Plan pracy

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

w roku 2023

I. Działalność podstawowa

1.       Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja

1)       Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych, druków XIX-XXI w. oraz czasopism ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), środków pozyskanych od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 6 tys. woluminów, 234 tys. zł),
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 116 tyt. (165 egz.),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i zakupy braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych,
 • pozyskiwanie książek przekazanych przez czytelników jako dary: zainwentaryzowanie w zasobach poszczególnych agend, wykorzystanie jako dubletów lub w akcjach Uwolnij książkę i Bookcrossing, przygotowanie do sprzedaży na kiermaszach lub w antykwariacie internetowym,
 • pozyskiwanie dostępu do elektronicznych baz i cyfrowych wydań czasopism.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 (zgodnie z nowymi przepisami katalogowania BN z 2019) oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
 • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN i praca z kartoteką haseł wzorcowych,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania posiadanych zasobów do bazy,
 • ewidencja szczegółowa zakupionych zbiorów,
 • komputerowy wydruk inwentarzy,
 • gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego,
 • wprowadzanie dokumentów życia społecznego do katalogu elektronicznego Integro,
 • zainwentaryzowanie zbioru rysunków satyrycznych z XXV edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny.

3)       Aktualizacja księgozbiorów:

 • bieżąca selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • kontrolne skontra w Wypożyczalni Głównej, Filii nr 1 i 11, Filii nr 5 oraz inne skontra wynikające z bieżących potrzeb Biblioteki,
 • systematyczne wycofywanie zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych,
 • ubytkowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4)       Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych oraz darów:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.

5)       Kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych i regionalnych, w tym siedemnastowiecznych druków okolicznościowych, poloniców z XVIII w. oraz starodruków i tek Archiwum prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, wprowadzanie opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].

6)       Wprowadzanie do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej dalszych roczników czasopism wydawanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze: Pro Libris, Bibliotekarz Lubuski, Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze.

7)       Współpraca z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego – wprowadzenie do bazy Centrum Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych.

2.       Udostępnianie zbiorów

1)          Obsługa biblioteczna około 19 000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 11 filiach miejskich, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie zbiorów specjalnych i regionalnych, czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej.

2)         Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek z kraju i zagranicy oraz od indywidualnych zamówień czytelników Biblioteki.

3)         Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.

4)         Realizacja projektu Ameryka w Twojej Bibliotece (America@ Your Library): udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA; dostęp do internetowych baz danych E-library.

5)       Selektywne wypożyczanie na zewnątrz zbiorów specjalnych w celach naukowych, wystawienniczych, edytorskich.

6)         Udział w projektach BN: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona oraz multiwyszukiwarka Omnis.

7)         Wypożyczanie Czytaka Plus i dostępnych materiałów w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016”.

8)         Realizacja projektu: Pocket Book w Bibliotece Norwida – wypożyczanie czytników.

9)         Projekt Legimi: comiesięczne przygotowywanie 708 PIN'ów dla Biblioteki Norwida, filii miejskich oraz 25 bibliotek z południowej części woj. lubuskiego (182 kody dla czytelników zielonogórskiej Biblioteki); obsługa administracyjna wszystkich bibliotek w konsorcjum e-book'owym 26 bibliotek południowej części województwa.

10)    Wypożyczenia do różnych instytucji, w tym bibliotek w kraju i regionie, wystaw rysunku satyrycznego („Biblioteka”, „Samolot-lotnisko-latanie”, „Media społecznościowe”, „Celebryci”, „W delegacji”, „Sztuczna inteligencja”, „Pieniądze”, „Światło”, „Teatr”, „Plastik”, „Maska”, „Praca zdalna”).

11)    Selektywne wypożyczanie na zewnątrz zbiorów specjalnych wyłącznie w celach naukowych, wystawienniczych, edytorskich.

12)    Bieżąca obsługa i realizacja zamówień czytelników w ramach usługi Digitalizacja na żądanie.

13)       Akcja „Książka na telefon” – nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom pragnącym się izolować, nieporuszającym się samodzielnie, seniorom i chorym.

14)      Prowadzenie działań windykacyjnych wobec czytelników zalegających ze zwrotem materiałów bibliotecznych i uiszczeniem wynikających z Regulaminu Udostępniania zbiorów opłat z tego wynikających.

15)      Po uzyskaniu zgody Szpitala w Zielonej Górze: dostarczanie książek pacjentom do łóżek szpitalnych – Filia nr 4.

3.       Działalność informacyjno-bibliograficzna

1)       Bibliografia Ziemi Lubuskiej:

 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
 • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej” o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych online,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985),
 • uzupełnianie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy zbiorów znajdujących się w WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2)       Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.

3)       Nadzór merytoryczny nad opisami bibliograficznymi wprowadzanymi do Bibliografii Ziemi Wschowskiej.

4)       Utworzenie Komisji ds. Bibliografii Ziemi Lubuskiej, do której zadań należeć będzie dobór i podział źródłowych materiałów bibliograficznych, tworzenie materiałów metodycznych, opracowanie terminarza prac bibliograficznych i sporządzanie sugestii odnośnie bazy bibliograficznej.

5)       Realizacja zadań związanych z powstaniem Centrum Edukacji Regionalnej (poznanie potrzeb zróżnicowanych grup interesariuszy działań regionalistycznych – spotkania konsultacyjne z przedstawicielami wybranych środowisk zainteresowanych działaniami w obszarze edukacji regionalnej, (czas trwania cały 2023 r.).

6)       Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Lex Sigma i Lex Polonica.

7)       Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek oraz materiałów i informacji w językach obcych.

8)       Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza.

9)       Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.

10)    Opracowywanie bazy „Prasa”: bibliografowanie „Przeglądu” i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej”, wprowadzanie sporządzonych opisów z zastosowaniem deskryptorów do bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet i tygodników polskich”.

11)    Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:

 • udzielanie bieżących informacji o usługach, wydarzeniach, działalności WiMBP,
 • szkolenia, udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu ze smartfona, komputera i Internetu oraz tworzeniu dokumentów.

12)    Działalność Centrum Edukacji Regionalnej:

 • poznanie potrzeb zróżnicowanych grup interesariuszy działań regionalistycznych - spotkania konsultacyjne z przedstawicielami wybranych środowisk zainteresowanych działaniami w obszarze edukacji regionalnej, (cały 2023 r.);
 • prowadzenie pilotażowych działań w ramach oferty edukacyjnej Centrum Edukacji Regionalnej (min. 2; wstępnie planowane działanie: „Spacery z Norwidem”: Spacery szlakiem zielonogórskich pomników oraz zielonogórskich bibliotek (cały 2023);
 • przygotowanie cyklu wykładów dotyczących problematyki zielonogórskiej, włączających się w obchody jubileuszowe miasta forma wykonania stacjonarna [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu (cały 2023 r.);
 • objęcie patronatem kolejnego roku działań w ramach projektu „Moja mała Ojczyzna”: wsparcie merytoryczne projektu połączone z wystawą o tematyce zielonogórskiej (cały 2023 r.).

13)    Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół różnych szczebli oraz osób dorosłych. W ramach wycieczek uczestnicy zwiedzają m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania. Grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.

14)    Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami” poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

15)    Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności Biblioteki.

16)    Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl i innych stron: wawrzyny.norwid.net.pl, konferencja.norwid.net.pl oraz profili na YouTube i portalach społecznościowych.

17)    Przygotowanie tematycznych zestawień bibliograficznych z czasopism „Biblioteka Publiczna”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, m.in. prawo w bibliotece.

18)    Stałe indywidualne szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z Bibliografii Ziemi Lubuskiej, baz katalogowych oraz baz bibliograficznych dostępnych online.

19)    Szkolenia dla czytelników i bibliotekarzy z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

4.    Działalność naukowa

1)         Konferencja naukowa „Polska i niemiecka (literatura) na scenie. Książka filmowa i teatralna. Dramat jako książka” z udziałem bibliologów, literaturoznawców, filmoznawców i teatrologów z Polski i bibliotekarzy i praktyków w zakresie filmu i teatru z Niemiec.

2)         II Forum Bibliotek Publicznych Województwa Lubuskiego.

3)         Spotkania naukowe w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych (styczeń-lipiec i listopad-grudzień 2023 r.).

4)         Udział pracowników w konferencjach naukowych organizowanych przez biblioteki i uczelniane środowiska naukowe – hybrydowo.

5)         Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz Akademii Niepodległości – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu.

6)         Udział w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie.

7)         Udział w pracach zespołu roboczego ds. kształcenia Krajowej Rady Bibliotecznej.

8)         Udział w pracach Rady Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.

9)         Przeprowadzanie dorocznego konkursu „Lubuski Wawrzyn Literacki”, „Naukowy” i „Dziennikarski” 2022” – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (styczeń-luty 2023).

10)      Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnorodnych wydawnictwach naukowych w ramach Centrum Dokumentacji i Badań Mediów Lubuskich.

11)      Badania medioznawcze i przygotowanie artykułów do wydawnictw książkowych; przygotowanie artykułów do naukowych i branżowych czasopism oraz wydawnictw zwartych.

12)      Przygotowanie i organizacja bieżących konferencji i spotkań naukowych oraz popularnonaukowych.

13)      Wprowadzanie na stronę internetową POL-index (polskiej bazy cytowań) https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/ każdego wydanego numeru Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych, m.in. wprowadzanie do bazy wszystkich artykułów łącznie z bibliografią i słowami kluczowymi.

14)      Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dot. lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych.

15)      Opracowanie ankiet ewaluacyjnych po spotkaniach bibliotek w ramach projektu „Nie siedź – sieciuj!”

16)      Współpraca z zespołem Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w procesie opracowania badań wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek.

17)      Publikowanie książek naukowych.

18)      Przygotowanie artykułów do czasopism naukowych i branżowych.

5.    Informatyzacja biblioteki

               W 2021 roku złożono wniosek do Biblioteki Narodowej – operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotek – o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo w WiMBP. System działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach. Projekt oferuje jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Dla Biblioteki oznacza to brak konieczności instalacji lokalnej systemu (uniezależnienie się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych), utrzymywania zaplecza serwerowego czy zakupu licencji. Obsługa systemu odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, a Biblioteka zyska dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania. W 2022 roku Biblioteka została zakwalifikowana do tego przedsięwzięcia, w 2023 roku zostanie wdrożone nowe rozwiązanie (przygotowanie wytycznych i nadzór nad poprawnością konwersji danych zbiorów, uczestnictwo w szkoleniach z obsługi systemu). Do końca 2023 roku utrzymywane będzie oprogramowanie biblioteczne Prolib. Po zakończeniu wdrażania systemu Alma i wyszukiwarki Primo Biblioteka zrezygnuje z użytkowanego obecnie sytemu.

                W roku 2021 opracowano i wdrożono nowy serwis www Biblioteki; od 3 stycznia 2022 nowa strona została udostępniona użytkownikom. Przeprowadzany jest bieżący przegląd wykonanego oprogramowania pod względem możliwości optymalizacji wydajności, bezpieczeństwa oraz wykonywania samodzielnych upgrade’ów oprogramowania systemowego.

                W roku 2023 planuje się wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuację udostępniania informacyjnych baz danych, koordynowanie działalności Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (CPDB), poprawę infrastruktury sieciowej, uzupełnienie i wymianę sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej dostępności usług bibliotecznych online.

               W roku 2023 będą prowadzone prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo”. Projekt ma na celu likwidację barier w dostępie do usług oraz informacji publicznej, wzmocnienie regionalnego potencjału społecznego, a także wzmocnienie Biblioteki jako instytucji wspierającej budowę i promocję społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Zgodnie z ustawą o dostępności, biblioteki są zobowiązane do oferowania usług bez dyskryminacji jakiejkolwiek grupy użytkowników, w tym osób z wszelkimi niepełnosprawnościami oraz wykluczonych cyfrowo. Do grupy osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym należą osoby niepełnosprawne, słabo zarabiające, rolnicy, mieszkańcy mniejszych miejscowości, seniorzy, a także osoby o niskich kompetencjach informatycznych. Są one narażone na wykluczenie cyfrowe również ze względu na niedostępność odpowiedniego sprzętu z oprogramowaniem z uwagi na jego wysoką cenę. W tym kontekście niezwykle ważne jest tworzenie odpowiednio wyposażonych i skonfigurowanych stanowisk komputerowych przeznaczonych do nieodpłatnego wykorzystania przez osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym stanowisk dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, jak również dostosowywanie oferty bibliotecznej dla tych grup odbiorców.

               Kolejnym zadaniem w roku 2023 będzie rozwijanie oferty e-usług zarówno tych wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze” zrealizowanego w 2013 r., jak również nowych. Rozwój istniejących e-usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.

                W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ok. 400 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową strukturą heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows.

               W roku 2023 planowany jest zakup i wdrożenie systemu do zarządzania połączeniami WiFi, a także wprowadzenie i konfiguracja domeny Windows, co umożliwi centralne zarządzanie użytkownikami i programami.

Planowane ważniejsze zakupy sprzętu i oprogramowania w roku 2023 obejmą:

1)      CPDB – Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych:

 • kamera reporterska z oprzyrządowaniem,
 • jedna lub kilka kamer PTZ (zdalnie sterowanej) do prowadzenia transmisji i wideokonferencji (https://daars.pl/kamery-ptz-pan-tilt-zoom-23),
 • mikser wideo do prowadzenia nagrań i transmisji,
 • oprogramowanie do edycji i montażu wideo,
 • komputery dla pracowników,
 • zestawy tonerów do drukarek,
 • zapas różnych części komputerowych do napraw,
 • laptopy do szkoleń i na sytuacje awaryjne (z MS Office),
 • projektory.

2)       Filie miejskie – zestawy komputerowe.

3)       Gmach główny – zestawy komputerowe, licencje MS Office.

W roku 2023 planuje się wykonanie szeregu prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmują m.in.:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 • kopie zapasowe danych na serwerach,
 • obsługa stron www,
 • przygotowanie dokumentacji i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • bieżące naprawy sprzętu i reinstalacje oprogramowania,
 • transmisja wybranych imprez do Internetu,
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 • pomoc dla pracowników przy sprzęcie i oprogramowaniu,
 • szkolenia dla bibliotekarzy,
 • wyjazdy do bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • obsługa zdalna bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • pomoc informatyczna dla czytelników (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
 • pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji (skanowanie, kserowanie, nagrywanie płyt),
 • archiwizacja materiałów bibliotecznych na płytach CD i DVD,
 • pomoc przy inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.),
 • realizacja transmisji online i wideokonferencji.

                W roku 2023 będzie kontynuowana rozbudowa własnych zasobów informacyjnych, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb będą prowadzone prace związane z obsługą informatyczną zadań Biblioteki np. przeprowadzanych w działach skontrów (dostarczenie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie zasobów). W 2023 roku będzie również prowadzony szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.

Bibliotekarz systemowy:

1)         Prowadzenie szkoleń w zakresie formatu Marc21 dla pracowników WiMBP oraz bibliotek terenowych oraz uczestnictwo w szkoleniach dla bibliotekarzy systemowych.

2)         Bieżąca praca w zakresie komputeryzacji na rzecz Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych.

3)         Sprawdzanie funkcjonalności programu Prolib M21 oraz zgłaszanie uwag do Firmy Sygnity Solutions.

4)         Reinstalacja systemu ProlibM21 – 21-25 sierpnia 2023 r.

5)         Prace przy wdrażaniu nowego systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo.

6)         Udział pracowników w szkoleniach z użytkowania systemu Alma i wyszukiwarki Primo.

 

6.   Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

1)         Zebranie sprawozdań GUS z Biblioteki Wojewódzkiej za 2022 r., sprawdzenie, uporządkowanie, podliczenie danych ze wszystkich agend Gmachu Głównego, wprowadzenie do formularza, przesłanie drogą elektroniczną do GUS w Krakowie oraz MKiDN – dane zbiorcze z Gmachu Głównego i filii miejskich (styczeń-luty 2023 r.).

2)         Zebranie danych liczbowych z działalności podległych WiMBP placówek bibliotecznych w terenie, weryfikacja nieścisłości, wprowadzenie danych do tabel Excel, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń (styczeń-marzec 2023 r.).

3)         Opracowanie ważniejszych danych statystycznych dotyczących działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2022 r. (do końca maja 2023 r.).

4)         Zebranie analiz opisowych z działalności bibliotek publicznych w południowej części województwa w 2022 r., opracowanie analizy zbiorczej (styczeń-marzec 2023 r.).

5)         Udział w ogólnopolskim projekcie SBP Analiza Funkcjonowania Bibliotek: wypełnienie formularza z danymi statystycznymi WiMBP za rok 2022, pełnienie obowiązków wojewódzkiego administratora merytorycznego dla bibliotek płd. części woj. lubuskiego (udzielanie pomocy dyrektorom i ankieterom w zakresie wypełniania formularzy, sprawdzanie poprawności zapisu danych w formularzach, zgłaszanie dyrektorom błędów i w uzgodnieniu z nimi nanoszenie poprawek, zatwierdzanie formularzy danych statystycznych, weryfikacja formularzy rejestracyjnych bibliotek (kontakt z dyrektorami 53 bibliotek) oraz przechowywanie uaktualnionych wersji w formie papierowej z podpisem dyrektora; po zakończeniu badań archiwizacja plików z danymi zawartymi w formularzach oraz w zakładce Biblioteki; udział w spotkaniach/webinariach dla wojewódzkich administratorów merytorycznych.

6)         Opracowanie i przekazanie do BN oraz bibliotek terenowych propozycji podziału środków finansowych z dotacji celowej MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla kwalifikujących się placówek, w miarę potrzeb sprawdzenie pod względem merytorycznym przygotowanych przez biblioteki wniosków oraz załączników, pośredniczenie w kontaktach z BN.

7)         Opracowanie danych za rok 2022 w ujęciu powiatowym i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie WiMBP (kwiecień-czerwiec 2023).

8)         Przygotowanie wniosków o odznaczenia dla pracowników bibliotek gminnych.

9)         Prowadzenie działań windykacyjnych wobec czytelników: generowanie z systemu, wysyłka, przechowywanie i weryfikowanie pisemnych wezwań do zwrotu materiałów bibliotecznych i uiszczenia opłat związanych z przetrzymaniem zbiorów; wysyłanie ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty do użytkowników Biblioteki; pobieranie stosownych opłat.

7.    Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe

1)       Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (koniec marca / początek kwietnia 2023 roku). W programie m.in. omówienie wskaźników uzyskanych przez biblioteki południowej części woj. lubuskiego w roku 2022; Social media – wyzwania i zagrożenia dla współczesnej biblioteki; Czytanie przez słuchanie. Audiobook w polskiej i ukraińskiej wersji językowej do pracy z najmłodszym czytelnikiem; Dyskusyjne Kluby Książki – plany na 2023 rok; sprawy organizacyjne.

2)       Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z siedmiu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze. Termin: wrzesień-grudzień 2023 r. W programie: Sztuka wystąpień publicznych, Prezentacja bibliotek z powiatu, Graficzna prezentacja wskaźników AFB z wykorzystaniem szablonu arkusza kalkulacyjnego oraz szablonu infografik, Komiks i manga w ofercie bibliotek publicznych.

3)       Warsztaty / szkolenia dla pracowników bibliotek południowej części województwa, w tym moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki:

 • warsztaty z cyklu Prawo w bibliotece;
 • Kodeks Pracy w bibliotece (przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy);
 • Innowacyjne formy pracy z dziećmi w bibliotece;
 • Przygotowanie bazy skontrowej, archiwizacja dokumentacji bibliotecznej;
 • zachęcanie kadry podległych bibliotek do udziału w konwersatoriach bibliotekoznawczych i szkoleniach DKK.

4)    Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.

5)    Szkolenie bibliografów lubuskich głównie w formie indywidualnych warsztatów (stacjonarnie i online).

6)    Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.

7)    Udział czlonków zespołu realizacyjnego i wszystkich pracowników Biblioteki w szkoleniach z użytkowania systemu Alma, wyszukiwarki Primo i przepisów katalogowania przeprowadzanych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie (stacjonarnie i online).

8)    Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych.

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

1)         Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych (wizytacje, przekazywanie informacji i ocen działalności organizatorom).

2)         Kontynuowanie działań w ramach programu „Nie siedź – sieciuj!”.

3)         Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.

4)         Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych, kadrowych.

5)         Udzielanie pomocy szkoleniowej pracownikom merytorycznym bibliotek terenowych w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania:

 • rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
 • przekazywanie bibliotekom ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,
 • udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru (wycofywanie pozycji zdezaktualizowanych, dubletów).

6)         Współtworzenie i zachęcanie bibliotekarzy do przesyłania relacji/zapowiedzi wydarzeń do zamieszczenia na stronie internetowej „Bibliotekarza Lubuskiego“ oraz do publikacji.

7)         Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny, służenie radą, wyjaśnieniami i pomocą.

8)         Udostępnianie księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich, pomoc w doborze odpowiednich opracowań.

II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1.    Działalność wystawiennicza

1)       Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Galerie autorskie: Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Wojciecha Bagińskiego, Hilarego Gwizdały, Stefana Słockiego.

2)       Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.:

LUTY Pokonkursowa wystawa miejskiego konkursu plastycznego dla dzieci – główny organizator Zielonogórski Ośrodek Kultury
MARZEC Wisława Szymborska – wystawa książek, fotografii oraz innych materiałów ze zbiorów WiMBP
KWIECIEŃ Wystawa fotografii Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
MAJ Majowe Święto Książki na przestrzeni lat – wystawa plakatów oraz zakładek książkowych.
CZERWIEC Wystawa fotografii – Lubuskie Stowarzyszenie Fotografów Portretowych PORTRETOWNIA
LIPIEC Wystawa prac dyplomowych – fotografii Akademii Twórczych poszukiwań Marzeny Więcek
SIERPIEŃ Wystawa użyczona przez Ambasadę USA w Warszawie – Summer Work and Travel – fotografie z różnych zakątków Ameryki: 40 zdjęć finalistów konkursu dla studentów z Polski biorących udział w programach wakacyjnych w USA
WRZESIEŃ Pokonkursowa wystawa XXV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny - retrospektywna wystawa prac laureatów i wyróżnionych uczestników

3)       Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.:

STYCZEŃ Wystawa malarstwa Małgorzaty Górskiej (NoeArt) (od 23 stycznia)
MARZEC Wystawa malarstwa Tomasza Akusza, poznańskiego malarza, rzeźbiarza i scenografa.
KWIECIEŃ Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
MAJ Malarstwo Doroty Komar-Zmyślony w 40.lecie działalności artystycznej
CZERWIEC Wystawa rysunku satyrycznego Břetislava Kovařika – czeskiego artysty, rysownika, karykaturzysty, malarza, laureata wielu krajowych i międzynarodowych konkursów rysunku satyrycznego podczas 9. Edycji Kozzi Film Festiwal
WRZESIEŃ Pokonkursowa wystawa XXV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny – wystawa laureatów 2023

4)       Wystawy czasowe w łączniku, m. in.:

LIPIEC - SIERPIEŃ Wystawa fotografii z Ambasady USA w Warszawie w ramach programu Ameryka w Twojej Bibliotece
WRZESIEŃ Europejskie Dni Dziedzictwa – wystawa związana tematycznie z hasłem imprezy w 2023

5)       Ponadto na zewnątrz, przed Biblioteką, m. in.:

CZERWIEC Wystawa rysunku satyrycznego Břetislava Kovařika podczas 9. Edycji Kozzi Film Festiwal

5)       Cykliczne wystawy – w Galerii na Ptasiej (Filia nr 1), galerii „Na Górze” (mediateka Góra Mediów), w Szklanej Galerii (mediateka Szklana Pułapka – Palmiarnia) i Filii nr 12 – promujące twórców lokalnych artystów i pasje mieszkańców Zielonej Góry prezentujące pasje czytelników: malarstwo, fotografię, pasję kolekcjonerską oraz rękodzieło; w ciągu całego roku.

6)       Szklana Galeria przy mediatece Szklana Pułapka w swojej działalności wystawienniczej skupi się na wystawach prac młodych twórców z regionu – studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, artystów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz artystów amatorów o interesującym dorobku twórczym.

7)       W galerii działającej przy Filii nr 4 głównym nurtem planowanych wystaw będą „Pasje naszych czytelników” – nie tylko sztuka plastyczna, ale również pasje kolekcjonerskie.

8)       Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych, wystawy fotograficzne, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 1 i 11, 7, 9 oraz w Bibliotece Pana Kleksa.

9)       Wystawy grup plastycznych działających w szkołach podstawowych w Zielonej Górze oraz w Zielonogórskim Ośrodku Kultury – Galeria Młodych (Biblioteka Pana Kleksa).

2.    Upowszechnianie czytelnictwa

1)       Dyskusyjne Kluby Książki: zakup ok. 800 egz. książek, przygotowanie ok. 35 spotkań autorskich z polskimi i zagranicznymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ludźmi mediów i innymi związanymi z kulturą, zorganizowanie 4 szkoleń warsztatowych dla moderatorów DKK oraz konferencji integrującej społeczność DKK, zrealizowanie ok. 5 inicjatyw realizujących cele programu (m.in. Narodowe Czytanie, Wyzwania Czytelnicze, Mistrz Pięknego Czytania, Harry Potter, projekt na specjalne zamówienie DKK), koordynowanie działalności ok. 90 klubów w południowej części województwa lubuskiego.

2)       Decyzją Sejmu i Senatu rok 2023 został uznany Rokiem Aleksandra Fredry i Wisławy Szymborskiej (w 100.lecie urodzin noblistki). W 2023 roku planujemy spotkania, warsztaty tematyczne i wystawy, które będą nawiązywać do patronów roku m.in.: Warsztaty z kolażu dla dorosłych „Tworzenie słownych i obrazkowych kompozycji ze skrawków gazet i nie tylko. Zabawa z krótkimi tekstami, wierszami i aforyzmami“, „Najlepiej w życiu ma Twój Kot, bo jest przy Tobie", czyli listy Wisławy do Kornela i Kornela do Wisławy – tworzenie kart pocztowych i widokówek z wakacji i podróży w technice kolażu; wystawa skanów Wyklejanek Wisławy Szymborskiej. (mediateka Góra Mediów, Filia nr 4, Filia nr 5).

3)       Noc Muzeów 2023 (maj) – zajęcia plastyczno-literackie, konkursy z nagrodami, warsztaty graficzne; dla zainteresowanych zwiedzanie ekspozycji Muzeum Ilustracji Książkowej.

4)       Noc Bibliotek 2023 – ogólnopolska akcja czytelnicza, co roku pod innym hasłem; święto bibliotek i czytelników zachęcające do poznania Biblioteki; planujemy dwa równoległe spotkania – jedno dla dzieci w Bibliotece Pana Kleksa: warsztat, zbieranie książek, pokaz filmowy; drugie dla młodzieży w mediatece Szklana Pułapka; zaproponujemy uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom pierwszych lat studiów wspólne tworzenie zina – odnoszącego się do hasła IX Nocy Bibliotek; planujemy spotkanie, którego efektem będzie mała publikacja wykonana wspólnie przez uczestników (w formie tradycyjnej, powielanej za pomocą kserokopiarki oraz zdigitalizowanej); projekt kierowany do osób interesujących się literaturą, poezją, a także grafiką cyfrową i tradycyjną.

5)       „#detektywinauki” (MKiDN) projekt zakłada cykl spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat odbywających się w przestrzeni Biblioteki Pana Kleksa i mediateki Góra Mediów, mający na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży literatury popularnonaukowej, zachęcenie ich do nauki programowania, a także kreatywne spędzenie czasu w Bibliotece poprzez zabawę, naukę oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

6)       „Graj w Zielonej” (MKiDN) – cykl warsztatów z ćwiczeniami obejmujących tematykę literatury i gier narracyjnych; skierowany przede wszystkim do młodzieży (14-21 lat), którego celem jest zapoznanie uczestników z ciekawą literaturą fantastyczną, na podstawie której stworzą własną grę przygodową do wybranego systemu gry. Do współtworzenia projektu zaproszeni zostaną goście tworzący gry przygodowe ukazujące się na polskim rynku gier RPG.

7)       „1-2-3 Teatr dla bibliotekarzy” (MKiDN) – projekt adresowany do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach różnych typów, zlokalizowanych w południowej części województwa lubuskiego; głównym celem jest przygotowanie pracowników bibliotek do prowadzenia zajęć teatralnych lub wykorzystania elementu warsztatu teatralnego, do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także poszerzenie oferty bibliotek o zajęcia teatralne dla czytelników.

8)       Integracja społeczności ukraińskiej poprzez cykliczne spotkania: wieczory ukraińskie (format warsztatowy, czytania ukraińskie), prezentacje online ukraińskich autorów, „Integracja przez literaturę” – wydarzenie ma na celu zapoznanie się ze współczesnymi trendami literatury ukraińskiej; spotkania online dla osób z Ukrainy z ukraińskim jurystą (Biblioteka Obcojęzyczna).

9)       Wakacyjna akcja „Z książką na leżaku” cykl spotkań z autorami bestsellerowych książek.

10)    IX edycja Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena w ramach akcji popularyzatorskiej dotyczącej autora oraz uniwersum Śródziemia, konkurs wiedzy nt. „Władcy Pierścieni”, zadaniami sprawnościowymi / zagadkami, czytanie fragmentów książki przez aktorów i przyjaciół biblioteki (mediateka Góra Mediów oraz Filia nr 5).

11)    Cykl „Dobry wieczór z filmem” – pokaz wybranego tytułu filmowego w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece” połączony z dyskusją uczestników (co drugi miesiąc, razem sześć w roku kalendarzowym, mediateka Góra Mediów).

12)    Cykl „Dokument w Norwidzie. Prawa człowieka w filmie”, przy współpracy z Watch Docs i Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego (ninateka.pl), organizacja pokazów filmów dokumentalnych dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (mediateka Góra Mediów).

13)    W pułapce popkultury: wykłady oraz prelekcje otwarte we współpracy z wykładowcami oraz studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego; wśród tematów wystąpień wątki dotyczące literatury popularnej, seriali, gier itp. (raz na kwartał; mediateka Szklana Pułapka).

14)    Szósta edycja Głośnego Czytania Harrego Pottera; wydarzenie dla najmłodszych, podczas którego słuchacze poznają literaturę J. K. Rowling.

15)    Cykliczne spotkania z lubuskimi autorami książek, dziennikarzami, postaciami życia lokalnego i pasjonatami w filiach miejskich.

16)    Organizacja II Zlotu fanów i fanek Ani z Zielonego Wzgórza.

17)    Realizacja podcastów bibliotecznych z wykorzystaniem zbudowanego studia telewizyjnego – rozmowy z zaproszonymi gośćmi podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych – mediateka Góra Mediów.

18)    Całoroczna akcja bookcrossingowa ph. „Uwolnij książkę”.

19)    Spotkania „Naturalnie o wszystkim! Porozmawiajmy o...” – spotkania z ludźmi, którzy chcą się podzielić swoją pasją związaną ze zdrowym trybem życia i opowiedzieć o książkach, które są dla nich inspiracją.

20)    Biblioteka tajemnic: promocja literatury kryminalnej, z zagadką / tajemnicą poprzez spotkania z literaturą kryminalna, a także z prawnikami, policjantami … o realiach w literaturze kryminalne (Filia nr 2).

21)      Wiersze na Kokosowej – comiesięczne spotkanie dla poetów i tłumaczy z czytaniem własnych tekstów, komentarze, rozmowy o pisaniu, wymiana doświadczeń i inspiracji oraz wsparcie w procesie twórczym (Filia nr 3).

3.    Praca z czytelnikiem dziecięcym

Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno-emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe każdej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat. Realizując imprezy kulturalno-oświatowe, a tym samym zwiększając różnorodność i atrakcyjność oferty, biblioteka staje się miejscem przyjaznym oraz chętnie odwiedzanym przez młodych i najmłodszych. Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci potrzebę kontaktu z książką i zachęcić do czytania. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą oraz przyzwyczajenia, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce i filie mieszane: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa, filie nr 2, 5, 7, 8, 9, 11. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, turnieje gier planszowych i konsolowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne; ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne.

Wszystkie agendy udostępniania będą promować czytelnictwo poprzez działania poza placówkami, wychodząc z zajęciami opartymi na książce do żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy.

1)       XXIV Przegląd Mistrz Pięknego Czytania; maj-czerwiec – konkurs dla szkół podstawowych (w trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI, VII-VIII); głównym celem jest promocja czytania, zaprezentowanie dzieciom i młodzieży tekstów interesujących i wartościowych książek, a także zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką i wzrost aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży (Biblioteka Pana Kleksa).

2)       Brzechwomania 2023 – konkurs plastyczny dla przedszkolaków w oparciu o wiersze Jana Brzechwy w celu przybliżenia dzieciom twórczości tego autora i promocji Biblioteki jako atrakcyjnego miejsca dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat (Biblioteka Pana Kleksa).

3)       Wyzwania Czytelnicze – konkurs czytelniczy (wrzesień-listopad) dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej; zadanie polega na przeczytaniu książki wpisującej się w hasło miesiąca i pisemnym wypowiedzeniu się na jej temat; za każdą wypowiedź uczestnik otrzyma 1 pkt, im więcej dostarczonych prac, tym więcej punktów; w każdym miesiącu wybierzemy zwycięzców, których wypowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki oraz na facebooku Biblioteki Pana Kleksa; na koniec edycji, w grudniu 2023 nagrodzimy osoby, które zdobyły najwięcej punktów (Biblioteka Pana Kleksa).

4)       Andersen Party – uroczyste świętowanie Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (2 kwietnia) – warsztaty plastyczno-literackie oraz popołudniowe atrakcje dla młodych czytelników); cel: rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, promocja twórczości Andersena. (Biblioteka Pana Kleksa, Filia nr 5, Filia nr 9 i Filia nr 11).

5)       Recenzje / polecajki nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych, opracowanych przez pracowników udostępniania i zamieszczane co tydzień na stronę internetową WiMBP.

6)       Promocja czytelnictwa poprzez cykliczne posty tematyczne na FB agend udostępniania zbiorów (Filie Norwida; Dziecięce Filie Norwida; Góra Mediów; Szklana Pułapka).

7)       Organizacja i realizacja projektów promujących Bibliotekę i czytelnictwo; tworzenie relacji, galerii oraz filmów mających charakter popularyzatorski.

8)       „Tradycja w barwach nowoczesności….” (Urząd Miasta lub inne źródło finansowania) – promocja zielonogórskiej sztuki użytkowej i budowanie międzypokoleniowych mostów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń zielonogórskich rękodzielników przez cykl spotkań, podczas których dwie grupy – starszych i młodszych zielonogórzan – będą uczyć się od siebie nawzajem i wzajemne się inspirować (mediateka Góra Mediów).

W 2023 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia agend udostępniania:

1)    Ferie 2023 Zimowa Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach 2, 5, 7, 9, 11 i 12 (ze środków Urzędu Miasta) – spotkania i warsztaty poprzedzone lekturą tematycznie nawiązującą do dziedziny i charakteru zajęć.

2)    Tydzień Bibliotek – warsztaty literackie i plastyczne dla dzieci, gry i zabawy, kiermasze książek, spotkania z autorami oraz inne zajęcia wypływające hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek; wśród wydarzeń m. in. wiosenny przegląd poetycki pt. „Przyroda” – prezentacja jednego własnego i jednego ulubionego wiersza związanego z przyrodą.

3)       Wakacje 2023 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach 2, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 – m. in. 25 otwartych spotkań warsztatowych na patio Biblioteki podczas wakacji dla dzieci szkolnych i ich rodziców / opiekunów oraz „Zielona Góra jutra” – 3 cykle wycieczek z opowieściami przewodnika po Zielonej Górze – ze środków Urzędu Miasta.

4)    Czytelnia bez granic – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Nauczycieli przy SP nr 13 w Zielonej Górze – spotkania dla dzieci z grup przedszkolnych z przedszkoli miejskich, cyklicznie raz w miesiącu, w filiach nr 2, 5, 8, 9, 11 i 12, w Lubuskim Laboratorium Książki i w Bibliotece Pana Kleksa.

5)    Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży – mediateka Góra Mediów

Ponadto w Bibliotece Pana Kleksa:

1)       Pacynkowa Wieczorynka – comiesięczne, popołudniowe spotkania, w czasie roku szkolnego. Pacynka o wdzięcznym imieniu Rysiu zabierze wszystkie chętne dzieci w świat bajek, opowiadań
i wierszyków.

2)       Wybuchowa Sobota – cykl sobotnich spotkań dla dzieci, podczas, których wykonujemy z domowych produktów ciekawe eksperymenty; średnio 25 osób na jednym spotkaniu plus opiekunowie.

3)       Czytanie na drugie śniadanie - spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca popularyzujące czytelnictwo, połączone z warsztatami dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

4)       Dni Niemieckie – spotkania warsztatowe dla dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, prowadzone w języku niemieckim lub elementami języka niemieckiego.

W filiach m. in.:

1)       „Mój przyjaciel Kemushi” – zajęcia w oparciu o papierowy teatr Kamishibai, w połączeniu z elementami zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Filia nr 5).

2)       Bajkowe Spotkania z książką – spotkania dla dzieci do lat 5-ciu z opiekunami – zajęcia czytelnicze, plastyczne, gry i zabawy integrujące (Filia nr 8).

3)       Imieninowe popołudnie z Piotrusiem – spotkanie dla dzieci i rodziców, nawiązujące do imienia patrona Biblioteki Piotruś Pan (Filia nr 11).

4)       Zabawa w rysowanie – cykl spotkań dla dzieci i rodziców, podczas których słuchamy i rysujemy (Filia nr 6, Filia nr 12).

4.    Lekcje biblioteczne i inne spotkania

1)       Lekcje biblioteczne o różnorodnej tematyce związanej z literaturą dla zielonogórskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, także w języku angielskim i ukraińskim.

2)       Lekcje muzealne i wycieczki po Bibliotece dla grup zorganizowanych; w ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m.in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie agendy udostępniania; grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.

3)       Lekcje poświęcone dziejom książki, wykłady autorskie dla studentów.

4)       Dyskusyjne Kluby Książki m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 4, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 8, Filii nr 9, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.

5.    Inne cykliczne imprezy

1)       Czwartki Lubuskie: spotkania autorskie z lubuskimi autorami książek oraz polskimi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami (3-4 spotkania miesięcznie); pierwsze 19 stycznia – promocja książki Prawo matki Przemysława Piotrowskiego, zielonogórskiego powieściopisarza, autora bestsellerowych kryminałów.

2)       Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim (cały rok z wakacyjną przerwą), zaawansowany poziom znajomości języka.

3)       Spotkania grupy miłośników esperanta, raz w miesiącu – mediateka Góra Mediów.

4)       Spotkania z książką dla dzieci przedszkolnych w Filii nr 2.

5)       Biblioteczny Klub Gier Planszowych – cykl comiesięcznych spotkań dla dorosłych wokół gier planszowych w Filii nr 8.

6)       Klub Szachowy – zajęcia prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Caissa-Pion zarówno dla osób, które zaczynają swoją przygodę z szachami, jak i zaawansowanych (Biblioteka Pana Kleksa).

7)       Warsztaty samokształcące z zakresu fotografii – amatorzy oraz półprofesjonaliści będą mogli dopracowywać swój warsztat w przygotowanym studiu fotograficznym; akcja ma charakter edukacyjny, a finałem prac będą cykliczne wystawy fotograficzne – mediateka Góra Mediów.

8)       Spotkania z grami planszowymi przy współpracy z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra (mediateka Góra Mediów).

9)       Projekcje filmowe z audiodeskrypcją dla Fundacji Szansa dla Niewidomych (mediateka Góra Mediów).

10)    Nowoczesne technologie: Warsztaty programowania robotów Photon, warsztaty programowania robotów LEGO, nowoczesne technologie bez tajemnic – zajęcia dla seniorów (mediateka Góra Mediów).

11)    Cykliczne spotkania w językach obcych – głośne czytanie literatury ukraińskiej i rosyjskiej (cały rok w Bibliotece Obcojęzycznej).

12)    Znani polecają – cykliczna promocja zbiorów mediateki w postaci krótkich recenzji filmowych (mediateka Góra Mediów).

13)    Cykliczne, comiesięczne spotkania pt. Czytamy na Ptasiej, w których polecamy książki popularnonaukowe, literaturę piękną, w tym nowości i audiobooki – Filia nr 1.

14)    Warsztaty rękodzieła z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia w filiach miejskich.

15)    Czy wiesz, że... – prezentowanie ciekawostek ze świata kultury, sztuki i nauki – Filia nr 5.

16)    Działania proekologiczne i promujące zdrowy styl życia w Filii nr 4:

-      piknik / happening ekologiczny pod hasłem Norwid bez plastiku,

-      cykl warsztatów obejmujących tematy związane z ekologią m.in.: z tworzenia obrazu z nakrętek, warsztaty szycia toreb lub ozdabiania toreb materiałowych, warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków,

-      seria wykładów Jak skutecznie chronić klimat w codziennym życiu? Jak książka może nam pomóc uratować klimat? we współpracy ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego,

-      przegląd filmów proekologicznych – pokaz wybranych filmów związanych z ekologią i ochroną środowiska, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zero Waste, Fundacją Nasza Ziemia oraz Fundacją dla Edukacji Ekologicznej.

17)    Pora Seniora – Bingo i inne gry stolikowe – cykl przedpołudniowych spotkań dla seniorów w Filii nr 4.

18)    Wieczorne obserwacje nieba przed gmachem głównym WiMBP oraz przed Palmiarnią (mediateka Szklana Pułapka) z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze.

19)    Spotkanie na temat rozwoju osobistego i radzenia sobie z trudnymi emocjami dla mniejszości narodowych zorganizowane we współpracy z Fundacją Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce i społecznością ukraińską w Zielonej Górze w Bbibliotece Obcojęzycznej.

6.     Promocja czytelnictwa

1)      Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach, w ośrodkach pomocy, w szkołach, przedszkolach i w żłobkach w celu pozyskania nowych czytelników.

2)      Recenzje / polecajki nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych opracowane przez bibliotekarzy i cotygodniowe zamieszczane ich na stronie internetowej WiMBP.

3)      Promocja czytelnictwa wśród osób starszych poprzez współpracę ze Spółdzielczymi Domami Kultury, Domem Kombatanta i Klubami Seniorów.

4)      „Mała książka – Wielki Człowiek” – każde dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2016-2019) odwiedzające Bibliotekę w prezencie otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.

5)      Audycje muzyczne ZAPLECZE alternatywa-nastrój-las (22 audycje), łączące zainteresowania muzyczne i literackie. W ZAPLECZU (oprócz muzyki) usłyszymy wywiady z twórcami muzyki alternatywnej, filmowej i ilustracyjnej. Jednym z ważnych bloków ZAPLECZA są dziwnopowieści, które odwołują się do koncepcji historii mówionej / książki mówionej i elementów tzw. teatru naturalnego; dystrybucja podcastu na platformie Anchor.fm, rozwijanie strony www.zap-lecze.com) – Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook).

6)       Tematyczne rekomendacje (Filia nr 12).

7)       Warsztaty / spotkania okolicznościowe związane ze świętami, ważnymi wydarzeniami oraz dniami nietypowymi, jak np. Dzień Kota, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Dinozaura, Dzień Misia, Dzień Recyklingu, Mikołajki itp.

III DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wydawnictwa ciągłe:

1) „Bibliotekarz Lubuski” nr 1(55)2023 i 2(56)2023;

2) „Pro Libris” nr 1(82) 2023, 2(83) 2023, 3(84) 2023, 4(85) 2023 (powrót do cyklu kwartalnika w wypadku pozyskania środków z MKiDN);

3) „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” nr 13/14 (2021-2022).

Wydawnictwa zwarte:

5)    Katalog 9(12) Zielonogórskiego Festiwalu Filmu, Teatru i Książki Kozzi-Pieczka-Chęciński;

6)    Katalog XXV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny;

7)    Antologia dramatu lubuskiego. Część II pod redakcją Andrzeja Bucka;

8)    Antologia poezji lubuskiej 2007-2022 pod red. prof. M. Mikołajczak i dr Mirosławy Szott;

5)-6) Publikacja dwóch książek wyłonionych w Konkursie na Debiut Pro Libris (dwie kategorie wiekowe).

Wydawnictwo do realizacji wydawniczej w zależności od rozstrzygnięć możliwości finansowania: reprint albumu przygotowanego z okazji jubileuszu 700-lecia Zielonej Góry w 1922 r. połączonego z albumem dotyczącym 800-lecia Zielonej Góry [publikacja uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu związanego z jubileuszem Zielonej Góry].

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
1)       Lubuskie Wawrzyny 2022: 29. Lubuski Wawrzyn Literacki, 18. Lubuski Wawrzyn Naukowy; 9. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Gala wręczenia nagród – 23 lutego 2023 r.

2)       XX edycja ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – warsztaty, spotkania, wystawy i inne formy zajęć promujące bibliotekę; obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek: WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

3)       Narodowe Czytanie z inicjatywy Prezydenta RP; 11. edycja akcji wspólnego głośnego czytania wybranej lektury z kanonu polskiej literatury; „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej lekturą podczas Narodowego Czytania 2023; książka „jest nie tylko pokazaniem polskiej duszy, niezwykłym opisem polskiej przyrody, polskiego życia, tamtych czasów po Powstaniu Styczniowym, ale także jest w jakimś sensie polemiką z romantycznym duchem – na ile ten duch kształtując nasze dzieje służy, a na ile przeszkadza”.

4)       Noworoczne wierszowanie – spotkanie środowisk literackich (26 stycznia 2023); nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pro Libris”; wręczona zostanie również Nagroda Szczęsnej Podkowy im. Jerzego Szewczyka przyznawana przez Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów.

5)       Zielonogórski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl comiesięcznych, poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, popularni aktorzy, czytają polską lub zagraniczną poezję oraz fragmenty prozy – styczeń-grudzień 2023. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck.

6)       Urodziny Norwida – cykliczne uroczyste świętowanie rocznicy urodzin patrona Biblioteki Cypriana Kamila Norwida – przewidziane spotkania, konkursy, warsztaty (24 września 2023).

6) 13 Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów – spotkania autorskie oraz towarzyszące im wydarzenia; listopad 2023. Kurator programowy: Andrzej Buck.

7)       Czytelnia Dramatu 2023 – 10 czytań tekstów dramatycznych; celem inicjatywy jest popularyzacja współczesnego dramatu polskiego; nieodłącznym elementem każdej Czytelni jest muzyka na żywo i efekty akustyczne, które zbliżają Czytelnię do formy słuchowiska radiowego Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook); 11 stycznia: Matka ma szorstkie ręce Jolanty Fainstein-Pasternak, autorki dramatu wyróżnionego w Konkursie o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach.

8)       9(12) Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi-Pieczka-Chęciński (1-4 czerwca 2023); współpraca z FilmFestiwal Cottbus (Dyrektor Andrzej Buck).

9)       XXV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny 2023:

-        wybór hasła jubileuszowej edycji Konkursu;

-        wniosek do Urzędu Miasta Zielona Góra na organizację kolejnej, jubileuszowej edycji Konkursu; projekt konkursu w ramach obchodów 700-lecia miasta Zielona Góra;

-        powołanie Komitetu Obchodów Jubileuszowego XXV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Nawiązanie współpracy z Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie i ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Karykatury;

-        realizacja imprezy wg poszczególnych etapów założonych w projekcie:

·         ogłoszenie Konkursu – I kwartał 2023;

·         obrady jury i rozstrzygnięcie – czerwiec 2023;

·         wytypowanie prac do katalogu, druk katalogu – czerwiec-sierpień 2023;

·         ogłoszenie wyników i jubileuszowa wystawa – wrzesień 2023;

·         uroczysty finisaż z udziałem artystów.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW

                Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje i ferie 2023, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski”, wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).

Projekty planowane na rok 2023 złożone w ramach Programów Operacyjnych MKiDN :

1)       Digitalizacja starodruków i tek prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu w Paradyżu – III etap;

2)       Modernizacja i zakup wyposażenia wybranych działów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze;

3)       Kozzi Film Festiwal 9(12) Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pieczka Chęciński;

4)       1-2-3 TEATR dla Bibliotekarzy;

5)       Graj w Zielonej;

6)       #detektywinauki;

7)       Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko Kulturalnego „Pro Libris”.

Projekty planowane na rok 2023 w ramach konkursów Miasta Zielona Góra i Województwa Lubuskiego (współpraca ze stowarzyszeniami: m. in. ZUTW, SBP, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” i inne):

1)       „Z książką na leżaku”;

2)       Wypoczynek dzieci i młodzieży – Zimowa Czytelnia Norwida, Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra);

3)       Festiwal Filmu, Teatru i Książki (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Miasta);

4)       13. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego);

5)       25. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny (Urząd Miasta);

6)       Druk Czasopisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris” (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego);

7)       Modernizacja i nowoczesna aranżacja Muzeum Ilustracji Książkowej (Urząd Miasta w ramach obchodów 700-lecia Miasta Zielona Góra).

Inne źródła:

                Spółki Skarbu Państwa, sponsorzy indywidualni, firmy prywatne, granty, i inne.

                Festiwal Filmu, Teatru i Książki (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr).

                Trwać nadal będzie współpraca w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału SBP w Zielonej Górze, Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” i innymi partnerami.

                Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów, w szczególności o dotacje na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.

                Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w placówkach bibliotecznych na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.

                W 2023 roku zorganizowane zostaną kiermasze książek: w maju, wrześniu i grudniu 2023. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.

                Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.

VI. INWESTYCJE, REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1)       Aktualizacja części posiadanej dokumentacji (audyt energetyczny budynku, Studium Wykonalności) oraz opracowanie dokumentacji projektowej projektów: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii” oraz „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo” (realizacja projektów uzależniona od dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub z innej ścieżki aplikacyjnej).

2)       Zakończenie realizacji ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

3)       Uruchomienie książkomatu w holu budynku głównego WiMBP, umożliwiającego czytelnikom samodzielny odbiór zamówionych materiałów bibliotecznych przez 24 godziny na dobę (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych na ten cel).

4)       Modernizacja i nowa aranżacja przestrzeni holu na parterze budynku głównego – pomalowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia, położenie nowej wykładziny obiektowej lub płyt kamiennych (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).

5)       Remont posadzki w patio na parterze Biblioteki.

6)       Umycie szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze; wymiana dwóch pękniętych płyt elewacyjnych od strony wschodniej części wysokiej budynku.

7)       Wyremontowanie przestrzeni mieszkania służbowego będącego w dyspozycji Biblioteki; zaaranżowanie po połączeniu z sąsiadującym klubem Pro Libris na Muzeum Ilustracji Książkowej (w przypadku uzyskania dofinansowania projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub innych źródeł).

8)       Po przeniesieniu Muzeum: wyremontowanie pomieszczeń na V piętrze; utworzenie Magazynu Zbiorów Specjalnych, z zapewnieniem warunków przechowywania starodruków i innych cennych zbiorów.

9)       Remont Sali wykładowej im. G. Chmielewskiego na II piętrze w budynku głównym.

10)    Zamontowanie energooszczędnych, ledowych opraw oświetleniowych w holu (parter), Czytelni Ogólnej (I piętro), Sali wykładowej im. G. Chmielewskiego (II piętro) oraz mediatece Góra Mediów (I piętro).

11)   Realizacja II etapu projektu „Modernizacja i nowa aranżacja Sali Dębowej w budynku głównym WiMBP” – powiększenie Sali o przestrzeń sąsiadującej z nią galerii, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (uzależniona od pozyskania środków finansowych na ten cel).

W przypadku braku środków na powiększenie Sali J. Koniusza o przestrzeń Galerii, modernizacja galerii: montaż systemu do wieszania obrazów i nowego oświetlenia ekspozycji.

12)    Remont Pracowni Plastycznej na niskim parterze i przeniesienie Pracowni do nowej przestrzeni.

13)    Uporządkowanie terenów zielonych przed budynkiem Biblioteki wzdłuż wejścia głównego; założenie nowego trawnika i nowe nasadzenia przy ławeczkach na utworzonym „Skwerze Poetów”.

14)    Remont toalet na parterze budynku głównego (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, uruchomienie wentylacji z przeprowadzeniem odtworzeniowych, budowlanych robót wykończeniowych).

15)    Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży” – uzupełnianie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.

16)    Rozbudowa i modernizacja uruchomionego w roku 2013 systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz i wewnątrz obiektu.

17)    Modernizacja Filii nr 4 i 9 (ul. Podgórna) i utworzenie w jej przestrzeni biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji promującego zarówno książkę i dobrą literaturę, jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z Urzędu Miasta).

18)    Oznaczenie części filii WiMBP nowymi tablicami informacyjnymi według ujednoliconej szaty graficznej (Filia nr 8 – os. Zastalowskie, Filia nr 3 – os. Zacisze, Filia nr 12 – os. Morelowe).

19)    Prace remontowe i modernizacyjne w części filii WiMBP:

- zamontowanie rolet w oknach w Filii nr 8 przy ul. Spawaczy,

- zaizolowanie zacieków i pomalowanie części ścian i sufitu w Filii nr 1 przy ul. Ptasiej,

- pomalowanie ścian i sufitu w Filii nr 7 mediatece Szklana Pułapka w zielonogórskiej Palmiarni.

20)    Rozbudowa przeciwwłamaniowego systemu alarmowego i monitoringu gmachu wzmocni warunki bezpieczeństwa i porządku publicznego obiektu (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).

21)    W miarę posiadania środków finansowych – sukcesywne uzupełnianie wyposażenia działów w budynku głównym Biblioteki i filiach w nowe meble i sprzęt komputerowy oraz inne elementy wyposażenia.

22)    Uporządkowanie przestrzeni na tzw. niskim parterze (wywóz zbędnych mebli, sprzętów i innych materiałów).

VII. NOWY WIZERUNEK BIBLIOTEKI

1)       Prace nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego WiMBP, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń.

2)       Opracowanie nowych zasad oceny pracowników.

3)       Opracowanie i wdrożenie nowej geografii filii miejskich, wypracowanie ich specjalizacji tematycznej – profilu działalności i nowe nazewnictwo poszczególnych filii.

4)       Informatyzacja działań administracyjnych.

 

 


Drukuj