Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze za 2011 rok

1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Do zbiorów zakupiono 3 023 wol. książek o wartości 85 999,98 zł oraz 606 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości 28 801,46 zł; w drodze darów, egzemplarza obowiązkowego oraz za pieniądze od sponsorów pozyskano 8 819 wol. książek o wartości 157 880,81 zł oraz 366 j. inw. zbiorów specjalnych o wartości 5 249,49.

Wskaźnik zakupu książek za 2011 rok wynosi 2,6 wol. (2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.

Do Biblioteki wpłynęło w 2011 r. 402 wol. czasopism (340 tytułów) oraz 30 woluminów wydawnictw zbiorowych.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

  • baza katalogowa książek – 510 240 wol.,
  • baza katalogowa zbiorów specjalnych – 7 987rekordów,
  • baza katalogowa czasopism – 37 510 jedn.,
  • baza "Bibliografia Ziemi Lubuskiej" – 110 059 rekordów,
  • baza katalogowa zbiorów zabezpieczonych – 40 763 wol.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2011 roku o 703 publikacje z zasobów WiMBP (głównie książki i czasopisma od XVIII do I połowy XX wieku, grafikę, kartografię, w tym starodruczną). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 3 622 dokumentów ze zbiorów Biblioteki. W 2011 zarejestrowano 46 982 wyświetlenia tych publikacji.

W 2011 roku przeprowadzono 5 skontrów zbiorów w filiach nr 1, 6, 8 oraz w Czytelni Ogólnej i Dziale Magazynów
i Zbiorów Zabezpieczonych. Na bieżąco aktualizowano zbiory, dokonując selekcji książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2011 r.:

Zbiory

Część wojewódzka

Filie miejskie

Razem
wol.
wartość w zł
wol.
wartość w zł
wol.

wartość
w zł

książki
6 663
 
141 437,85
5 179
102 442,94
11 842
243 880,79
zbiory specjalne
972
34 050,95
-
-
972
34 050,95
czasopisma
i zbiory ciągłe
1 282
182 439,81
-
-
1 282
182 439,81
 
2/ Udostępnianie zbiorów:

W 2011 r. odnotowano spadek liczby czytelników – w stosunku do 2011 r. o 6,8%. Przyczyn tego zjawiska należy szukać między innymi w spadku liczby studentów w Zielonej Górze oraz braku zadowalającego poziomu dopływu nowości wydawniczych czy rosnącej popularności Internetu i wydawnictw elektronicznych.

Jednocześnie o 8% wzrosła liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz, o 10% wzrosła liczba udostępnień zbiorów na miejscu, o 26% liczba udostępnień czasopism na miejscu, o 66% liczba udzielonych informacji, o 76% wzrosła liczba korzystających z czytelni internetowych. Biblioteka zarejestrowała 227 709 odwiedzin i z pewnością jest najczęściej odwiedzaną instytucją w mieście i płd. części regionu, realizując ideę nowoczesnej biblioteki, jako miejsca spotkań.

Dane to wyraźnie potwierdzają silną pozycję biblioteki. Pomimo spadku liczby zarejestrowanych czytelników, potrzeby i oczekiwania użytkowników znacznie rosną. Każdy z zarejestrowanych czytelników wypożyczył w 2011 r. średnio 16 książek (w ub. roku 14). Biblioteka zgodnie z tendencjami światowymi zmienia się w instytucję wiedzy, edukacji, informacji, z dostępem do multimediów i elektronicznych baz danych z różnych dyscyplin. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz modelowi biblioteki jako instytucji uczącej się, na stronie WWW utworzona została Wirtualna Czytelnia Norwida oferująca bezpośredni dostęp do własnych baz oraz katalogów książek i czasopism, ale też do najważniejszych zewnętrznych baz danych. Są to linki do polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, czasopism naukowych i popularno-naukowych, darmowych e-book’ów. W listopadzie 2011 r., posiadając status biblioteki naukowej, WiMBP pozyskała dostęp do naukowych baz danych, koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski i finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym do najważniejszych publikacji naukowych na świecie (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science). Do końca roku najczęściej wykorzystywane były bazy Springer i Elsevier.

 

Część wojewódzka

Filie miejskie

Razem

Liczba czytelników ogółem

12 827

11 235

24 062

Liczba odwiedzin

123 721

103 988

227 709

Wypożyczenia na zewnątrz

156 831
232 909
389 740
Wypożyczenia na miejscu
88 791
30 159
118 950
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu
38 027
20 117
58 144
Ilość udzielonych informacji
108 803
27 997
136 800
Ilość korzystających z czytelni internetowych
16 245
7 671
23 916
 

3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym:

Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” obejmującej lata 1988-2011 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1987) wprowadzono 8 788 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2011 r.: 110 059 rekordów (opisów bibliograficznych). Wydano w formie CD rocznik 2005, skompletowano do wydania rocznik 2006.

4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej:

Działalność instrukcyjno-metodyczna

Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję rozdziału pieniędzy dotacji celowej MKiDN na zakup nowości dla 49 bibliotek na rok 2011. W ciągu roku zorganizowano 75 wyjazdów w teren m.in.: PRB (instruktaż ogólny, seminaria, jubileusze, konferencje inaugurująca program Biblioteka+ Infrastruktura, spotkania koordynatorów PRB i Biblioteki, szkolenia trenerów IT w ramach PRB). Utworzono stronę internetową działu www.dbaim.tk zawierającą ważne informacje m. in. dotyczące projektów i innych działań realizowanych przez pracowników działu, instrukcje, materiały i dokumenty dla bibliotek południowej części województwa lubuskiego. Dział Badań, Analiz i Metodyki koordynuje Program Rozwoju Bibliotek realizowany do 2013 roku przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Biblioteka+, realizowany przez Instytut Książki. Koordynator regionalny i kierownik Działu pozostają w stałym kontakcie z FRSI, Instytutem Książki i 40. bibliotekami terenowymi, wypełniając wszelkie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy dotacji pomiędzy FRSI
i WiMBP oraz trójstronnego porozumienia między FRSI, IK i WiMBP.

 
5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek:

W roku 2011 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji. Możliwe było jedynie dalsze unowocześnianie procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych. Z uwagi na brak środków budżetowych nie było możliwości kompleksowej poprawy infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienia i wymiany sprzętu komputerowego, a także dostosowania zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie. Zostało to uwzględnione w planach na 2012 rok.

Ważną inwestycją w roku 2011 było wykonanie II etapu rozbudowy i modernizacji sieci informatycznej okablowania strukturalnego sieci LAN obejmującego pomieszczenia: Introligatorni, Pracowni Plastycznej, Oddziału Dziecięcego, Działu Promocji, pomieszczenia na Antresoli. Pozwoliło to na wyeliminowanie tymczasowych rozwiązań udostępnienia sieci LAN.

Kolejną istotną inwestycją była migracja danych z modułów Bibliografia (Promax) i Starodruki (Promax) do wersji PROLIB MARC 21: wydawnictw zwartych, czasopism, wydawnictw ciągłych i innych typów dokumentów (audiobooków, filmów
i dokumentów dźwiękowych). Wykonanie tych prac ujednoliciło bazy danych i zapewniło pełną kompatybilność oprogramowania z istniejącymi aplikacjami.

W 2011 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. Zakupiono bazę danych aktów prawnych (LEX) oraz dostęp do elektronicznych czasopism.

W roku 2011 opracowano oraz uruchomiono szereg serwisów internetowych ściśle związanych z działalnością WiMBP.
Są to: http://bibliotekarzlubuski.pl – serwis związany z pismem branżowym „Bibliotekarz Lubuski”, http://prolibris.net.pl/ - serwis Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”.

6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury:

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano współpracę z Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych umożliwiającą wypożyczanie książki mówionej na kasetach dźwiękowych oraz Stowarzyszeniem „Larix” bezpłatnie udostępniającym książki mówione w formacie Czytak. Biblioteka oferowała akcję „Książka na telefon”, w ramach której dostarczano nieodpłatnie książki do domu czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym; udostępniano czytniki e-clicto e-booków.

Działalność Klubu Mam WiMBP przyczynia się do zmian postaw rodziców najmłodszych dzieci, przede wszystkim matek. Kobiety, często przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych, poprzez uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych i spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, zostały zainspirowane do aktywności społecznej.

Przeprowadzono wspólnie ze Szpitalem Wojewódzkim zbiórkę książek dla pacjentów; w wyniku akcji zebrano
4 000 wol. We współpracy z psychologiem i logopedą na Oddziałach Neurologii i Rehabilitacji przygotowano warsztaty
w zakresie ćwiczeń mowy i nauki pisania dla pacjentów.

7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji:

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Naukowej i Regionalnej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów.W sumie w Bibliotece udzielono 136 800 informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych:w Dziale Informacji 912 informacji wymagających więcej poszukiwań (w tym 99 informacji przekazanych e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza),
w mediatece 5 211,w informacji katalogowej 10 406, w Dziale Udostępniania 120 091,w Dziale Zbiorów Specjalnych 180.

Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: przyjęto 418 zamówień, w tym 274 od bibliotek i 144 od czytelników indywidualnych. Realizacja zamówień objęła: 361 książek, 42 artykuły, 5 mikrofilmów, 3 czasopisma, 1 kaseta VHS, 42 (skany, kserokopie). Oprowadzono po Bibliotece 75 wycieczek, głównie dzieci i młodzież.

W Bibliotece redagowany jest serwis informacyjny news 365.pl. W 2011 roku zamieszczonych zostało w nim 2 250 informacji związanych z wydarzeniami społecznymi, kulturalnymi, politycznymi Zielonej Góry. Z serwisu skorzystało 23,5 tys. internautów, głównie dziennikarzy oraz pracowników urzędów administracji samorządowej i rządowej.

8/ Działalność wydawnicza:

Nakładem wydawnictw WiMBP Pro Libris ukazały się następujące publikacje:

· Przyłapana na istnieniu - Ireny Zielińskiej [wiersze],

· Burmistrz, landrat, wojewoda. Przemiany administracyjne na ¦rodkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych [materiały konferencyjne],

· Nasza tożsamość. Antologia prac laureatów konkursu literackiego ogłoszonego przez Helenę Hatkę Wojewodę Lubuskiego (współwydawca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim),

· Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej - Małgorzaty Mikołajczak (współwydawca z Uniwersytetem Zielonogórskim),

· Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2011 (współwydawca
z Wydawnictwem PLATAN),

· Motyle w motelu - Andrieja Kotina [tomik poetycki],

· Antologia dramatu lubuskiego pod red. Andrzeja Bucka,

· Skarby naszej ziemi. Wywiad-rzeka Alfreda Siateckiego z doktorem Andrzejem Marcinkianem, ostatnim spośród pierwszych lubuskich archeologów,

· Kazimierz Dolny w reporterskim skrócie, katalog do wystawy fotograficznej Stefana Kurzawińskiego.

Wydawnictwa ciągłe:

1. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne „Pro Libris” nr: 1-2(34-35)2011, 3(36)2011, 4(37)2011.

2. „Bibliotekarz Lubuski” nr 1(31)2011, 2(32)2011.

Wydawnictwa elektroniczne:

„Pro Libris” nr: 4(33)2010, 1-2(34-35)2011.

„Bibliotekarz Lubuski” nr: 2(30)2010 i 1(31)2011.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo – edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia):

Czwartki Lubuskie – 7 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami oraz regionalnymi literatami :

Krzysztofem Fedorowiczem, Konradem Wojtyłą, Andrzejem Krzysztofem Waśkiewiczem, Michałem Ogórkiem, Mariuszem Szczygłem, Małgorzatą Gutowską-Adamczyk i Jerzym Bralczykiem.

Promocje książek – 12 spotkań:

promocja tomiku poetyckiego Pasaże Jakuba Rawskiego, promocja publikacji Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej pod redakcją Bogusława Mykietowa i Marcelego Tureczka, promocja publikacji Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949-1989) dr hab. prof. UZ Bohdana Halczaka, promocja publikacji Bitwa o Odrę w 1945 roku
dr Andrzeja Toczewskiego, promocja zbioru tekstów kabaretowych I kto to zaśpiewa? oraz promocja tomiku poetyckiego Igły i widłyHaliny Bohuty-Stąpel, promocja tomiku Ćwiczenia z rozpaczy Eugeniusza Kurzawy, promocja zbioru wspomnień Moja Canossa Zbigniewa Rajche, promocja publikacji Meandry polityki. Życie polityczne emigracji polskiej
w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949. Liderzy - organizacje – poglądy
dr hab. prof. UZ Wiesława Hładkiewicza, promocja publikacji Zbliżenia: studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej dr hab. prof. UZ Małgorzaty Mikołajczak, promocja tomiku poetyckiego Przyłapana na istnieniu Ireny Zielińskiej, promocja tomiku poetyckiego 80. urodziny Marilyn Monroe Czesławem Markiewicza.

21 wystaw czasowych

hol biblioteki: Mediateka Słubfurtu w Zielonej Górze, Winiarstwo Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, Plastyka niezależna 1976-1989, Czesław Miłosz – stulecie urodzin poety, Na początku była książka… Harcerstwo w zbiorach zielonogórskich bibliotek – wystawa w 100-lecie obchodów harcerstwa polskiego, Pamiętam jak… Da war mal was…, Dziecko w obiektywie, Książka roku 2010, Zielona Góra w fotografii i fotograficeWidzę kolorowo…, Twarze kobietWitraże w fotografii Reginy Choch, 50 lat zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich,Czechy w obiektywie – Andrzeja Wierdaka.

Galeria Biblioteki: Papier, Kolumbowie są wśród nas, Kultura nie jest chorobą, Kazimierz Dolny w reporterskim skrócie, Pokonkursowa wystawa XIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny – temat: Biblioteka,Nasze obrazy… na Jubileusz47 lat pracy twórczej Andrzeja Stefanowskiego.

Laureatem XVII Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za 2010 r. został poeta Konrad Wojtyła, autor tomiku Może boże. Ponadto przyznano dyplomy: za debiut literacki Alicji Łukasik za książkę Przebudzenie, za całokształt twórczości Czesławowi Sobkowiakowi, Wydawnictwu Santor za walory edytorskie publikacji Zygmunta Marka Piechockiego Listy hipotetyczne.

VI Lubuski Wawrzyn Naukowy otrzymał Dariusz Rymar za publikację Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982. Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową – Tomasz Czyżniewski za publikację Zielona Góra przełomu wieków XIX-XX.

Zielonogórski Salon Poezji – cykl spotkań z mistrzami żywego słowa. Organizatorzy: Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”, WiMBP, Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dyskusyjne Kluby Książki południowej części województwa, w ramach Salonu zorganizowano 6 spotkań.

Eureka w Norwidzie – cykl rozmów z przedstawicielami lubuskiego środowiska naukowego. Odbyły się 3 spotkania:Jak oswoić matematyczne zwierzę?Pielęgniarka to zawód czy powołanie, Bułgakow – jak były marksista stał się sługą Kościoła?

Zorganizowano I Lubuskie Dyktando ph. Ortograficzna corrida, czyli walka z bykami w Norwidzie
Impreza promująca poprawną polszczyznę, zwłaszcza ortografię języka polskiego z udziałem prof. Jerzego Bralczyka, znanego językoznawcy, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.

Czeska jesień w Norwidzie – cykliczna impreza spotkań z kulturą i literaturą wybranego kraju: w 2011 – Czechy (28-30 listopada); prezentacje współczesnej literatury czeskiej (gość: pisarka, dziennikarka, autorka dramatów i scenariuszy Radka Denemarkova); wystawa fotografii Czechy w obiektywie autorstwa Andrzeja Wierdaka; promocja publikacji Wełtawą do Polkowic, czyli Miedziowe Spotkania z Kulturą Czeską Leszka Mazana i Andrzeja Wierdaka; spotkanie autorskie z Leszkiem Mazanem, znanym dziennikarzem, wybitnym czechofilem pn. Polska Praga, czyli dlaczego Matejko lubił knedle?

W wieczór Andrzejkowy zainaugurowano działalność Czytelni Dramatu,w ramach której jednoaktówkę pt. „Audiencja” Vaclava Havla zaprezentowali zielonogórscy aktorzy. Andrzejkowy wieczór dopełnił blues po czesku, w wykonaniu Miloslava Dědka i Lubomíra Lichego.

Pora Poetów (6-8 grudnia)– festiwal literacki popularyzujący współczesną poetycką twórczość: spotkanie z poetą Marcinem ¦wietlickim; spotkanie autorskie Bohdana Zadury.

W ramach kolejnej edycji Zielonogórskiego Salonu Poezji odbył się koncert multiinstrumentalistki Karoliny Cichej
pt. Do Ludożercóww oparciu o teksty Tadeusza Różewicza z okazji 90. rocznicy urodzin poety. 8 grudnia odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem, prozaikiem, autorem scenariuszy filmowych, dramaturgiem.

Większe imprezy dla dzieci:

- realizacja projektu Ferie z patronami bibliotek dziecięcych (luty 2011) w systemie tygodniowych zajęć
o charakterze literacko-plastyczno-muzyczno-teatralnym. Tematyka zajęć nawiązywała do postaci literackich - patronów Bibliotek (Pan Kleks, Słoń Elmer, Bromba i Przyjaciele oraz Piotruś Pan),

- realizacja projektu Dużo czytam, więcej mogę. Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dzieci i młodzieży

(od lutego do listopada 2011), złożonego z trzech bloków: VIII Wiosenny Konkurs Ortograficzny, Mistrz Pięknego Czytania. XII Przegląd, V rocznica nadania patronów bibliotekom dziecięcym,

- realizacja projektu Od stóp do głów. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4-5 lat – realizowany od marca do czerwca 2011 roku w systemie cotygodniowych zajęć o charakterze literacko-plastyczno-teatralnym,

- „Wakacje last minute w bibliotece” (lipiec-sierpień) zajęcia podzielone zastały na tygodnie tematyczne: dziennikarski,
filmowy, tańca, muzyczny, teatru, kabaretu oraz tydzień spełniania życzeń,

- IX Dni Niemieckie ph. „Zabawy dla misiaków i niedźwiedzi. Warsztaty inspirowane postacią berlińskiego niedźwiedzia,”
zorganizowano warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków z Frankfurtu n. Odrą i zielonogórskich przedszkoli.

- Kleksomania 2011 – trzecia edycja konkursu wiedzy dla uczniów klas IV i V, związanego z 3 częścią przygód Pana Kleksa „Tryumf Pana Kleksa”.

- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – w ramach corocznej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyło się 12 spotkań.

- Wilkowe spotkania dla przeczkolaków - warsztaty literacko-plastyczne z elementami teatru skierowane dla najmłodszych.

Inne działania pracy z czytelnikiem:

- Pasje naszych czytelników – cykl wystaw w Filii nr 4, na których prezentowane są zbiory kolekcjonerskie, fotografie, wyroby rękodzielnicze itp. czytelników biblioteki,

- Herbatka przy samowarze – w Filii nr 4 odbyło się 10spotkań z udziałem 196 osób, w czasie których można było podyskutować na różne tematy, powspominać, pograć w szachy,

- galeria na Ptasiej – powstała z inicjatywy członków grupy fotograficznej Alfa w Filii nr 1. W 2011 miało miejsce 5 wystaw prac fotograficznych członków,

- wieczory muzyczne w Norwidzie – odbyły się 4 koncerty: Karnawałowy, Prezentacja Małych Muzyków, „Razem i osobno” Koncert Muzyki Polskiej, ¦wiąteczno-Wigilijny,

- Cafe Language – spotkania konwersacyjne prowadzone w językach obcych (j. angielski, j. niemiecki – razem 25 spotkań),

- spotkania klubu filmowego Na Górze –.prezentacje filmów połączonych z dyskusją o nich, odbyło się 12 spotkań,

Koordynowano działalność 73 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego. Kluby liczą 584 stałych członków. Członkowie DKK uczestniczyli w 520 spotkaniach klubowych, podczas których omówiono 225 książek popularnych autorów polskich i zagranicznych. Zorganizowano dla klubowiczów 53 spotkania autorskie
(13 w Zielonej Górze), m.in.: z M. Ogórkiem, M. Bartakiem, M. Szczygłem, prof. J. Bralczykiem, M. ¦wietlickim, I. Grinem.

10) Działalność naukowa Biblioteki

Zorganizowano V Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Fantastyczność i cudowność”: Człowiek
w zwierciadle przeszłości. Ucieczka od historii do Historii. Wychodząc od Eliade'owskiej koncepcji „ucieczki
od historii do Historii” (10-11 maja). Przedmiotem dyskursu był m. in. kulturowy i antropologiczny wymiar fenomenu poczytności literatury popularnej (fantasy i science fiction).

W dniach 11-12 maja br. odbyły się spotkania popularnonaukowe poświęcone astronomii, z wieczorna obserwacją nieba ph. Co można zobaczyć na zielonogórskim niebie? Celem spotkań było poznanie podstawowych zasad obserwacji nieba, m.in.
z nazewnictwem gwiazd widocznych nad miastem oraz zdolnością ich rozpoznawania. W czasie wykładu omówione zostały aktualnie prowadzone badania naukowe dotyczące astronomii.

Zorganizowano dwie interdyscyplinarne konferencje naukowe:

- 26. 10. 2011 r. pt.: Burmistrz, landrat, wojewoda. Przemiany administracyjne na ¦rodkowym Nadodrzu
od średniowiecza aż do czasów współczesnych, podczas której wygłoszono 11 referatów. Współorganizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

- 15-16.11. 2011 r. pt.: Miejsce i Tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii. Partner: Uniwersytet Zielonogórski.

11/ Zadania inwestycyjne i remonty

Dokonano rozliczenia inwestycji „Termomodernizacji gmachu głównego WiMBP” w zakresie robót związanych z wymianą elewacji, dociepleniem dachów, wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i montażem wentylacji w budynku, realizowanej z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach LRPO.

Wykonano prace remontowo-techniczne związane z przygotowaniem poszczególnych pomieszczeń po remoncie elewacji.

Przygotowano dokumentację przetargową, przeprowadzono procedury w celu wyłonienia wykonawcy i zrealizowano inwestycję „Wyposażenie budynku WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze w system alarmowej sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze”.

Wyremontowano pomieszczenie przy kotłowni przeznaczone na węzeł cieplny, w związku z uruchomieniem dostawy ciepła do budynku z sieci miejskiej Elektrociepłowni Zielona Góra i przyłączeniem budynku Biblioteki do miejskiej sieci cieplnej.

Przeprowadzono remont kapitalny toalet na parterze w budynku głównym. Zmieniono aranżację przestrzeni holu głównego likwidując boazeryjne okładziny na ścianach i słupach.

Wyremontowano przestrzeń przeznaczoną na Muzeum Ilustracji Książkowej.

Przeprowadzono budowlane roboty rozbiórkowe fontanny znajdującej się przy wejściu głównym budynku Biblioteki oraz zagospodarowano teren pozyskany po zdemontowaniu fontanny.

Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i umożliwienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów.

12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.:

Lp.
Nazwa zadania
źródło finansowania
Całkowity koszt zadania w zł
Kwota dofinansowania
w zł
1.

Dyskusyjne Kluby Książki

Instytut Książki

81 600,00
80 600,00
2.

„Dużo czytam, więcej mogę!” Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dzieci i młodzieży

PO MKiDN „Wydarzenia artystyczne”, Priorytet „Literatura”

32 600,00
21 100,00
3.

Ferie z patronami bibliotek dziecięcych

Urząd Miasta Zielona Góra

3 331,77
3 000,00
4.

„Od stóp do głów” Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4-5 lat pochodzących ze środowisk zaniedbanych nie objętych edukacją przedszkolną

Urząd Miasta Zielona Góra

2 504,67
2 000,00
5.

Wakacje last minute

Urząd Miasta Zielona Góra

5 500,00
5 000,00
6.

Publikacja „Pro Libris”

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

31 927,00
16 000,00

13/ Realizacja pozostałych zadań:

Lp.
Nazwa zadania
Ilość 2011 rok
część wojewódzka
filie miejskie
razem
1.

lekcje biblioteczne

22
96
118
2.

konferencje, sesje naukowe

11
-
11
3.

spotkania autorskie

42
5
47
4.

pogadanki, odczyty

24
25
49
5.
szkolenia
18
-
18
6
konkursy
12
17
29
7.
wystawy
32
120
152
8.

inne: oprowadzanie wycieczek

249
247
496
 

Drukuj