Plan pracy 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
w roku 2022 

I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja

1) Gromadzenie zbiorów:  

 • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych i druków XIX-XXI w. oraz czasopism ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pozyskanych od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 273,1 tys. zł), 
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych, 
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,  
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 132 tyt. (166 egz.),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i zakupy braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych.  

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania: 

 • wprowadzanie do komputerowej bazy danych nabytków skróconym opisem bibliograficznym ok. 11 500 wol., opracowanie pełnym opisem bibliograficznym ok. 1 450 egz. zbiorów multimedialnych oraz jej uzupełnianie, 
 • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN i praca z kartoteką haseł wzorcowych – nowa jakość katalogów online Biblioteki,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania posiadanych zasobów do bazy,
 • ewidencja szczegółowa zakupionych zbiorów,
 • komputerowy wydruk inwentarzy,
 • zainwentaryzowanie zbioru rysunków satyrycznych z XXIV edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. 

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • bieżąca selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,  
 • kontrolne skontra w filiach nr 2, 4 i 9, w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz inne skontra wynikające z bieżących potrzeb Biblioteki, 
 • systematyczne wycofywanie zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych, 
 • ubytkowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych oraz darów: 

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom, 
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.

5) Kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych i regionalnych, (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego do MKiDN w 2021 r.), w tym digitalizacji poloniców oraz Archiwum prof. J. Kostrzewskiego, opracowywanie metadanych do cyfrowych wersji zbiorów specjalnych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC). 

6) Wprowadzanie do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej: 

 • roczników pisma Grünberger Wochenblatt ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze roczników 1837-1944,
 • dalszych roczników czasopism wydawanych przez WiMBP: Pro Libris, Bibliotekarz Lubuski, Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze. 

7) Zakup od Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego 40 zdigitalizowanych roczników „Grünberger Wochenblatt” z lat: 1827, 1829, 1832, 1836-1837, 1842, 1884, 1890-1892, 1898-1899, 1907-1926, 1928, 1930-1933, 1935, 1937, 1939. Rozpoczęcie procesu wprowadzania tych roczników do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu]. 

8) Realizacja projektu digitalizacji siedemnastowiecznych druków okolicznościowych, poloniców (z XVIII wieku) oraz starodruków i tek Archiwum Prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze między innymi: prace nad przygotowaniem materiału do digitalizacji, całego procesu digitalizacji, a później wprowadzaniem opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu]. 

9) Podjęcie współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego – wprowadzenie do bazy Centrum Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych.

2. Udostępnianie zbiorów

1) Obsługa biblioteczna około 19 000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 11 filiach miejskich i Lubuskim Laboratorium Książki, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie zbiorów specjalnych i regionalnych, czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej.

2) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek z kraju i zagranicy oraz od czytelników indywidualnych.

3) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.

4) Realizacja projektu America@your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA; dostęp do internetowych baz danych E-library.

5) Selektywne wypożyczanie na zewnątrz zbiorów specjalnych w celach naukowych, wystawienniczych, edytorskich.

6) Udział w projektach BN: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona oraz multiwyszukiwarka Omnis.

7) Wypożyczanie Czytaka Plus i dostępnych materiałów w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016”.

8) Realizacja projektu: Pocket Book w Bibliotece Norwida we współpracy z dystrybutorem – wypożyczanie czytników, promocja e-book’ów i nowoczesnej formy czytelnictwa m. in. poprzez platformę e-bookj Legimi; pomoc czytelnikom mającym problem z aplikacją Legimi, wyszukiwanie i ściąganie książek na ich urządzenia mobilne.

9) Projekt Legimi: comiesięczne przygotowywanie 651 PIN'ów dla Biblioteki Norwida, filii miejskich oraz 23 bibliotek z południowej części woj. lubuskiego (182 kody dla czytelników zielonogórskiej Biblioteki); obsługa administracyjna wszystkich bibliotek w konsorcjum e-book'owym.

10) Wypożyczenia do różnych instytucji, w tym bibliotek w kraju i regionie, wystaw rysunku satyrycznego („Biblioteka”, „Samolot-lotnisko-latanie”, „Media społecznościowe”, „Celebryci”, „W delegacji”, „Sztuczna inteligencja”, „Pieniądze”, „Światło”, „Teatr”, „Plastik”, „Maska”).

11) Wypożyczenie Muzeum Ziemi Lubuskiej zestawu prac plastycznych (obrazy olejne, akwarele, grafiki) na wystawę „Zielona Góra w sztuce” przygotowywaną w Muzeum z okazji 800-lecia miasta.

12) Bieżąca obsługa i realizacja zamówień czytelników w ramach usługi Digitalizacja na żądanie.

13) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom pragnącym się izolować, nieporuszającym się samodzielnie, seniorom i chorym. Akcja „Książka na telefon” we współpracy z wolontariuszami.

14) Po ustaniu pandemii, kiedy otwarte zostaną oddziały szpitalne: dostarczanie książek pacjentom do łóżek szpitalnych – Filia nr 4. 

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna

1) Bibliografia Ziemi Lubuskiej:  

 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej, 
 • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej” o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych online, 
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985), 
 • uzupełnianie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy zbiorów znajdujących się w WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.

3) Utworzenie Komisji ds. Bibliografii Ziemi Lubuskiej, do której zadań należeć będzie dobór i podział źródłowych materiałów bibliograficznych, tworzenie materiałów metodycznych, opracowanie terminarza prac bibliograficznych i sporządzanie sugestii odnośnie bazy bibliograficznej.

4) Utworzenie Centrum Edukacji Regionalnej: 

 • poznanie potrzeb zróżnicowanych grup interesariuszy działań regionalistycznych - spotkania konsultacyjne z przedstawicielami wybranych środowisk zainteresowanych działaniami w obszarze edukacji regionalnej, forma wykonania stacjonarna (czas trwania cały 2022 r.); 
 • prowadzenie pilotażowych działań w ramach oferty edukacyjnej Centrum Edukacji Regionalnej (min. 2; wstępnie planowane działanie: „Spacery z Norwidem”: Spacery szlakiem zielonogórskich pomników oraz zielonogórskich bibliotek – zależnie od wyników konsultacji i sytuacji epidemicznej (czas trwania cały 2022);
 • przygotowanie cyklu wykładów dotyczących problematyki zielonogórskiej, włączających się w obchody jubileuszowe miasta forma wykonania stacjonarna [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu], forma wykonania stacjonarna (czas trwania cały 2022 r.);
 • objęcie patronatem kolejnego roku działań w ramach projektu „Moja mała Ojczyzna”: wsparcie merytoryczne projektu połączone z wystawą o tematyce zielonogórskiej, forma wykonania stacjonarna (czas trwania cały 2022 r.). 

5) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Lex Sigma i Lex Polonica.

6) Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek oraz materiałów i informacji w językach obcych.

7) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji. 

8) Opracowywanie bazy „Prasa”: bibliografowanie „Przeglądu” i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej”, wprowadzanie sporządzonych opisów z zastosowaniem deskryptorów do bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet i tygodników polskich”.

9) Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności: 

 • udostępnianie kodów do „Legimi” – bazy 65 tys. tytułów darmowych e-booków dostępnych w ramach projektu, 
 • szkolenia, udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.

10) W miarę pełnego otwarcia Biblioteki oraz możliwości uczestnictwa grup zorganizowanych: oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół różnych szczebli oraz osób dorosłych. W ramach wycieczek uczestnicy zwiedzają m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania. Grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.

11) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami” poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

12) Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności Biblioteki.

13) Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl oraz profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: wawrzyny.norwid.net.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową.

14) Stałe indywidualne szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z Bibliografii Ziemi Lubuskiej, baz katalogowych oraz baz bibliograficznych dostępnych online.

15) Udział w ogólnopolskich warsztatach nt. języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej, wdrażanie zaleceń, pomoc w szkoleniu pracowników, kontynuacja szkolenia katalogowania w MARC 21 – nowości i zmiany.

16) Hybrydowo, tzn. stacjonarnie i online: 

 • szkolenia bibliotekarzy z terenu południowej części województwa lubuskiego podczas seminariów powiatowych 2022 z zasad gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego DŻS; 
 • szkolenia dla czytelników i bibliotekarzy z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. 

4. Działalność naukowa – w części hybrydowo: online i stacjonarnie:

1) Konferencja naukowa „Polska i niemiecka (literatura) na scenie. Książka filmowa i teatralna. Dramat jako książka” z udziałem bibliologów, literaturoznawców, filmoznawców i teatrologów z Polski i bibliotekarzy i praktyków w zakresie filmu i teatru z Niemiec.

2) Spotkania naukowe w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych (styczeń-lipiec i listopad-grudzień 2022 r.).

3) Udział pracowników w konferencjach naukowych organizowanych przez biblioteki i uczelniane środowiska naukowe – hybrydowo, z przewagą uczestnictwa online.

4) Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz Akademii Niepodległości – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu.

5) Udział w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie. 

6) Udział w pracach zespołu roboczego ds. kształcenia Krajowej Rady Bibliotecznej.

7) Udział w pracach Rady Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. 

8) Przeprowadzanie dorocznego konkursu „Lubuski Wawrzyn Literacki” i „Naukowy 2021” – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (styczeń-luty 2022). 

9) Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnorodnych wydawnictwach naukowych. 

10) Badania medioznawcze i przygotowanie artykułów do wydawnictw książkowych; przygotowanie artykułów do naukowych i branżowych czasopism oraz wydawnictw zwartych.

11) Przygotowanie i organizacja bieżących konferencji i spotkań naukowych oraz popularnonaukowych.

12) Wprowadzanie na stronę internetową POL-index (polskiej bazy cytowań) https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/ każdego wydanego numeru Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych, m.in. wprowadzanie do bazy wszystkich artykułów łącznie z bibliografią i słowami kluczowymi.

13) Opracowanie badań dotyczących zasobów kadrowych i potencjału bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego realizowanych w ramach projektu „Nie siedź – sieciuj!”. 

14) Zebranie materiałów i przygotowanie koncepcji i struktury publikacji „Katalog starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze”.

15) Prace przygotowawcze do katalogu zbiorów Biblioteki Pałacowej w Żaganiu.

16) Udział w pracach Kapituły Konkursu im. Olgi Rok dla bibliotekarek bibliotek publicznych całego kraju.

5. Informatyzacja biblioteki  

W roku 2022 planuje się wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuację udostępniania informacyjnych baz danych, koordynowanie działalności.
Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (CPDB), poprawę infrastruktury sieciowej, uzupełnienie i wymianę sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej dostępności usług bibliotecznych online.
W roku 2022 będą prowadzone prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo”. Projekt ma na celu likwidację barier w dostępie do usług oraz informacji publicznej, wzmocnienie regionalnego potencjału społecznego, a także wzmocnienie Biblioteki jako instytucji wspierającej budowę i promocję społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Zgodnie z ustawą o dostępności, biblioteki są zobowiązane do oferowania usług bez dyskryminacji jakiejkolwiek grupy użytkowników, w tym osób z wszelkimi niepełnosprawnościami oraz wykluczonych cyfrowo. Do grupy osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym należą osoby niepełnosprawne, słabo zarabiające, rolnicy, mieszkańcy mniejszych miejscowości, seniorzy, a także osoby o niskich kompetencjach informatycznych. Są one narażone na wykluczenie cyfrowe również ze względu na niedostępność odpowiedniego sprzętu z oprogramowaniem z uwagi na jego wysoką cenę. W tym kontekście niezwykle ważne jest tworzenie odpowiednio wyposażonych i skonfigurowanych stanowisk komputerowych przeznaczonych do nieodpłatnego wykorzystania przez osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym stanowisk dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, jak również dostosowywanie oferty bibliotecznej dla tych grup odbiorców.
Ważnym zadaniem będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji dwóch projektów pod roboczymi tytułami: System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFIDI i Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską.
W roku 2022 będzie kontynuowana rozbudowa własnych zasobów informacyjnych, a także baz danych bibliograficznych. Niezbędne zadania, które będą realizowane w roku 2022 są związane również z potrzebą poszerzenia usług WiMBP udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Prace te będą obejmować m.in. powszechne wdrożenie w Bibliotece platform MS Teams, Clickmeeting do spotkań online oraz MS Office 365 A1. 
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ok. 400 różnorodnych urządzeń sieciowych. W 2022 roku planuje się dalszą wymianę zużytego lub starzejącego się sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, komputery, laptopy do szkoleń oraz awaryjne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, projektory, nowy firewall, licencje MS Office, a także tonery i zapas części komputerowych do napraw) oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych i wdrożeniowych. 
W roku 2022 wykonane będą bieżące prace w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP: nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP, wykonywaniem kopii zapasowych danych na serwerach, obsługą stron www, przygotowaniem dokumentacji i zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, bieżącymi naprawami sprzętu i reinstalacją oprogramowania ProlibM21 (22-26 sierpnia 2022), transmisją imprez do Internetu, edycją materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu), instalacją i konfiguracją oprogramowania, zdalnym zarządzaniem urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.). Ponadto odbiór, konfiguracja oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanych projektów, w tym projektu z 2021 roku: „Dostarczenie, instalacja i wdrożenie serwerów wraz z niezbędnymi komponentami, urządzeń zabezpieczających, sprzętu sieciowego i oprogramowania”, zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników. Ponadto w ramach działalności Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych na rzecz bibliotek terenowych: szkolenia bibliotekarzy, wyjazdy do bibliotek terenowych, obsługa zdalna systemu w bibliotekach terenowych. 
W roku 2021 opracowano i wdrożono nowy serwis www Biblioteki; od 3 stycznia 2022 nowa strona zostanie udostępniona użytkownikom. Zaplanowano szczegółowy przegląd wykonanego oprogramowania pod względem możliwości optymalizacji wydajności, bezpieczeństwa oraz wykonywania samodzielnych upgrade’ów oprogramowania systemowego.
W roku 2022 zostaną przeprowadzone testy oprogramowania pozwalającego na dostosowania wszystkich udostępnianych przez WiMBP serwisów internetowych, baz danych oraz nowoczesnych e-usług do spełnienia standardu WCAG 2.1 na poziomie A i/lub AA dostępności. 
14 grudnia 2021 złożony został wniosek do Biblioteki Narodowej – operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotek – o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo w WiMBP. System działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach. Projekt oferuje jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Dla Biblioteki oznacza to brak konieczności instalacji lokalnej systemu (uniezależnienie się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych), utrzymywania zaplecza serwerowego czy zakupu licencji. Obsługa systemu odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, a Biblioteka zyska dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania. W 2022 roku i w latach kolejnych, o ile Biblioteka zostanie zakwalifikowana do tego przedsięwzięcia, będzie wdrażane nowe rozwiązanie. 

6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość 

1) Zebranie sprawozdań GUS z Biblioteki Wojewódzkiej za 2021 r., sprawdzenie, uporządkowanie, podliczenie danych ze wszystkich agend Gmachu Głównego, wprowadzenie do formularza, przesłanie drogą elektroniczną do GUS w Krakowie oraz MKiDN – dane zbiorcze z Gmachu Głównego i filii miejskich (styczeń – luty 2022 r.). 

2) Zebranie danych liczbowych z działalności podległych WiMBP placówek bibliotecznych w terenie, weryfikacja nieścisłości, wprowadzenie danych do tabel Excel, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń (styczeń-marzec 2022 r.). 

3) Opracowanie ważniejszych danych statystycznych dotyczących działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2021 r. (do końca maja 2022 r.). 

4) Zebranie analiz opisowych z działalności bibliotek publicznych w południowej części województwa w 2021 r., opracowanie analizy zbiorczej (styczeń – marzec 2022 r.). 

5) Udział w ogólnopolskim Projekcie SBP Analiza Funkcjonowania Bibliotek: wypełnienie formularza z danymi statystycznymi WiMBP za rok 2021, pełnienie obowiązków wojewódzkiego administratora merytorycznego dla bibliotek płd. części woj. lubuskiego (udzielanie pomocy dyrektorom i ankieterom w zakresie wypełniania formularzy, sprawdzanie poprawności zapisu danych w formularzach, zgłaszanie dyrektorom błędów i w uzgodnieniu z nimi nanoszenie poprawek, zatwierdzanie formularzy danych statystycznych, weryfikacja formularzy rejestracyjnych bibliotek (kontakt z dyrektorami 53 bibliotek) oraz przechowywanie uaktualnionych wersji w formie papierowej z podpisem dyrektora; po zakończeniu badań archiwizacja w arkuszu exel plików z danymi zawartymi w formularzach oraz zakładce Biblioteki; udział w spotkaniach/webinariach dla wojewódzkich administratorów merytorycznych. 

6) Opracowanie i przekazanie do BN oraz bibliotek terenowych propozycji podziału środków finansowych z dotacji celowej MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla kwalifikujących się placówek, w miarę potrzeb sprawdzenie pod względem merytorycznym przygotowanych przez biblioteki wniosków oraz załączników, pośredniczenie w kontaktach z BN. 

7) Opracowanie danych za rok 2021 w ujęciu powiatowym i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie WiMBP (kwiecień – czerwiec 2022). 

8) Przygotowanie wniosków o odznaczenia dla pracowników bibliotek gminnych.

9) Prowadzenie działań windykacyjnych wobec czytelników: generowanie z systemu, wysyłka, przechowywanie i weryfikowanie pisemnych wezwań do zwrotu materiałów bibliotecznych i uiszczenia opłat związanych z przetrzymaniem zbiorów; wysyłanie ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty do użytkowników Biblioteki; pobieranie stosownych opłat.

7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe 

1) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (koniec marca / początek kwietnia 2022 roku). W programie m.in. omówienie wskaźników uzyskanych przez biblioteki południowej części woj. lubuskiego w roku 2021; Nie siedź – sieciuj! Wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych w ramach ogólnopolskiego projektu FRSI; Biblioteczne zasoby oraz sprawdzone inicjatywy w ramach współpracy z lokalnym środowiskiem – prezentacja wybranych bibliotek. 

2) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z siedmiu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze. Termin: wrzesień 2022 r. W programie: Nie siedź – sieciuj. Sieć bibliotek w partnerstwie, promocja; prezentacja biblioteki z powiatu. 

3) Warsztaty / szkolenia dla pracowników bibliotek południowej części województwa: 

 • warsztaty z cyklu Prawo w bibliotece (R. Golat); 
 • Kodeks Pracy w bibliotece (przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy); 
 • Innowacyjne formy pracy z dziećmi w bibliotece (kadra Biblioteki Pana Kleksa); 
 • System Prolib w praktyce (bibliotekarz systemowy WiMBP);
 • Przygotowanie bazy skontrowej, archiwizacja dokumentacji bibliotecznej);
 • zachęcanie kadry podległych bibliotek do udziału w konwersatoriach bibliotekoznawczych i szkoleniach DKK.

4) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP: 12 stycznia: Czego możemy się nauczyć od naszych sąsiadów a czego oni od nas? Biblioteki wobec wyzwań dzisiejszych czasów, na przykładzie krajów niemieckojęzycznych.

5) Prowadzenie szkoleń w zakresie formatu Marc21 dla pracowników WiMBP oraz bibliotek terenowych.

6) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.

7) Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych.

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

1) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych (wizytacje, przekazywanie informacji i ocen działalności organizatorom).

2) Opracowanie planu rozwoju sieci oraz mini projektu w ramach programu „Nie siedź – sieciuj!”, zgodnie z umową nr 73/PRB/2024 (do końca stycznia 2022);  

 • wdrożenie rocznego projektu rozwoju sieci (styczeń – grudzień 2022 r.), 
 • udział w zdalnych spotkaniach konsultacyjnych z FRSI (styczeń – grudzień 2022 r.), 
 • wymiana doświadczeń z etapu tworzenia i wdrażania Planu rozwoju sieci podczas spotkania podsumowującego projekt dla wszystkich wojewódzkich bibliotek publicznych (grudzień 2022 r.),
 • sporządzanie sprawozdań śródrocznych: za okres od 1 stycznia do 30 marca 2022 r. w terminie do 15 kwietnia 2022 r., za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. w terminie do 15 lipca 2022 r., za okres od 1 lipca do 30 września 2022 r.) w terminie do 15 października 2022 r.,
 • przedstawienie FRSI sprawozdania końcowego (od 1 października do 30 listopada 2022 r.) w terminie do 15 grudnia 2022 r. 

3) Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb. 

4) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych, kadrowych.

5) Udzielanie pomocy szkoleniowej pracownikom merytorycznym bibliotek terenowych w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania:

6) rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,

7) przekazywanie bibliotekom ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,

8) udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru (wycofywanie pozycji zdezaktualizowanych, dubletów).

9) Prowadzenie i aktualizacja tabelarycznego zestawienia dotyczącego zrealizowanych i planowanych kontroli księgozbioru w podległych bibliotekach.

10) Współtworzenie i zachęcanie bibliotekarzy do przesyłania relacji/zapowiedzi wydarzeń do zamieszczenia na stronie internetowej Bibliotekarza Lubuskiego oraz tekstów do publikacji w BL, zbieranie w/w materiałów, rozsyłanie egzemplarzy autorskich, gromadzenie oświadczeń autorów.

11) Przekazywanie mailowo i telefonicznie bieżących informacji.

12) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny, służenie radą i pomocą, podtrzymywanie relacji.

13) Udostępnianie księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich, pomoc w doborze odpowiednich opracowań. 

II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA

1. Działalność wystawiennicza

1) Ekspozycje stałe: 

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w., 
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego.

2) Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.: 

STYCZEŃ - Włodzimierza Korsaka fascynacje przyrodą – wystawa fotografii i pamiątek ze zbiorów Henryka Leśniaka, leśnika i myśliwego ze Strzelec Krajeńskich, wiceprezesa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej im. Włodzimierza Korsaka w Gorzowie Wielkopolskim. 
Wystawa czynna do 28 stycznia, w godzinach otwarcia Biblioteki 

LUTY - Na tropie… powieści kryminalnej – wystawa z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie prezentująca klasyków gatunku takich jak Agatha Christie, Artur Conan Doyle, Maurice Leblanc, Georges Simenon oraz autorów polskich: Joanna Chmielewska, Joe Alex i Zbigniew Nienacki. 

KWIECIEŃ - Ptasie kadry Przemysława Pulki – wystawa z cyklu Fotografia z pasji. Wystawa z Muzeum Miejskiego w Nowej Soli (22.04.)

LIPIEC - „Grand Canyon Colorado oczami polskich kajakarzy” użyczona przez Konsulat USA w Krakowie – inspirująca wystawa i unikalna opowieść pierwszych polskich kajakarzy, którzy spłynęli rzeką Kolorado

SIERPIEŃ - Wystawa użyczona przez Ambasadę USA w Warszawie – Summer Work and Travel – fotografie z różnych zakątków Ameryki: 40 zdjęć finalistów konkursu dla studentów z Polski biorących udział w programach wakacyjnych w USA

WRZESIEŃ - Pokonkursowa wystawa XXIV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny

3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m.in.:

STYCZEŃ - Artyści, ich dzieci i wnuki – wystawa Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz, zielonogórskiej malarki, portrecistki. Wystawa czynna do 28 stycznia 3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.: 

MARZEC - Adam Indelak – urodzony w 1994, studia na Wydziale Artystycznym, Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

KWIECIEŃ - Adam Bagiński - malarstwo 

MAJ - Malarstwo Izabeli Sakzielonogórskiej malarki i Fotografie Romana Czarneckiego prezentujące artystkę podczas pracy w jej pracowni. 

CZERWIEC - Adam Mickiewicz 1798-1855 – wystawa z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Koszt wystawy – 300 zł netto.  

WRZESIEŃ - Malarstwo Doroty Komar-ZmyślonyArtystka uprawia malarstwo, rysunek, scenografię i ilustrację książkową. Jest pedagogiem w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. 

PAŹDZIERNIK - Powiat Nowosolski na dawnej kartce pocztowej – wystawa z Muzeum Miejskiego w Nowej Soli (Biblioteka Obcojęzyczna).

4) Wystawy czasowe w łączniku m. in.: 

WRZESIEŃ - Europejskie Dni Dziedzictwa – wystawa związana tematycznie z hasłem imprezy w 2022

5) Współorganizowanie wystawy kartograficznej (przedstawienie Zielonej Góry na kartach kartograficznych). Wystawa ma zostać zaprezentowana w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.  

6) Cykliczne wystawy – w Galerii na Ptasiej (Filia nr 1), galerii „Na Górze” (mediateka Góra Mediów), w Szklanej Galerii (mediateka Szklana Pułapka – Palmiarnia), Galerii Makowej (Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook) i Filii nr 12 – promujące twórców i pasje mieszkańców Zielonej Góry prezentujących pasje czytelników: malarstwo, fotografię, pasję kolekcjonerską oraz rękodzieło; w cyklu dwumiesięcznym, na bieżąco w ciągu całego roku. 

7) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach oraz Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży (Biblioteka Pana Kleksa), wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 7, 9, 11. 

8) Wystawy grup plastycznych działających w szkołach podstawowych w Zielonej Górze – Galeria Młodych (Biblioteka Pana Kleksa). 

2. Upowszechnianie czytelnictwa 

1) Koordynacja działalności 90 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego: warsztaty, zakupy książek (ok. 850 egz.), organizacja ok. 30 spotkań autorskich z polskimi i zagranicznymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ludźmi mediów i innymi związanymi z kulturą i ok. 23 innych inicjatyw; szkolenia dla moderatorów DKK; organizacja merytoryczna i logistyczna spotkań warsztatowych / inicjatyw / webinariów, w tym organizacja eventów kulturalnych. 

2) Noc Bibliotek 2022 (czerwiec) ph. „Noc z kryminałem, czyli mroki Winnego Miasta“ nawiązująca do jubileuszu 800-lecia Zielonej Góry: spotkanie autorskie z zielonogórskim pisarzem kryminałów), który umieścił akcję swoich powieści w Zielonej Górze; głośne czytanie fragmentów książki przez aktora i wystawą fotografii miejsc z powieści sprzed lat (zbiór pocztówek i zdjęć lokalnych historyków, kartofilów). 

3) Całoroczna akcja bookcrossingowa ph. „Uwolnij książkę”.

4) Wakacyjna akcja „Z książką na leżaku” cykl spotkań z autorami bestsellerowych książek. (Propozycje: Katarzyna Nosowska, Alicja Sinicka, Zygmunt Miłoszewski, Katarzyna Puzyńska, Agnieszka Maciąg, Elżbieta Dzikowska, Krzysztof Wielicki, Anna Kamińska Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz, Paweł Sołtys ps. Pablopavo Mikrotyki). 

5) VIII edycja Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena w ramach akcji popularyzatorskiej dotyczącej autora oraz jego twórczości – realizacja krótkiego filmu nawiązującego do Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena – artystyczna impresja na temat „Władcy Pierścieni”, czytanie fragmentów książki przez aktorów i przyjaciół biblioteki – wydarzenie możliwe także w formie streaming’u online. 

6) Czwarta edycja Głośnego Czytania Harrego Pottera; wydarzenie dla najmłodszych, podczas którego słuchacze poznają literaturę J. K. Rowling; zaoferujemy także szereg atrakcji, które nawiązywać będą do przedsięwzięcia; impreza planowana jest na żywo lub – w razie obostrzeń sanitarnych – w formie nagranego wcześniej materiału filmowego. 

7) Pisarki i literatura kobiet – debata lubuskich pisarek i poetek z udziałem Aldony Reich, Zofii Mąkosy, Agnieszki Ginko, Beaty Patrycji Klary, Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk, prof. Małgorzaty Mikołajczak (12 maja 2022). 

8) Cykliczne spotkania z lubuskimi autorami książek, dziennikarzami, postaciami życia lokalnego i pasjonatami w filiach miejskich. 

9) „Daleki Wschód na Zachodzie, czyli spotkania nie tylko literackie” – spotkania poświęcone kulturze, literaturze oraz podróżom po krajach azjatyckich. 

10) Comiesięczne spotkania i dyskusje z czytelnikami na wybrane tematy dotyczące różnych zagadnień związanych z kulturą w ramach cyklicznego wydarzenia Dwaj Panowie „W”.  

11) Noc Muzeów 2022 (maj). Tematem przewodnim będą zajęcia związane z jubileuszem 800-lecia Zielonej Góry w oparciu o literaturę lubuską, w tum o baśnie. W ofercie Nocy znajdą się zajęcia plastyczno-literackie, konkursy z nagrodami, warsztaty graficzne. Chętni będą mogli zwiedzić ekspozycję Muzeum. Warsztaty i zwiedzanie dostępne będą także w wersji online. 

12) Minikonwent Fantastyki Dzień (Dni) Zajdla – lipiec-sierpień (Dzień Zajdla to jednodniowy festiwal fantastyki, któremu przyświeca myśl propagowania zarówno literatury i myśli humanistycznej, jak również nauk ścisłych. W planach znajduje się konferencja naukowa współtworzona z Uniwersytetem Zielonogórskim, prelekcje, konkursy, warsztaty). 

13) Realizacja podcastów bibliotecznych z wykorzystaniem zbudowanego studia telewizyjnego – rozmowy z pracownikami Biblioteki oraz zaproszonymi gośćmi – mediateka Góra Mediów.  

14) Spotkania „Naturalnie o wszystkim! Porozmawiajmy o...” – spotkania z ludźmi, którzy chcą się podzielić swoją pasją związaną ze zdrowym trybem życia i opowiedzieć o książkach, które są dla nich inspiracją.

3. Praca z czytelnikiem dziecięcym 

Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno-emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe danej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat. Realizując imprezy kulturalno-oświatowe, a tym samym zwiększając różnorodność i atrakcyjność oferty, biblioteka staje się miejscem przyjaznym oraz chętnie odwiedzanym przez młodych i najmłodszych. Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci potrzebę kontaktu z książką i zachęcić do czytania. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą oraz przyzwyczajenia, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce i filie mieszane: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa, filie nr 2, 5, 7, 8, 9, 11, Lubuskie Laboratorium Książki „GreenBook”. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, turnieje gier planszowych i konsolowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne; ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne. 

W 2022 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia agend:

1) Ferie 2022 Zimowa Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Lubuskim Laboratorium Książki oraz filiach 2, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 – ze środków Urzędu Miasta. 

2) Tydzień Bibliotek – warsztaty literackie i plastyczne dla dzieci, gry i zabawy, kiermasze książek oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu oraz indywidualnego planu placówki i hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja). 

3) Wakacje 2022 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Lubuskim Laboratorium Książki oraz filiach 2, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 – ze środków Urzędu Miasta. 

4) Czytelnia bez granic – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Nauczycieli przy SP nr 13 w Zielonej Górze – spotkania dla dzieci z grup przedszkolnych z przedszkoli miejskich, cyklicznie raz w miesiącu, w filiach nr 2, 5, 8, 9, 11 i 12, w Lubuskim Laboratorium Książki i w Bibliotece Pana Kleksa. 

5) projekt „Mała książka – Wielki Człowiek” – każde dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2015-2018), które odwiedzi bibliotekę oraz filie otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 

6) Międzyfilialna Gra ph. „Złap Literaka” – kontynuacja przedsięwzięcia z 2021 roku; m. in. spotkanie z Danielem Odiją, autorem książek „Pusty Przelot”, „Tartak”, „Ulica”, „Kronika Umarłych” (Filia nr 4 oraz Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook).

4. Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników: 

Wszystkie agendy udostępniania będą promować czytelnictwo poprzez działania poza placówkami, wychodząc z zajęciami opartymi na książce do żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy.  

Część zaplanowanych działań zostanie przeniesiona do sieci: odbędą się online lub będą udostępnione w formie nagranych wcześniej filmików / tutoriali:

1) XXIII Przegląd Mistrz Pięknego Czytania; maj – czerwiec – konkurs dla szkół podstawowych (w trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI, VII - VIII); głównym celem jest promocja czytania, zaprezentowanie dzieciom i młodzieży tekstów interesujących i wartościowych książek, a także zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką i wzrost aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży (Biblioteka Pana Kleksa).

2) Kleksomania – konkurs z wiedzy o przygodach Pana Kleksa w oparciu o książki Jana Brzechwy dla klas IV-V – druga połowa listopada; konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

 • etap I – drużyny rozwiążą test sprawdzający znajomość treści książki Jana Brzechwy; test składa się z 40 pytań; czas przeznaczony na jego rozwiązanie wynosi 30 minut; do etapu II kwalifikują się 3 – 4 drużyny, które uzyskały największą ilość punktów; 
 • etap II – drużyny odpowiedzą na pytania testowe oraz wykonają zadania otwarte, związane z książkami Jana Brzechwy (postać kluczowa – Pan Kleks); uczestnicy muszą wykazać się kreatywnością oraz wiedzą; najlepsza drużyna uzyskuje Puchar Pana Kleksa i tytuł Kleksomaniaka Roku (Biblioteka Pana Kleksa). 

3) Wyzwania Czytelnicze – konkurs czytelniczy (wrzesień-listopad) dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej; zadanie polega na przeczytaniu książki wpisującej się w hasło miesiąca i pisemnym wypowiedzeniu się na jej temat; za każdą wypowiedź uczestnik otrzyma 1 pkt, im więcej dostarczonych prac, tym więcej punktów; w każdym miesiącu wybierzemy zwycięzców, których wypowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki oraz na facebooku Biblioteki Pana Kleksa; na koniec edycji tj. w grudniu 2022 nagrodzimy osoby, które zdobyły najwięcej punktów (Biblioteka Pana Kleksa). 

4) Andersen Party – uroczyste świętowanie Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (2 kwietnia) – warsztaty plastyczno-literackie oraz popołudniowe atrakcje dla młodych czytelników); cel: rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, promocja twórczości Andersena. (Biblioteka Pana Kleksa, Filia nr 9 i Filia nr 11). 

5) Bajka do Ucha – co kwartał – spotkanie z archiwalnymi realizacjami bajek zarówno z polskiego, jak i powszechnego kanonu literackiego.

5. Lekcje biblioteczne i inne spotkania – stacjonarnie; możliwa forma online z użyciem streaming’u:

1) Lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych; w ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m.in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania; grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.

2) Lekcje poświęcone dziejom książki, wykłady autorskie dla studentów. 

3) Dyskusyjne Kluby Książki m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 2, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.  

4) Zielonogórskie Spotkania Popkulturowe w mediatece Szklana Pułapka współorganizowane Studenckim Kołem Naukowym Literaturoznawców Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytutu Filologii Polskiej dedykowane uczniom szkół średnich; mają one na celu promowanie czytelnictwa oraz nauk humanistycznych, naukę krytycznego podejścia do tekstów kultury i promocję biblioteki jako miejsca spotkań.

5) Współpraca Lubuskiego Laboratorium Książki GreenBook z Uniwersytetem Zielonogórskim i Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra. 

6) Prezentacja miasta partnerskiego Ivano-Frankivsk – informacje na temat działalności polskiej biblioteki, projekcje filmów o mieście, prezentacje, konkursy z nagrodami we współpracy z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Zielonej Górze i miastem Ivano-Frankivsk.

6. Inne cykliczne imprezy:

Wydarzenia odbędą się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz poprzez transmisję live na Fb Biblioteki. W przypadku ograniczenia działalności Biblioteki jedynie transmisja online.

1) Czwartki Lubuskie: spotkania autorskie z lubuskimi autorami książek oraz polskimi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami (3-4 spotkania miesięcznie). 

2) Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim (cały rok z wakacyjną przerwą), zaawansowany poziom znajomości języka oraz Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji. Biblioteka Obcojęzyczna.

3) Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku niemieckim – cały rok z wakacyjną przerwą – oraz konsultacje (hybrydowo; indywidualne, po uprzednim umówieniu się) średniozaawansowany poziom znajomości języka. Biblioteka Obcojęzyczna. 

4) Spotkania grupy miłośników esperanta, raz w miesiącu – mediateka Góra Mediów. 

5) Biblioteczny Klub Filmowy, czerpiący z zasobów Biblioteki Obcojęzycznej, która dzięki programowi „Ameryka w Twojej Bibliotece” posiada licencje na wiele amerykańskich filmów; oferta do także dostęp do nowości filmowych, których premiery miały miejsce co najmniej 6 miesięcy temu – projekt wspólny mediateki Góra Mediów, Filii nr 5, Filii nr 6, Filii nr 7 i Filii nr 12. 

6) Spotkania z filmem dokumentalnym „Dokument w Norwidzie”. 

7) Stacjonarnie, kiedy minie stan zagrożenia epidemicznego:  

 • warsztaty rękodzieła z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia w filiach miejskich dla dzieci i młodzieży; 
 • cotygodniowe warsztaty z programowania z wykorzystaniem robotów PHOTON oraz gier SCOTTIE GO; zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży oraz grup seniorów, mające charakter edukacyjny i wprowadzające w podstawy informatyki, kodowania i programowania – mediateka Góra Mediów. 

8) Wieczorne obserwacje nieba przed gmachem głównym WiMBP oraz przed Palmiarnią (mediateka Szklana Pułapka) z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze.

9) Warsztaty samokształcące z zakresu fotografii – amatorzy oraz półprofesjonaliści będą mogli dopracowywać swój warsztat w przygotowanym studiu fotograficznym; akcja ma charakter edukacyjny, a finałem prac będą cykliczne wystawy fotograficzne – mediateka Góra Mediów. 

10) Cykl spotkań poświęconych podcastom / podcastom – we współpracy z kierunkiem Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

11) Spotkanie na temat rozwoju osobistego i radzenia sobie z trudnymi emocjami dla mniejszości narodowych zorganizowane we współpracy z Fundacją Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce i społecznością ukraińską w Zielonej Górze w Bbibliotece Obcojęzycznej.

7. Promocja czytelnictwa, w tym działania online 

1) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach, w szkołach i w przedszkolach, a nawet w żłobkach w celu pozyskania nowych czytelników. 

2) Recenzje / polecajki nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych opracowane przez bibliotekarzy i cotygodniowe zamieszczane ich na stronie internetowej WiMBP. 

3) Zamieszanie aktualnych informacji o wydarzeniach, nowościach i pracy agend.

4) Cykliczne, comiesięczne projekcje filmów pt. Czytamy na Ptasiej, w których polecamy książki popularnonaukowe, literaturę piękną oraz nowości i audiobooki (Filia nr 1). 

5) Cykl podcastów pod hasłem #OswajanieFantastyki; panele dyskusyjne, spotkania autorskie, warsztaty komiksowe i ilustracyjne, seanse radiowe i filmowe, wystawy i prezentacje wydawnictw skierowane do osób w wieku 10- 21 l (Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook, mediateki Szklana Pułapka i mediateka Góra Mediów). 

6) Audycja muzyczna ZAPLECZE alternatywa nastrój las, która łączy zainteresowania muzyczne i literackie. W ZAPLECZU (oprócz muzyki) usłyszymy wywiady z twórcami muzyki alternatywnej, filmowej i ilustracyjnej. Jednym z ważnych bloków ZAPLECZA są dziwnopowieści, które odwołują się do koncepcji historii mówionej / książki mówionej i elementów tak zwanego teatru naturalnego (Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook). 

7) Opowieści z Piotrusiem – na fanpage'u raz w miesiącu umieszczane będzie zdjęcie z kostkami do gry Story Cubes. Zadaniem uczestników jest wpisanie w komentarzach krótkiej historii z wytypowanych z kostek obrazków (Filia nr 11). 

8) Poznajcie serie – cotygodniowe posty zamieszczane na Facebooku Dziecięcych Filii Norwida, zachęcające do poznawania najbardziej popularnych serii książkowych (Biblioteka Pana Kleksa). 

9) Quiz na temat USA z nagrodami od Ambasady USA (Biblioteka Obcojęzyczna). 

10) Realizacja krótkiego filmu nawiązującego do Międzynarodowego Czytania Tolkiena - artystyczna impresja na temat Władcy Pierścieni, czytanie fragmentów książki przez aktorów i przyjaciół Biblioteki (Filia nr 5 i mediateka Góra Mediów). 

11) Książka na każdy dzień – zamieszczanie raz w miesiącu postu z polecaną przez Filię nr 5 propozycją książkową. 

12) Czy wiesz, że... – prezentowanie ciekawostek ze świata kultury, sztuki i nauki (Filia nr 5). 

13) Pokusy Kulturalne – cykliczna promocja zasobów mediateki w postaci krótkich recenzji filmowych (mediateka Góra Mediów). 

14) Tematyczne rekomendacje (Filia nr 12). 

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

Wydawnictwa ciągłe: 

1) „Bibliotekarz Lubuski” nr 1(53)2022 i 2(54)2022; 
2) „Pro Libris” nr 1-2(78-79)2022 i nr 3-4(80-81)2022; 
3) Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” nr 11/2020 – materiały pokonferencyjne 2021. 

Wydanie książek: 

1) Prasa lubuska 1945-2020, opracowanie pod redakcją Andrzeja Bucka i Jolanty Chwastyk-Kowalczyk; 
2) Antologia dramatu lubuskiego pod redakcją Andrzeja Bucka, wydanie II uzupełnione i poszerzone; 
3) Andrzej Buck, Teatr Drewniana Kurtyna Żarskiego Domu Kultury. Cz. 2, wydanie II uzupełnione i poszerzone; 
4) Katalog 8 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu, Teatru i Książki; 
5) 10 lat Festiwalu Filmu i Teatru – wydawnictwo jubileuszowe; 
6) Katalog XXIV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny; 
7) Szkice do dziejów/monografia „Gazety Nowej” (A. Buck, M. Domagała, M. Simonjetz), współpraca z WNiE SBP; 
8) Nowe przestrzenie i nowe technologie. Warto modernizować biblioteki – wydanie II uzupełnione książki Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować biblioteki (Warszawa 2018); (A. Buck, M. Simonjetz), współpraca z WNiE SBP. 

Wykaz wydawnictw do realizacji wydawniczej w zależności od rozstrzygnięć co do sposobu finansowania: 

1) Mirosław Kuleba, Enografia mistyczna miasta Thalloris; 
2) Elżbieta Wozowczyk, Wywiady z literatami, dziennikarzami; 
3) Daniel Koteluk, Ksiądz Ignacy Zoń (1915–1967). Droga orędownika niepodległości Polski do stalinowskiego więzienia; 
4) Władysław Edelman, ANOMALIE - Humoreski i opowiadania; 
5) Żaneta Gorzka tomik wierszy; 
6) Elżbieta Kościucha-Wieczorek, tomik wierszy; 
7) Elżbieta Dybalska, tomik wierszy; 
8) Agnieszka Ginko, tomik Aż tyle; 
9) Agnieszka Ginko, Wujek Psujek i inne historie (literatura dla dzieci); 
10) Konrad Krakowiak, tomik wierszy; 
11) Roman Krzywotulski, tomik wierszy; 
12) Władysław Łazuka, tomik Wiersze nowe; 
13) Izabela Witucka-Sakowska, tomik wierszy; 
14) Żaneta Lazar, tomik wierszy; 
15) Sergiusz Myszograj, tomik wierszy; 
16) Józef Wagner, tomik wierszy; 
17) Agnieszka Oknińska, Opowiadania; 
18) Roman Garbowski, Gniazdo sikorek (powieść autobiograficzna); 
19) Maciej Noskowicz, Żużel – Falubaz; 
20) Muzykalia w klasztorach w Otyniu i Strzelnie (propozycja wydawnicza Stowarzyszenia Miłośników Otynia); 
21) Jan Janusz Werstler, Wiersze wybrane (tomik poetycki wraz z komentarzem – opracowaniem krytyczno-literackim); 
22) Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016 (wznowienie rozszerzonej i poprawionej publikacji z 2017 roku). 

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 

1) Lubuskie Wawrzyny 2021: 28. Lubuski Wawrzyn Literacki, 17. Lubuski Wawrzyn Naukowy. Gala wręczenia nagród – 24 lutego 2022 r. 

2) XIX edycja ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich warsztaty, spotkania, wystawy we wszystkich agendach m.in.: gra „Złap Literaka”, spotkanie z Danielem Odiją, autorem książek. 

3) Narodowe Czytanie z inicjatywy Prezydenta RP; 10. edycja akcji wspólnego głośnego czytania wybranej lektury z kanonu polskiej literatury; Prezydencka propozycja lektury 2022 – Ballady i romanse Adama Mickiewicza w 200. rocznicę opublikowania dzieła, symbolizującego otwarcie epoki Romantyzmu oraz w ogłoszonym przez Sejm Roku Romantyzmu Polskiego. 

4) Krakowski / Zielonogórski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl comiesięcznych, poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, popularni aktorzy, czytają polską lub zagraniczną poezję oraz fragmenty prozy – styczeń-grudzień 2022. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck. 

5) Urodziny Norwida – cykliczne uroczyste świętowanie rocznicy urodzin patrona Biblioteki Cypriana Kamila Norwida – przewidziane spotkania, konkursy, warsztaty (24 września 2022). 

6) 12. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów – współorganizacja spotkań autorskich oraz towarzyszących wydarzeń; w planach m.in. Zbigniew Rokita Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku, zielonogórzanka Barbara Wysoczańska Narzeczona nazisty, Magda Knedler Położna z Auschwitz, Wojciech Chmielarz Dług honorowy, Jacek Podsiadło Podwójne wahadło, Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek A bodaj Ci nóżka spuchła, czyli co nas śmieszyło i śmieszy) – listopad 2022. 

7) Czytelnia Dramatu 2022 – 10 czytań tekstów dramatycznych; celem inicjatywy jest popularyzacja współczesnego dramatu polskiego; nieodłącznym elementem każdej Czytelni jest muzyka na żywo i efekty akustyczne, które zbliżają Czytelnię do formy słuchowiska radiowego Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook); 12 stycznia: Lekarz na telefon węgierskiej dramatopisarki Borbáli Szabó. 

8) Kino lubię. Łukasz Maciejewski zaprasza. Inauguracja comiesięcznego cyklu spotkań 21 lutego 202): Gość Małgorzata Foremniak – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. 

9) Kozzi 8 Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki – czerwiec 2022. 

10) Dni Niemieckie – spotkania warsztatowe dla dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, prowadzone w języku niemieckim lub elementami języka niemieckiego w drugim tygodniu października 2022. 

11) Dzień Amerykański – spotkania z prelegentem z Ambasady USA i prezentacja książek ze zbiorów „Ameryka w twojej bibliotece”.  

12) Obchody 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze (od 3 maja 1947).

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW

Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje i ferie 2022, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski”, wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne). 

Projekty planowane na rok 2022 złożone w ramach Programów Operacyjnych MKiDN:
1) #oswajaniefantastyki, MKiDN, PO Partnerstwo dla Książki, 
2) Różne oblicza książki, MKiDN, PO Partnerstwo dla Książki, 
3) Biblioteka Jednego Aktora. Teksty i gesty, MKiDN, PO Partnerstwo dla Książki, 
4) Digitalizacja starodruków oraz tek archiwum prof. J. Kostrzewskiego ze Zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu, MKiDN, PO Kultura Cyfrowa, 
5) Modernizacja i nowoczesna aranżacja Muzeum Ilustracji Książkowej, MKiDN, PO Infrastruktura Kultury. 

Projekty planowane na rok 2022 w ramach konkursów Miasta Zielona Góra i Województwa Lubuskiego:
1) wypoczynek dzieci i młodzieży – Zimowa Czytelnia Norwida, Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra), 
2) zakup nowości wydawniczych 2022 (wkład własny: Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),  
3) Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pszoniak Globisz (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, PISF, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej), 
4) konferencja naukowa (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), 
5) 12. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego). 

Trwać nadal będzie współpraca w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału, Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i innymi partnerami. 

Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotacje na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych. 

Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w placówkach bibliotecznych na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.  

We współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece” – złożenie kolejnego wniosku o mały rządowy grant amerykański. 

O ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zorganizowane zostaną kiermasze książek: w maju, wrześniu i grudniu 2022. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.  

Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń (o ile będzie to możliwe), realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.

VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE

1) Realizacja projektu na modernizację Muzeum Ilustracji Książkowej – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego do MKiDN w 2021 r. 

2) Kontynuacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej rozpoczętej w grudniu 2021 r. 

3) Zakup i uruchomienie samoobsługowego książkomatu zintegrowanego z systemem bibliotecznym Opac / Prolib, umożliwiającego czytelnikom samodzielny odbiór zamówionych materiałów bibliotecznych przez całą dobę. 

4) Remont pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku głównego – Dział Wydawnictw, Dział Promocji i Organizacji Wydarzeń, siedziby Specjalisty ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych. Pomalowanie ścian korytarza i holu na III piętrze.  

5) Umycie szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze 

6) Wyremontowanie przestrzeni mieszkania będącego w dyspozycji Biblioteki, znajdującego się przy Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa i zaaranżowanie lokalu na potrzeby Muzeum Ilustracji Książkowej, które zostanie przeniesione z V piętra.  

7) Wyremontowanie pomieszczeń na V piętrze (po przeniesieniu Muzeum); utworzenie  
w zmodernizowanej przestrzeni Magazynu Zbiorów Specjalnych z zapewnieniem odpowiednich warunków dla przechowywania starodruków i innych cennych zbiorów. 

8) Modernizacja i nowa aranżacja przestrzeni holu na parterze budynku głównego Biblioteki (pomalowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia, położenie na podłodze nowej wykładziny obiektowej lub płyt kamiennych) – realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych.  

9) Remont przestrzeni patio Biblioteki (wzmocnienie podłoża i położenie na całej powierzchni nowych płytek podłogowych oraz wykonanie konstrukcji z systemem zadaszenia). 

10) Remont Sali wykładowej im. Grzegorza Chmielewskiego na II piętrze w budynku głównym. Wymiana wykładziny, pomalowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia.  

11) Realizacja II etapu projektu „Modernizacja i nowa aranżacja Sali Dębowej w budynku głównym WiMBP w zakresie jej powiększenia o przestrzeń Galerii zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową – realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych. 

12) Modernizacja Galerii przy Sali Janusza Koniusza w zakresie montażu systemu do wieszania obrazów i nowego oświetlenia ekspozycji (w przypadku braku środków na powiększenie Sali o przestrzeń Galerii). 

13) Uporządkowanie terenów zielonych przed budynkiem Biblioteki wzdłuż wejścia głównego; założenie nowego trawnika i nowe nasadzenia przy ławeczkach na utworzonym „Skwerze Poetów”. 

14) Pomalowanie ścian i sufitów w korytarzach na niskim parterze budynku głównego. 

15) Prace remontowe i modernizacyjne w części filii WiMBP:  

 • pomalowanie ścian i sufitów w Filii nr 8 przy ul. Spawaczy, 
 • zaizolowanie zacieków i pomalowanie części ścian i sufitu w Filii nr 1 przy ul Ptasiej, 
 • pomalowanie ścian i sufitu w Filii nr 3 przy ul. Kokosowej; wymiana regałów i części wyposażenia meblowego. 

16) Remont toalet na parterze budynku głównego (wymiana rur w instalacji wodno-kanalizacyjnej, uruchomienie wentylacji z przeprowadzeniem odtworzeniowych, budowlanych robót wykończeniowych). 

17) Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci (Biblioteka Pana Kleksa) w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży” w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku i częściowo wyposażonej w nowe meble i sprzęt w następnych latach. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.  

18) Realizacja, we współpracy z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A.”, projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii”. 
Zakres inwestycji:  

 • wymiana istniejącego oświetlenia w budynku, na oświetlenie oparte na niskoenergetycznych technologiach LED, budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby wybudowanej instalacji oświetleniowej,  
 • modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę istniejących przepływowych podgrzewaczy cwu na urządzenia wysokosprawne, wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby tej instalacji, 
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią oraz pozostałymi mediami w budynku WiMBP integrującego i optymalizującego całość gospodarki energetycznej w obiekcie (energia elektryczna, ciepło i chłód), w powiązaniu z systemem zarządzania budynkiem (BMS). 

Rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione jest od uzyskania dofinansowania wniosku ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub z innej ścieżki aplikacyjnej – Lubuskie 2020. 

19) Aktualizacja i uzupełnienie wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo”, którego celem jest m.in. likwidacja barier w dostępie do informacji publicznej czytelnikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz wykluczonym cyfrowo poprzez stworzenie odpowiednio wyposażonych i skonfigurowanych stanowisk komputerowych, a także dostosowywanie oferty cyfrowej dla tej grupy użytkowników. 

20) Przeprowadzenie modernizacji Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej – utworzenie kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji, promującego zarówno tradycyjną książkę i dobrą literaturę, jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych: wymiana podłogi, malowanie pomieszczeń oraz projekt aranżacji dla zmodernizowanej przestrzeni z wyposażeniem jej w nowe meble biblioteczne, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz zbiorów elektronicznych. Przed rozpoczęciem prac remontowych Biblioteka wystąpi o pozwolenie na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz podpisze stosowne porozumienie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z Urzędu Miasta. 

21) Rozbudowa uruchomionego w roku 2013 systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki  
o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Rozbudowa przeciwwłamaniowego systemu alarmowego i monitoringu gmachu wzmocni warunki bezpieczeństwa i porządku publicznego obiektu (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych). 

22) Naprawa nagrzewnic w centralach wentylacyjnych na dachu nad łącznikiem do Galerii. 

23) W miarę posiadania środków finansowych sukcesywne uzupełnianie wyposażenia agend Biblioteki w nowe meble i sprzęt komputerowy oraz inne elementy wyposażenia. 

VII. NOWY WIZERUNEK BIBLIOTEKI 

1) Prowadzenie rozmów z Organizatorami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w sprawie nowelizacji umowy o współprowadzeniu biblioteki miejskiej i wojewódzkiej. 

2) Opracowanie zaktualizowanej analizy i koncepcji działania filii miejskich. 

3) Promocja nowych idei bibliotecznych i inne działania promocyjne i wizerunkowe. 

4) Wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania Biblioteką. 

5) Uruchomienie i ewaluacja nowej strony internetowej Biblioteki. 

6) Wprowadzenie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

7) Ujednolicenie zapisów Regulaminu Pracy. 


Drukuj