Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w 2019 roku

1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Do zbiorów zakupiono:

- książki  6 123 wol. książek   – 180 090,30 zł;
- zbiory multimedialne  1 048 wol.  – 27 792,52 zł;
- notacje muzyczne  111 wol.  – 3 303,92 zł;
- czasopisma i wydawnictwa zbiorowe  239 egz.  – 41 406,17 zł;
- zbiory specjalne 77 j. inw. – 4 191,23 zł.

 Ogółem zakup materiałów bibliotecznych w 2019 roku: 7 598 wol. o wartości 256 784,14 zł na co składały się następujące kwoty:

 • 79 563,00 zł dotacja MKiDN,
 • 170 600,19 zł środki własne, w tym 6 000,00 zł – środki od radnych Miasta ZG,
 • 1 999,42 zł sponsorzy (spółdzielnia mieszkaniowa),
 • 4 621,53 zł za cegiełki SBP.

Wskaźnik zakupu książek za 2019 rok wynosi 4,46 (2018 – 4,08; 2017 – 3,53; 2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.
Zakupiono ponadto dostęp do platformy Legimi. Oferujemy tu dostęp do książek elektronicznych e-book, w ramach utworzonego konsorcjum 19 bibliotek południowej części województwa lubuskiego. Są to m.in. nowości wydawnicze i klasyka literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych. W 2019 roku z bazy 28 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 200 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 2 400 kodów. Koszt WiMBP 2019 – 16 072,00 zł.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano:

 • książki 6 589 wol. o wartości 169 593,51 zł,
 • zbiory multimedialne 492 wol. o wartości 9 675,91 zł,
 • notacje muzyczne 25 wol. o wartości 321,01 zł,
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 610 egz. o wartości 13 475,71 zł,
 • zbiory specjalne 1 000 j. inw. o wartości 11 105,50 zł,
 • dokumenty życia społecznego 8 670 jedn.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek 424 408 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych 20 516 jed. inw.,
 • baza katalogowa czasopism 4 596 tytuły tj. 64 747 jedn. inw.),
 • stan bazy wydawnictw multimedialnych 24 885 jedn. inw.,
 • stan bazy notacji muzycznych 6 087 tytuły tj. 6 563 jedn. inw. notacji muzycznych,
 • dokumenty życia społecznego 42 960 jedn. inw.,
 • baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” 139 177 opisów bibliograficznych.

Książki sklasyfikowano stosując dwa systemy: UKD i klasyfikację przedmiotową wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2019 roku o 2 281 publikacji z zasobów WiMBP (zbiory regionalne – wydawnictwa ciągłe). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 948 705 dokumentów, w tym 23 911 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2019 zarejestrowano 95 812 wyświetleń tych publikacji. Do ZBC wprowadzono m.in. skany Grünberger Wochenblatt oraz poprawki skanów Gazety Lubuskiej z lat 1950-2000.
W ramach e-usługi Digitalizacja na żądanie, wykonano 37 560 skanów i zrealizowano 1 679 zamówień od czytelników Biblioteki.
Pracownia digitalizacji, realizując plan pracy, w 2019 wykonała łącznie 44 034 skanów.
W 2019 roku przeprowadzono 2 skontra zbiorów w Filii nr 10 (likwidacja Filii) oraz w gmachu głównym: w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Dziale Zbiorów Specjalnych (obrazy, reprodukcje, księgozbiór podręczny, medale, exlibrisy). Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania. Ubytkowano w księgach inwentarzowych 7 587 wol. na kwotę 56 361,42 zł; z bazy komputerowej ubytkowano 6 035 wol.


Ilość zbiorów pozyskanych w 2019 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 6 078 wol. 181 607,60 6 634 wol. 168 076,21 12 712 wol. 349 683,81
Czasopisma i wyd. zbiorowe 780 egz. 36 538,86 69 egz. 18 343,02 849 egz. 54 881,88
Wydawnictwa multimedialne 649 egz. 17 656,36 891 egz. 19 812,07 1 540 egz. 37 468,43
Zbiory specjalne  1 077 j. inw.  15 296,73   -  - 1077 j. inw.  15 296,73 
Notacje muzyczne  101 wol.  2 733,02  35 wol.  891,91  136 wol.  3 624,93 
Razem:  8 685  253 832,57  7629  207 123,21  16 314  460 955,78 
             
Bazy Legimi   -   -   -   -   28 000  16 072,00 
Dokumenty życia społecznego  8 670 jedn.   -   -   -   8 670 jedn.   -

2/ Udostępnianie zbiorów
W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do zbiorów oferują także wszystkie filie miejskie oraz Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 13 556 10 971 24 527
Liczba odwiedzin 130 253 122 297 252 550
Wypożyczenia na zewnątrz 153 064* 206 819* 359 883*
Wypożyczenia na miejscu 42 187 23 284 65 471
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 20 308 14 578 34 886
Ilość udzielonych informacji 88 033 33 342 121 375
Ilość korzystających z czytelni internetowych 8 218 2 410 10 628

*w tym 11 632 książek w ramach usługi Legimi


W ramach Legimi oferujemy nowości wydawnicze i klasykę literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych.
Ponadto zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 310 obiektów (4 wystawy – 187 obiektów; 4 kwerendy – 123 obiektów), głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego, Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie, Galerii Dawid Radziszewski, Żarskim Domu Kultury oraz na inne wystawy.
Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book’ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.
Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa oraz platforma Legimi.


3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz wszystkie agendy udostępniania zbiorów udzielają informacji bibliotecznych i faktograficznych. Realizowane są również kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. W dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” obejmującej lata 1986-2019 (w wyborze także publikacje z lat 1945-1985) wprowadzono 1 688 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2019 r.: 139 865 rekordów (opisów bibliograficznych).
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd” oraz wydania „Gazety Wyborczej”: dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. Przegląd 2019 – 42 numery, opracowano i wprowadzono do bazy BN 619 opisów; Gazeta Wyborcza 2019 – 133 numery, opracowano i wprowadzono do bazy BN 99 opisów.


4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
Działalność instrukcyjno-metodyczna:

 1. 30 wyjazdów do bibliotek terenowych, z czego 14 połączono z instruktażem ogólnym: seminaria powiatowe, wizyty w zmodernizowanych lubuskich bibliotekach w ramach wymiany bibliotekarzy, wizyty w bibliotekach uczestniczących w 6. edycji projektu „O finansach w bibliotece”, wizytacje w bibliotekach w Lubsku i Babimoście, MBP w Iłowej modernizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wizytacje w filiach bibliotecznych, spotkanie związane z przejściem na emeryturę oraz jubileuszami bibliotek w: Sulechowie, Kargowej, Zaborze, Małomicach i Brodach, wizyty związane z otwarciem nowej siedziby BPMiG w Krośnie Odrzańskim oraz po modernizacji MBP w Iłowej, wyjazd w ramach Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy do Wymiarek, wizytacja w MBP w Żarach, CKiB w Szczańcu. Przedstawiciele WiMBP wzięli udział m.in. w Konferencji #biblioteka w Bieniowie, seminarium „Biblioteka Nowa” w Starym Sączu, V edycji festiwalu literackiego Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, 2 wizytach w Zaborze związanych z konferencją „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019", w wizycie studyjnej w Nitrze w ramach zadania: Wymiana kulturalna bibliotekarzy, w spotkaniu autorskim z Hanną Kowalewską w Sulechowie w ramach DKK, Forum Kamishibai w Sulęcinie.
 2. 32 pisma, w tym m.in.: opinie odnośnie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych (MBP w Żaganiu, BPMiG w Lubsku), w związku z zamiarem łączenia: BPMiG w Lubsku oraz Lubskiego Domu Kultury, Centrum Kultury w Iłowej i MBP w Iłowej, BP oraz GOK w Babimoście, listy gratulacyjne, pisma o odznaczenia, nagrody, dyplomy i wyróżnienia bibliotekarzy z południowej części województwa lubuskiego, podziękowania, pisma z prośbą o przeprowadzenie szkoleń oraz listy z podziękowaniami za przeprowadzone szkolenia,
 3. Koordynacja projektu „O finansach... w bibliotece” 6. edycja realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W roku 2019 w projekcie uczestniczyło 6 bibliotek: WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu, Gminne Centrum Kultury w Kargowej Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty, Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach. Na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 7 260 złotych,
 4. Pomoc bibliotekom terenowym w zakresie doboru literatury na spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych. Uzgadniano telefonicznie dostępne tytuły, przygotowywano zestawy książek do odbioru,
 5. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycję rozdziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 51. bibliotek na rok 2019. Biblioteka Narodowa zaakceptowała w/w podziały kwot. Biblioteki terenowe zostały poinformowane o wysokości dotacji na 2019 rok, w miarę potrzeby przygotowane wnioski sprawdzono pod względem merytorycznym, weryfikowano nieścisłości, wyjaśniono kwestie wątpliwe. WiMBP jest koordynatorem przedsięwzięcia,
 6. Aktualizacja elektronicznych baz: Biblioteki terenowe, Kadra, Filie i punkty biblioteczne.

Działalność szkoleniowa:

 1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (3 kwietnia). W spotkaniu uczestniczyło 46 osób. Omawiano następujące zagadnienia: Nowelizacja prawa autorskiego (dr Artur Ogurek); Dyskusyjne Kluby Książki (Justyna Hak); Prezentacja MEDIATEKI w Krośnie Odrzańskim (Agnieszka Langner–Kosmaty, Dyrektor BPMiG w Krosnie Odrzańskim); Rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej WIEDZA I MAGIA ( Alicja Moneta, p.o. Kierownika MBP w Iłowej); Strategia współpracy zewnętrznej bibliotek na podstawie Biblioteki w Świebodzinie (Edyta Zakrzewska, BP w Świebodzinie); Biblioteki lubuskie w liczbach podsumowanie 2018 r. (M. Domagała).
 2. Seminaria powiatowe w Nowej Soli (23 października), Żaganiu (22 października), Świebodzinie (30 października), Krośnie Odrzańskim (8 listopada). Omówiono następujące tematy:>
  • Strategie pracy z trudnym klientem (Agnieszka Sobiak);
  • Digitalizacja zasobów regionalnych - oferta dla lubuskich bibliotek (dr Przemysław Bartkowiak);
  • Prezentacja działań nowosolskiej Książnicy na rzecz propagowania wiedzy, edukacji i kultury (Elżbieta Gonet);
  • Bibliografia Ziemi Lubuskiej jako narzędzie pracy bibliotekarza (dr Przemysław Bartkowiak);
  • Trening pamięci. Akademia Umysłu. Senior Edu (Urszula Sitarz);
  • Biblioteczne rewolucje w województwie lubuskim – przestrzeń, zbiory i usługi w erze kultury eventu (dr Dawid Kotlarek);
  • Biblioteka Publiczna w Świebodzinie jako przestrzeń społecznej aktywności (Edyta Zakrzewska);
  • Krośnieńska Mediateka – krótka historia powstania, prezentacja obiektu i nowych możliwości (Agnieszka Langner-Kosmaty).
  Łącznie w seminariach wzięło udział 116 bibliotekarzy z siedmiu powiatów.
 3. Szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy:
  • Wirtualna rzeczywistość w bibliotece; prowadzący: Karol Baranowski (29 maja, 20 osób );
  • Najnowsza literatura dla młodzieży wobec wyzwań współczesności – co mówi o nastolatkach?, Komiks w bibliotece – jak wykorzystać komiks do promowania biblioteki? w ramach projektu Latająca Biblioteka Pomysłów; prowadzący: Anna Czernow, dr Michał Traczyk (10 października, 58 osób);
  • Elektroniczny system biblioteczny MAK+; prowadzący: Paweł Suszczewicz (12-13 grudnia, 13 osób);
  • wizyty studyjne w bibliotekach w Rumi i Starym Sączu w ramach seminarium „Biblioteka Nowa”; udział wzięli bibliotekarze z MBP w Żaganiu, GBP w Dzietrzychowicach, GBP w Zaborze, WiMBP w Zielonej Górze (12-13 września);
  • wyjazd kadry WiMBP na Forum Kamishibai – nauka, zabawa, bliskość, Sulęcin, 26 października.
 4. Praktyki oraz przeszkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników WiMBP. Praktyki szkolne i studenckie odbyło 15 osób, przeszkolenia – 8 osób.

Badania i analizy:

 1. Zestawienia z danymi liczbowymi dotyczącymi działalności bibliotek terenowych. Na ich podstawie dokonano przeliczeń i sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2018 r.
 2. Wersja elektroniczna informatora statystycznego Biblioteki publiczne województwa lubuskiego.
 3. Analizy opisowe z działalności bibliotek publicznych.
 4. Szczegółowa analiza sieci bibliotek publicznych województwa za 2018 r. według wytycznych MKiDN.
 5. Informacja za rok 2018 o realizacji Kierunków prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego.
 6. Koordynacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Wypełniono elektroniczny formularz dot. funkcjonowania WiMBP, nadzorowano poprawność wypełniania formularzy przez biblioteki południowej części województwa lubuskiego.
 7. Prace związane z tworzeniem publikacji „Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna”. Przeprowadzono kwerendy bibliograficzne, zgromadzono dokumentację ikonograficzną, przeprowadzono ankietę dotyczącą innowacyjnych działań w bibliotekach, opracowano tekst, prowadzono prace redakcyjne.
 8. Badania metodą analizy zawartości prasy nt. bibliotek województwa zielonogórskiego na łamach „Gazety Nowej”. Przejrzano 783 numery „Gazety Nowej” (tygodnik, dziennik), przygotowano do publikacji artykuł.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek
W roku 2019 w Bibliotece przeprowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
Podjęto starania, których celem było pozyskanie dofinansowania na rozbudowę i modernizację serwerowni, a także modernizację oprogramowania systemowego, bazodanowego oraz bibliotecznego. Opracowano optymalną konfigurację serwera wraz z oprogramowaniem systemowym, a także podjęto starania w celu uzyskania odpowiednich ofert rynkowych na zakup lub leasing sprzętu.
Przeprowadzono modernizację i unowocześnienie głównego serwisu internetowego biblioteki, głównie w zakresie funkcjonalności oprogramowania systemowego joomla. Przeprowadzono jego aktualizację oraz rozbudowę o kilka dodatkowych modułów i funkcjonalności. Dokonane zmiany dotyczyły wewnętrznych modułów oprogramowania systemowego i mają wpływ na zakres ofertowanych funkcjonalności oraz na stabilność, szybkość i bezpieczeństwo pracy.
Prowadzono prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo”. Realizowano również kolejne prace na merytorycznymi podstawami realizacji kolejnych projektów:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego”,
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID”,
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską”.

Prowadzono nadzór na wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej”, które były wykonywane na sprzęcie zlokalizowanym w serwerowni.
Bardzo ważnym zadaniem były prace związane z przygotowaniem do wdrożenia multiwyszukiwarki INTEGRO. Biblioteka nieustannie zwiększa jakość oraz funkcjonalność świadczonych czytelnikom usług, w związku z czym zakup i wdrożenie multiwyszukiwarki INTEGRO, która daje możliwość przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego, podpowiadania treści i składni słów w zapytaniach jest niezwykle istotny. Multiwyszukiwarka posiada nowy responsywny interfejs graficzny, czyli taki, który automatyczne dopasowuje swój wygląd do wielkości i rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest uruchamiany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urządzeniu (smartfon, tablet, komputer) i jednocześnie zachowa pełną funkcjonalność. Interfejs multiwyszukiwarki spełnia także wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA. Równolegle z przygotowaniami do wdrożenia multiwyszukiwarki prowadzone były prace przygotowawcze i negocjacje dotyczące zakupu systemów umożliwiających integrację z bazami danych Biblioteki Narodowej, a także zakupu specjalistycznego oprogramowania systemowego oraz dodatkowych protokołów wymiany danych (m.in. z systemem „OMNIS”).
Przeprowadzono prace przygotowawcze do uruchomienia procedury zwiększenia liczby „agentów” (licencji) oprogramowania WebSpeed, co znacząco wpłynie na poprawę jakości i szybkości korzystania z zasobów online WiMBP przez jej czytelników. W roku 2019 zakupiono również, wdrożono oraz udostępniono pracownikom i czytelnikom biblioteki dodatkowe licencje modułu bibliografia.
Kontynuowano pracę nad opracowaniem i wdrożeniem polityki bezpieczeństwa dla zasobów teleinformatycznych WiMBP, m.in. w zakresie dokumentów oraz niezbędnych szkoleń pracowników WiMBP.
Prowadzono prace związane z dalszym rozwijaniem e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” zrealizowanego w 2013: koordynacja wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, nadzór i rozwój usług sieciowych związanych z przedsięwzięciem. Ważnym elementem był nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Aktualizowano oprogramowanie systemowe oraz bazodanowe związane z serwisami informacyjnymi pracującymi w ramach stron www biblioteki. Prace obejmowały wykonanie kopii bezpieczeństwa tego oprogramowania, a także instalację nowej, aktualnej wersji oprogramowania bazodanowego oraz systemu CMS joomla.
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 350 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było również jednym z głównych zadań realizowanych przez CPDB.
Zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonano wiążące się z tym prace instalacyjne, wdrożeniowe (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). Ważniejsze zakupy sprzętu i oprogramowania w roku 2019 objęły:
1. CPDB:
a. komputery dla pracowników.
b. zestawy tonerów do drukarki HP LJ CM2320.
c. konserwacja klimatyzacji w części biurowej i serwerowni.
d. karty pamięci SD XC 64 GB do kamery,
e. czytniki kart pamięci
f. laptop do szkoleń i na sytuacje awaryjne (z MS Office),
g. projektor.
i. licencje MS Server.
2. Filie miejskie:
a. zestawy komputerowe
3. Gmach główny:
a. zestawy komputerowe
b. licencje MS Office.
Wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmują m.in.:
1) nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
2) kopie zapasowe danych na serwerach,
3) obsługa stron www:
a. www.wimbp.zgora.pl,
b. OPAC WWW (libris.wimbp.zgora.pl),
c. antykwariat.wimbp.zgora.pl,
d. goramediow.pl,
e. news365.pl,
f. prolibris.net.pl,
g. bip.wimbp.zgora.pl,
h. bibliotekarzlubuski.pl,
i. dziecioopac.wimbp.zgora.pl,
j. szklanapulapka.zgora.pl,
4) przygotowanie dokumentacji i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
5) bieżące naprawy sprzętu i reinstalacja oprogramowania,
6) pomoc informatyczna przy przygotowaniu i prowadzeniu imprez,
7) transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja,
8) edycja materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu),
9) przygotowywanie materiałów graficznych (wizytówki, naklejki na płyty, plakaty itp.),
10) instalacja i konfiguracja oprogramowania,
11) szkolenia dla bibliotekarzy,
12) wyjazdy do bibliotek terenowych w ramach CPDB,
13) obsługa zdalna bibliotek terenowych w ramach CPDB,
14) pomoc informatyczna dla czytelników (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
15) pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji (skanowanie, kserowanie, nagrywanie płyt),
16) archiwizacja na płytach CD i DVD materiałów bibliotecznych,
17) obsługa informatyczna filii,
18) zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.),
19) koordynacja działań i pośrednictwo w kontaktach z COMP S.A. w sprawie funkcjonowania bieżącego e-usług.
Kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb prowadzono obsługę informatyczną zadań biblioteki np. skontrów. Prace polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów. Prowadzono również szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.


6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury
Wszystkie agendy udostępniania udzielają pomocy w korzystaniu z komputera, katalogów bibliotecznych i Internetu, prowadzą porady indywidualne, jak również kursy grupowe (m.in. Filia nr 5 Norwid „Biblioteka nowych możliwości” – spotkania dla seniorów, mediateka Góra Mediów – Obiady Czwwwartkowe, „Senior na czasie” – F7 mediateka Szklana Pułapka). Zachęcano czytelników starszych, którzy do tej pory nie korzystali z różnorodnych funkcji konta bibliotecznego, do samodzielnej jego obsługi (szukanie książek, zamawianie, rezerwowanie, prolongowanie). W mediatece Góra Mediów zorganizowano spotkanie z pracownikami Komendy Policji w Zielonej Górze ph. „Nie daj się oszukać”, podczas którego prezentowane były sposoby na uniknięcie wyłudzania pieniędzy przez nieznajomych. Pracownicy Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży i mediateki Szklana Pułapka podjęli współpracę z Domem Samotnej Matki w Zielonej Górze – dbają o biblioteczkę Domu, spotykają się z jego najmłodszymi mieszkańcami na wspólnym czytaniu.
Część wystaw w minigaleriach Biblioteki to oferta skierowana do osób starszych, emerytów, głównie z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W F11, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży i w mediatece Góra Mediów odbywają się cykliczne spotkania z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2018/2019, we współpracy z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej nr 16 z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze, prowadzone były warsztaty literacko-plastyczne dotyczące współpracy i pomagania innym, które przybliżały dzieciom literaturę piękną oraz warsztaty z programowania robotów, które promowały nowe technologie.
W mediatece Szklana Pułapka odbywały się spotkania dla osób starszych i ich rodzin, dotkniętych chorobami wieku starszego np. chorobą Alzheimera ph. „Wsparcie dla seniora” oraz przedstawienie Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia” – „W życiu nigdy nic nie wiadomo”
Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2019 r. zielonogórskie filie nr 3, 4 i 5 oraz Gmach Główny zrealizowały 74 wizyty domowe wypożyczając 528 poz.(książki i audiobooki). Dodatkowo bibliotekarze dostarczali książki i czasopisma instytucjom współpracującym ze specjalnymi grupami użytkowników. Bibliotekarz Filii nr 4 prowadził, na oddziałach pediatrii i chirurgii dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego, zajęcia i animacje z Bajkoterapii, a na oddziałach radioterapii prowadził głośne czytanie dla dorosłych ph.: „Czytanie 6 min. Dziennie przedłuża życie o 2 lata”. Kontynuowano również akcję „Książka do łóżka pacjenta", w ramach której bibliotekarz osobiście dostarcza chorym lekturę na podstawie zamówienia mailowego, telefonicznego lub zamówienia poprzez komputerowy system OPAC. Do korzystania z zasobów bibliotecznych zachęcają ulotki pozostawione we wszystkich oddziałach. Usługę promuje również pracownik Filii nr 4 osobiście odwiedzając obłożnie chorych.
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalający odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy). Czytelnikom z dysfunkcją wzroku udostępniane są czytniki Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki. Współpracujemy z Fundacją Szansa dla Niewidomych, która cyklicznie odwiedza mediatekę Góra Mediów – oglądanie filmów, słuchanie audiobooków i płyt winylowych. W 2017 podpisane zostało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, w sprawie wyrównywania szans w dostępie do kultury, które w latach kolejnych jest z powodzeniem kontynuowane. Udostępniamy materiały biblioteczne pomocne w resocjalizacji osadzonych i rozbudzające ich potrzeby czytelnicze i kulturalne.
Słuchacze Zielonogórskiego UTW licznie uczestniczą w wydarzeniach w Bibliotece: spotkaniach autorskich, wystawach, projekcjach filmowych, spektaklach, koncertach oraz w zielonogórskiej odsłonie Krakowskiego Salonu Poezji.
Biblioteka Obcojęzyczna
Osoby starsze korzystały z bezpłatnych grupowych konwersacji z języka angielskiego. Wielu seniorów wzięło udział w bezpłatnych indywidualnych konsultacjach i konwersacjach z j. angielskiego prowadzonych podczas wakacji. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w Wieczorze Ukraińskim i Dniu Amerykańskim. Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy. Uruchomiliśmy grupowe konwersacje w języku polskim dla cudzoziemców oraz indywidualne konsultacje i konwersacje w języku polskim. Zakupiliśmy kolejne książki do nauki języka polskiego jako obcego oraz książki w języku rosyjskim i ukraińskim.


7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji
Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych.
Czytelnikom udzielana jest pomoc w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida. Prowadzimy także indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, Internetu i obsługi oraz korzystania z urządzeń komputerowych typu PC, tablet, notebook, smartfon, czytnik e-book’ów.
Prowadzone jest indywidualne poradnictwo i pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury. Sporządzane są listy popularnych tytułów dla bibliotek szkolnych. Wydawane są kody dostępu do bazy Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek, z instruktażem czytelników przy rejestracji i korzystaniu.
W sumie w Bibliotece udzielono 121 488 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 1 503 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 119 872; w Dziale Zbiorów Specjalnych 113. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.
W Bibliotece Obcojęzycznej prezentowane są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece” realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Realizowany jest instruktaż w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Dostępne są materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (m.in. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2019 roku 28 kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2019 roku oprowadzono po Bibliotece 138 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 86 w gmachu głównym oraz 52 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F. 7), Filiach nr 11 i 12.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: zrealizowano 439 zamówień : dla indywidualnych czytelników – 302 poz. ( w tym: książki 177, kopie art. i fragmentów publikacji 125); dla bibliotek – 137 poz. (w tym: książki – 117, kopie art. i fragmentów publikacji – 9; dokumenty elektroniczne – 11).
Poprzez prowadzenie profili Facebook i stron internetowych (obie mediateki) użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących okolicznościowych imprez, spotkań organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury. By ułatwić czytelnikom dostęp do oferty Biblioteki, jesteśmy obecni na targach – m.in. Targach Edukacyjnych „Absolwent”, czy Targach „Baby boom”.
W roku 2019 kontynuowaliśmy projekt „Norwid Movie”. Raz w tygodniu, w rozgłośni Radia Index pracownik Biblioteki przedstawia i promuje bieżącą i nadchodzącą działalność Biblioteki. Podczas cyklicznych rozmów pracownicy odwiedzili rozgłośnię 39 razy. Szereg wydarzeń i znaczących informacji dotyczących działalności Biblioteki oraz prowadzonych w Bibliotece inwestycji i rremontów jest przekazywana mediom lokalnym i regionalnym (TVP3 Gorzów, Radio Zachód, Radio Zielona Góra, Radio Eska, Radio Plus, Radio RMF MAX i innym.


8/ Działalność wydawnicza
Nakładem wydawnictwa Pro Libris przygotowano merytorycznie i wydano drukiem następujące publikacje zwarte:

 1. Poza cenzurą katalog malarstwa Krzysztofa Grzondziela, 24 s.,
 2. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 10, 232 s.,
 3. Justyna Koronkiewicz, Naturalna kolej rzeczy, Zielona Góra 2019, 116 s.,
 4. Katalog 5. Festiwalu Filmu i Teatru KOZZI-CZYŻEWSKA-FIJEWSKI Zielona Góra 2019, 128 s.,
 5. Katalog XXI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny 2019 Teatr,
 6. Halina Jerulank, Dotykam cię tylko myślami, 102 s.,
 7. Andrzej Buck, Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku, 262 s. [książka współwydana jako tom 3 Serii Historycznej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP w Warszawie],
 8. W kręgu bibliologii, literatury, prasy i teatru. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Pilarczykowi w 80. rocznicę urodzin, 254 s., [książka współwydana z Wydawnictwem Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.,
 9. Anna Tokarska, Wiersze pod red. Andrzeja Bucka (wyd. II poprawione), 102 s.

Ponadto opublikowano drukiem wydawnictwa ciągłe:

 1. „Pro Libris” nr 1-2(66-67 )2019, 144 s. [250 egz.];
 2. „Pro Libris” nr 3-4(68-69)2019, 170 s. [300 egz.];
 3. „Bibliotekarz Lubuski” nr 1 (47) 2019, 98 s.[200 egz.];
 4. „Bibliotekarz Lubuski” nr 2 (48) 2019 [200 egz.].

Wydawnictwa elektroniczne:

 1. „Bibliotekarz Lubuski” 1-2(47-48)2019;
 2. „Pro Libris” nr 1-2(66-67)2019.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia)
Czwartki Lubuskie – 18 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami, regionalnymi autorami i promocje książek:

 • 10 stycznia Promocja książki Zbigniew Herbert. Wybór poezji ze wstępem i w opracowaniu prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak, literaturoznawczyni, kierownika Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikacja ukazała się w cenionej serii Biblioteki Narodowej wydawnictwa Ossolineum. Spotkanie wzbogaciła poezja Herberta w interpretacji Andrzeja Nowaka.
 • 17 stycznia Promocja książki Nie pozwól mi umrzeć Krzysztofa Koziołka, pisarza i dziennikarza, autora powieści kryminalnych. Prowadzenie: Alfred Siatecki.
 • 29 stycznia Promocja książki Zranione skrzydło Edwarda Jaworskiego, zielonogórzanina, byłego pilota polskich dywizjonów myśliwskich RAF, odznaczonego Orderem Virtuti Militari oraz spotkanie z jego synem Zbigniewem Jaworskim, założycielem Biura Podróży Exodus. Wydarzenie we współpracy z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
 • 31 stycznia Promocja tomiku poetyckiego Poruszona cisza Władysława Klępki, poety, tłumacza, plastyka, członka Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. rowadzenie: prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak, kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wiersze czytała: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek.
 • 4 lutego Prezentacja albumu Niełatwo było…niełatwo jest Krzysztofa Romankiewicza połączona z prezentacją obrazu „Ostatnia Wieczerza” Bogumiła Hodera, zielonogórskiego artysty malarza, fotografika oraz 16 grafik Roberta M. Jurgi, ilustrujących publikację. Album o losach i nauczaniu apostołów – kontynuacja wcześniej wydanego albumu ”Ostania wieczerza”. Prowadzenie: ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US.
 • 7 lutego Prezentacja książki Bezsenność w czasie karnawału Janusza Głowackiego oraz spotkanie z Oleną Leonenko-Głowacką, żoną zmarłego w 2017 r. pisarza, choreografką, kompozytorką, pieśniarką i aktorką. Rozmowę z Oleną Leonenko poprowadziła dr Joanna Kapica-Curzytek.
 • 14 lutego Promocja książki Prasa, wydawnictwa i wydarzenia literackie w Zielonej Górze i regionie oraz tomiku poetyckiego Gehenna Roberta Rudiaka. Prowadzenie: Eugeniusz Kurzawa.
 • 14 marca Promocja książki Podróże i przygody pilota wycieczek w XX i XXI wieku Mariana Łysakowskiego, pedagoga, podróżnika, pilota wycieczek, kolekcjonera dzwonków i janczarów. Prowadzenie: dr Longin Dzieżyc.
 • 21 marca Promocja książki Akrobatyka sportowa na Ziemi Lubuskiej w latach 1954-2018. (księga pamiątkowa) Bronisławy Grupy, prezeski Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze, nauczycielki i metodyczki wychowania fizycznego, trenerki młodzieży w akrobatyce sportowej. Prowadzenie: Marcin Nowak. Promocji towarzyszył pokaz młodzieżowej akrobatyki sportowej.
 • 4 kwietnia Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą, pisarką i publicystką, laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w 2017 roku, autorką powieści z cyklu Wendyjska winnica oraz promocja 2. tomu Winne Miasto. Prowadzenie: dr Kamila Gieba.
 • 11 kwietnia Promocja tomiku Miejsca Michała Banaszaka, laureata Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii Poezja 2018. Prowadzenie: dr Mirosława Szott.
 • 6 maja Spotkanie autorskie z Winstonem Moralesem Chavarro, kolumbijskim poetą, powieściopisarzem i dziennikarzem, profesorem na Uniwersytecie w Kartagenie. Prowadzenie: dr Joanna Kapica-Curzytek. Tłumaczenie: Barbara Curzytek.
 • 16 maja Czwartek Lubuski z Haliną Grochowską, laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2018 w kategorii proza za książkę Poprawiny. Prowadzenie: Czesław Sobkowiak.
 • 23 maja Prezentacja publikacji Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu dr Kamili Gieby, literaturoznawczyni, pracownika Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej UZ, sekretarza naukowego serii wydawniczej „Historia Literatury Pogranicza”. Prowadzenie: Katarzyna Meller-Rebelska.
 • 12 września Spotkanie autorskie z dr Wojciechem Konduszą, nauczycielem akademickim, pracownikiem samorządowym, badaczem legnickiego życia społecznego i politycznego oraz historii stacjonowania w Polsce Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Autorem książek, artykułów naukowych i publicystycznych m.in. Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy, Śladami Małej Moskwy, Sabadach i jego Muzeum Armii Radzieckiej. Prezes Stowarzyszenia ”Pamięć i Dialog”.
 • 3 października Promocja tomiku poetyckiego Hekabe suka liże wiatr Marzeny Więcek, z udziałem aktorki filmowej i teatralnej, Marzeny Trybały. Promocja połączona z otwarciem autorskiej wystawy fotograficznej poetki. Prowadzenie: Maria Miłek. Podczas wieczoru można będzie także wysłuchać piosenek z tekstami z promowanego tomu w wykonaniu: Mariusza Pondela – gitara, bas, śpiew, Dominika Rajchela – fortepian, śpiew, Marzeny Więcek – śpiew.
 • 8 października Promocja książki poetyckiej Pora słowa Pawła Kuszczyńskiego, poety i krytyka literackiego, prezesa poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
 • 7 listopada Promocja tomiku poetyckiego Biały Elżbiety Dybalskiej, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Prowadzenie: Agnieszka Ginko-Humphries. Wiersze czytali: Elżbieta Kościucha-Wieczorek i Krzysztof Bąkowski.

24 wystawy czasowe w holu, galerii, łączniku i plenerze:

 • styczeń Zanurzenie nadnoteckie – malarstwo Tadeusza Jurgi, architekta, urbanisty, malarza mieszkającego w Poznaniu, urodzonego w Zielonej Górze. Wernisaż z udziałem artysty odbył się 15 stycznia.
 • luty Stanisław Wyspiański – 150. rocznica urodzin – wystawa z prywatnych zbiorów Zbigniewa Załuskiego, kolekcjonera, bibliofila, podróżnika, pasjonata twórczości Stanisława Wyspiańskiego, członka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze. Wystawa prezentowała bibliofilskie wydania dzieł Stanisława Wyspiańskiego, bogatą kolekcję programów teatralnych, afiszy, kartek pocztowych, dawne wydania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, czasopisma, m.in.: „Tygodnik llustrowany” z 1907 r., „Kuryer Literacko-Naukowy” z 1931 r., „Gazeta Literacka” z 1931 r. oraz „Czas” z 1932 r. oraz reprodukcje obrazów, m.in. „Wyspiański. Autoportret”, „Macierzyństwo 1901, „Główka Helenki”, „Helenka 1900”. Wernisaż odbył się 1 lutego.
 • luty Ostatnia wieczerza – prezentacja, z prywatnej kolekcji, monumentalnego obrazu namalowanego przez Bogumiła Hodera, zielonogórskiego artystę malarza, fotografika oraz 16 grafik Roberta M. Jurgi, projektów ilustracji do albumu Krzysztofa Romankiewicza pt. Niełatwo było…niełatwo jest. Wernisaż odbył się 4 lutego.
 • marzec Malarstwo Karoliny Antosz – wystawa malarstwa żarskiej artystki, malarki. Dyplom w pracowni prof. Andrzeja Dobrzanieckiego w 2010 r. w Instytucie Sztuk Pięknych UZ. Zajmuje się malarstwem olejnym, kolażem i kaligrafią. Wystawa czynna od 5 marca. Finisaż odbył się 25 marca.
 • marzec Poza cenzurą – wystawa portretów Krzysztofa Grzondziela, uznanego polskiego karykaturzysty, grafika, rysownika i malarza, jednego z najbardziej wyrazistych twórców ostatnich lat, zdobywcy Grand Prix XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Wernisaż odbył się 7 marca. Główny organizator: Dział Zbiorów Specjalnych WiMBP.
 • kwiecień Utracone w tłumaczeniu. Zapomniane miejsca Ziemi Lubuskiej w fotografii Adama Sowy – wystawa fotografii Adama Sowy, artysty pochodzącego z Katowic. Obecnie mieszkańca Zielonej Góry. Wernisaż odbył się 3 kwietnia.
 • kwiecień Dyplomy 2019 – wystawa prac dyplomowych uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. Na wystawie zaprezentowano: malarstwo, projekty graficzne, rysunki i fotografie maturzystów Plastyka. Wernisaż odbył się 9 kwietnia.
 • maj Ewa Ziembicka – grafiki – wystawa ekslibrisów, ilustracji komputerowych oraz akwarel Ewy Ziembickiej, zielonogórzanki, studentki grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wernisaż odbył się 7 maja.
 • maj Korowód – wystawa ilustracji Jolanty Marcolli, warszawskiej artystki, autorki i ilustratorki książek dla dzieci i młodzieży. Wystawa połączona z warsztatami dla najmłodszych czytelników. Główny organizator: Dział Zbiorów Specjalnych WiMBP. Wernisaż odbył się 9 maja.
 • maj American West/Amerykański Zachód – wystawa 60. barwnych fotografii Wiesława Pikula, mieszkającego od lat 70-tych w USA. Wystawa z Konsulatu USA w Krakowie. Dostępna od 29 maja; organizator: Biblioteka Obcojęzyczna WiMBP.
 • czerwiec 25-lat Klubu Fotooko – jubileuszowa wystawa fotografii członków Klubu FOTOOKO Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wernisaż odbył się 4 czerwca.
 • czerwiec Malarskie pasje aktorki Małgorzaty Pritulak – wystawa obrazów gościa 5. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Czyżewska Fijewski, znanej aktorki: „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, ”Wiosna, panie sierżancie”, „Jej portret”, „Chleba naszego powszedniego” oraz licznych spektakli teatralnych – organizator: Dział Zbiorów Specjalnych WiMBP.
 • czerwiec Józef Cyganek – rzeźba – wystawa rzeźb zielonogórskiego artysty Józefa Cyganka, zmarłego w 1997 r. Dyplom uzyskał w 1966 r. na wydziale Malarstwa, Rzeźby i Grafiki PWSSP w Poznaniu. Motywem przewodnim prac była kobieta. Materiałem rzeźbiarskim drewno. Wernisaż odbył się 27 czerwca. Główny organizator: Dział Zbiorów Specjalnych WiMBP.
 • lipiec Portretownia – doroczna wystawa fotografii członków Lubuskiego Stowarzyszenia Fotografów Portretowych PORTRETOWNIA. Na wystawie zaprezentowano 60 prac członków stowarzyszenia oraz 32 prace, które zwyciężyły w comiesięcznych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie. Wernisaż odbył się 1 lipca.
 • sierpień Pracuj i podróżuj – wystawa 40 fotografii nietypowych zakątków USA wykonanych w 2018 przez polskich studentów, uczestników programu Work and Travel. Ekspozycja z Konsulatu USA w Krakowie w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece” – organizator: Biblioteka Obcojęzyczna WiMBP.
 • wrzesień Pokonkursowa wystawa XXI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Teatr. 105 najlepszych rysunków wybranych spośród 441 prac, 159 autorów, nadesłanych na konkurs z 31 krajów. Wystawa dostępna 2-28 września. Finisaż z udziałem jurorów, laureatów konkursu oraz zaproszonych gości odbył się odbył się 26 września. Organizator: Dział Zbiorów Specjalnych.
 • wrzesień Pejzaż wzruszeń – wernisaż wystawy malarstwa Barbary Dzięcielewskiej, słuchaczki Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wernisaż odbył się 5 września.
 • październik Hekabe suka liże wiatr – wystawa fotografii ilustrujących tomik poetycki Marzeny Więcek. Otwarcie wystawy 3 października.
 • październik Pokaz Filatelistyczny – wystawa zbiorów filatelistycznych kolekcjonerów Polskiego Związku Filatelistów Okręgu w Zielonej Górze. Wystawa czynna od 21 października.
 • październik Tadeusz Różewicz w Karkonoszach – wernisaż wystawy fotografii ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, połączony ze spotkaniem z dyrektorem Muzeum Zbigniewem Kulikiem. Otwarcie wystawy 10 października.
 • listopad Festiwal Green Town of Jazz w Bibliotece Norwida – wystawa plakatów do filmów w reżyserii Janusza Majewskiego udostępnionych przez Bibliotekę UZ. Wystawa we współpracy z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Jazzowym dostępna od 13 listopada.
 • listopad Szukamy Julii – wernisaż wystawy fotograficznej Mirosława Kniaziuka, zawodowo zajmującego się fotografią portretową i ślubną oraz Roberta Brusiło, specjalizującego się w fotografii reportażowej i portretowej, członków Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wernisaż odbył się 15 listopada.
 • grudzień Za kulisami. Kabaret Monte Verde Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w obiektywie Romana Czarneckiego – otwarcie wystawy fotograficznej wieloletniego członka Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprawa muzyczna: Alicja Iwańczuk – keyboard, Szymon Butkiewicz – trąbka, Maciej Butkiewicz – saksofon altowy. Roman Czarnecki otrzymał od Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego Złoty Medal za zasługi i osiągnięcia mające znaczenie dla Zielonej Góry. Wernisaż odbył się 10 grudnia.

W Bibliotece i w filiach miejskich działa pięć minigalerii: Galeria Przechodnia, Galeria Młodych w Oddziale dla Dzieci Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Galeria Na Górze przy mediatece Góra Mediów, Galeria Na Ptasiej przy Filii nr 1, Szklana Galeria przy mediatece Szklana Pułapka i Galeria Podgórna przy Filii nr 4. Prezentują one prace zielonogórskich twórców, artystów, pasjonatów, grup plastycznych i poprzez spotkania i wernisaże integrują lokalną społeczność Zielonej Góry.
W roku 2019 w w/w Galeriach otwarto 99 wystaw, m.in.:
Galeria Przechodnia
Przed gmachem głównym Biblioteki prezentowano wystawę:
- czerwiec-sierpień: Goście 5. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Czyżewska Fijewski – fotogramy.
Biblioteka Obcojęzyczna – wystawa fotogramów zorganizowana we współpracy z Konsulatem USA w Krakowie w ramach programu "Ameryka w twojej bibliotece" realizowanego od 2013 przez Bibliotekę. SUMMER WORK AND TRAVEL (każdego roku kolejna edycja) zawiera piękne fotografie z różnych zakątków USA. To 40 zdjęć finalistów konkursu dla studentów z Polski biorących udział w programach wakacyjnych w USA. To Ameryka pokazana „poza wydeptanymi ścieżkami”.
Galeria na Ptasiej (F 1, 11)
„,Zostawić ślad” – wystawa prezentująca dorobek Jerzego Szewczyka (w skład wystawy wchodziły: fotografie z podróży, publikacje, zbiór informacji prasowych o autorze, plakaty, tomiki poezji),;
„Trzy po trzy” – wystawa fotograficzna Włodka Włodarczaka;
„Ulotność” – wystawa malarstwa Katarzyny Żok, czynna od 12 lutego do 11 marca;
„Ciągłe poszukiwania” – wystawa prac plastycznych uczniów klas 5-7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze pod kierunkiem Roberta Tomaka;
„Studium portretu” – wystawa fotograficzna członków Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego;
„Grafika ” – wystawa prac graficznych Roberta Tomaka;
„Makro w Ogrodzie Botanicznym” – wystawa fotograficzna członków Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego,;
,,Remake” – wystawa fotograficzna Ireny Niwy;
,,Okruchy” – wystawa fotograficzna Ewy Kwaśniewicz;
wystawa gobelinów i serwet autorstwa Krystyny Nowakowskiej oraz Bożeny Ziobro ze Stowarzyszenia Rękodzieło Zielonogórskie;
,,Za kulisami. Kabaret Monte Verde w obiektywie Romana Czarneckiego” – wystawa fotograficzna Romana Czarneckiego;
Galeria Podgórna (F. 4, 9)
„Pomiędzy-realno-stan” – wystawa grafik Anity Łęckiej;
„Cztery pory roku – pejzaże” - wystawa malarstwa Marty Bajorek-Irzykowskiej;
„Miasto z perspektywy przybysza” – wystawa malarstwa Pawła Jurowa;
Galeria Młodych (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży)
„Takie maleńkie i czar papieru” – wystawa grupy plastycznej z Zespołu Szkół nr 1 -;
„Mały, wielki świat” -wystawa prac uczniów z SP 14; prace inspirowane światem natury i obiektów makro;
Galeria Na Górze
Wystawa pracowni 201 "Książka i ilustracja" – wystawa była zbiorem książek i ilustracji wydanych przez „Pracownię 201”, która działa przy Instytucie Sztuk Wizualnych UZ. Pracownia umożliwia studentom rozwijanie indywidualnych umiejętności z zakresu projektowania graficznego;
POMIĘDZY-REALNO-STAN – zbiór prac Anity Łęckiej tworzonych metodą sitodruku;
„End is not the End” – efekt współpracy artystycznych dusz z całego kraju, utrzymane w klimacie alternatywa, dark fantasy;
Wobec malarstwa – rekonstrukcja dwóch XIX wiecznych technik piktorialnych – prace Pawła Janczaruka;
„Ja i Mauritius” Doroty Lelidgowicz dotycząca Mauritiusa, połączona z opowieściami o tym kraju.
Filia nr 5
„Książka inspiruje, czyli różne spojrzenia na…” – wystawa rękodzieła (m.in. gobeliny, serwetki) i malarstwa (sztuka inspirowana lekturą książek).
Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu:
• przeglądy filmowe:
z okazji Narodowego Dnia Wyklętych – film Wyklęty (2017), reż. Konrad Łęcki (6 marca 2019 r.);
„Echa Katynia” – filmy: Czaszka z Katynia (2006) reż. Lisbeth Jessen; Niegdyś moja matka (2013), reż. Sophia Turkiewicz; Katyń – ostatni świadek (2018), reż. Piotr Szkopiak; Ofiara pionków (2018), reż. Asen Władimirow (15-16 kwietnia 2019 r.),
„Historia na dużym ekranie” – filmy: Miasto 44’ (19 lutego 2019 r.); Ułaskawienie (1 marca 2019 r.), Dywizjon 303. Historia prawdziwa (5 kwietnia 2019 r.), Awans (31 maja 2019 r.);
• cykl 10 wykładów w ramach projektu Akademia Niepodległości:
25 lutego 2019 r. – dr hab. Piotr Okulewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Budowanie Niepodległej: Zaborowe Dziedzictwo, Wyzwania, Ludzie”; „Ojcowie Niepodległej: I. Paderewski, I. Daszyński, W. Witos”.
25 marzec 2019 r. – dr Zdzisław Kościański, „Bój o Lwów”; „Orlęta i bohaterowie Zadwórza”;
28 maja 2019 r. – dr hab. Piotr Okulewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Wielkopolski Zryw”, „Józef Dowbór-Muśnicki, Stanisław Taczak, Julian Stachiewicz”.
8 października 2019 r. – dr hab. Olaf Bergmann (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
w Poznaniu), „Na Paryskim Bruku (konferencja pokojowa)”; „Roman Dmowski”.
3 grudnia 2019 r. – dr hab. Piotr Okulewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Wileńska wyprawa”, „Nietypowi sojusznicy”.
Szukamy nowych obiektów astronomicznych – wieczorna obserwacja nieba wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego (15 maja 2019 r.).
IV Weekendowy Szlak Naukowy – zwiedzanie Biblioteki ph. Dawny pieniądz na Ziemi Lubuskiej podczas imprezy organizowanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego (23 listopada 2019 r.): wystawa ukazująca m.in. istniejące w obiegu środki płatnicze od czasów średniowiecza do okresu międzywojnia, pochodzące ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej i Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy; prezentacja wydawnictw ze zbiorów Biblioteki o tematyce historycznej i archeologicznej, związanych z występowaniem monet, banknotów i pieniędzy zastępczych tzw. Notgeldów w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej.
Wraz z „Gazetą Lubuską”: prezentacje filmu „Bitwa o Dom Katolicki: 1960 Wydarzenia Zielonogórskie” w bibliotekach południowej części województwa lubuskiego.
Udział w Targach Edukacji „Absolwent” – promocja działalności biblioteki wśród odwiedzających targi szkół z południowej części województwa lubuskiego (12.03.2019).
Ważniejsze wydarzenia kulturalne
Noworoczna Biesiada Literacka – spotkanie z udziałem środowisk literackich, członków zielonogórskiego oddziału ZLP, Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Zespołu literacko-poetyckiego "Oksymoron" Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, współpracowników Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris" oraz piszących amatorsko licealistów i studentów. W pierwszej części zamierzenia na rok 2019 przedstawili: dr Andrzej Buck, dyrektor WiMBP, Eugeniusz Kurzawa, prezes oddziału ZLP w Zielonej Górze, Jolanta Pytel, prezes Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Alina Kruk z Oksymoronu ZUTW. Plany wydawnicze oficyny „Pro Libris” przedstawiła Ewa Mielczarek. Następnie odbył się Turniej Jednego Wiersza, w którym wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Krzysztof Bąkowski, II miejsce ex aequo Kazimierz Wysocki i Władysław Edelman, III miejsce zdobyła Halinka Bohuta-Stąpel. Główna nagroda – czytnik ebooków i zestaw książek. Biesiadę uświetnił śpiewem i grą na gitarze Bogdan Jan Springer.
Lubuskie Wawrzyny 2018 – gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów odbyła się 28 lutego w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Rozstrzygnięto 25. edycję Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 14. edycję Lubuskiego Wawrzynu Naukowego i 6. edycję Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego.
Laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii proza została Halina Grochowska, za książkę Poprawiny, Gdynia 2018. Laureatem w kategorii poezja został Michał Banaszak za książkę Miejsca, Olkusz 2018.
Laureatami Lubuskiego Wawrzynu Naukowego zostali Czechowski Paweł, Bocheński Marcin, Rubacha Sławomir, Ciebiera Olaf, Jędro Grzegorz, Jerzak Leszek za książkę Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2018.
Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego został Dariusz Chajewski za artykuły prasowe: Pieniądz nie śmierdzi, czyli tragikomedia z wysypiskiem w roli głównej. Tylko kto się teraz śmieje?; Starość Panu Bogu się nie udała. My z nią również nie potrafimy sobie poradzić. Ani uczynić ją lżejszą…; Janionowie, czyli Francuzi zaplątani w polską historię; Także tutaj toczyła się walka o polską niepodległość. Nie tylko w 1918 roku.
Dotknij Teatru w Norwidzie – 27 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru młodzi miłośnicy teatru obejrzeli spektakl „Żarek” w wykonaniu Studium Teatralnego przy Teatrze Idy Ochockiej. Natomiast dorośli wzięli udział w wieczorze wspomnień pn. Życie jest podróżą dedykowanym zmarłemu w 2015 roku aktorowi Tomaszowi Karasińskiemu. Wieczór poprzedziła uroczystość nadania imienia aktora garderobie przy Sali im. Janusza Koniusza. W retrospektywie przypomniano fragmenty spektakli teatralnych oraz filmów z jego udziałem. Wieczór wzbogaciły etiudy teatralne w wykonaniu członków zespołu kabaretowego Monte Verde Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego opiekunem artystycznym przez 16 lat był T. Karasiński.
Dzień Matki w Norwidzie – wieczór z okazji Dnia Matki. W programie: wiersze Tadeusza Różewicza oraz fragmenty prozy z tomu Matka odchodzi w interpretacji słuchaczy ZUTW wg scenariusza Andrzeja Bucka oraz koncert Dla Ciebie Mamo.
Po raz 8. zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji, inicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Czytanie. Kolejna edycja odbyła się 7 września. W tym roku na ósme Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do wspólnego głośnego czytania osiem Nowel polskich. Wśród nich fragmenty prozy Brunona Schulza – tekst Mój ojciec wstępuje do strażaków ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą oraz wybrane fragmenty ze zbioru Sklepy cynamonowe. Wydarzenie zakończyła projekcja filmu dokumentalnego zatytułowanego Bruno Schulz w reż. Adama Sikory, zrealizowanego na podstawie scenariusza Agaty Tuszyńskiej, reportażystki, autorki m.in. biografii Narzeczona Schulza. Wydarzenie w Zielonej Górze przebiegało pod honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
Urodziny Cypriana Norwida – blok imprez przygotowany z okazji 198. urodzin patrona Biblioteki, przybliżających postać i twórczość literacką, artystyczną wybitnego prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa. 24 września odbyły się w gmachu głównym i agendach Biblioteki: zabawy dla dzieci szkół podstawowych ph. Norwid dzieciom (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży). W programie m.in.: gra plenerowa z zadaniami literacko-plastycznymi polegającymi na przygotowaniu laurek oraz życzeń dla Norwida. Dodatkową urodzinową atrakcją było wypuszczenie w powietrze na cześć patrona balonów z helem. Jak przystało na urodziny, nie zabrakło tortu. Wydarzenie dla dzieci zakończyło spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, popularną autorką książek dla dzieci. Wydarzenia okolicznościowe zorganizowano także w Filii nr 1, Lubuskim Laboratorium Książki. Dzień zakończył koncert w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze koncert Daj mi wstążkę błękitną… w wykonaniu znakomitej pianistki Marii Ludwiki Gabryś-Heyke, prof. UMFC w Warszawie. W programie utwory: Marii Szymanowskiej, Michała Kleofasa Ogińskiego, Fryderyka Chopina, Adolphe Gutmanna, Władysława Żeleńskiego przeplatane wierszami Cypriana Norwida, które czytał Radosław Walenda – aktor Lubuskiego Teatru.
Festiwal Green Town of Jazz w Bibliotece Norwida – wraz z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Jazzowym 13 listopada zorganizowano: 4 projekcje filmów: Jazz Camping, (1959), reż. Zbigniew Rybczyński, Jazz na Kalatówkach, (2018), reż. Robert Kaczmarek oraz dwa filmy w reż. Janusza Majewskiego Jazz in Poland (1964) i Opus Jazz (1963). Ponadto w tym dniu odbył się koncert jazzowy w wykonaniu Mariusz Smoliński Trio oraz spotkanie z Januszem Majewskim, wybitnym reżyserem filmowym, dramatopisarzem, pisarzem, scenarzystą, wykładowcą, rektorem Warszawskiej Szkoły Filmowej.
Koncert Cohen w Teatrze – piosenki o miłości, losie i wolności Leonarda Cohena w wykonaniu Wojciecha Skibińskiego i Krzysztofa Taraszki, aktorów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Prowadzenie: Paweł Sztompke, dziennikarz, recenzent muzyczny, znany z anteny radiowej Jedynki i ceniony przez słuchaczy za wiedzę o współczesnej muzyce. Koncert odbył się 18 listopada.
Literacki Telemost – akcja głośnego czytania wybranych fragmentów twórczości Olgi Tokarczuk w obu lubuskich wojewódzkich bibliotekach w dniu wręczenia pisarce w Sztokholmie literackiej Nagrody Nobla. Wydarzenie organizowane we współpracy z WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. W Bibliotece im. Cypriana Norwida prezentowano fragmenty książek: Księgi Jakubowe, Gra na wielu bębenkach, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Lalka i perła oraz Anna In w grobowcach świata.
9. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (22 października – 12 grudnia)
W ramach Festiwalu odbyło się 11 wydarzeń: 7 spotkań autorskich, 2 wieczory literackie promujące książki i czasopisma, 1 benefis oraz Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze:

 • 22 października: spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem, reporterem, autorem non-fiction.
 • 12 listopada: spotkanie autorskie z Jackiem Hugo Baderem, reporterem i dziennikarzem „Gazety Wyborczej”.
 • 14 listopada: spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim, autorem osiemnastu bestsellerowych powieści kryminalnych o Eberhardzie Mocku i Edwardzie Popielskim.
 • 19 listopada: spotkanie autorskie z pisarzem i dramaturgiem Marcinem Wrońskim, autorem popularnego cyklu kryminałów retro o komisarzu Zygmuncie Maciejewskim.
 • 20 listopada: Wieczór Flamandzki: w Bibliotece gościła delegacja belgijskich poetów, reprezentujących niderlandzkie środowisko literackie, przedstawicieli redakcji czasopisma „G.” (dawniej „Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift”). Miało ono na celu przybliżenie kultury flamandzkiej, prezentację belgijskiej literatury. Udział delegacji z Antwerpii w programie Festiwalu Literackiego był ważnym wkładem w święto literatury lubuskiej, a rozmowa redaktorów, poetów i pisarzy wraz z recytacją poezji w oryginalnym języku przybyłych gości (tłumaczonych na język polski na telebimie) dostarczył uczestnikom wielu wzruszeń i przeżyć. Współpraca z poetami flamandzkimi owocowała publikacją tekstów poetyckich Lubuszan tłumaczonych na język flamandzki, z kolei w kwartalniku lubuskim „Pro Libris” opublikowano przetłumaczone na język polski teksty Belgów. Działania te będą kontynuowane, dzięki ścisłej współpracy z partnerami z Belgii. Prowadzenie: Czesław Sobkowiak, Agnieszka Ginko-Humphries, Ewa Mielczarek.
 • 21 listopada: wieczór z warszawskim wydawnictwem Anagram. W pierwszej części spotkania prezes wydawnictwa Magdalena Koperska przedstawiła aktualną ofertę wydawniczą, zaprezentowała nowe wydania: tomik poetycki Jerzego Czechowicza Prowincja noc i ukraińską powieść Niewolnice i przyjaciele pani Tekli Oleha Poliakova. W drugiej części odbyła się promocja debiutanckiego tomiku wierszy Dopóki ptaki śpiewają Małgorzaty Chomont, byłej zielonogórzanki, obecnie mieszkającej w Warszawie, współtwórczyni i wiceprezes Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
 • 26 listopada: spotkanie autorskie z Elżbietą Wancław-Chłopik, absolwentką filologii polskiej, połączone z promocją debiutanckiego tomiku poezji Gdzie są cienie.
 • 1 grudnia: Wieczór z poezją Anny Tokarskiej w ramach Krakowskiego Salonu Poezji w Zielonej Górze – wybrane utwory poetki w opracowaniu Andrzeja Bucka czytała aktorka Romana Filipowska. W drugiej części wieczoru odbył się Otwarty Turniej Jednego Wiersza dedykowanego patronce Festiwalu. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck.
 • 5 grudnia: Benefis Alfreda Siateckiego – jubileusz 50-lecia pracy twórczej, dziennikarza, redaktora, prozaika, publicysty, reportażysty, autora słuchowisk. Benefis prowadził: red. Andrzej Winiszewski. Pisarz podczas benefisu otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego Złoty Medal za zasługi i osiągnięcia mające znaczenie dla Zielonej Góry.
 • 8 grudnia: spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą, autorką bestsellerowych powieści kryminalnych połączone z promocją najnowszej książki Miłość leczy rany. Z wykształcenia dziennikarka i scenarzystka. Autorka trylogii kryminalnej z Hubertem Meyerem: Sprawa Niny Frank, Tylko martwi nie kłamią, Florystka, dokumentów kryminalnych Polskie morderczynie i Zbrodnia niedoskonała oraz podręcznika Maszyna do pisania.
 • 12 grudnia: spotkanie autorskie z Małgorzatą Rejmer, pisarką i reportażystką. W 2019 roku jej opowieść Błoto słodsze niż miód została wyróżniona Paszportem polityki w kategorii Literatura, nominowana także do Nagrody Literackiej Nike.

Cykl Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich (lipiec-sierpień):

 • 8 lipca: spotkanie z Krzysztofem Strycharskim, autorem książki Moja żona tramwajarka oraz bohaterką jego opowieści, małżonką Henryką Krzywonos-Strycharską.
 • 11 lipca: spotkanie autorskie z Radosławem Piwowarskim, reżyserem, scenarzystą i aktorem filmowym. Wydarzenie połączone z promocją debiutanckiej książki reżysera Sceny rozbierane. Moderator: Krystian Nehrebecki.
 • 25 lipca: spotkanie autorskie z Karoliną Korwin-Piotrowską, dziennikarką, felietonistką, pisarką.
 • 25 sierpnia: spotkanie z Krzysztofem Zanussim, wybitnym reżyserem filmowym, scenarzystą, producentem, dyrektorem Studia Filmowego TOR, filozofem i eseistą połączone z promocją książki Barbary Gruszki-Zych Życie rodzinne Zanussich. Rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem. Moderator: Krystian Nehrebecki.

Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – gospodarz salonu Andrzej Buck (styczeń-grudzień):

 • 17 lutego: Gawęda poetycka z udziałem aktora Mieczysława Hryniewicza, który czytał wiersze: Tytusa Czyżewskiego, Tadeusza Holendera, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Twardowskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Jonasza Kofty, Benedykta Banaszaka.
 • 24 marca: Salon z udziałem ks. Jerzego Hajdugi, duchownego katolickiego, należącego do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, poety, autora tomików poetyckich m.in. Współbrzmienie, Jeszcze, Zatrzymać z czasu chwile, wyróżnionym przez Kapitułę 25. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za całokształt twórczości. Rozmowę z Jerzym Hajdugą moderował ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US. W ramach Salonu odbył się także koncert Dominiki Świątek, wokalistki, kompozytorki, kierownika muzycznego Teatru Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego, autorki muzyki do wierszy: Jerzego Hajdugi.
 • 14 kwietnia: Byłam sekretarzem Marszałka Piłsudskiego z udziałem Ewy Dałkowskiej, wybitnej aktorki filmowej i teatralnej, w monodramie na podstawie fragmentów poezji i prozy Kazimiery Iłłakowiczówny.
 • 14 maja: Bonsoir Monsieur Chopin z udziałem Wiesława Komasy, znakomitego aktora i Marii Ludwiki Gabryś, pianistki. W programie: poezja Romana Brandstaettera Pieśń o życiu i śmierci Fryderyka Chopina oraz ks. Jana Twardowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza.
 • 16 czerwca: Wieczór autorski Marka Hłaski z udziałem Zdzisława Wardejna, Romany Filipowskiej, Artura Belinga, Wojciecha Romańczyka, Radosława Walendy w ramach 5. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Czyżewska Fijewski.
 • 1 grudnia: Wieczór z poezją Anny Tokarskiej – wybrane utwory poetki w opracowaniu Andrzeja Bucka czytała aktorka Romana Filipowska. W drugiej części wieczoru odbył się Otwarty Turniej Jednego Wiersza dedykowany Annie Tokarskiej (wydarzenie w ramach 9. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów).

Tydzień Bibliotek 2019 – blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji w dniach 8-15 maja ph. „#biblioteka”. W agendach udostępniania odbywa się szereg działań (warsztaty, konkursy, spotkania autorskie) uświetniających święto bibliotek, m.in.: Literacki Turniej Żywego Chińczyka (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży); prelekcja na temat poezji amerykańskiej oraz Amerykański konkurs jednego wiersza (Biblioteka Obcojęzyczna).
,,Żywa Biblioteka” we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Zielona Góra, czyli spotkania z osobami dotkniętymi stereotypami, marginalizacją, wykluczeniem (F1); występ Grupy Wokalnej Drewno, której członkowie specjalizują się w śpiewie białym i sięgają do repertuaru dawnych pieśni słowiańskich (F1); spotkanie z prof. Wiesławem Hładkiewiczem ,,Uroki Afryki Zachodniej: Senegal, Gambia, Gwinea – Bissau” połączone z projekcją filmu ,,Moja wędrówka przez busz” (F1); „Gro-maniacy i Zaginiona ekspedycja – wspólna gra interaktywna” inspirowana książką Davida Granna pt. „Zaginione Miasto Z”; warsztaty Grupy Grafiki Komiksowej.
Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Czyżewska Fijewski (12-16 czerwca).
Na program składały się nietuzinkowe wydarzenia, połączone wspólną linią programową: film-aktor-książka-teatr oraz ich związki. Festiwal to przegląd polskich filmów sensacyjnych i obyczajowych (konkurujących o nagrody KLAPS 2019) oraz środkowoeuropejskich ułożonych w sekcje filmowe, spotkania z gośćmi festiwalowymi (aktorami/reżyserami/krytykami), z książką filmową/teatralną i ich bohaterami – aktorami. Festiwal to także współczesne spektakle teatralne, monodramy, recitale i koncerty. W tym patronami Festiwalu byli Elżbieta Czyżewska i Tadeusz Fijewski.
Nowością w nurcie Retrospektywy było „Kino według Andrieja Zwiagincewa”. Ks. prof. dr hab. Andrzeja Draguła przedstawił widzom filmy rosyjskiego reżysera, scenarzysty i aktora, opatrując je komentarzem, w tym m.in. Powrót z 2003 r., Elenę z 2011 r. czy Niemiłość z 2017 r.
Główny nurt Festiwalu stanowiło kino polskie z lat 2017-2019. Jury Festiwalu przyznało Grand Prix czyli Klaps 2019 reżyserowi najlepszego polskiego filmu fabularnego Łukaszowi Grzegorzkowi za film Córka trenera, Klaps 2019 za najlepszą rolę filmową Grażynie Błęckiej-Kolskiej za rolę Hanny Szewczyk w filmie Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski, Klaps 2019 za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym Aleksandrze Koniecznej za rolę Igi Cembrzyńskie w filmie Jak pies z kotem, reż. Janusz Kondratiuk, Klaps 2019 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu dla reżysera i aktora Zdzisławowa Wardejna oraz Klaps 2019 – wyróżnienie za film kryminalny: Beacie Dzianowicz za obraz Odnajdę cię. Ponadto Jury Młodych 5. Festiwalu Filmu i Teatru w składzie: Mikołaj Sasińska, Nataniel Koman, Klaudiusz Mirek, Małgorzata Grelak – sekretarz Jury na posiedzeniu dnia 14 czerwca 2019 r. przyznało Klaps 2019 – wyróżnienie w kategorii teatralnego spektaklu multimedialnego dla spektaklu „Porwać się na życie” w reżyserii Michała Szcześniaka. Wręczenie nagród obyło się podczas uroczystej gali w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe (statuetki wykonane przez artystę-plastyka Anetę Pabjańską-Moskwę), a galę Kozzi Film Festiwal swoim koncertem uświetniła Misia Furtak.
Znaczącą rolę podczas Festiwalu odgrywała książka filmowa i teatralna oraz spotkania z aktorami filmowymi i teatralnymi zamkniętymi w sekcjach Książka filmowa i teatralna oraz Gość festiwalowy. W tym roku z widzami spotkała się: Grażyna Barszczewska i Grzegorz Ćwiertniewicz w rozmowie o książce „Amantka z pieprzem”, Zdzisław Wardejn i Małgorzata Pritulak, Kinga Dębska, Gabriela Muskała, Grażyna Jagielska w rozmowie o książce Miłość z kamienia, Aleksandra Konieczna, Grażyna Błęcka-Kolska, Waldemar Matuszewski, Jacek Zienkiewicz, Joanna Bator w rozmowie o książce „Ciemno, prawie noc”. Spotkania z aktorami poradził reżyser i krytyk – Łukasz Maciejewski – autora cyklu książkowego „Aktorki”.
„Zielonogórskie konotacje” – poprzez artystyczne spotkania/panele wspomnieniowe są promowani twórcy/artyści, którzy urodzili się/mieszkali/pracowali w Zielonej Górze/Lubuskim lub związani byli pracą artystyczną w pewnym okresie swojego życia z regionem (Zdzisław Wardejn, Jacek Zienkiewicz, Waldemar Matuszewski, Iwona Kusiak i Marta Honzatko). W ramach Zielonogórskich Konotacji odbyła się premiera filmu „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3” z udziałem Zdzisława Wardejna, Grażyny Błęckiej–Kolskiej, spotkania autorskie z udziałem Zdzisława Wardejna i jego żony – Małgorzaty Pritulak. Uczestnicy mogli zakupić książki „Tu jest jakby luksusowo” Ilony Łepkowej i zdobyć autograf aktorów. Ponadto zaprezentowany został monodram „Donna Kamelia”. Spektakl z udziałem Jacka Zienkiewicza wyreżyserował Waldemar Matuszewski. Widzowie obejrzeli także spektakl „Beauty”, wg dramatu zielonogórzanki Iwony Kusiak oraz recital „Z miłości do sentymentu” składający się z piosenek m.in. Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, Mariana Hemara, Wojciecha Młynarskiego, Grzegorza Turnaua, Jana Wołka, Kazika Staszewskiego w wykonaniu Marty Honzatko.
Od 2012 roku partnerem Festiwalu jest impreza odbywająca się po drugiej stronie Odry – FilmFestival w Cottbus. Poza cyklem Kino znad Granicy pokazujemy też zeszłorocznego laureata Cottbus FilmFestival: w 2019 roku był to obraz Ayka, reż. S. Dvortsevoy, Chiny / Niemcy / Polska / Rosja / Kazachstan 2018.
Od 2016 roku wydarzeniem specjalnym imprezy jest Krakowski Salon Poezji. „Wieczór autorski Marka Hłaski” przygotowany został przez Zdzisława Wardejna w związku z przypadającą w 2019 roku 85. rocznicą urodzin i 50. rocznicą śmierci Marka Hłaski. Na scenie, obok Zdzisława Wardejna, widzowie zobaczyli: Artura Belinga, Romanę Filipowską, Wojciecha Romańczyka i Radosława Walendę. W programie zaprezentowane zostały opowiadania Marka Hłaski: Najświętsze słowa naszego życia, List, Wielki strach i Finis Perfectus.
Nowością jest sekcja „Teatroteka”, czyli ekranizacje spektakli teatralnych tworzone przez młodych, często debiutujących twórców. Uczestnicy maleli okazje obejrzeć kilkanaście spektakli, w tym m.in.: „Dziecko”, autor: Inga Iwasiów, „Porwać się na życie”, autor: Robert Urbański, „Sprawa Rity G.”, autor: Jolanta Janiczak czy „Gardenia”, autor: Elżbieta Chowaniec.
Festiwalowi towarzyszą wydarzenia okołoteatralne i muzyczne. Wystąpił Teatr Ludowy w Krakowie ze spektaklem 53 WOJNY , Teatr im. Stefana Jaracza Łódź z Podróżą do Buenos Aires oraz Katarzyna Żak z recitalem autorskim.
Festiwal uzupełnił też szereg wydarzeń skierowanych do najmłodszych odbiorców, w namiocie Cafe Film w Zielonej Górze, w tym gra miejska oraz warsztaty i spotkania autorskie.
Łącznie podczas Festiwalu wyemitowano 64 filmy (Żary i Zielona Góra), które obejrzało: 3 200 osób, odbyło się 15 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 750 osób, 6 spektakli i koncertów (Żary i Zielona Góra) wysłuchało 650 osób.
Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 pod hasłem „Polski splot”: wystawa pt. „Trudne początki niepodległości” (wrzesień) – czasopisma z okresu międzywojennego, a w nich pierwsze wybory, prace nad konstytucją, aktywność Marszałka J. Piłsudskiego i innych polityków, spory partyjne na temat kształtu odzyskanej Ojczyzny.
Noc Muzeów 2019 (18 maja) pod hasłem „Bajkowy zwierzyniec": wykonane przez dzieci maskotki przedstawiające postaci z bajek, w wielkiej balii niczym żaglowcu wyruszyły w podróż po świecie; w programie znalazły się także łamigłówki, zagadki, krzyżówki w oparciu o zagadnienia ilustracji i książki dziecięcej.
WiMBP koordynuje działalność 102 Dyskusyjnych Klubów Książki południowej części województwa lubuskiego (46 dla dorosłych, 56 dla dzieci i młodzieży), dla których zakupiono 1 160 (554 woluminy dla dorosłych, 606 woluminów dla dzieci i młodzieży).
Kluby liczą 922 stałych członków (313 dorośli, 609 dzieci). Dla klubowiczów zorganizowano 764 spotkania (366 dla dorosłych, 428 dla dzieci) i wydarzeń kulturalnych. Liczba spotkań autorskich – 85 (36 dla dorosłych, 49 dla dzieci). Liczba uczestników spotkań autorskich – 3 237. Liczba wszystkich uczestników (odbiorców) programu Dyskusyjne Kluby Książki – 5 531.
Dzięki realizacji projektów inwestycyjnych biblioteka z roku na rok zmienia i unowocześnia swoje przestrzenie. Efektem tych starań jest obecność w naszych wnętrzach coraz większej grupy klubów i stowarzyszeń zielonogórskich, które właśnie w naszych przestrzeniach bibliotecznych prowadzą swoją działalność. Są to m.in.:

 • spotkania klubów i stowarzyszeń: ZLP, Kozzi Fim Festiwal, klubów szachowych i filatelistycznych;
 • spotkania TechKlubu z prelegentami o najnowszych technologiach obecnych w życiu człowieka;
 • Artystyczna Szkoła Rozwoju z blokami warsztatowymi dla dzieci i młodzieży;
 • spotkania Klubu Obywatelskiego – idea, którą propaguje się w różnych instytucjach w kraju i ma na celu przybliżyć publiczności aspekty życia publicznego oraz zapoznać wszystkich z sylwetką gościa, który zapraszany jest na spotkanie i jest postacią znaną i społecznie ważną;
 • spotkanie Ruchu Miejskiego – inicjatywa ogólnokrajowa; podczas spotkań poruszane są ważne kwestie dla życia codziennego obywatela miasta. To spotkania ze społecznikami i osobami, które zajmują się najważniejszymi inicjatywami w mieście.
 • Kreatywne poranki – spotkania dla dzieci z Fundacją Lyada.(Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).
 • Spotkania Instytutu Równości LGBT+.(Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).

Większe imprezy dla dzieci:

 • Zimowa Czytelnia Norwida – przez cały okres ferii zimowych (14-25 stycznia) w gmachu głównym i w filiach miejskich nr 5, 7, 9, 11 i 12 odbywały się zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez pracowników biblioteki i zaproszonych gości. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości. Miały charakter otwartych, 90 minutowych spotkań. Łącznie odbyło się 19 spotkań w których uczestniczyło ok. 300 osób.
 • Letnia Czytelnia Norwida - zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez pracowników biblioteki i zaproszonych gości. Zajęcia, w których uczestniczyli mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości, miały charakter otwarty. 90 minutowe spotkania odbywały się w ciągu wakacyjnych tygodni lipca i sierpnia w gmachu głównym Biblioteki (Patio Biblioteki, Salon Wystawowy, Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży) oraz w agendach na terenie miasta – w Lubuskim Laboratorium Książki, filiach nr 5, 8, 9, 11 i 12 – łącznie odbyło się 49 spotkań w których uczestniczyło ponad 1000 osób.
 • XX Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania ph. „O rety duety”; maj-czerwiec – konkurs dla szkół podstawowych (w trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI, VII - VIII); z okazji XX-lecia konkursu, w szranki stanęły duety rodzinne. Wzięło w nich udział 70 par. Galę konkursu uświetniło spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim.
 • „Kleksomaniak” – jedenasta edycja konkursu związana ze znajomością lektury „Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy. Konkurs drużynowy (po 3 osoby), dwuetapowy dla klas IV-V szkoły podstawowej. W eliminacjach wzięło udział 20 drużyn ze szkół Zielonej Góry i okolic. Do walki finałowej zakwalifikowały się 4 zespoły, którym w walce pomagały 10-osobowe grupy kibiców.
 • Tradycyjnie w marcu zorganizowaliśmy kolejną (piątą) edycję Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena, podczas którego uczestnicy wzięli udział w performatywnym czytaniu książek autorstwa J.R.R. Tolkiena, słuczali muzyki na żywo nawiązującej do ścieżki dźwiękowej filmu „Władca Pierścieni”. W imprezie uczestniczyło 450 osób.

Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży

 • „Czytanie na drugie śniadanie” – odbywa się systematycznie w każdą drugą sobotę miesiąca (10 spotkań w roku). Na spotkaniach, poza czytaniem opowiadań, dzieci z rodzicami bawią się wspólnie z zapraszanymi gośćmi.
 • Wyzwania Czytelnicze - Zadanie dla uczestników polega na przeczytaniu książki wpisującej się w hasło miesiąca i pisemnym wypowiedzeniu się na jej temat.
 • Pacynkowa Wieczorynka – comiesięczne, popołudniowe spotkania podczas których, pacynka o wdzięcznym imieniu Rysiu zabiera wszystkie chętne dzieci w świat bajek, opowiadań i wierszyków.
 • Angielskie Bajeczki – czyli śladami bajkowych bohaterów – comiesięczne, popołudniowe warsztaty literacko-plastyczne, które przenoszą uczestników w świat bohaterów brytyjskich bajek. Zajęcia otwarte dla dzieci od 3 r. ż. Wraz z opiekunami.
 • Z książki na sztalugę– comiesięczne, popołudniowe warsztaty z rysowania dla uczniów klas od II do VI SP. Na spotkaniach: spontaniczne tworzenie krótkiego komiksu inspirowanego wybraną książką, poznanie sposobu tworzenia komiksu, ćwiczenie wyobraźni, praca twórcza w małych zespołach.
 • Tropiciele Umysłów – comiesięczne, popołudniowe warsztaty detektywistyczne dla dzieci od 6 do 11 r. ż. Na zajęciach inspirowanych młodzieżowymi seriami detektywistycznymi dzieci m. in. uczą się odczytywać mapy, wykonują legitymację detektywa, kodują i rozkodowują krótkie informacje oraz zgłębiają inne tajniki pracy detektywa.
 • Andersen Party – uroczyste świętowanie 2 kwietnia, czyli Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. W tym roku, podczas obchodów odbyła się parada postaci z bajek, konkurs na hasła promujące czytelnictwo oraz dwa spotkania autorskie: z Andrzejem Grabowskim oraz Ewą Chotomską.
 • Imieniny Pana Kleksa – Dzień patrona Biblioteki.

Filia nr 1

 • Spotkania o poezji, z poezją ,,Młodzi mówią wierszem”, którego gośćmi specjalnymi byli poetka Elżbietą Wancław-Chłopik oraz Klaudiusz Mirek, spotkanie miało na celu integrację różnych środowisk młodych ludzi – wiersze i fragmenty prozy mówili członkowie grup teatralnych prowadzonych przez Małgorzatę Paszkier-Wojcieszonek oraz Kamilę Winkler, natomiast odbiorcami i rozmówcami byli licealiści.
 • Warsztaty z szydełkowania i rysunku ,,Szydełkiem i ołówkiem”.
 • Warsztaty masażu oraz pogadanka o granicach przestrzeni osobistej ,,Oswajanie dotykania”.
 • Warsztaty pisarskie z Zofią Mąkosą i Hanną Bilińską-Stecyszyn, spotkanie moderował Eugeniusz Kurzawa.
 • Zorganizowano akcję promującą czytelnictwo ,,Sleeveface, czyli książkowe alter ego!”, mającą na celu stworzenie wirtualnej galerii fotografii sleeveface.

Filia nr 2

 • „Spotkanie z książką" – zajęcia dla grup przedszkolnych oswajające malucha z biblioteką i książką.
 • Pierwszak w bibliotece – zajęcia warsztatowe przybliżające uczniom klas pierwszych bibliotekę.
 • „Chichotnik: czyli księga śmiechu i uśmiechu” – warsztaty literacko – plastyczne dla najmłodszych.

Filia nr 4

 • Maraton pisania kartek okolicznościowych.

Filia nr 5

 • Dzień języka polskiego – warsztaty dla dzieci, poświęcone językowi ojczystemu- archaizmy .

Filia nr 6

 • „Zabawy w rysowanie” – warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci szkolnych.

Fila nr 7 (mediateka Szklana Pułapka)

 • Warsztaty plastyczne z muzyką – cykliczne spotkania z dziećmi.
 • Dzień Węgierski- spotkanie i warsztaty z młodzieżą.
 • Obserwacja Nieba z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii.
 • „Mam pomysł” – kreatywne, cykliczne spotkania dzieci z dziećmi.
 • „Zielona Góra – Australia i książka Taraplessa –Pomiędzy”- spotkanie na żywo z Australii za pomocą komunikatora skype.

Filia nr 8

 • Szachowe Wtorki - spotkania dla miłośników szachów.
 • Bajkowe Spotkania z Książką – cotygodniowe zajęcia biblioteczne dla maluchów i ich opiekunów.

Filia nr 9

 • Dzień Postaci z Bajek – zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych.
 • Święto Patrona Biblioteki Bromby i Przyjaciół – zajęcia literacko-plastyczne popularyzujące patrona biblioteki.
 • Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
 • Udział w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania „Cała Polska Czyta Dzieciom".
 • Spotkanie z prof. nadzw. dr hab. Gabrielą Kapicą ph „ Moc dziecięcego czytania” – wykład dla nauczycieli, przedszkolanek , rodziców.

Filia nr 11

 • Imieninowe spotkanie z Piotrusiem –zabawy i konkursy przeprowadzane z okazji imienin patrona Biblioteki – Piotrusia Pana.

Filia nr 12

 • „Racjonalne żywienie”- spotkanie z dietetykiem.
 • „Motywacje – skąd się biorą” – spotkanie z socjologiem.
 • Pierwszak w bibliotece – zajęcia warsztatowe przybliżające uczniom klas pierwszych bibliotekę.

Mediateka Góra Mediów.

 • Organizacja konkursu fotograficznego „Czy ta fotka” – zbieraliśmy fotografie czytelników z książką w tle.
 • Turnieje gier komputerowych.
 • Konwersacje w języku esperanto.
 • Czytanie Performatywne książki „Duma i Uprzedzenie” z udziałem bibliotekarzy i znanych osób z miasta.
 • Cykliczne warsztaty programowania robotów Photon, podczas których 600 osób nauczyło się korzystać z robotów i poznało podstawy kodowania.(mediateka Góra Mediów).
 • „Retrobajki” – to spotkania dla najmłodszych w których punktem wyjścia do wspólnej zabawy jest bajka słuchana z płyty winylowej. W roku 2019 odbyło się 15 spotkań. (mediateka Góra Mediów)

Lubuskie Laboratorium Książki

 • Pogadanka dla dzieci ph. Pospolite chwasty o niezwykłych właściwościach roślin wokół nas.
 • Warsztaty z przestrzegania dobrych manier ph. Nie bój się savoir-vivre.
 • Zawodowa biblioteka, czyli poznajemy zawody.
 • Warsztaty przyrodniczo– geograficzne pt. Mali odkrywcy.
 • Warsztaty plastyczne z tworzenia kartek okolicznościowych ph. Kartkomania.
 • Mapa Brzmień – Seans z misami tybetańskimi.
 • Spotkanie ph. Jak działa Instagram?
 • Warsztaty o starych księgach pt. W pracowni średniowiecznego iluminatora.
 • „Czytelnia bez granic” – cykl spotkań współorganizowany przez Klub Emerytów i Rencistów przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze. Ich celem jest popularyzowanie literatury dla dzieci oraz budowanie międzypokoleniowej więzi, tolerancji i wzajemnego szacunku między dziećmi i osobami starszymi. Zwieńczeniem pierwszej wspólnej edycji cyklu była gala w czerwcu w sali im. Janusza Koniusza. Spotkania trwały w roku szkolnym od września 2018 do grudnia 2019. W akcji biorą udział: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, filie nr 5, 6, 8, 9, 11 i 12). W każdym oddziale spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Inicjatywy wspólne:

 • Spotkania ze specjalistami, promujące zdrowy tryb życia (żywieniowcy, fizjoterapeuci, trenerzy, wizażyści…). (F. 1, 4, 5, 7, 12, Lubuskie Laboratorium Książki, mediateka Góra Mediów).
 • Warsztaty rękodzielnicze.(F. 5, 7,11 i Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).
 • Spotkania autorskie i promocja młodych autorów lokalnych.( Lubuskie Laboratorium Książki, mediateka Góra Mediów, F. 1, 4).
 • Udział w VII Dniach Polsko-Niemieckich organizowanych przez Uniwersytet – warsztaty dla przedszkoli i szkół ph. „Poznaj swojego sąsiada" (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży i Biblioteka Obcojęzyczna).
 • Warsztaty okolicznościowe we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim promujące tradycję i kulturę polską i europejską (Biblioteka Obcojęzyczna, F. 7 i Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).
 • Spotkania autorskie dla dzieci: Agnieszka Ginko, Roksana Jędrzejewska - Wróbel, Joanna Krzyżanek, Małgorzata Strękowska - Zaremba, Przemysław Wechterowicz, Łukasz Wierzbicki, Renatą Piątkowską (filie i agendy w gmachu głównym).

10/ Działalność naukowa Biblioteki
1. Konferencja naukowa pt. „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019”. Organizator: Centrum Dokumentacji i Badań Mediów Lubuskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Partnerzy: Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (termin: 19-20 września 2019 r.).
2. Liczne publikacje pracowników Biblioteki w Bibliotekarzu Lubuskim, Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych, Lubuskim Piśmie Literacko-Kulturalnym Pro Libris, Biblioteka w Szkole, Przegląd Biblioteczny, Guliwer, Poradnik Bibliotekarza, Magazyn Literacki KSIĄŻKI oraz innych czasopismach regionalnych i ogólnopolskich oraz monografie (81 tekstów):
1) artykuły w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (w tym wywiad) – 51,
2) teksty literackie w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (poezja) – 17,
3) teksty literackie w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (proza) – 7,
4) autorstwo/współautorstwo monografii naukowej – 4,
5) redakcja/współredakcja monografii naukowej – 1,
6) autorstwo monografii literackiej – 1.
3. 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:
1) 16 stycznia 2019 r. – prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski), Nowy regionalizm w badaniach literackich (teoria i praktyka).
2) 20 lutego 2019 r. – dr hab. Andrzej Mężyński, em. prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), Biblioteki polskie w czasie II wojny światowej. Policzmy rzetelnie ich straty.
3) 20 marca 2019 r. – dr hab. Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Portale czytelnicze jako współczesne wspólnoty czytających.
4) 17 kwietnia 2019 r. – dr Daniel Karkut, Nowelizacja prawa autorskiego i jej wpływ na biblioteki.
5) 15 maja 2019 r. – dr hab. Jerzy Madejski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), „Zegar tyka…”. Wyobrażenia czasu w autobiografii.
6) 20 listopada 2019 r. – dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Rola bibliotek w budowaniu kapitału społecznego.
7) 11 grudnia 2019 r. – dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu i nowych mediów. Perspektywa psychologiczno-informatologiczna.
8) Jubileusz 80 urodzin profesora Franciszka Pilarczyka we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (18 listopada 2019 r.).
4. Zorganizowano 9 spotkań w ramach szkoleń pracowników WiMBP, podczas których omówiono następujące zagadnienia:
1) Wywieranie wpływu a stopień asertywności i samooceny (Agnieszka Sobiak, 9.01.2019);
2) Gustaw Herling-Grudziński nieufność pisarza wobec zawodowych znawców ludzkiej natury i duszy (dr Anita Kucharska-Dziedzic, 06.02.2019);
3) Sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrożenia (Magdalena Mielczarek-Snopek, psycholog Koordynator Zespołu Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., 6.03.2019);
4) Norwid w liczbach - narzędzia statystyczne w badaniach efektywności bibliotek (dr Dawid Kotlarek, 03.04.2019);
5) Sopoteka i biblioteki pomorskie (Sandra Stempniewska, 22.05.2019);
6) - Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w profesjonalnej obsłudze czytelnika (Agnieszka Sobiak 5.06.2019);
7) Zmiany po reinstalacji systemu, katalog INTEGRO (Izabella Koperska, 18.09.2019);
8) Innowacyjne działania pracowników biblioteki a kształtowanie kompetencji miękkich czytelników ( Agnieszka Sobiak, 09.10.2019);
9) Archiwizacja dokumentacji z zastosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej pracy biblioteki publicznej (Krzysztof Koleda – Archiwum Państwowe, 6.11.2019).


11/ Zadania inwestycyjne i remonty
1. Zakończono realizację I etapu projektu 2018 pn. „Remont Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych zlokalizowanego na IV piętrze, w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9”. Zmontowano zakupione meble biurowe, zaaranżowano stanowiska pracy bibliotekarzy, rozłożono zbiory. Przygotowano niezbędną dokumentację i rozliczono projekt z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Kontynuowano II etap projektu „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze zlokalizowanego na V piętrze”. Wykonano modernizacyjne roboty remontowo-budowlane w magazynie: demontaż starych płytek pcv, przygotowanie podłoża pod regały, położenie wykładziny obiektowej, wymiana drzwi, montaż nowych opraw oświetlenia, likwidacja istniejących okładzin drewnianych na ścianach, malowanie ścian i sufitów. Zakupiono i zamontowano 22 moduły stacjonarnych regałów na książki (łącznie 216 pojedynczych regałów).
Przed realizacją inwestycji opracowano projekt robót budowlanych, przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono 2 postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i dostawcy regałów. Na czas prowadzonych prac remontowych spakowano księgozbiór oraz zdemontowano stare regały. Kartony z książkami zmagazynowano w pomieszczeniach poza magazynem.
Całkowita wartość projektu: 385 000 ,00 zł, w tym:
dofinansowanie ze środków MKiDN 300 000,00 zł
wkład własny do projektu 75 000,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego – 37 500,00 zł ; Urząd Miasta Zielona Góra – 37 500,00 zł)
środki własne WiMBP 10 000,00 zł
3. W ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w Bibliotece Norwida”, realizowanego ze środków PFRON na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, dokonano wymiany windy osobowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zespołu wejściowego z automatycznymi drzwiami do gmachu głównego i do Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży oraz przeprowadzono modernizacyjne roboty budowlane: położenie nowych płytek na ciągach pieszych, podestach oraz schodach przed wejściem i podjeździe dla osób niepełnosprawnych.
Po zakończeniu realizacji zadań objętych projektem skompletowano niezbędną dokumentację techniczną i przeprowadzono odbiory dopuszczające zmodernizowane przestrzenie do eksploatacji.
Wcześniej przygotowano dokumentacje przetargowe i przeprowadzono 3 postępowania w celu wyłonienia wykonawców poszczególnych rodzajów robót.
Całkowita wartość projektu: 497 179,53 zł
dofinansowanie ze środków z PFRON w ramach umowy z ROPS-em 175 000,00 zł
wkład własny do projektu 257 086,00 zł
w tym :
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 128 543,00 zł
Urząd Miasta Zielona Góra 128 543,00 zł
środki własne WiMBP 65 093,53 zł
4. Zamontowano urządzenia klimatyzacji w sali im. Janusza Koniusza na parterze budynku głównego i w sali wykładowej im. Grzegorza Chmielewskiego na II piętrze, a także w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Dziale Badań, Analiz i Metodyki oraz w Księgowości i Dziale Kadr.
Całkowita wartość projektu: 129 888 ,00 zł, w tym:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 125 000,00 zł
środki własne WiMBP 4 888,00 zł
5. Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego postępowania przetargowego na ochronę osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługę szatni w budynku głównym WiMBP przy al. Wojska Polskiego 9 na kolejne 2 lata. Przeprowadzono szkolenie pracowników WiMBP i firmy ORION NEXT, która wygrała przetarg, w zakresie obowiązków ochrony osób i mienia w Bibliotece, zasad współpracy z firmą ochroniarską, bezpieczeństwa p.poż i pierwszej pomocy.
6. Utworzono nową agendę WiMBP – Lubuskie Laboratorium Książki „GreenBook” w lokalu, w Jędrzychowie przy ul. Makowej. Przygotowano koncepcję aranżacji dla wynajętego lokalu. Zakupiono i zmontowano meble oraz inne elementy wyposażenia a także podłączono sprzęt multimedialny i komputerowy. Na parkingu i przy marketach w sąsiedztwie nowej agendy zamontowano konstrukcje z tablicami informacyjnymi.
7. Przearanżowano część holu na parterze budynku głównego zwiększając przestrzeń ekspozycyjną, zdemontowano stanowiska komputerowe i zlikwidowano ladę informacji uruchamiając na jej miejscu infokiosk z e-katalogiem dla użytkowników Biblioteki. Pomalowano również ściany w tej części holu.
8. Prowadzono rozmowy i uzgodnienia oraz koordynowano remont kapitalny schodów wejściowych do Filii nr 1, 11 przy ul. Ptasiej realizowany, po staraniach Biblioteki, przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
9. Prowadzono rozmowy i uzgodnienia oraz koordynowano remont kapitalny dachu budynku przy ul Podgórnej, w którym mieści się Filia nr 4, 9, realizowany po wieloletnich staraniach na wniosek Biblioteki.
10. Przewieziono regały, półki, kartony z książkami oraz pozostałe wyposażenie pomieszczenia Filii nr 10 w Szpitalu Wojewódzkim do budynku głównego i przekazano lokal administracji Szpitala w związku z likwidacją Filii.
11. Odebrano i uporządkowano mieszkanie znajdującego się w budynku głównym w celu przygotowania przestrzeni na działalność statutową Biblioteki.
12. Kontynuowano realizację zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:

 • uzupełniono zabezpieczenia pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (m.in. zakupiono metalową zamykaną szafę do przechowywania dokumentów windykacji czytelników oraz niszczarkę dokumentów),
 • zakupiono i zamontowano dodatkowe zamki w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.

13. Przeprowadzono konserwację głównego wyłącznika prądu oraz próbę szczelności instalacji gazowej w budynku a także przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz konserwację przeciwpożarowego systemu alarmowego i konserwację gaśnic.
14. Kontynuowano prace remontowo-modernizacyjne w zakresie uzupełnienia wyposażenia oraz poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń i terenu wokół budynku.
15. W ramach umowy barterowej z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury przed budynkiem Biblioteki postawiono ogłoszeniowy słup kultury.
16. Wykonano także szereg prac remontowo-modernizacyjnych w lokalach filii miejskich, dzięki którym poprawiono estetykę i podniesiono funkcjonalność pomieszczeń:

 • nowy komputer dla czytelników oraz dwa dodatkowe regały na książki, a także zamontowano oświetlenie halogenowe z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym nad drzwiami wejściowymi do Filii nr 8 przy ul. Spawaczy
 • nowy komputer, wymiana szyfratora i sygnalizatora dźwiękowego systemu alarmowego przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego w Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej, zamontowano podgumowane rolety zaciemniające w oknach, w holu Filii (zakupy realizowano z budżetu radnych Miasta Zielona Góra),
 • uzupełniono wyposażenie Filii nr 5 przy ul. Żołnierzy II Armii – zakupiono komputer, projektor multimedialny oraz wózek do transportu książek (zakupy zrealizowano również z budżetu radnych Miasta Zielona Góra),
 • zamontowano system do ekspozycji wystaw w dodatkowym pomieszczeniu Filii nr 12 przy ul. Morelowej,
 • wykonano izolację na posadzce w pomieszczeniu Filii nr 2 w Zespole Szkół Edukacyjnych na os. Pomorskim (na czas remontu spakowano część księgozbioru i przesunięto regały),
 • zaamontowano nowe skrzynki na prasę przy wejściach do Filii nr 1, 11 przy ul. Ptasiej, Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej oraz Filii nr 8 przy ul. Spawaczy.

Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.


12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.

Lp. Nazwa zadania Źródło finansowania Kwota dofinansowania w zł
1. Dyskusyjne Kluby Książki Instytut Książki 118 650,00
2. Remiont i zakup wyposażenia do działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – II etap Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 300 000,00
3. Dotacja na zakup nowości wydawniczych Biblioteka Narodowa 79 563,00
4. Czytanie bez granic. Dialog pokoleń Miasto Zielona Góra 2 000,00
5. Kino znad granicy. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 26 000,00
6. Zimowa Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 1 500,00
7. Letnia Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 3 000,00
8. Remont zespołu wejściowego z podjazdem dla wózków, wymiana windy osobowej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 175 00,00
9. Z książką na leżaku ZOK 10 000,00
10. Lubuskie Wawrzyny Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim; Uniwersytet Zielonogórski; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach); Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. 11 900,00
11. Dotacja na zakup nowości wydawniczych (F8) Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zastal” 2 000,00
12. Projekt „Spotkania z kulturą amerykańską” (Biblioteka Obcojęzyczna) Grant przyznany przez rząd USA poprzez Ambasadę USA w Warszawie 9 015,00
13. Wieczór szwedzki (Biblioteka Obcojęzyczna) Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct 1 200,00
14. Poranek niemiecki (Biblioteka Obcojęzyczna) Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct 600,00
15. Dotacja na zakup nowości wydawniczych (F6) Zbigniew Binek – radny klubu Zielona Razem 2 000,00
16. Dotacja na zakup zbiorów regionalnych Zbigniew Binek – Radny Miasta Zielona Góra 4 000,00
17. Doposażenie filii miejskich Piotr Barczak – Radny Miasta Zielona Góra 2 000,00
Marcin Pabierowski– Radny Miasta Zielona Góra 9 000,00

We współpracy z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przygotowano wnioski do :

Urzędu Marszałkowskiego:

 • 9. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów. Kryminalnie 2 500 zł,
 • 5. Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Czyżewska Fijewski 12 000 zl,

Urzędu Miasta Zielona Góra:

 • Zielonogórskie konotacje w ramach 5. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Czyżewska Fijewski 8 000 zł,

We współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano wnioski do:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa dwudziestolecia 1989-2019” 3 000 zł,

Urzędu Miasta Zielona Góra:

 • Konwersatoria Bibliotekoznawcze 2019 3 500 zł,
 • Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze 2 000 zł,
 • Wymiana kulturalna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Nitry 11 560 zł.

Na trzech kiermaszach sprzedano łącznie 4 211 wol. dubletów książkowych, płyt gramofonowych, wydawnictw wycofanych ze zbiorów Biblioteki oraz pochodzących z darów, uzyskując z tego tytułu kwotę 17 466,50 zł. W Antykwariacie stacjonarnym sprzedano 424 wol. za kwotę 1 710 zł i internetowym 686 wol. za kwotę 4 897 zł. Łącznie 5 321 wol., co daje kwotę 24 073,50 zł.


13/ Realizacja pozostałych zadań:

Lp. Nazwa zadania Ilość 2019 rok
część wojewódzka filie miejskie razem
1. lekcje biblioteczne 59 169 228
2. konferencje, sesje naukowe 9 9
3.  spotkania autorskie 62 20 82
4. pogadanki, odczyty 72 94 166
5. szkolenia 22 24 46
6. konkursy 7 7 14
7. wystawy 44 83 127
8.  wycieczki 86 52 138
9. inne (m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych, konwersacje) 390 434 824

Drukuj