I. Działalność podstawowa

1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja

1) Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych oraz druków wydawanych w XIX-XX-XXI w. za środki własne instytucji, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów. Zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych,
 • gromadzenie zbiorów regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy oraz zamówienia
  u wydawców,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, ilustracji książkowej, grafiki, muzykaliów i notacji muzycznych, płyt CD, map współczesnych i planów miast,
 • poszerzenie zakupów książki mówionej na płytach CD, MP3, CD-R, zakup baz danych
  i czasopism w wersji elektronicznej, e-book, zakup innych zbiorów w postaci cyfrowej,
 • kompletowanie i uzupełnianie posiadanych zbiorów, braków w seriach wydawniczych oraz kontynuacja zamówień wydawnictw tomowych,
 • prenumerata wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
 • kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów, m. in. płyt, fotografii i grafiki.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • selekcja książek we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i przestarzałych.

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
 • prowadzenie antykwariatu internetowego i stacjonarnego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień 2013).

5) Komputerowa inwentaryzacja zbiorów (książka mówiona na kasetach magnetofonowych, Wypożyczalnia Główna).

6) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych (w tym poloników i regionaliów, głównie niemieckich czasopism z XIX i I poł. XX w. ukazujących się w Zielonej Górze, archiwum prof. J. Kostrzewskiego, kolejnej części kolekcji Herminy von Reuss, budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów.

7) Digitalizacja zbiorów regionalnych przekazanych lub użyczonych przez czytelników w 2012 roku w odpowiedzi na akcję „Norwid poszukuje dawnych regionaliów”.

8) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie, koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz zakupionych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

9) Realizacja projektu America@ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych Stanom Zjednoczonym, dostęp do internetowych baz danych (ok. 100 tytułów książkowych, dostęp online do ponad 20 komercyjnych baz, m.in. baz artykułów z periodyków, książek elektronicznych, encyklopedii, informacji na temat nauki i technologii, wiadomości biznesowych, literatury i krytyki literackiej oraz spraw bieżących). Współpraca z Ambasadą USA w Polsce przy organizacji warsztatów, prezentacji, spotkań i programów kulturalnych poświęconych Stanom Zjednoczonym.

2. Udostępnianie zbiorów

1) Obsługa biblioteczna około 24.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. 380.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 110.000 wypożyczeń).

2) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.

3) Uzupełnianie książek na oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim, w ramach akcji „Uwolnij książkę dla pacjentów szpitala”. Uzupełnienie księgozbioru Hospicjum (książki z darów oraz wycofane ze zbiorów bibliotecznych). Przekazywanie książek zbędnych na oddział zakaźny.

4) Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna

1) Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:

 • przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za 2007 i 2008,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism”
  i bibliografii specjalnych,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej,
 • uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy ze zbiorów WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.,
 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych.

2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie
i opracowanie dokumentów życia społecznego.

3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:

 • gromadzenie księgozbioru prawniczego,
 • aktualizacja bazy prawnej Lex Sigma, Lex Polonica.

4) Kontynuacja sporządzania opisów bibliograficznych z „Przeglądu” i zielonogórskiego dodatku „Gazety Wyborczej” do bazy artykułów prasowych w Bibliotece Narodowej.

5) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza.

6) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień
z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.

7) Gromadzenie i aktualizowanie informacji do portalu news.365.pl (system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze).

8) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

 

4. Działalność naukowa

1) Kontynuacja prac związanych z opracowaniem korespondencji Włodzimierza Korsaka.

2) Dalsza digitalizacja zbiorów z archiwum cesarzowej Herminy von Reuss, czasopisma „Grünberger Wochenblatt”, innych druków XIX. i XX. wiecznych, archiwum prof. J. Kostrzewskiego, zabytkowej grafiki i kartografii oraz dokumentów życia społecznego.

3) Udostępnianie elektroniczne czasopism „Bibliotekarz Lubuski” oraz „Pro Libris”.

4) Prowadzenie badań nad XVII. wiecznymi polonicami ze zbiorów WiMBP oraz z zakresu historii regionalnej.

5) Przeprowadzenie badań:

 • czytelniczych dotyczących potrzeb młodego użytkownika Biblioteki;
 • badań dotyczących potrzeb i satysfakcji pracowników WiMBP;
 • badań ankietowych dotyczących kompetencji i kwalifikacji bibliotekarzy pracujących z najmłodszymi czytelnikami.

6) Publikacja artykułów pracowników WiMBP dotyczących przeprowadzonych badań oraz opracowania zbiorów.

7) Organizacja międzynarodowej konferencji bibliotek miast i regionów partnerskich pod roboczym tytułem „Biblioteka trzecim miejscem”..

8) Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych.

9) Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych”, „Bibliotekarzu Lubuskim” i „Pro Libris”.

10) Mobilizowanie pracowników do pisania doktoratów, zdobywania statusu bibliotekarza dyplomowanego oraz podejmowania studiów podyplomowych, pomoc organizacyjna
i merytoryczna.

5. Informatyzacja biblioteki

W roku 2013 w WiMBP im. C. Norwida planuje się podjąć szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.

Kolejnym zadaniem planowanym do wykonania jest reinstalacja oprogramowania bibliotecznego PROLIB MARC 21. Całość zadania będzie obejmowała instalację odpowiedniego oprogramowania na serwerach oraz wszystkich komputerach klienckich w WiMBP.

W roku 2013 będzie kontynuowana rozbudowa własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych.

W związku z pozyskaniem dofinansowania projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” w 2013 będą realizowane prace zdefiniowane w dokumentacji projektu, a w szczególności w „Planie Realizacji Projektu Celowego”.

Stworzenie Systemu Udostępniania Zasobów Informacyjnych (SUZI) – działania skierowane na stworzeniu systemu umożliwiającego skuteczne korzystanie z zasobów informacyjnych biblioteki, jednocześnie zachęcającego do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Niezwykle istotne jest uwzględnienie potrzeb wszystkich czytelników, także niewidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy). Każdy użytkownik, nawet niezalogowany, będzie mógł skorzystać z wyszukiwarki i odnaleźć interesującą go informację.

W ramach nowych e-usług (poza zintegrowanym elektronicznym systemem udostępniania zasobów informacyjnych) w bibliotece w 2013 r zostaną uruchomione: usługa digitalizacji na żądanie, usługa videokonferencji, elektroniczna platforma przeznaczona dla młodych artystów, system e-learning, usługa e-recenzji, udostępnienie elektronicznych baz danych.

W ramach rozbudowy, poprawy jakości oraz zwiększenia funkcjonalności usługi news365 zostaną uruchomione następujące moduły: media alert, analiza treści portali, konta dziennikarskie, konta organizatorów, aplikacja meteo, newsletter, uruchomienie mobilnej wersji portalu, przeznaczonej na telefony komórkowe, palmfony, tablety i inne urządzenia umożliwiające przeglądanie treści online za pośrednictwem sieci komórkowych.

6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

 1. Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS Biblioteki Wojewódzkiej za 2012 r., sprawdzenie, uporządkowanie, wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
 2. Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS.
 3. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla poszczególnych powiatów.
 4. Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej ze szkoleń w ramach Programu Biblioteka+, opracowanie ankiety zbiorczej i przesłanie do Instytutu Książki wraz z rozliczeniem zadania (do 15 stycznia 2013 r.).
 5. Opracowanie wniosków o odznaczenia dla zasłużonych dyrektorów i kierowników bibliotek podległych merytorycznie WiMBP, wysłanie pism polecających do władz poszczególnych gmin.
 6. Koordynowanie Programu Biblioteka+ oraz Programu Rozwoju Bibliotek, opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych według wytycznych Instytutu Książki i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (do 15 stycznia oraz 30 czerwca 2013).

7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe

1) Międzynarodowa konferencja bibliotekoznawcza miast partnerskich.

2) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek; w programie: podsumowanie roku 2012 r. w aspekcie działalności bibliotek.

3) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z sześciu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówkę pełniącą zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól); Tematyka: Rzecznictwo w bibliotece.

4) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych.

5) Zorganizowanie w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspólnie z WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim jednodniowej Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek.

6) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych: tworzenie stron www i obecność na portalach społecznościowych, wyszukiwanie informacji w sieci, inne, wynikające z bieżących potrzeb kadry merytorycznej, w związku ze zmieniającą się sytuacją prawną i ekonomiczną placówek bibliotecznych.

7) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.

8) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych,

9) Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych (SBP, PRB, Biblioteka +).

10)Kontynuowanie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki dla bibliotekarzy (dyskusje o książkach, spotkania z autorami, ilustratorami, przedstawicielami wydawnictw).

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

1) Czynienie starań w starostwach o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Żary, Wschowa, Żagań, ¦wiebodzin, Zielona Góra).

2) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne ich zadań ustawowych poprzez wizytacje , przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.

3) Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb oraz w ramach PRB.

4) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.

5) Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:

a) rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń

b) przekazywanie bibliotekom ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach
i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,

c) udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.

6) Bieżąca aktualizacja bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach
i czytelnictwie.

7) Redagowanie i przesyłanie Newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności kulturalne z Polski i świata.

8) Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej http://www.dbaim.prv.pl

9) Współtworzenie i zachęcanie bibliotekarzy do przesyłania relacji/zapowiedzi wydarzeń do zamieszczenia na stronie internetowej Bibliotekarza Lubuskiego oraz tekstów do publikacji w BL.

11) Wspieranie Bibliotek uczestniczących w I i II rundzie PRB (pośredniczenie w kontaktach z Fundacją, rozmowy z władzami, monitorowanie udziału w szkoleniach PRB).

12) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny na miejscu w WiMBP.

II. Działalność polularyzatorska i kulturalno - oświatowa

1. Działalność wystawiennicza

1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego, Stefana Słockiego.

2) Wystawy w holu:

 • Najlepsze fotografie prasowe 2011 roku BZ WBK styczeń,
 • Shades of New York, wystawa Przemysława Cebuli America on Screen marzec,
 • Wystawa fotografii otworkowej Pawła Janczaruka kwiecień,
 • Komiksowe zbiory – Kolekcje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz Biblioteki w Gdańsku maj,
 • Zbigniew Kasprzak – rysunki komiksów wrzesień,
 • Europejskie Dni Dziedzictwa wrzesień.

3) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:

 • Kolory Europy – wystawa poplenerowa styczeń,
 • Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych marzec – kwiecień,
 • Polscy ilustratorzy książek dziecięcych maj,
 • Pokonkursowa wystawa XV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny wrzesień,
 • Zbiorowa poplenerowa wystawa malarstwa oraz Indywidualna Krystyny Prządki listopad,
 • Rzeźba – Robert Tomak grudzień.

4) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach i Oddziale dla Dzieci, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych i inne.

2. Upowszechnianie czytelnictwa

1) Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie z lubuskimi literatami oraz z popularnymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.

2) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w Oficynie Pro Libris i innych wydawnictwach.

3) Oni są z Zielonej Góry – cykl spotkań ze znanymi osobami pochodzącymi z Zielonej Góry, m.in.: Tomasz Lis, Urszula Dudziak i inni.

4) Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę(filie miejskie).

5) Zajęcia biblioterapeutyczne ze zorganizowanymi grupami czytelników w oparciu o proste teksty literackie, muzykę, elementy pantomimy.

6) Współpraca z Domem Dziennego Pobytu Nestoria, Klubem Osiedlowym Grymas oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej Rehabilitacja (Filia nr 2).

7) Organizacja przed budynkiem WiMBP wieczornych obserwacji nieba wraz z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze.

3. Praca z czytelnikiem dziecięcym

Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich, warsztatów plastycznych i literackich.

W 2013 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:

1) Ferie zimowe 2013 pod wspólnym hasłem „Eko Ferie” (projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta (Oddział dla Dzieci i filie);

2) Wakacje 2013 –kontynuacja tematu ferii zimowych „Eko Wakacje” w Oddziale dla Dzieci i filiach dla dzieci – ze środków Urzędu Miasta;

3) X Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, stawiający sobie za cel doskonalenie umiejętności ortograficznych, promowanie poprawnej polszczyzny i propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży. Realizacja: marzec/kwiecień – 3 grupy wiekowe – teksty o wiośnie napiszą dla nas autorzy związani z wydawnictwem Literatura. 2, 5, 9, 11 i Oddział dla Dzieci (w ramach ministerialnego projektu „Pociąg do literatury”, marzec/kwiecień);

4) Mistrz Pięknego Czytania. XIV Przegląd ph. „Czytamy „Literaturę”, którego celem jest zwiększenie zainteresowania książką, a w szczególności polską literaturą współczesną oraz zwiększenie aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży (w ramach ministerialnego projektu „Pociąg do literatury”, maj).

Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:

1) Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy oraz inne zajęcia wypływające z ogólnobibliotecznego projektu oraz indywidualnego planu placówki (maj).

2) Z książką na walizkach – cykl spotkań z autorami książek dla dzieci na wybranych filiach i w Oddziale dla Dzieci (kwiecień).

3) Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej 2.04. – Andersen Party (Oddział dla Dzieci), głosowanie na ulubioną książkę. Filia nr 2.

4) Urodziny Słonia Elmera - impreza z okazji święta patrona oddziału dla dzieci Filii nr 2. Prezentacja multimedialna, wystawa książek (listopad). Filia nr 2.

5) Kawa u Franklina – zajęcia popołudniowe dla dzieci młodszych przy współudziale rodziców – dwa razy w miesiącu (głośne czytanie, zabawy ruchowe i plastyczne). Filia nr 5.

6) Sobotnie czytanki w mediatece Szklana Pułapka – cykl spotkań z wybraną książką, dla dzieci w wieku przedszkolnym; ostatnia sobota miesiąca – cały rok.

7) Spotkania z subkulturami – wykłady dla klas gimnazjalnych oraz spotkania otwarte, koncerty, spotkania z artystami, warsztaty (DJ, beatbox itp.,) - finansowane z projektu "Akademii Orange". Szklana Pułapka.

8) Kubański czerwiec – spotkania z kulturą kubańską. Wykład Agnieszki Hałas i Jarka Jeschke, dotyczący trzymiesięcznego pobytu na Kubie. Spotkania z kubańską kuchnią, sztuką, muzyką i tańcem (salsa, cha-cha, morengue). Wystawa fotografii oraz projekcja filmu A. Hałas, i J. Jeschke. Szklana Pułapka.

9) Tradycje wielkanocne – Triduum Paschalne, symbol jajka, pisanki, kraszanki, wypieki, zajączek, baranek, bazie, śmigus-dyngus, święconki itd. – zajęcia literacko-techniczne zapoznające dzieci z bajeczkami dotyczącymi ¦wiąt Bożego Narodzenia, rozbudzające w najmłodszym czytelniku potrzeby dzielenia się z najbliższymi radością nadchodzących świąt. Filia nr 8.

10)¦więto Niepodległości – tradycje niepodległościowe, wojskowe i rycerskie; prezentacja albumów o uzbrojeniu i umundurowaniu Wojska Polskiego na przestrzeni wieków oraz o słynnych bitwach oręża polskiego. Filia nr 8.

11)Znani z ekranu i książek – bohaterowie bajek Disney'a dla dzieci w wieku do 6 lat (konkurs, gry, projekcje bajek na diaskopie). Filia nr 8.

12)Ulubieni bohaterowie naszych rodziców – Bolek i Lolek, Reksio, Miś Uszatek, Colargol – prace plastyczne, projekcje bajek na diaskopie. Filia nr 8.

13)Dzień Pluszowego Misia – Warsztaty, lekcje biblioteczne – kl. I-III i przedszkola (listopad). Filie nr 2, 8, 9.

14)Tydzień czytania „Cała Polska czyta dzieciom” – pierwszy tydzień czerwca. Filia nr 9.

15)-.Turnieje gry w Chińczyka lub Piotrusia – przewidziane są raz na kwartał (4 razy w roku) dla miłośników gry w Chińczyka lub karcianej gry Piotruś. Filia nr 11.

16)Obchody Międzynarodowego Dnia Kota – spotkanie z panią weterynarz; impreza połączona z konkursem plastycznym bądź literackim związanym z kotami, luty. Filia nr 11.

17)Wokół Jana Brzechwy – patrona biblioteki – Kleksomania 2013 – V edycja drużynowego turnieju ze znajomości książki „Akademia Pana Kleksa” (listopad). Oddział dla Dzieci.

18)Imieniny Pana Kleksa - 7.12 – cykl imprez i zabaw. Oddział dla Dzieci.

19)Warsztaty (około 100 spotkań w roku) – w ramach projektów komiksowego
i o Zielonej Górze, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Międzynarodowego Dnia Pisarzy, Dnia Marchewki, Dnia Ziemi, Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej itp. Oddział dla Dzieci.

20)FunEnglish w bibliotece – udział w interaktywnym projekcie kursu języka angielskiego dla dzieci. Filie nr 2, 5 ,7, 9, 11, Oddział dla Dzieci.

21)Dni Kultury Amerykańskiej (wystawy, spotkania z ekspertami, dyplomatami i artystami, programy dla dzieci i rodziców, koncert, videokonferencje, promocja literatury i kina amerykańskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych, listopad). Biblioteka Obcojęzyczna.

22)Festiwal piosenki i poezji niemieckiej –we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze (festiwal konkursowy piosenki niemieckiej, spektakl teatralny związany z kulturą niemiecką) – współpraca z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. Biblioteka Obcojęzyczna

4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania

W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w Mediatece. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych i Muzeum Ilustracji Książkowej.

W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 11, Filii nr 8, Klubie Mam.

Biblioteka w 2013 organizować będzie cykle zajęć dla czytelników dorosłych, w tym seniorów. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbystyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.

Inne cykliczne imprezy:

 • Spotkania konwersacyjne prowadzone w językach obcych w Language cafe. Góra Mediów.
 • Kontynuacja comiesięcznych spotkań Klubu Edukacji Filmowej. Góra Mediów.
 • Comiesięczne turnieje gier komputerowych. Góra Mediów.
 • Wieczory muzyczne w Norwidzie – cykliczne koncerty (raz w miesiącu), przy współpracy z PSM I i II st. w Zielonej Górze. Góra Mediów.
 • Comiesięczne spotkania fotograficzne na Górze Mediów.
 • Cykliczne projekcje krótkometrażowych filmów w języku angielskim połączone z dyskusją na poruszany w nich temat – również w języku angielskim. Góra Mediów.
 • Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki w: Wypożyczalni Głównej., Oddz. dla Dzieci, filii nr 1, 5, 7, 8, 9, 11, Bibliotece obcojęzycznej i Klubie Mam.
 • Angielski 123 - interaktywny kurs języka angielskiego dla dorosłych. Filie nr 1, 2, 4, 5,7, Mediateka Góra Mediów, Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Spotkania dyskusyjne dla czytelników dorosłych w Filii nr 4 „Herbatka przy samowarze”.
 • Szachy – spotkania w Filii nr 4.
 • Lekcje biblioteczne o różnorodnej tematyce (wg potrzeb).
 • Spotkania Klubu Mam – odbywać się będą we wtorki, 2-3 razy w miesiącu. Tematyka spotkań będzie ściśle powiązana z oczekiwaniami odbiorców i będzie modyfikowana w zależności od ich potrzeb oraz możliwości Biblioteki.

III. Działalność wydawnicza

1) Opublikowanie czterech numerów kwartalnika Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2) Opracowanie i wydanie półrocznika „Bibliotekarz Lubuski”.

3) „Oblicza prasy Ziem Zachodnich po 1945 roku” - publikacja pokonferencyjna.

4) „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, teksty opracowane przez byłych i obecnych pracowników naukowych WiMBP im. C. Norwida.

5) Daniel Koteluk, „Wizerunek kata w literaturze polskiej od XVI do XVIII wieku”.

6) Tomik poetycki Janusza Koniusza, wydawnictwo z okazji 80-lecia urodzin poety.

7) Tomik poetycki laureata IV Konkursu „Debiut Poetycki Pro Libris”.

8) Wydanie poszerzone i uzupełnione „Antologii dramatu lubuskiego” pod red. dra A. Bucka.

9) Katalog Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny.

10)Agata Buchalik-Drzyzga, „Znani lubuszanie w ekslibrisie”.

11)„Kronika Lubuskiego Teatru lat 1991-2007”. Red. A. Buck.

12)Księga Jubileuszowa poświęcona prof. Franciszkowi Pilarczykowi.

IV. Ważniejsze wydarzenia kulturalne

1) XIX edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i VIII edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego – 28 lutego 2013.

2) Proza Poetów Festival (19-22 listopada 2013)

Proza Poetów Festival – przedsięwzięcie organizowane w WiMBP im. C. Norwida w 2013 roku po raz trzeci. Festiwal ma na celu popularyzację współczesnej twórczości, zarówno poetyckiej, jak i prozatorskiej, głównie poprzez spotkania z laureatami i finalistami nagród literackich: Nike, Fundacji im. Kościelskich oraz wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Jest to także projekt edukacyjny adresowany, głównie do młodych ludzi, licealistów, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, który będzie poszukiwaniem nowego sposobu funkcjonowania literatury we współczesnym świecie. III edycja Festivalu odbędzie się z udziałem min. D. Masłowskiej, W. Kuczoka, M. Braunek,M. Zawadzkiej, M. Zabłockiego, pomysłodawcy serwisu Emultipoetry, który prowadzić będzie w ciągu dwóch dni warsztaty w dwóch zielonogórskich liceach – LO nr 1 i LO nr 5 na temat multimedialnej poezji oraz multimedialnych poetyckich inicjatyw. Efekt tych warsztatów w postaci multimedialnego pokazu wierszy, wykorzystując niestandardowe techniki przekazu – wiersze na ścianie gmachu Biblioteki, z udziałem czytającego aktora, zaprezentowane zostaną przed jednym ze spotkań.

3) Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2013). W ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki.

4) Zielonogórski Salon Poezji – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, znani aktorzy lub wokaliści prezentować będą polską i zagraniczną poezję.

5) Czytelnia Dramatu – cykl publicznych prób czytanych wybranych współczesnych dramatów bądź spektakli z udziałem znanych aktorów i reżyserów zakończona Festiwalem Dramatu Współczesnego poświęconego dramatowi niemieckiemu we współpracy z Agencją Dramatu i Teatru ADiT.

6) Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP.

7) Współorganizacja Festiwalu Filmu i Teatru im. Maćka Kozłowskiego Kozzi Gangsta Film/Teatr Festival.

V. Pozyskiwanie dodatkowych środków

Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł (Tydzień Bibliotek, Ferie zimowe i wakacje 2011, Działalność Klubu Mam, wydawnictwa regionalne, „Bibliotekarz Lubuski”, wojewódzka konferencja bibliotekarzy, międzynarodowa konferencja bibliotekarzy i inne).

Złożono też wnioski o dofinansowanie innych działań Biblioteki: Zakup regałów przesuwnych do Wypożyczalni Głównej, Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych WiMBP w Zielonej Górze, Publikacja i promocja Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”, Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dzieci i młodzieży Pociąg do Literatury, Dyskusyjne Kluby Książki, System identyfikacji i ochrony zbiorów w technologii RFID, Publikacja w wersji elektronicznej i papierowej „Bibliotekarza Lubuskiego”, Czytelnia Dramatu.pl 2013, XIV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny, cykl imprez Komiksowa Góra.

Planuje się ponadto złożenie wniosków na następujące zadania: Akcja lato, Akcja zima, cykl zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży w filiach miejskich.

Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych, a mediateka u sponsorów o dotację na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.

Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.

Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.

Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, abonamentu użytkowników mediateki, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.

VI. inwestycje i Remonty, Sprawy lokalowe

1) Rozliczenie I etapu inwestycji pn. „Przystosowanie istniejącej komunikacji pionowej i poziomej do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń”, realizowanej w ramach zaleceń pokontrolnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, obejmującej montaż drzwi ognioodpornych na każdej kondygnacji wewnętrznej klatki ewakuacyjnej budynku głównego oraz wydzielenie poziomej drogi ewakuacyjnej na niskim parterze z wykonaniem wyjścia na zewnątrz od strony zachodniej budynku.

2) Realizacja II etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej.

3) Kontynuacja realizacji projektu informatycznego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

4) Zlecenie opracowania dokumentacji projektu technicznego i koncepcji nowej aranżacji
Oddziału dla Dzieci. (Przeprowadzenie prac remontowych i wymiana wyposażenia Oddziału uzależniona od pozyskania środków finansowych).

5) Zakup i montaż kompaktowych regałów przesuwnych w Magazynie Książek i Zbiorów Zabezpieczonych na IV piętrze w przypadku pozyskania środków finansowych
z Ministerstwa Kultury.

6) Wyposażenie Wypożyczalni Głównej w nowe regały na książki (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).

7) Zakup lub nabycie w ramach leasingu nowych samochodów na potrzeby obsługi transportowej budynku głównego i filii na terenie miasta (w zależności od uzyskania środków finansowych).

8) Opracowanie projektu zabezpieczenia i ochrony poszczególnych pomieszczeń i budynku Biblioteki z zewnątrz. Zamontowanie przy drzwiach wyjściowych na niskim parterze od
ul. ¦więtojańskiej videodomofonu, kamery oraz szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking i połączenie systemu z ochroną w szatni.

9) Zakup nowych regałów na książki oraz sprzętu komputerowego do Filii 1,11 przy ul. Ptasiej (realizacja w przypadku wsparcia finansowego Biblioteki przez radnych Miasta Zielona Góra).

10)Adaptacja dodatkowego pomieszczenia przy Filii nr 5, ul. II Armii pozyskanego od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na oddział dla dzieci.

11)Wymiana i uzupełnienie wyposażenia filii miejskich. Zakup nowych mebli i sprzętu technicznego (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych z Urzędu Miasta).


Drukuj