o pisarzach lubuskich 5 000,00 zł
- Lubuskie konotacje w ramach 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu
i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi 10 000,00 zł.
We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu przygotowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
- Publikacja pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski 2 000,00 zł
We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano wnioski do Urzędu Miasta Zielona Góra:
- Wymiana kulturalna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Kraljeva 13 280,00 zł
- Konwersatoria Bibliotekoznawcze 2017 3 000,00 zł
W Antykwariacie stacjonarnym, internetowym, na trzech kiermaszach sprzedano łącznie 4 541 wol. dubletów książkowych, płyt gramofonowych, wydawnictw wycofanych ze zbiorów Biblioteki oraz pochodzących z darów, uzyskując z tego tytułu kwotę 20 041,50 zł.

13/ Realizacja pozostałych zadań:
Lp. Nazwa zadania Ilość 2017 rok
część wojewódzka filie miejskie razem
1. lekcje biblioteczne 73 158 231
2. konferencje, sesje naukowe 19 - 19
3. spotkania autorskie 77 29 106
4. pogadanki, odczyty 82 107 189
5. szkolenia 188 - 188
6 konkursy 8 4 12
7. wystawy 51 55 106
8. wycieczki 208 33 241
9. inne (m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych) 94 94 199


Drukuj