Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2009

I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

 1. Zakup ok. 10 tys. nowości wydawniczych do agend gmachu głównego Biblioteki i 13 filii miejskich, w tym zbiorów specjalnych i książki mówionej, za środki własne instytucji, dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów:
  • systematyczna obserwacja rynku wydawniczego, współpraca z wydawcami, hurtowniami i dostawcami książek,
  • kompletowanie zbiorów i uzupełnianie braków w seriach i wydawnictwach tomowych, wzbogacanie zbiorów cennymi publikacjami,
  • przeglądanie internetowego rynku antykwarycznego i nawiązanie kontaktów z wybranymi antykwariatami, zakup starodruków związanych z regionem,
  • prenumerata czasopism i innych wydawnictw.
  Zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, u wydawców, a także w księgarniach i od osób prywatnych.
 1. Rzeczowe opracowanie zbiorów oraz przysposobienie ich do udostępniania:
  • komputerowa inwentaryzacja zbiorów (Magazyn, Wypożyczalnia Główna, filie, broszury),
  • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
  • kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych Filii nr 8, wprowadzanie zbiorów filii nr 3, 10 i 13,
  • kontynuacja wprowadzania do bazy zbiorów kartograficznych oraz grafiki,
  • wprowadzenie do bazy komputerowej zbiorów prof. J. Kostrzewskiego.
 1. Rozpoczęcie tworzenia bazy zbiorów w oparciu program Marc 21 (tworzenie bazy będzie możliwe wraz z wdrożeniem standardu Marc 21 przewidzianym na koniec 2009 r.).
 2. Klasyfikowanie komputerowej bazy zbiorów Biblioteki, zainwentaryzowanych do końca 1993 roku.
 3. Aktualizacja księgozbiorów:
  • gruntowna selekcja książek w agendach Biblioteki oraz w filiach: nr 3 (przygotowanie zbiorów do wprowadzenia do komputerowej bazy danych), 7, 10 (przygotowanie zbiorów do skontrum),
  • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i przestarzałych.
 1. Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
  • przekazywanie odpłatnie - w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie - książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
  • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
  • prowadzenie antykwariatu internetowego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień).
 1. Przeprowadzenie skontrów księgozbioru: Filia nr 2 - po zakończeniu oklejania paskami kodowymi - II kwartał, Filia nr 3 – zdawczo-odbiorcze, styczeń, Filia nr 4 i 9 – zdawczo-odbiorcze, styczeń, Filia nr 6 (po przeniesieniu), Filia nr 7 (przy pakowaniu, przed remontem), Filia nr 10 – III kwartał , Filia nr 12 – IV kwartał.
 2. Zakupy zbiorów specjalnych – regionalnych starodruków i kartografii, ilustracji książkowej, muzykaliów (notacji muzycznych, płyt CD) oraz książki mówionej (poszerzenie oferty „książki mówionej” na najnowocześniejszych nośnikach - płyty CD, MP3, CD-R).
 3. Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych, poloników i regionaliów głównie niemieckich czasopism z XIX i I poł. XX w. wychodzących w Zielonej Górze, budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów.

2. Udostępnianie zbiorów

 1. Obsługa biblioteczna około 27.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. ponad 440.000 wypożyczeń) i na miejscu (ponad 165.000 wypożyczeń).
 2. Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
 3. Wymiana książek w punktach bibliotecznych na oddziałach, przekazywanie książek zbędnych na oddział zakaźny i do hospicjum Szpitala Wojewódzkiego, dostarczanie książek do sal pacjentom obłożnie chorym.
 4. Regularna wymiana księgozbioru dla czytelników niepełnosprawnych (książka mówiona) w punktach bibliotecznych bibliotek terenowych.
 5. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o działalności filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna

 1. Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:
  • przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za lata 2005 – II kw. oraz 2006 – IV kw.,
  • wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za 1990 rok i rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i bibliografii specjalnych,
  • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych.
 2. Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
 3. Bibliografowanie gorzowskich wydawnictw zwartych ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.
 4. Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:
  • współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego,
  • uzupełnianie bazy komputerowej LEX o opisy artykułów z czasopism prawnych.
 5. Kontynuacja sporządzania opisów bibliograficznych z „Przeglądu” i zielonogórskiego dodatku „Gazety Wyborczej” do bazy artykułów prasowych w Bibliotece Narodowej.
 6. Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi „Zapytaj bibliotekarza”.
 7. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
 8. Gromadzenie informacji do portalu „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”.
 9. Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

4. Działalność naukowa
1. Wstępne prace nad przygotowaniem korespondencji Włodzimierza Korsaka do opracowania (II półr.)
2. Wydanie publikacji związanej z archiwum cesarzowej Herminii von Reuss oraz jego digitalizacja.
3. Digitalizacja „Bibliotekarza Lubuskiego” oraz tekstów Pisma „Pro Libris”.
4. Przeprowadzenie badań czytelniczych nt. „Miejsce biblioteki w życiu osób starszych. Zainteresowania i potrzeby” (I półr.).
5. Przygotowanie referatów i zorganizowanie konferencji pt. „Zapisali się w dziejach regionu. Szkice biograficzne wybitnych postaci ¦rodkowego Nadodrza”. Prace redakcyjne nad publikacją materiałów konferencyjnych.
6. Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Bibliotekarzu Lubuskim” i „Pro Libris”.
7. Podejmowanie starań, za pośrednictwem Rady Naukowej, o uruchomienie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku bibliotekarstwo z edytorstwem lub powołanie przy WiMBP Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego.
8. Mobilizowanie pracowników do pisania doktoratów i zdobywania statusu bibliotekarza dyplomowanego, pomoc merytoryczna i finansowa.
5. Informatyzacja biblioteki
Plan inwestycji w infrastrukturę informatyczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida na rok 2009 związany jest z dalszym rozwojem Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, realizacją IV etapu projektu o nazwie „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”, a w przypadku pozyskania środków w ramach LRPO, rozpoczęciem wdrażania projektu o nazwie „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”. Najważniejszą inwestycją, niezbędną do jego realizacji jest wykonanie łącza światłowodowego od budynku Biblioteki do węzła miejskiej sieci komputerowej ZielMAN. WiMBP zrealizuje przedsięwzięcie z przydzielonych na rok 2009 środków inwestycyjnych. Efektem znacznego zwiększenia przepustowości łącza internetowego WiMBP będzie możliwość zmiany oprogramowania bibliotecznego na wersję pracującą w standardzie MARC 21. Niezbędne prace, konwersje baz danych oraz inwestycje planuje się na IV kwartał 2009 r.
Szczegółowy zakres zakupów i wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania do realizacji, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach wniosku o Mecenat Państwa, obejmuje:
• zakup i wdrożenie na kolejny rok (przedłużenie) licencji informacyjnych baz danych zakupionych w ramach realizacji poprzednich etapów wniosku,
• zakup i wdrożenie dostępu do nowych oraz zwiększenie liczby licencji istniejących baz danych,
• rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. własnych informacyjnych baz danych (m.in. DziecioOPAK), a także baz danych bibliograficznych,
• zakup i wdrożenie syntezatora mowy (oprogramowania) przeznaczonego do komputerów w Oddziale dla Dzieci,
• stworzenie mobilnego laboratorium szkoleniowego oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny (notebooki, projektory multimedialny oraz ekrany przenośne),
• zakup laserowej drukarki kolorowej formatu A3,
• przygotowanie oraz wdrożenie programu szkoleń online (e-learning) oraz materiałów szkoleniowych drukowanych (prowadzonych w ramach serwisu WiMBP) przeznaczonych dla czytelników korzystających z udostępnianych baz danych.
Pozyskanie środków finansowych w ramach LRPO pozwoli na realizację projektu pod nazwą „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”, w ramach którego planuje się między innymi zakup i wdrożenie:
• macierzy dyskowej,
• systemu zasilania awaryjnego serwerowni, m.in. zasilacze awaryjne (UPS), okablowanie itd.
• farmy serwerów oprogramowania CITRIX, a także związanego z tym serwera dedykowanego do zarządzania usługą Active Directory,
• oprogramowania portalowego, a także systemu informacyjnego (opartego na systemie eksperckim) na potrzeby analizy informacji oraz udostępniania w CEIRiT,
• kiosków multimedialno-internetowych,
• oprogramowania do monitoringu i zarządzania komputerowymi sieciami korporacyjnymi (oprogramowanie AdREM NetCrunch w wersji na nielimitowaną liczbę węzłów i trzy stanowiska administracyjne),
• oprogramowania do projektowania sieci komputerowych (MS VISIO),
oraz
• zakup serwera usług internetowych, baz danych, portalu CEIRiT, a także platformy informacyjnej,
• rozbudowanie i zmodernizowanie główną serwerownię WiMBP (m.in. zakup oraz montaż nowej szafy serwerowej wraz z wyposażeniem i niezbędnym okablowaniem),
• wykupienie licencji oprogramowania Citrix Presentation Server Enterprise Edition, Windows Server, Windows Server Enterprise User CAL, a także licencji oprogramowania Windows Terminal Server User CAL,
• zwiększenie liczby licencji oprogramowania bibliotecznego PROLIB, OPAC WWW oraz narzędziowego PROGRESS, PROMAX, WEBSPEED,
• zakup komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz sprzętem dodatkowym zapewniającym dostęp do Internetu poprzez sieci komórkowe,
• zakup projektora multimedialnego wraz z wyposażeniem (ekran, prezentery multimedialne itd.),
• wyposażenie laboratorium szkoleniowego w sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie systemowe,
• zakup oprogramowania, którego dotyczyć będą szkolenia, między innymi PROGRESS, PROMAX, WEBSPEED, PROLIB, MS OFFICE,
• przygotowanie materiałów szkoleniowych, a także kursów tradycyjnych i on-line dotyczących oprogramowania i usług funkcjonujących w ramach CPDB.
W ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych przewiduje się uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów w filiach nr 2 i 12 oraz przygotowanie do uruchomienia komputerowego wypożyczania w Filii nr 8.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
1) Zebranie sprawozdań oraz tabel z danymi statystycznymi z filii miejskich i agend udostępniania w gmachu głównym oraz z bibliotek terenowych za 2008 r., sprawdzenie, uporządkowanie wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych, przeliczeń, analiz i sprawozdań:
• przekazanie niezbędnych sprawozdań i analiz do GUS, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta,
• przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2009 oraz opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych województwa lubuskiego w 2008 r.”.
2) Opracowanie i przesłanie wniosków na odznaczenia dla zasłużonych bibliotekarzy regionu.
3) Koordynowanie działalności 40 Dyskusyjnych Klubów Książki w bibliotekach terenowych i WiMBP.
7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek; w programie omówienie wyników w czytelnictwie za 2008 r., referat „Kreowanie wizerunku firmy”, przekazanie kwestii organizacyjnych dotyczących zakupu książek z dotacji celowej w 2009 r., omówienie ankiety „Komputer w bibliotece – korzystanie z multimediów i Internetu”, Dyskusyjne Kluby Książki – podsumowanie roku 2008, przedstawienie kwestii organizacyjno – finansowych na rok 2009, prezentacja nowych autorów oraz programów i projektów, z których biblioteki terenowe mogą się ubiegać o dodatkowe środki w roku 2009.
2) Ogólnopolskie sympozjum warsztatowe dla bibliotekarzy dziecięcych ph. „Książki. Dzieci. Biblioteka.” – wrzesień/październik 2009 r.
3) Wojewódzka konferencja bibliotekarzy „Potrzeby czytelnicze i edukacyjne dorosłych użytkowników – rola biblioteki w ich zaspokajaniu”; w programie m.in. sposoby aktywizowania i integrowania czytelnika dorosłego wokół biblioteki, problem aktywizacji czytelnika niepełnosprawnego, senior aktywnym użytkownikiem biblioteki (Kluby Seniora, UTW), praca z czytelnikiem opornym, prezentacja najlepiej działających DKK dla czytelników dorosłych; Kalsk – październik 2009r.
4) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych, w programie: „Książka obrazkowa w Polsce i na świecie” (z udziałem Iwony Hardej – autorki i redaktorki naczelnej serwisu internetowego www.bromba.pl), omówienie wyników w czytelnictwie za 2008 r. – marzec 2009.
5) Seminarium wyjazdowe przygotowane wspólnie z Zarządem Oddziału SBP – czerwiec 2009.
6) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii, obejmujące następujące zagadnienia: „Platforma cyfrowa EBIB źródłem informacji współczesnego bibliotekarza”, „Korzystanie z bibliotek cyfrowych”, prezentacja własnych stron internetowych oraz form promocji placówek przez pracowników bibliotek z powiatu uczestniczących w seminarium – kwiecień – listopad 2009.
7) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych i pracowników WiMBP:
• Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych (Open Office Calc), od marca 2009.
• Podstawowa obsługa programu Corell Draw, od marca 2009 r.
• Szkolenie z obsługi programu Writer, wchodzącego w skład pakietu Open Office, od lutego 2009 r.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych, od lutego 2009 r.
• Wyszukiwanie informacji w bazach bibliograficznych i katalogowych on-line, od marca 2009 r.
• Prawidłowe wprowadzanie danych bibliograficznych do bazy komputerowej systemu PROLIB, wyszukiwanie i zamawianie dokumentów w systemie OPAC, od marca 2009 r.
• Komunikacja interpersonalna – dwudniowe warsztaty, od czerwca 2009 r.
• Organizacja i zarządzanie biblioteką (kadry, księgowość, zamówienia publiczne, administracja, ochrona danych osobowych, instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy wykaz akt dla samorządowych bibliotek publicznych) – dwudniowe warsztaty, od października 2009 r.
8) Zorganizowanie 4. wykładów szkoleniowych na temat współczesnej literatury, kultury
i sztuki dla bibliotekarzy prowadzących DKK, spotkania połączone będą z podsumowaniem działalności w kolejnych kwartałach 2009 r.
9) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP – pierwsza środa miesiąca.
10) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
11) Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, kursach i warsztatach doskonalących.
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1) Podejmowanie starań w starostwach powiatowych o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Żary, Nowa Sól, Zielona Góra, Wschowa, Żagań).
2) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia się bibliotek funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury i szkołach.
3) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań statutowych poprzez wizytacje oraz przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom bibliotek,
4) Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
5) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych bibliotek.
6) Pośredniczenie w organizacji spotkań w bibliotekach terenowych z autorami goszczącymi w WiMBP:
• spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, 18-20 maja 2009 r.,
• spotkania autorskie w ramach akcji „Z książką na walizkach” kwiecień 2009 r.,
• spotkania autorskie z Małgorzatą Kalicińską, marzec 2009 r.,
• 30 spotkań autorskich w ramach DKK dla bibliotek, przy których działają Kluby, marzec-grudzień 2009 r.
7) Udzielanie pomocy merytorycznej szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
• sporządzenie wykazu bibliotek, w których należy przeprowadzić skontra kontrolne księgozbiorów w 2009 r., wysłanie stosownych pism do urzędów i bibliotek,
• instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrów,
• rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
• przekazywanie bibliotekom terenowym ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwościach ich nabycia,
• udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.
8) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.
9) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny.
10) Utworzenie na stronie internetowej WiMBP Kroniki Wydarzeń Kulturalnych bibliotek terenowych.


II. DZIAŁALNOŚĆ POLULARYZATORSKA I KULTURALNO - OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:
 Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza,
 Gabinet Polskich Pisarzy Współczesnych,
 Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego,
2) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:
 W Krainie Czarów Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz” - styczeń,
 Polskie Towarzystwo Origami oraz uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomicznych - wystawa origami -luty,
 Sekcja tkactwa artystycznego „Penelopa” (RCAK) - marzec,
 „Korczak i jego dzieło” - kwiecień,
 Promocja Gminy Trzciel - lipiec - sierpień,
 Wystawa fotografii Tomasza Pastyrczyka - wrzesień,
 Konkurs na Rysunek Satyryczny - październik
 Wystawa prac plastycznych Agaty Buchalik-Drzyzgi - grudzień.
3) Wystawy w holu:
 Stanisław Para – grafika, ekslibris - styczeń,
 Wystawa fotografii Jerzego Szewczyka „Namaste Nepal!” - luty,
 Wystawa – Leszek Frey – Witkowski - marzec,
 Prace uczestników warsztatów terapeutycznych - kwiecień,
 Publikacje SBP - maj,
 Srebrna biżuteria – Aneta Moskwa - czerwiec,
 Promocja Gminy Trzciel - czerwiec - sierpień,
 Juliusz Słowacki – 200. rocznica urodzin i 160. śmierci - wrzesień,
 Fortyfikacja na Ziemi Lubuskiej - październik,
 Wystawa fotografii Łukasza Sawickiego
„Kibice na obiektach sportowych” - listopad.
4) Wystawy związane z rocznicami literackimi, okolicznościowe i nowości książkowych w filiach i Oddziale dla Dzieci, wystawy pokonkursowe prac plastycznych, ekspozycje w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych oraz jako uzupełnienie Czwartków Lubuskich.


2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Uroczysty „Czwartek Lubuski”, podczas którego zostaną wręczone Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (26 lutego 2009 r.).
2) Spotkania ze znanymi autorami: m. in. M. Kalicińska, I. Sowa, I. Matuszkiewicz, D. Odija.
3) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych wydawnictwach.
4) Spotkania czytelników w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
5) Utworzenie i prowadzenie Klubu Mam (spotkania w Oddziale dla Dzieci) – styczeń – grudzień 2009 r.
6) Współorganizacja z Narodowym Bankiem Polskim dwóch imprez z okazji emisji monet kolekcjonerskich – czerwiec i wrzesień 2009 r.
7) Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego (spotkania z 8 pisarzami
z krajów ościennych) – w miarę pozyskanych środków, 14-16 maja 2009 r.
8) Spotkania Klubu Książki Mówionej w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych.
9) Zajęcia biblioterapeutyczne z warsztatami terapii zajęciowej i ¦rodowiskowym Domem Samopomocy, organizacja spotkań związanych z zagadnieniem niepełnosprawności.
10) Współpraca z kołem chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”.


3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, Filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich.
• Ferie zimowe 2009 pod wspólnym hasłem Od złości do radości w filiach miejskich.
Turniej Gry w Chińczyka w Filii nr 11.
• VI Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, pogłębiający wiedzę z ortografii i popularyzujący literaturę polską.
• Spotkania z niemiecką literaturą dziecięcą – warsztaty literacko-plastyczne oraz działania happeningowe, zajęcia teatralne, konkurs plastyczny dla dzieci polskich i niemieckich, związany z twórczością niemieckiego pisarza Janoscha.
• Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej 2 kwietnia – Plebiscyt na Ulubioną Książkę Dziecięcą oraz Noc z Andersenem w Filii nr 9.
• Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi niedosłyszącymi, zakończone spotkaniem z Olgą Bończyk (w Filiach i Oddziale dla Dzieci)
• X Przegląd Mistrz Pięknego Czytania ph. ¦wiat Muminków Tove Jansson. Przegląd adresowany do dzieci kl. I – IV; finał 8 czerwca w ramach Tygodnia Głośnego Czytania.
Pozostałe działania:
• 50. lecie Filii nr 2 – konkurs plastyczny na projekt plakatu Książki dla wszystkich.
• Spotkania z origami dla dzieci z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej Salomon, Filia nr 2.
• Spotkania z mandalą dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 24, Filia nr 2.
• Brombowy Kurs Mierzenia, Warzenia i Obliczania – warsztaty dla przedszkolaków i uczniów klas I-III, z cyklu zajęć popularyzujących patrona Filii nr 9.
• Wykłady z cyklu Filozofia wg Bromby – kontynuacja spotkań z 2008 r. w Filii nr 9.
• Spotkania w Klubie Grających w Chińczyka – raz w miesiącu w Filii nr 11.
• Wakacje 2009 w Oddziale dla Dzieci ph. Muminki u Pana Kleksa – zajęcia plastyczne, gry i zabawy inspirowane twórczością Tove Jansson, fińskiej pisarki, autorki serii o Muminkach.
• Chotomalia w Oddziale dla Dzieci – konkurs plastyczny dla przedszkolaków i dzieci klas I-III z okazji 80. rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej.
• Wielka Gala z Patronem w Oddziale dla Dzieci – pasowanie przedszkolaków na czytelników Biblioteki Pana Kleksa.
• A jak Anioł – konkurs plastyczny dla dzieci klas I-IV z okazji ¦wiąt Bożego Narodzenia, Oddział dla Dzieci.
• Zielony, żółty, rudy, brązowy – cykl warsztatów dla przedszkolaków i dzieci klas młodszych. Głośne czytanie tekstów literackich, zabawy ruchowe, zabawy literackie, rozwiązywanie krzyżówek, zajęcia plastyczne związane z porami roku, Oddział dla Dzieci.
• Soboty u Pana Kleksa – zajęcia dla dzieci młodszych oparte o książki czytane przez znanych zielonogórzan i studentów UZ, Oddział dla Dzieci.
• Małe Studium Teatralne – próby do kolejnych spektakli i przedstawienia podczas imprez bibliotecznych.
• VII Dni Niemieckie – przygotowanie i realizacja Przeglądu Małych Form Artystycznych.
• Kontynuacja przygotowań do wydania Ilustrowanego Słownika Emocji – spotkania warsztatowe z dziećmi Społecznej SP 1 w Filii nr 9. Opracowanie materiałów.


4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w Czytelni Muzycznej. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzają Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza oraz Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej.
W Czytelni Muzycznej organizowane będą Spotkania muzyczne związane z popularnymi postaciami i zespołami:
styczeń/luty – koncert Rafała Grabowego z zespołem oraz koncert „David Gilmour in Gdańsk" na DVD, kwiecień – spotkanie z muzyką zespołu Depeche Mode,
czerwiec – twórczość M. Karłowicza,
w drugim półroczu – tematy wg zgłoszeń czytelników.
W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 11, Filii nr 8 (dla młodych czytelników).
Biblioteka w 2009 organizować będzie nowe cykle zajęć dla czytelników dorosłych. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbistyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.


III. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA
1) Opracowanie i wydanie drukiem dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.
2) Opublikowanie czterech numerów Lubuskiego Pisma Literacko–Kulturalnego „Pro Libris” nr 26-30 (dofinansowanie docelowe ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wydanie, poza ujętymi w pkt. I.4 publikacjami naukowymi, książek z literatury pięknej pisarzy lubuskich m.in.: wybór wierszy Janusza Koniusza w wersji dwujęzycznej (polsko-niemieckiej).
3) Dokumentowanie działalności wydawniczej WiMBP oraz publikacji pracowników.


IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
1) XV edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i IV edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego - 26 lutego.
2) Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej - 2 kwietnia.
3) Spotkania autorskie dla najmłodszych czytelników w ramach akcji „Z książką na walizkach” – koniec kwietnia. Ponad 30 spotkań w Zielonej Górze i bibliotekach terenowych organizowanych przy współpracy z Wydawnictwami Ossolineum i Literatura.
4) Tydzień Bibliotek – cykl imprez w gmachu głównym i na filiach miejskich – 8-15 maja.
5) Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego (spotkania z 8 pisarzami
z krajów ościennych) – 14-16 maja 2009 r.
6) Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP – 8 maja w Zielonej Górze.
7) Promocja Gminy Trzciel - w programie inauguracji m.in. przedstawienie gminy przez władze samorządowe, otwarcie wystaw dotyczących historii, kultury, gospodarki gminy, prezentacja osiągnięć mieszkańców, występy zespołów artystycznych działających na terenie gminy oraz degustacja wyrobów kuchni regionalnej – czerwiec.
8) Konkurs skierowany do profesjonalistów na ilustracje utworu Juliusza Słowackiego „O Janku, co psom szył buty” lub innego (z okazji 200. rocznicy urodzin i 160. śmierci Juliusza Słowackiego) – rozstrzygnięcie jesień 2009.


V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci, w tym ferii zimowych 2009 z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł.
Złożone już ponadto wnioski o dofinansowanie innych działań Biblioteki: zakup ilustracji książkowej, doposażenie Pracowni Digitalizacji oraz przeniesienie zbiorów regionalnych do postaci cyfrowej. Przygotowane zostaną aplikacje na działania Dyskusyjnych Klubów Książki, akcję Z książką na walizkach oraz Międzynarodowy Festiwal Literacki.
Z myślą o czytelnikach niepełnosprawnych przygotowany zostanie projekt na zakup tzw. „czytaków” (czytników książek w zakodowanym formacie przeznaczonych dla użytkowników niewidzących i niedowidzących) oraz komputera obsługującego kartę Compact Flash z czytnikiem kart wbudowanym lub zewnętrznym. W zbiorach WiMBP znajduje się już około 100 książek przystosowanych do udostępniania w tej formie otrzymanych od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w Warszawie. Stowarzyszenie zadeklarowało przekazywanie Bibliotece kolejnych wydawnictw tego typu. Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych w Spółdzielni Inwalidów „Nadodrze” w Bytomiu Odrzańskim i u innych sponsorów o dotację na zakup książki mówionej.
Planuje się złożenie wniosku w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP. Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także Antykwariat Internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.


VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Gmach główny
1) Zlecenie opracowania dokumentacji Studium Wykonalności dla inwestycji „Wymiana elewacji, docieplenia dachu, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku WiMBP”. Przygotowanie i złożenie wniosku o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania w ramach LRPO.
2) Zlecenie opracowania dokumentacji projektu technicznego przebudowy i modernizacji parteru i klatek schodowych w budynku głównym Biblioteki.
3) Zainstalowanie, w lokalnej kotłowni gazowej, nowego systemu sygnalizacji alarmowej zabezpieczenia przed obecnością gazu.
4) Zamontowanie ognioodpornych drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach wewnętrznej klatki ewakuacyjnej w celu wydzielenia stref pożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków w ramach LRPO).
5) Wymiana 3 dźwigów towarowych (Czytelnia Ogólna – Magazyn Książek IV piętro, Wypożyczalnia Główna – Magazyny Książek IV i V piętro oraz do przewożenia czasopism pomiędzy Czytelnią Ogólną i Magazynami Książek – IV i V piętro lub, w przypadku braku środków finansowych, przebudowa dźwigu towarowego w Magazynie Książek na V piętrze w celu podniesienia poziomu drzwi szybowych.
6) Zakup i montaż kompaktowych regałów przesuwnych w Magazynie Książek na IV piętrze (w miarę pozyskanych środków).
7) Obudowanie kasetonów sufitowych w Czytelni Ogólnej płytą regips i pomalowanie.
8) Położenie w budynku głównym - na podstawie przygotowanej w 2008 roku dokumentacji projektowej - instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz przebudowa otworów drzwiowych i zamontowanie ognioodpornych drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach wewnętrznej klatki ewakuacyjnej w celu wydzielenia stref pożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej. (Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków w ramach LRPO).
9) Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, montaż rolet okiennych, częściowa wymiana wyposażenia).
2. Filie miejskie
1) Remont kapitalny Filii 1 i 11 przy ul. Ptasiej z wymianą okien, grzejników i montażem nowych opraw oświetleniowych (realizacja w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych z Urzędu Miasta).
2) Przeprowadzenie remontu Filii nr 3 przy ul. Kokosowej – kwiecień 2009.
3) Adaptacja dodatkowego pomieszczenia przy Filii nr 5, ul. II Armii pozyskanego od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na oddział dla dzieci,
4) Starania o pozyskanie większego lokalu na os. Przyjaźni na Filię nr 13. W przypadku otrzymania większego pomieszczenia: adaptacja i przeniesienie Filii z kawalerki przy ul. Budziszyńskiej.


Drukuj