Plan pracy

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

w roku 2008

 

I. Działalność podstawowa

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

1) Zakup ok. 13 tys. nowości wydawniczych do gmachu głównego Biblioteki i 13 filii miejskich, w tym zbiorów specjalnych i książki mówionej za środki własne instytucji, dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów:
- systematyczna obserwacja rynku wydawniczego, współpraca z wydawcami, hurtowniami i dostawcami książek,
- kompletowanie zbiorów i uzupełnianie braków w seriach i wydawnictwach tomowych, wzbogacanie zbiorów cennymi publikacjami,
- przeglądanie internetowego rynku antykwarycznego i nawiązanie kontaktów z wybranymi antykwariatami, zakup starodruków związanych z regionem,
- prenumerata czasopism i innych wydawnictw,
- zakup zbiorów niemieckojęzycznych do Wypożyczalni Obcojęzycznej (ze środków pozyskanych ze sprzedaży „cegiełek”).
2) Rzeczowe opracowanie zbiorów oraz przysposobienie ich do udostępniania:
- komputerowa inwentaryzacja zbiorów (Magazyn, Wypożyczalnia Główna, filie, broszury),
- wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
- kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych filii miejskich nr 2 i 4.
3) Aktualizacja księgozbiorów:
- gruntowna selekcja książek w filiach nr 2, 7,
- systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i przestarzałych.
4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
- przekazywanie odpłatnie - w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie - książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
- prowadzenie antykwariatu internetowego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień),
- oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.
5) Przeprowadzenie skontrów księgozbioru: regionalnego w Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Filia nr 2, Filia nr 6, Filia nr 7.
6) Zakupy zbiorów specjalnych – regionalnych starodruków i kartografii, ilustracji książkowej oraz książki mówionej.
7) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionaliów głównie niemieckich czasopism z XIX i I poł. XX w. wychodzących w Zielonej Górze, wprowadzanie zbiorów do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
2. Udostępnianie zbiorów
1) Obsługa biblioteczna około 28.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. 460.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 200.000 wypożyczeń), udzielanie informacji bibliotecznych i tekstowych.
2) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
3) Wymiana książek w punktach bibliotecznych na oddziałach i w hospicjum Szpitala Wojewódzkiego, przekazywanie książek zbędnych na oddział zakaźny, dostarczanie książek do sal pacjentom obłożnie chorym.
4) Przeprowadzenie akcji informacyjnej o działalności filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
1) Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:
- przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za lata 2004 – II kw. oraz 2005 – IV kw.,
- wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za 1991 rok i rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i bibliografii specjalnych,
- bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych.
2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:
- współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego,
- uzupełnianie bazy komputerowej LEX o opisy artykułów z czasopism prawnych.
4) Kontynuacja sporządzania opisów bibliograficznych z „Przeglądu” i zielonogórskiego dodatku „Gazety Wyborczej” do bazy artykułów prasowych w Bibliotece Narodowej.
5) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend.
6) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
7) Gromadzenie informacji do portalu „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”.
8) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.
4. Działalność naukowa
1) Konferencja naukowa „Kultura i społeczeństwo w dziejach ¦rodkowego Nadodrza” oraz publikacja materiałów konferencyjnych recenzowanych przez profesorów Bohdana Halczaka, Marka Ordyłowskiego, Kazimierza Bobowskiego – listopad 2008.
2) Konferencja naukowa ph. „Zbigniew Herbert: spadkobierca Norwida?” (w związku z ogłoszeniem roku 2008 Rokiem Herberta) wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim pod kier. naukowym dr Małgorzaty Mikołajczak – grudzień 2008
Publikacja materiałów konferencyjnych.
3) Wojewódzka konferencja bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w dobie ery cyfrowej”; w programie m.in. „Platforma cyfrowa EBIB podstawowym źródłem informacji współczesnego bibliotekarza”, „Biblioteki cyfrowe w Polsce – stan i perspektywy”, „Prawo autorskie w bibliotekach publicznych”, „Nowe nośniki w bibliotece a realizacja prawa autorskiego”, „Czasopisma branżowe w sieci”, „Informacja regionalna w sieci – metodyka i zastosowanie”, „Centrum Informacji Regionalnej i Turystycznej - projekt WiMBP: cele, zastosowanie i współpraca z bibliotekami terenowymi”, „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” – październik 2008.
4) Opracowanie ankiety do badań czytelniczych „Komputer w bibliotece – korzystanie z multimediów i Internetu”.
5) Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Bibliotekarzu Lubuskim” i „Pro Libris”.
6) Wydanie publikacji Dawida Kotlarka (prac. WiMBP) związanej z historią regionu pt. „Niemieckie materiały do dziejów Zielonej Góry”.
7) Starania za pośrednictwem Rady Naukowej o uruchomienie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku bibliotekarstwo z edytorstwem lub powołanie przy WiMBP Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego.
8) Mobilizowanie pracowników do pisania doktoratów i zdobywania statusu bibliotekarza dyplomowanego, pomoc merytoryczna i finansowa.
5. Informatyzacja biblioteki
Plan inwestycji w infrastrukturę informatyczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida na rok 2008 związany jest z rozwojem Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, realizacją III etapu projektu o nazwie „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”, a w przypadku pozyskania środków w ramach LRPO, rozpoczęciem wdrażania projektu o nazwie „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”.
Szczegółowy zakres zakupów i wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania do realizacji, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach wniosku o Mecenat Państwa, obejmuje kupno i wdrożenie:
· licencji informacyjnych baz danych zakupionych w ramach realizacji II etapu wniosku (w 2007 r.) na kolejny rok,
· dostępu do nowych baz danych oraz tworzenie i rozbudowa własnych baz danych (m.in.. DziecioOPAK),
· komputerów multimedialnych przeznaczonych do edycji oraz udostępniania bazy danych księgozbioru dla Dzieci w module "DziecioOPAK" wraz ze sprzętem peryferyjnym (m.in. drukarki, skanery),
· serwera sieciowego HP przeznaczony do udostępniania baz danych księgozbioru dla Dzieci stworzonego w module DziocioOPAK,
· urządzenia taśmowego (streamer) wraz z oprogramowaniem, przeznaczonym do wykonywania kopii bezpieczeństwa informacyjnych baz danych, bazy danych modułu DziecioOPAK, a także zasobów pracowni digitalizacji,
· dodatkowego dysku twardego w serwerze udostępniającym oprogramowanie CITRIX, pozwalającego na zwiększenie liczby udostępnianych baz danych,
· komputerów do Czytelni Ogólnej, holu głównego przeznaczonych do udostępniania informacyjnych baz danych,
· bezprzewodowych, przenośnych czytników dokumentów elektronicznych eBook, przeznaczonych do zdalnego udostępniania informacyjnych baz danych,
· graficznej stacji roboczej przeznaczonej do obróbki dokumentów elektronicznych w pracowni digitalizacji,
· wysokiej klasy skanera A3 przeznaczonego do digitalizacji zbiorów w pracowni digitalizacji,
· modernizacja infrastruktury komputerowej i zwiększenie gniazd komputerowych.
Pozyskanie środków finansowych w ramach LRPO pozwoli na realizację projektu pod nazwą „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”, w ramach którego planuje się między innymi:
· zakupić nowy serwer usług internetowych,
· zwiększyć liczbę licencji oprogramowania (PROGRESS, PROMAX, WEBSPEED, PROLIB, OPACWWW),
· zbudować „farmę” serwerów CITRIX oraz zwiększyć liczbę licencji oprogramowania CITRIX,
· zakupić kolejne licencje oprogramowania antywirusowego,
· rozbudować i zmodernizować główną serwerownie WiMBP (zakup kolejnej szafy serwerowej),
· wykonać łącze światłowodowe do węzła ZielMAN,
· zakupić i wdrożyć centralny UPS dla sieci LAN,
· wyposażyć w sprzęt komputerowy i oprogramowanie pracownie tworzenia i edycji baz danych,
· wyposażyć w sprzęt komputerowy i oprogramowanie pracownie tworzenia i edycji baz danych w bibliotekach regionalnych i innych instytucjach uczestniczących w projekcie,
· zakupić i wdrożyć kioski multimedialno-internetowe.
Planuje się także uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów, w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, w Filii nr 4 i 9 oraz przyłączanie kolejnych bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego do CPDB.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
a) Zebranie sprawozdań oraz tabel z danymi statystycznymi z filii miejskich i agend udostępniania w gmachu głównym oraz z bibliotek terenowych za 2007 r., sprawdzenie, uporządkowanie wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych, przeliczeń, analiz i sprawozdań:
- przekazanie niezbędnych sprawozdań do WUS, do Biblioteki Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta,
- przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2008 oraz opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych województwa lubuskiego w 2007 r.”.
b) Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału środków z dotacji celowej MKiDN na zakup nowości dla poszczególnych powiatów południowej części województwa lubuskiego - I kwartał.
c) Opracowanie i przesłanie wniosków na odznaczenia dla zasłużonych bibliotekarzy regionu.
d) Koordynowanie działalności 37 Dyskusyjnych Klubów Książkowych w bibliotekach terenowych i WiMBP.
7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1) Konferencja „Pozyskiwanie środków pozabudżetowych wyzwaniem i obowiązkiem współczesnych bibliotekarzy” (wspólnie z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej” – grudzień 2008.
2) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek; w programie omówienie wyników w czytelnictwie za 2007 r., przekazanie kwestii organizacyjnych dotyczących zakupu książek z dotacji celowej w 2008 r., omówienie ankiety „Poziom zainteresowania literaturą regionalną czytelników południowej części województwa lubuskiego”, prezentacja nowych autorów w „Literaturze”, Dyskusyjne Kluby Książki – podsumowanie roku 2007, przedstawienie kwestii organizacyjno – finansowych na rok 2008, prezentacja programów i projektów, z których biblioteki terenowe mogą się ubiegać o dodatkowe środki w roku 2008, omówienie i prezentacja programu „DziecioOPAK” oraz spotkanie z użytkownikami PROLIBA – marzec 2008.
3) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych ph. „Młody człowiek w bibliotece”; w programie: „Mandala – zapisane w kole”, „Jak zachęcić do czytania młodych ludzi” oraz omówienie wyników w czytelnictwie za 2007 r. – marzec 2008.
4) Seminarium wyjazdowe do bibliotek w rejonie Kotliny Kłodzkiej przygotowane wspólnie z Zarządem Oddziału SBP – czerwiec 2008.
5) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii, obejmujące następujące zagadnienia: „Zbiory muzyczne w bibliotekach publicznych – zasady gromadzenia i wykorzystanie do pracy z czytelnikiem dorosłym”, „Barwy i kształty w dziecięcej wyobraźni – prace nie tylko literackie z najmłodszym czytelnikiem” – zajęcia warsztatowe, Multimedia dla dzieci i nastolatków – prezentacja i omówienie, „Użytkownicy mojej biblioteki uczestnikami ciekawych wydarzeń/ akcji/ przedsięwzięć” (prezentacja bibliotek gminnych) – kwiecień – listopad 2008.
6) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych:
- opracowanie dokumentów dźwiękowych i elektronicznych, od marca 2008 r. ,
- tworzenie prezentacji multimedialnych, od kwietnia 2008 r.,
- wyszukiwanie informacji w bazach bibliograficznych i katalogowych on-line, od lutego 2008 r.,
- prawidłowe wprowadzanie danych bibliograficznych do bazy komputerowej systemu PROLIB, wyszukiwanie i zamawianie dokumentów w systemie OPAC, od lutego 2008 r.
- zasady korzystania z bibliotek cyfrowych – jednodniowe warsztaty dla pracowników WiMBP i bibliotekarzy terenowych, od października 2008, po konferencji tematycznej w Kalsku.
6) Przygotowanie i realizacja projektu dotyczącego szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy bibliotek pracującymi z dziećmi.
7) Zorganizowanie 4. wykładów szkoleniowych na temat współczesnej literatury dla bibliotekarzy prowadzących DKK, spotkania połączone z podsumowaniem działalności w kolejnych kwartałach 2008 r.
8) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP – pierwsza środa miesiąca.
9) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
10) Udział pracowników w szkleniach, konferencjach, kursach i warsztatach doskonalących.
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1) Podejmowanie starań w powiatach o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Żary, Nowa Sól, Zielona Góra, Wschowa, Żagań).
2) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia się bibliotek funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury i szkołach.
3) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań statutowych poprzez wizytacje oraz przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom bibliotek,
4) Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom terenowym, wyjazdy w teren o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
5) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych bibliotek.
6) Pośredniczenie w organizacji spotkań w bibliotekach terenowych z autorami goszczącymi w WiMBP:
- spotkania autorskie w ramach akcji Z książką na walizkach, 24-26 kwietnia 2008 r.,
- spotkania z pisarzami dla dzieci z: Krzysztofem Petkiem, 12-14 marca 2008 r., - Ewą Chotomską, kwiecień 2008 r., Izabellą Klebańską, maj 2008 r.,
- 30 spotkań autorskich w ramach DKK dla bibliotek, przy których działają Kluby, marzec-grudzień 2008 r.
7) Udzielanie pomocy merytorycznej szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
- sporządzenie wykazu bibliotek, w których należy przeprowadzić skontra kontrolne księgozbiorów w 2007 r., wysłanie stosownych pism do urzędów i bibliotek,
- instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrów,
- rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
- przekazywanie bibliotekom terenowym ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwościach ich nabycia,
- udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.
8) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.
9) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny.

II. DZIAŁALNO¦Ć POLULARYZATORSKA I KULTURALNO - O¦WIATOWA
1. Działalność wystawiennicza:
1) Ekspozycje stałe:
- Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza,
- Gabinet Polskich Pisarzy Współczesnych,
- Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
- Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego,
2) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:
- Przywrócić uśmiech – jubileusz 15.lecia Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Winnica” - styczeń-luty,
- „Niezatarte świadectwo. Życie i dzieło Henryka Bereski”
ze zbiorów Collegium Polonicum w Słubicach - kwiecień,
Ilustracja książkowa znanego grafika polskiego
Zdzisława Witwickiego - maj-czerwiec,
- Promocja gminy Brody lub Trzciel - lipiec - sierpień,
- Kresy Południowo-Wschodnie wielu narodowości - październik,
- Wystawa pokonkursowa związana z ilustracją książkową - listopad,
- Otwarty 10. Konkurs na Rysunek Satyryczny - grudzień.
3) Wystawy w holu:
- Esperanto w Zielonej Górze - styczeń-luty,
- Zielonogórskie graffiti - wystawa fotografii
Wiesława Szymańskiego - luty-marzec,
- Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej - kwiecień,
- Wystawa fotograficzna Krajobrazy Wenezueli - maj,
- „Twarze Indii” – wystawa fotografii Jerzego Szewczyka - czerwiec,
- Promocja gminy Brody lub Trzciel - lipiec-sierpień,
- Winobranie 2007 w obiektywie Ł. Sawickiego - wrzesień
- Kresy Południowo-Wschodnie wielu narodowości - październik,
- Książka roku 2007 - listopad,
- Zielona Góra w ekslibrisie i grafice Stanisława Pary
(ze zbiorów Mirosława Kuleby) - grudzień.
4) Mniejsze ekspozycje w Czytelni Muzycznej, Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych, Oddziale dla Dzieci, filiach miejskich oraz jako uzupełnienie Czwartków Lubuskich.
2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Uroczysty „Czwartek Lubuski”, podczas którego zostaną wręczone Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (28 lutego 2008 r.).
2) Spotkania ze znanymi autorami: Markiem Krajewskim, Marcinem ¦wietlickim i Wojciechem Bonowiczem, Pawełem Huelle, Zbigniewem Mentzlem, Włodzimierzem Kowalewskim.
3) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych wydawnictwach.
4) Spotkania czytelników w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
5) Spotkania Klubu Książki Mówionej w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych.
6) Zajęcia biblioterapeutyczne z warsztatami terapii zajęciowej i ¦rodowiskowym Domem Samopomocy, organizacja spotkań związanych z zagadnieniem niepełnosprawności.
7) Współpraca z kołem chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”.
3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, Filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5, 6 i 8. Będą to m.in. konkursy literackie, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne, wystawki, ferie zimowe i wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich.
W 2008 r. planuje się zorganizować dwa wspólne przedsięwzięcia w filiach miejskich. Pierwsze z nich to cykl warsztatów plastycznych, prowadzonych przez polskich ilustratorów literatury dziecięcej w bibliotecznej Galerii Ilustracji oraz w filiach (marzec-listopad). Kolejnym wspólnym zadaniem filii nr 2, 5, 9, i 11 będzie V edycja Wiosennego Konkursu Ortograficznego dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, stawiającego sobie za cel pogłębianie wiedzy z ortografii, umiłowanie języka ojczystego oraz popularyzowanie literatury polskiej.
Wszystkie filie dziecięce oraz Oddział dla Dzieci przygotują odrębne programy zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych. W Oddziale dla Dzieci zorganizowane zostaną zajęcia ph. „Astroferie”, w Filii nr 2 ph. „Na latającym dywanie, czyli magiczna podróż do świata bajek i baśni”, „Ferie z Pippi” – w Filii nr 8, „Trzy wesołe krasnoludki, czyli nieodkryte światy Jana Brzechwy” – w Filii nr 9, „W kręgu orientu i baśni dalekowschodnich” – w Filii nr 11.
4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci oraz w Czytelni Muzycznej. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzają Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza oraz Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej.
W Czytelni Muzycznej przygotowane zostaną spotkania muzyczne, których celem jest przybliżenie różnorodnej muzyki wszystkim zainteresowanym czytelnikom oraz spotkania muzyczne – „Koncerty na DVD” – z dyskusją na temat obejrzanego filmu.

III. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA
1) Opracowanie i wydanie drukiem dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.
2) Opublikowanie czterech numerów Lubuskiego Pisma Literacko–Kulturalnego „Pro Libris” nr 22-25 (dofinansowanie docelowo ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Przeprowadzenie dyskusji nt. zawartości pisma i jego charakterem – 17 stycznia.
3) Wydanie, oprócz ujętych w pkt.I/4 publikacji naukowych, książek z literatury pięknej pisarzy lubuskich m.in.: Jacka Katarzyńskiego i Czesława Markiewicza.
4) Dokumentowanie działalności wydawniczej WiMBP oraz publikacji pracowników.
IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
1) XIV edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i III edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego - 28 lutego.
2) ¦wiatowy Dzień Książki dla Dzieci - 2 kwietnia i Międzynarodowy Dzień Książki – 23 kwietnia.
3) Spotkania autorskie dla najmłodszych czytelników w ramach akcji „Z książką na walizkach” – 24-26 kwietnia. Ponad 30 spotkań w Zielonej Górze i bibliotekach terenowych organizowanych przy współpracy z Wydawnictwami Ossolineum i Literatura.
4) Tydzień Bibliotek – cykl imprez w gmachu głównym i na filiach miejskich – 8-15maja.
5) Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP – 8 maja.
6) Promocja Gminy Brody lub Trzciel - w programie inauguracji m.in. przedstawienie gminy przez władze samorządowe, otwarcie wystaw dotyczących historii, kultury, gospodarki gminy, prezentacja osiągnięć mieszkańców, występy zespołów artystycznych działających na terenie gminy oraz degustacja wyrobów kuchni regionalnej – czerwiec.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW
Czynione będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizację spotkań autorskich i konferencji, wystaw, realizację zajęć z dziećmi, w tym ferii zimowych 2008 z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł.
Złożone zostaną ponadto wnioski o dofinansowanie nowoczesnej oprawy medialnej Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza, na doposażenie Pracowni Digitalizacji oraz przeniesienie zbiorów regionalnych do postaci cyfrowej. Przygotowane zostaną aplikacje na działania dla czytelników: Dyskusyjne Kluby Książki oraz Z książką na walizkach.
Planuje się złożenie wniosku w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej.
Ponadto budżet uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, zleconych prac plastycznych, sprzedaży książek zbędnych i dubletów oraz foliowania kart bibliotecznych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Ponadto Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości i bieżącej działalności do prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych do Spółdzielni Inwalidów „Nadodrze” w Bytomiu Odrzańskim o dotację na zakup książki mówionej.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Gmach główny
1) Przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu technicznego elewacji budynku głównego w zakresie wymiany okien, docieplenia dachu oraz kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz Studium Wykonalności dla realizacji zadania.
2) Zamontowanie ognioodpornych drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach wewnętrznej klatki ewakuacyjnej w celu wydzielenia stref pożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie projektu technicznego instalacji przeciwpożarowej z systemem powiadamiania w budynku głównym Biblioteki
3) Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, montaż rolet okiennych, częściowa wymiana wyposażenia).
2. Filie miejskie
1) Remont Filii nr 12 przy ul. Morelowej (położenie paneli podłogowych, szpachlowanie i pomalowanie ścian oraz sufitu, uzupełnienie i częściowa wymiana wyposażenia).
2) Zamontowanie zewnętrznych lamp z czujnikiem ruchu nad wejściem do Filii nr 4 i 9 przy ul. Podgórnej i Filii nr 2 w przedszkolu na os. Pomorskim.
3) Starania o środki na remont Filii nr 1 i 11 przy ulicy Ptasiej.

Drukuj