Plan pracy

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

w roku 2006

I. DZIAŁALNO¦Ć PODSTAWOWA

1. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

a) Zebranie sprawozdań GUS za 2005r. z bibliotek terenowych, sprawdzenie,

uporządkowanie i przekazanie do WUS (26.01).

b) Zebranie tabel z danymi statystycznymi z bibliotek terenowych, wprowadzenie danych

do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń (20.02.).

c) Zebranie analiz opisowych z działalności bibliotek publicznych w południowej części

województwa w 2005 r. Opracowanie analizy zbiorczej. (28.02.).

d) Opracowanie analizy statystycznej z działalności oddziałów dla dzieci w południowej

części województwa w 2005r. (10.03.).

e) Przygotowanie tabel statystycznych czytelnictwa za rok ubiegły uzyskanych przez

biblioteki południowej części województwa (28.02.).

f) Przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2005

g) Opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych

województwa lubuskiego w 2005 r.” (04)

h) Uruchomienie wypożyczalni książek obcojęzycznych (01).

i) Przystąpienie do Lubuskiej Biblioteki Cyfrowej, podpisywanie stosownej umowy,

prezentacja dotychczas zdigitalizowanych zbiorów, uruchomienie pracowni digitalizacji

(02-12).

j) Zebranie ankiet i przygotowanie sprawozdania z badan dotyczących potrzeb i poziomu

zadowolenia użytkowników WiMBP (06/07).

k) Opracowanie ankiety do badan czytelniczych ph. „Poziom zainteresowania czytelników

literatura regionalna i popularnonaukowa” (08). Badania zostaną przeprowadzone w

południowej części województwa (09/11).

l) Zorganizowanie konferencji „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece” (09).

ł) Zorganizowanie Dnia Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek (8-15.05) przy współpracy

z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP.

2. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

a) Wydawnictwa zwarte

- zakup zbiorów do Biblioteki Głównej i filii miejskich, w ilości zależnej od budżetu

Biblioteki, dotacji Ministerstwa Kultury i pieniędzy zebranych ze sprzedaży cegiełek,

- komputerowe opracowanie książek z zakupów i innych form nabycia oraz

przysposobienie ich do udostępniania,

- kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych filii miejskich

nr 4 i 11 oraz książek otrzymanych w darze z Chicago,

- kompletowanie zbiorów i uzupełnianie braków w seriach i wydawnictwach tomowych,

- bieżąca selekcja książek zbędnych i zniszczonych, gruntowna selekcja księgozbiorów

Filii nr 4, 9 i 12. (cały rok)

b) Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe

- prenumerata czasopism polskich i obcych (około 345 tytułów i 412 egz.) dla czytelni i

działów WiMBP oraz filii miejskich, a także kupno wydawnictw zbiorowych,

- opracowywanie ofert antykwarycznych i aukcyjnych, w tym wykazów dubletów

oferowanych w ramach wymiany międzybibliotecznej oraz wysyłanie zamówień,

- inwentaryzacja i opracowanie czasopism oraz wydawnictw zbiorowych (ok. 1.000 wol.),

- dopisywanie wydawnictw ciągłych do komputerowej bazy danych.

(cały rok)

c) Zbiory specjalne

- zakup, w miarę posiadanych środków, starodruków, rękopisów, kartografii i grafiki,

śledzenie internetowego rynku antykwarycznego i nawiązanie kontaktów z wybranymi

antykwariatami,

- zakup modułu do opracowania zbiorów specjalnych. Konwersja opisów starodruków

z systemu „Promax” do Proliba. Kontynuacja tworzenia bazy zbiorów specjalnych,

- uporządkowanie dokumentacji zbiorów specjalnych oraz magazynu 05. Opisanie

aktualnego stanu zbiorów wraz z ustaleniem rozmieszczenia. Starania o odzyskanie

brakujących starodruków. (cały rok)

d) Zbiory zabezpieczone

- przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i

bibliotek terenowych,

- przekazywanie odpłatnie książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i

instytucjom, w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie,

- prowadzenie antykwariatu internetowego (cały rok)

- przygotowywanie kiermaszy książek zbędnych i dubletów (05 i 09).

e) Scontra księgozbiorów

- rozliczenie skontrum zdawczo-odbiorczego w Dziale Zbiorów Specjalnych (01/02),

- skontra – Czytelnia Muzyczna (księgozbiór) – (I kw.), Filia nr 5 (II kw.), Czytelnia

Ogólna (III kw.), Oddział dla Dzieci (III kw.), księgozbioru integracyjnego Działu

Informacji Regionalnej i Bibliograficznej (II kw.).

3. Udostępnianie zbiorów

a) Zarejestrowanie i obsługa około 30.000 czytelników.

b) Udostępnianie zbiorów do domu (ok. 500.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 250.000

wypożyczeń), udzielanie informacji bibliotecznych i tekstowych.

c) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu, czytelnikom samodzielnie nie

poruszającym sie, chorym i starszym.

(cały rok)

4. Działalność informacyjno-bibliograficzna

a) Bibliografia Ziemi Lubuskiej

- bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw

zwartych (cały rok),

- przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej” za 2002 r.

(II kw.), i 2003 r. (IV kw.),

- wprowadzanie do bazy komputerowej opisów „Bibliografii Ziemi Lubuskiej” za rok

bieżący i 1992 oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”,

„Bibliografii Zawartości Czasopism” oraz bibliografii specjalnych (cały rok),

- wyjazd do WiMBP w Gorzowie w celu zbibliografowania gorzowskich wydawnictw

zwartych (03).

b) Księgozbiór regionalny i księgozbiór informacyjny

- współudział w gromadzeniu księgozbioru regionalnego i czasopism regionalnych,

składanie dezyderatów w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, przyjmowanie

nowości książkowych,

- gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego,

- nadzór nad katalogiem księgozbioru informacyjnego i księgozbioru dotyczącego biznesu

oraz Unii Europejskiej. (cały rok)

c) Czytelnia Przepisów Prawnych

- współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego, przyjmowanie nowości

książkowych,

- nadzór nad odnawianiem zakupu programu Lex oraz akcesja wpływających do Biblioteki

CD-ROM-ów,

- uzupełnianie na bieżąco prawnej kartoteki zagadnieniowej w oparciu o nowości

książkowe i bieżące numery czasopism prawniczych, kontynuowanie kartoteki w postaci

bazy komputerowej. (cały rok)

d) Działalność informacyjna

- udostępnianie czytelnikom zbiorów Działu, udzielanie informacji bibliograficznych,

bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii

Europejskiej,

- oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół

ponadpodstawowych,

- realizowanie kwerend wpływających do Działu,

- uzupełnianie kartotek: osobowej i zagadnieniowej na podstawie bibliografowanych

czasopism ogólnopolskich i regionalnych,

- uzupełnianie kartotek regionalnych: charakterystyki środowiska, osób zasłużonych dla

regionu, literackiej pisarzy lubuskich., stopniowa konwersja do bazy komputerowej

(cały rok)

e) Inne prace

- prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień

z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych,

- gromadzenie wycinków prasowych dotyczących WiMBP za 2006 r.

` (cały rok)

- opracowanie albumu wycinków prasowych o WiMBP opublikowanych w 2005 r. (03).

5. Komputeryzacja biblioteki

a) Przyłączenie kolejnych bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego,

filii miejskich WiMBP do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, w celu

zintegrowania zasobów informatycznych bibliotek i jednolitej ich prezentacji w sieci

Internet (cały rok).

b) Uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów, w ramach CPDB, w Filii nr

5 i 4. Zakup dwóch czytników kodów kreskowych (07/08).

c) Kontynuowanie tworzenia bazy wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych.

d) Pomoc organizacyjna i doradcza związana z komputeryzacja bibliotek w województwie.

e) Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim przy tworzeniu Lubuskiej Biblioteki

Cyfrowej.

f) Zakup multimedialnych zestawów komputerowych do kolejnych filii oraz budynku

głównego WiMBP, zakup skanerów A-3 do czytelni do digitalizacji zbiorów.

g) Zakup i zainstalowanie na komputerach antywirusowego oprogramowania Horton Internet

Security.

h) Zmiana oprogramowania narzędziowego PROGRESS, kompleksowego systemu zarządzania

PROLIB z wersji Progress Workgroups Database na PROGRESS ENTERPRISE DATABASE (do 60

użytkowników).

i) Zakup modułu OPAC WWW oprogramowania PROLIB umożliwiającego udostępnianie bazy

danych WiMBP w sieci Internet.

j) Zakup i zainstalowanie w Wypożyczalni Głównej nowej bramki kontrolnej zabezpieczającej

książki przed kradzieżą. (cały rok)

II. DZIAŁALNO¦Ć WYSTAWIENNICZA

a) Wystawy stałe

- Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza,

- Gabinet Polskich Pisarzy Współczesnych,

- Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,

- Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego.

b) Ekspozycje w salonie wystawowym

– Zbigniew Jujka – rysunek satyryczny (styczeń – luty),

– Magdalena Ćwiertnia – grafika i ilustracja dla dzieci (marzec),

– „Ziemia Lubuska – rysunki Zbigniewa Jaworskiego,

– Promocja Regionu Kozła (lipiec – sierpień), inauguracja w czerwcu,

– Henryk Krakowiak – malarstwo (wrzesień),

– Adam Bagiński - ,malarstwo olejne i akwarele – z okazji 40-lecia pracy twórczej

(październik – I poł. listopada),

– „Radio” – Międzynarodowy Konkurs Na Rysunek Satyryczny (II poł. listopada –

grudzień).

c) Wystawy w hallu

- „Osobowości Zielonej Góry” (luty),

- „Wiosna, wiosna idzie…” – wiosna w malarstwie (marzec),

- „Książki, które pomagają w pracy, które warto przeczytać!” (kwiecień),

- „Chiny 2005” – wystawa fotograficzna Jerzego Szewczyka (maj-czerwiec),

- Promocja Regionu Kozła (lipiec-sierpień),

- „Zaułki Zielonej Góry” – wystawa fotograficzna Wiesława Szymańskiego (wrzesień),

- „Niemiecka literatura piękna w zbiorach zielonogórskiej Książnicy” (październik),

- Festiwale muzyczne w Zielonej Górze (listopad).

d) Przygotowanie mniejszych ekspozycji w Czytelni Muzycznej, Oddziale Obsługi

Niepełnosprawnych, Oddziale dla Dzieci, filiach miejskich (patrz p. II 1.b).

e) Organizowanie wystawek towarzyszących promocji książek i spotkaniom autorskim w

ramach „Czwartków Lubuskich”. (cały rok)

II.1. DZIAŁALNO¦Ć KULTURALNO-O¦WIATOWA, SZKOLENIA, WYDAWNICTWA

a) „Czwartki Lubuskie”

- przygotowanie uroczystego „Czwartku Lubuskiego”, podczas którego zostaną wręczone

Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (23.02),

- zorganizowanie spotkań ze znanymi literatami: Katarzyna Grochola, Wojciechem

Kuczokiem, Wojciechem Jagielskim, Januszem Wiśniewskim, Stefanem Chwinem,

Jackiem Cyganem,

- promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych

wydawnictwach.

b) Praca z czytelnikiem dziecięcym

Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział

dla Dzieci, Filie nr 11, 9, 2 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5, 6 i 8. będą to m.in.

konkursy literackie, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i

teatralne. Ponadto wystawki, ferie zimowe i wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze

gier i zabaw literackich.

Szczegółowy program zajęć w planie rocznym Działu Udostępniania

c) Kontynuowane będą spotkania muzyczne w ramach Klubu CD.

e) Prace integracyjne ze środowiskiem niepełnosprawnych

Działania około biblioteczne będą tak jak dotychczas realizowane współpracy, m.in. z:

Warsztatami Terapii Zajęciowej „Tęcza”, ¦rodowiskowym Domem Pomocy Społecznej,

Stowarzyszeniem SM. Tematyka i charakter koncentrować sie będą na tekstach poetyckich,

baśniowych i zajęciach muzycznych.

(cały rok)

II.2. DOSKONALENIE ZAWODOWE

a) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek. W programie m.in. omówienie

wyników w czytelnictwie za 2005 r., pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

b) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych poświęcone czytelnictwu w tych

placówkach, a także, w związku z rokiem polsko-niemieckim, omówieniu niemieckiej

literatury dla dzieci.

c) Seminarium wyjazdowe do bibliotek Warszawy przygotowane wspólnie z Zarządem

Oddziału SBP.

d) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii nt. formy pracy z czytelnikiem

dziecięcym, w tym edukacji regionalnej.

e) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych:

- wykorzystanie Internetu w działalności bibliotecznej (03/04),

- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych (11)

- selekcji księgozbiorów (09, 10).

f) Comiesięczne szkolenia dla bibliotekarzy (pierwsza środa miesiąca).

g) Organizowanie praktyk dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP

i bibliotek terenowych.

h) Udział kadry kierowniczej WiMBP w ogólnopolskich konferencjach i kursach.

(cały rok)

II. 3. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA

a) Przygotowanie do druku książek autorów lubuskich, m.in.:

- Wojciecha ¦migielskiego – tomiku poezji „Tchnienie”

- Janusza Koniusza – tomiku poezji „Próżna miłość”

- Alfreda Siateckiego – powieści „¦lubu nie będzie”

- Zbigniewa Kozłowskiego – „Legend lubuskich”

b) Opracowanie dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego” (05, 12).

c) Wydawanie pisma literacko – kulturalnego „Pro Libris”, dofinansowanie ze środków

Euroregionu „Sprawa – Nysa – Bóbr”.

d) Przygotowywanie artykułów do czasopism kulturalnych i bibliotekarskich oraz referatów na

konferencje. (cały rok)

III. WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKAMI I WŁADZAMI SAMORZADOWYMI

a) Czynienie starań w starostwach o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom

miejskim i miejsko-gminnym (Krosno Odrz., Żary, Nowa Sól, Zielona Góra).

b) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia sie bibliotek funkcjonujących w strukturach

ośrodków kultury i szkołach.

c) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.

d) Wyjazdy w teren o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań,

bieżących potrzeb i z sytuacji zastanych w odwiedzanych placówkach bibliotecznych.

e) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych.

Bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach

finansowych, lokalowych i kadrowych. Przekazywanie informacji i ocen nt. poziomu

merytorycznego pracy podległych samorządom bibliotek i zatrudnionych w nich

pracowników.

f) Opracowanie i przekazanie w teren kalendarza rocznic i wydarzeń na 2007 r. (11).

g) Pośredniczenie w organizacji spotkań z autorami goszczącymi w WiMBP.

h) Pomoc bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:

- sporządzenie wykazu bibliotek, w których należy przeprowadzić skontra kontrolne

księgozbiorów w 2006 r., wysłanie stosownych pism do urzędów i bibliotek (10.03.),

- instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrów oraz odpłatne ich przeprowadzanie w

placówkach terenowych na zlecenie samorządów (cały rok),

- rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom

samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,

- przekazywanie bibliotekom w teren ofert i różnego rodzaju informacji o nowych

książkach i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,

- udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym

zwróceniem uwagi na aktualizacje zbiorów.

i) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny na miejscu w WiMBP.

(cały rok)

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE,

a) Zorganizowanie XII edycji konkursu na najlepsza książkę ¦rodkowego Nadodrza – „Lubuski

Wawrzyn Literacki” i I edycji Wawrzynu Naukowego. Przygotowanie uroczystości

wręczenia nagród i spotkania z laureatami (23.02).

b) ¦wiatowy Dzień Książki dla Dzieci (2.04).

c) Tydzień Bibliotek – cykl imprez w gmachu głównym i na filiach miejskich (8-15.05.).

d) Promocja Regionu Kozła, w programie inauguracji m.in. przedstawienie gmin przez władze

samorządowe, wystawy i prezentacja regionalnych środowisk kulturalnych (07 - 08).

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW

Czynione będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacje

spotkań autorskich, wystaw, realizacje zajęć z dziećmi, w tym ferii zimowych 2006

i prowadzenia Małego Studium Teatralnego.

Ponadto budżet uzupełnia środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, zleconych prac

plastycznych, sprzedaży książek zbędnych i dubletów oraz foliowania kart bibliotecznych.

Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie

całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2,5 i 10 zł. Zebrane w

ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone, podobnie jak w latach ubiegłych, na zakup

nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP. Ponadto Filie nr 2, 3 i 8 wystąpią z

wnioskiem o dofinansowanie zakupu nowości i bieżącej działalności, do prezesów Spółdzielni

Mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych do Spółdzielni Inwalidów „Nadodrze”

w Bytomiu Odrz. o dotacje na zakup książki mówionej.

Realizowane będą projekty dofinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej

Phare CBC w ramach projektu Euroregionu „Sprawa – Nysa – Bóbr” na wydawanie kwartalnika

„Pro Libris” (cały rok)

VI. DZIAŁALNO¦Ć ADMINISTRACYJNA I GOSPODARCZA. REMONTY. SPRAWY

LOKALOWE

Budynek główny

a) Przygotowanie antresoli Wypożyczalni Głównej (malowanie, wykładzina, nowe regały) na

wypożyczalnie książek obcojęzycznych (01).

b) Remont Oddziału Obsługi Niepełnosprawnych: malowanie, zamontowanie drzwi łączących z

Wypożyczalnia, częściowa wymiana mebli (02).

c) Remont toalety w magazynie książek (04).

d) Remont tarasu nad Wypożyczalnia Główna: położenie papy termo-zgrzewalnej, naprawa

opierzeń, malowanie barierek (05).

e) Stopniowe odnawianie pomieszczeń biurowych na II pietrze, wymiana przeszklonej ściany

na ognioodporna (01-06).

f) Remont hallu głównego na parterze: wymiana górnych okien, dwóch zespołów wejściowych,

malowanie (III kwartał).

g) Malowanie, wymiana wykładziny i mebli w klubie „Pro Libris” (06,07).

h) Oprawa medialna Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza (IV kwartał).

i) Uzupełnienie wyposażenia w laboratorium komputerowym (02).

Filie biblioteczne

j) Kapitalny remont pomieszczeń Filii nr 4, na ul. Podgórnej: wymiana okien, grzejników

przemysłowych, oświetlenia, przebudowa, malowanie, uzupełnienie mebli. Po remoncie

przeniesienie z ul. Waryńskiego Filii nr 9 i stworzenie wspólnej biblioteki dla dorosłych i

dzieci w wydzielonych pomieszczeniach (III kwartał).

k) Remont Filii nr 12 na os. Morelowa: malowanie, położenie paneli podłogowych, częściowa

wymiana wyposażenia (II kwartał).

l) Remont dziecięcej Filii nr 1 przy ul. Ptasiej: malowanie, częściowa wymiana wyposażenia

(10).

m) Malowanie Filii nr 7 na os. Chynów (09).

n) Przeniesienie, w przypadku uzyskania lepszego lokalu, Filii nr 13 na os. Przyjaźni.

Remonty ujęte w punktach f, g, h, l zależą od pozyskania dodatkowych środków na ten

cel. Duże remonty, Filia nr 4 i hall główny, zostanę zlecone droga przetargu, pozostałe wykonają

pracownicy techniczni WiMBP.

(cały rok)


Drukuj