Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w 2020 roku

Wstęp – działania związane z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa
Od marca do końca roku 2020 obowiązywały obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa, dotyczące ograniczeń w korzystaniu z oferty i usług Biblioteki, na podstawie przepisów wykonawczych – rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych przepisów obowiązujących w całym kraju, w tym zaleceń Biblioteki Narodowej oraz rekomendacji organizatorów lubuskich instytucji kultury.
Ograniczenia te polegały na odwołaniu imprez z udziałem publiczności (poza okresami łagodzenia tych obostrzeń) oraz ograniczeniu możliwości samodzielnego wypożyczania zbiorów i korzystania z czytelń. Czasowo ograniczyliśmy także tradycyjne przyjmowanie zwrotów materiałów bibliotecznych, pozostawiając możliwość ich przekazywania jedynie do bibliobox'u przed głównym gmachem Biblioteki, a następnie także do specjalnie przygotowanych pojemników w otwartych w późniejszym okresie filiach miejskich. Zwrócone materiały były i nadal są poddawane kwarantannie zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej. W sposób szczególny musieliśmy także zmodyfikować komputerowy system biblioteczny, by w inny sposób naliczał kary i opłaty za przetrzymanie materiałów.
W początkowych etapach obostrzeń część pracowników realizowała zadania służbowe zdalnie. Stacjonarnie pełnili oni jedynie dyżury zapewniające ciągłość pracy działów, by umożliwić kontakt użytkowników z Biblioteką. W dużej części zespół pracowników pracował rotacyjnie, by w maksymalny sposób chronić wszystkich przez zakażeniem.
Kiedy tylko pojawiła się możliwość częściowego otwarcia agend oraz realizacji wypożyczeń, Biblioteka udostępniała zbiory poprzez czytelnicze zamówienia telefoniczne bądź mailowe. Książki były wydawane po wcześniejszym umówieniu bezpośrednio w holu Biblioteki. Następnie podobna możliwość została udostępniona w otwartych, większych filiach miejskich.
Od początku pandemii wypracowano procedury funkcjonowania Biblioteki, które zostały po uzgodnieniach zatwierdzone przez zielonogórski SANEPID. Były na bieżąco modyfikowane, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i rekomendacjami. Od początku epidemii w budynku głównym i filach miejskich utworzono punkty do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury. Na ladach obsługi czytelników w działach udostępniania zamontowano zakupione dodatkowe przegrody – osłony ochronne z pleksi. Na bieżąco uzupełniano zapas płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek, przyłbic, maseczek dla pracowników i czytelników Biblioteki.
W czasie łagodzenia obostrzeń przepisy pozwoliły zapraszać publiczność na imprezy Biblioteki, w ograniczonej liczbie. Przy realizacji przedsięwzięć w tym czasie, wszystkie procedury bezpieczeństwa związane z epidemią były w Bibliotece przestrzegane:

 • przyjmowano telefoniczne i mailowe rezerwacje miejsc;
 • sporządzano zbiorczą listę uczestników; przekazywano ją ochronie Biblioteki;
 • przygotowywano imienne wejściówki z wyznaczonym rzędem i miejscem zgodnie z procedurami zachowania bezpieczeństwa w stanie epidemii, przy ograniczonej liczbie uczestników;
 • przygotowano oświadczenia o stanie zdrowia oraz klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników wydarzeń;
 • nadzorowano prawidłowość wypełnienia w/w dokumentów.

W związku z pandemią koronawirusa i przeniesieniem większości działań WiMBP do sieci, na potrzeby Biblioteki zakupiono niezbędny sprzęt: zestaw komputerowy z oprogramowaniem do montażu, produkcji filmów i audycji udostępnianych czytelnikom online oraz urządzenie do transmisji sygnałów wideo, a także oświetlenie do utworzonego studia nagrań. Zakupiono również licencje dostępu do platformy ClickMeeting umożliwiającej prowadzenie spotkań, wideokonferencji, szkoleń, prezentacji w sieci oraz pozyskano bezpłatny dostęp do platformy komunikacyjnej Microsoft Teams.
Odpowiedzią Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida na zaistniałą sytuację, była szeroko zakrojona internetowa akcja #NonStopNORWID. Inicjatywa skupiała działania w sieci, realizowane głównie w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Wśród nich każdy, nawet najbardziej wymagający czytelnik i użytkownik naszej książnicy, mógł znaleźć coś da siebie. Propozycje były zróżnicowane nie tylko tematycznie, ale także skierowane do różnych grup odbiorców, w tym wszystkich grup wiekowych. Co ważne, podjęte działania (spotkania online, filmy, quizy, konkursy, audiobooki, tutoriale i inne) dotarły do wielu tysięcy osób skupiły i uwagę nie tylko stałych odbiorców, ale przyciągnęły wielu nowych, którzy do tej pory nie korzystali z naszej oferty.
W styczniu 2021 nadal nie organizujemy imprez z udziałem publiczności. Od tego czasu do chwili obecnej na terenie Biblioteki zawieszone pozostają wynajmy pomieszczeń podmiotom zewnętrznym. Wszystkie filie i agendy na terenie miasta oraz usytuowane w gmachu głównym zostały w reżimie sanitarnym otwarte dla użytkowników. Można samodzielnie wybierać księgozbiór, jednak rekomendujemy wcześniejsze umawianie się z bibliotekarzem, by zapewnić dystans i unikać gromadzenia większej niż dopuszczalna liczby odwiedzających.
1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Do zbiorów zakupiono:

 • książki 6 205 wol. książek – 186 768,39 zł;
 • zbiory multimedialne 1 139 wol.– 27 066,43 zł;
 • notacje muzyczne 94 wol.– 2 505,85 zł;
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 250 egz.– 48 648,42 zł;
 • zbiory specjalne 31 j. inw. o wartości 2 011,67 zł.

Ogółem zakup materiałów bibliotecznych w 2020 roku: 7 719 wol. o wartości 267 000,76 zł na co składały się następujące kwoty:

 • 2 454 wol. o wartości 69 081,14 zł dotacja MKiDN,
 • 191 919,62 zł środki własne,
 • 6 000,00 zł – środki od radnych Miasta ZG.

Wskaźnik zakupu książek za 2020 rok wynosi 4,39 (2019 – 4,46; 2018 – 4,08; 2017 – 3,53; 2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.
W ramach konsorcjum utworzonego przez 20 bibliotek południowej części województwa lubuskiego kontynuowano projekt pn. Legimi, cieszący się ogromnym powodzeniem użytkowników. Na platformie Legimi oferujemy dostęp do książek elektronicznych e-book. Wśród zasobów są nowości wydawnicze i klasyka literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych. Z oferty korzystają użytkownicy w każdym wieku; obserwujemy ciągły wzrost osób zainteresowanych korzystaniem z Legimi, a miesięczne kody są w całości rozdysponowane w pierwszym dniu ich dystrybuowania.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano 3 754 wol. o wartości 97 186,57 zł, w tym „cegiełki" i książki zakupione ze środków spółdzielni mieszkaniowej:

 • 2 000 zł sponsorzy (spółdzielnia mieszkaniowa),
 • 5 898,13 zł za „cegiełki" SBP.

Stan baz katalogowych Biblioteki na koniec 2020 roku:

 • baza katalogowa książek 641 816 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych 24 125 jed. inw.,
 • baza katalogowa czasopism 4 621 tytuły tj. 65 285 jedn. inw.,
 • stan bazy wydawnictw multimedialnych 26 130 jedn. inw.,
 • stan bazy notacji muzycznych 6 187 tytuły tj. 6 667 jedn. inw.,
 • dokumenty życia społecznego 43 680 jedn. inw.,
 • baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" 142 890 opisów bibliograficznych,
 • baza komputerowa Zbiorów Zabezpieczonych 20 252 wol.

Książki są klasyfikowane w dwóch systemach: UKD i klasyfikacji przedmiotową wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, współtworzona z Biblioteką Uniwersytetu Zielonogórskiego, wzbogaciła się w 2020 roku o 1 866 publikacji z zasobów WiMBP (781 numerów tygodnika i dziennika „Gazeta Nowa" z lat 1990-1993; konwersja plików TIFF na PDF i zamiana plików djvu na pdf – 6 573 numerów „Gazety Lubuskiej/Zielonogórskiej" z lat 1950-1970; pozycje pozyskane w ramach digitalizacji zbiorów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz zbiorów własnych Biblioteki – starodruki, rękopisy, kartografia – 117 pozycji; 1 004 numery czasopisma „Grünberger Wochenblatt" roczniki: 1889, 1890, 1893, 1894, 1895, 1897, 1932i). Łącznie umieszczono w ZBC 25 777 publikacji ze zbiorów WiMBP.
Pracownia digitalizacji w 2020 wykonała łącznie 182 258 skanów. W ramach e-usługi Digitalizacja na żądanie wykonano 176 543 skanów i zrealizowano 9 893 1 679 zamówień od czytelników Biblioteki.
W 2020 roku przeprowadzono skontra: w Dziale Zbiorów Specjalnych (kartografia, rysunek satyryczny, grafika); w Dziale Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych (nuty, czasopisma, wydawnictwa zbiorowe i zwarte); w Filii nr 3, Filii nr 6, Filii nr 12. Z uwagi na pandemię i ograniczenia, przeprowadzono także skontra planowane w 2021 roku: Czytelnia Ogólna, Filie nr 1 i 11, Filia nr 8.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze dokonało przeglądu niektórych grup akt znajdujących się w Archiwum WiMBP celem ustalenia ich wartości historycznej (konsultacja mailowa i telefoniczna). W jej wyniku, do brakowania przygotowano 106 j.a. ujętych w 41 poz. spisu. Po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, dokumentację ujętą w 41 poz. spisu (tj. ok. 5 mb.) przekazano do zniszczenia.
14 grudnia 2020 odbyła się w Bibliotece kontrola Archiwum Zakładowego WiMBP, którą przeprowadziło Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – protokół i wystąpienie pokontrolne spodziewane są w styczniu 2021.
Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.
Ubytkowano w księgach inwentarzowych 12 930 wol. książek na kwotę 160 286,79 zł, w tym:

 • z gmachu głównego 5 898 wol. na kwotę 77 416,23 zł,
 • z filii miejskich 6 831 wol. za 82 526,32 zł,
 • broszury: 201 wol. na kwotę 344,24 zł.

Ubytkowano 3 143 wol. wydawnictw ciągłych o wartości 35 771,46 zł.
Ubytkowano 321 egz. zbiorów multimedialnych na kwotę 4 190,32 zł.
Z bazy komputerowej ubytkowano 12 925 wol.
Przyjęto ok. 10.000 wol. darów od czytelników. Po ich selekcji, część przekazano do opracowania w celu włączenia do księgozbioru, część na akcję „Uwolnij książkę" (dbano o dostarczanie nowych książek i filmów do bookcrossingu i „filmcrossingu") oraz – w okresie poza pandemią – na akcję „Książka do łóżka pacjenta" i „Przytul książkę".
Ilość zbiorów pozyskanych w 2020 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 4 308 135 821,95 5 651 148 133,01 9 959 283 954,96
Czasopisma i wyd. zbiorowe 505 35 583,14 72 20 859,21 577 56 442,35
Wydawnictwa multimedialne 824 19 266,54 742 16 383,12 1 566 35 649,66
Notacje muzyczne 80  1 984,08  24  711,77 104 2 695,85
Razem: 5 717  192 655,71  6 489  186 087,11  12 206  378 742,82
Zbiory specjalne   2 510  33 062,67  2 510  33 062,67
Razem:   8 227 225 718,38  6 489  186 087,11  14 716  411 805,49
Bazy Legimi   58 000  26 036,00
Dokumenty życia społecznego   720  720 -

2/ Udostępnianie zbiorów

W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do zbiorów oferują także wszystkie filie miejskie oraz Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 10 782*  8 826* 19 608*
Liczba odwiedzin 73 170** 70 251** 143 421**
Liczba odwiedzin online 415 443 415 443
Wypożyczenia na zewnątrz 91 775*** 134 189*** 225 964***
Wypożyczenia na miejscu 22 703 6 460 29 163
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 6 276 4 056 10 332
Ilość udzielonych informacji 104 746 27 313 132 059
Ilość korzystających z czytelni internetowych 1 915 645 2 560

*w tym 412 czytelników Legimi
**w tym 2 510 rozdysponowanych kodów Legimi
***w tym 17 180 książek w ramach usługi Legimi


Wypożyczono na zewnątrz 122 obiekty na 3 wystawy; wykonano 56 kwerend i zestawień bibliograficznych na potrzeby instytucji i osób prywatnych. Zarejestrowano wypożyczenia: 14 DŻS-ów na wystawę pt. „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020, organizowaną przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz 108 obiektów na inne wystawy m.in. rysunki satyryczne do Żarskiego Domu Kultury, mapy, książki na ekspozycje w Muzeum Archeologicznym w Zielonej Górze zs. w Świdnicy.
Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book'ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.
Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa oraz platforma Legimi.
W 2020 roku z bazy 58 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 412 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 2 510 kodów: 2 240 kodów/miesięcznie (I-XII 2020) plus dodatkowo 270 kodów w XII 2020 w ramach dotacji MKiDN na zakup nowości wydawniczych II – publikacje elektroniczne. Koszt WiMBP w całym roku 2020 – 26 036 zł. W 2020 roku zarejestrowano 17 180 wypożyczeń książek pobranych z platformy Legimi.
W 2020 zarejestrowano 141 890 wyświetleń publikacji cyfrowych w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej pochodzących ze zbiorów WiMBP (od 2005 zarejestrowano 1 090 442 wyświetleń tych publikacji).


3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz wszystkie agendy udostępniania zbiorów udzielają informacji bibliotecznych i faktograficznych. Realizowane są również kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. W dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" z lat 1986-2020 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 3 025 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2020 r.: 142 890 rekordów (opisów bibliograficznych).
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd" oraz wydania „Gazety Wyborczej": dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. Przegląd 2020 – 52 numery, opracowano i wprowadzono do bazy BN 184 opisów; Gazeta Wyborcza 2020 – 209 numery, opracowano i wprowadzono do bazy BN 184 opisów.


4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
Działalność instrukcyjno-metodyczna:

 1. 11 wyjazdów do bibliotek terenowych południowej części województwa lubuskiego, z czego 4 połączono z instruktażem ogólnym. Były to m.in: wizyta w Bibliotece w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z planowanym połączeniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nowogrodzie Bobrzańskim, 2 spotkania autorskie z Jerzym Bralczykiem w Świebodzinie i Iłowej Żagańskiej, 2 wyjazdy w ramach DKK: spotkanie autorskie z Tanyą Valko oraz 10.lecie DKK dla dorosłych w filii w Osiecznicy (Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim), 2 wyjazdy związane z uroczystym otwarciem agend bibliotek po remontach: Wypożyczalnia Główna MBP w Żarach, Oddział dla Dzieci BP w Świebodzinie.
 2. 78 pism do bibliotek terenowych i ich organizatorów, w tym m.in.: 3 negatywne opinie odnośnie zamiaru połączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury: MBP w Gozdnicy, MGBP w Nowogrodzie Bobrzańskim, BPMiG w Lubsku, 2 zgody na likwidację filii bibliotecznych (BPMiG Szlichtyngowa, (Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim) oraz listy gratulacyjne z okazji jubileuszy, powołań nowych dyrektorów, wnioski o awanse i dyplomy dla pracowników bibliotek i inną korespondencja wynikająca z przepisów ustawowych.
 3. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji rozdziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 51 bibliotek na rok 2020.
 4. Pomoc bibliotekom terenowym w zakresie doboru literatury na spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych.
 5. Umieszczanie na stronie bibliotekarz.lubuski.pl informacji dotyczących szkoleń i innych działań realizowanych przez pracowników WiMBP.
 6. Aktualizacja elektronicznych baz: Biblioteki terenowe, Kadra, Filie i punkty biblioteczne.
 7. Praktyki oraz przeszkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników WiMBP. Praktyki szkolne, studenckie i zawodowe odbyło 7 osób.
 8. Przygotowanie dla Biblioteki Narodowej spisu bibliotek uprawnionych do udziału w Priorytecie 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2021.
 9. Przygotowanie wykazu publikacji dotyczących zagadnień prawnych w bibliotekach opublikowanych na łamach czasopism: „Bibliotekarz" za lata 2019-2020 i „Biblioteka Publiczna" za rok 2020.

Działalność szkoleniowa:

 1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (30 września); w spotkaniu uczestniczyło 112 osób. Omawiano następujące zagadnienia: Literatura popularna wobec wyzwań współczesności – strategie pisarskie i wydawnicze; Literacki bękart? Kryminał, czyli sztuka czytania; Lubuskie Centrum Edukacji Regionalnej – zarys projektu dla bibliotek; Dokumenty Życia Społecznego w zasobach biblioteki; Biblioteki lubuskie w liczbach. Statystyczne podsumowanie 2019 roku.
 2. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych powiatu świebodzińskiego (25 listopada). W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Omawiano następujące zagadnienia: Gry w bibliotece; Działania poczytelnicze w GOKiB w Lubrzy; Projekt Młodzieżowa komiksomania – od pomysłu do realizacji - (z uwzględnieniem trudności wynikających z ograniczeń związanych z epidenmią); Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w bibliotekach w świetle regulacji ustawowej; Działalność Klubu Kreatywności – oferta dla bibliotek powiatu świebodzińskiego.
 3. Seminarium dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (16 grudnia). W spotkaniu wzięło udział około 90 osób. Omawiano następujące zagadnienia: Rola przestrzeni w budowaniu marki i oferty biblioteki; Wychowanie do wartości – współczesna polska literatura dla dzieci i młodzieży. Przegląd serii wydawniczych oraz nowości Wydawnictwa Literatura; Literackie inspiracje na Święta Bożego Narodzenia; Środowiskowe nowości wydawnicze; sprawy bieżące.
 4. Cyklu nieodpłatnych szkoleń online oferowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier w ramach projektu pt.: Rzecznicy dostępności w bibliotece, dofinansowanego ze środków programu MKiDN Partnerstwo dla książki.
 5. Szkolenie dla użytkowników systemu PROLIB: Prezentacja zmian w modułach systemu PROLIB po reinstalacji oraz Opracowanie wydawnictw seryjnych – 1 września, uczestniczyło 20 osób.
 6. Szkolenie: Zmiany w Kodeksie Pracy z uwzględnieniem wytycznych, związanych z epidemią koronawirusa – Łukasz Szpilski, Państwowa Inspekcja Pracy (9 października, uczestniczyło 40 osób).
 7. Warsztaty online Rozmawiamy! O ważnych tematach w książkach dla młodych (28 października, uczestniczyło ponad 100 osób).
 8. 9 spotkań w ramach cyklicznych szkoleń pracowników WiMBP:
  1. 8 stycznia – Zmiany w Kodeksie Pracy – Łukasz Szpilski Państwowa Inspekcja Pracy;
  2. 5 lutego – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Marek Rajszczak specjalista ds. RODO;
  3. 25 lutego – Aspekty organizacyjno-prawne bibliotek publicznych z uwzględnieniem zmian ustawowych – Rafał Golat;
  4. 11 marca – Katalogi zielonogórskich bibliotek - podobieństwa, różnice, efektywne korzystanie - Jarosław Głuszek kustosz, Czytelnia Ogólna WiMBP ;
  5. 24 czerwca – Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami – prof. dr hab. Mariola Antczak Uniwersytet Łódzki;
  6. 16 września - INTEGRO – po reinstalacji - katalog a multiwyszukiwarka – Izabella Koperska Bibliotekarz Systemowy WiMBP;
  7. 14 października – Literatura Duńska – Bogusława Sochańska dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce;
  8. 4 listopada - Podsumowanie polskich nagród literackich 2020r. - Ewa Mielczarek - kierownik Działu wydawnictw WiMBP;
  9. 2 grudnia - Jak nas widzą tak nas piszą - czyli o kreowaniu wizerunku biblioteki – Anna Urbańska specjalista PR WiMBP.
 9. 9. Praktyki oraz przeszkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników WiMBP. Praktyki szkolne i studenckie odbyło 7 osób, przeszkolenia – 8 osób.

Badania i analizy:

 1. Zestawienia z danymi liczbowymi dotyczącymi działalności bibliotek terenowych. Na ich podstawie dokonano przeliczeń, sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2019 r.
 2. Opracowanie danych statystycznych z działalności WiMBP do sprawozdania K-03 GUS oraz do Biblioteki Narodowej.
 3. Opracowanie analizy Wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych – biblioteki płd. części woj. lubuskiego wg powiatów na tle całego województwa (bez WiMBP w Zielonej Górze i WiMBP w Gorzowie Wlkp.).
 4. Zestawienie Ważniejsze dane statystyczne dotyczące działalności bibliotek publicznych południowej części woj. lubuskiego w 2019 r.
 5. Analiza dotycząca Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku na tle wybranych bibliotek płd. części woj. lubuskiego w oparciu o 28 wskaźników funkcjonalności przyjętych do badań w projekcie AFBP oraz dane zawarte w zestawieniu tabelarycznym przygotowanym dla MKiDN.
 6. Zebranie analiz opisowych z działalności terenowych bibliotek publicznych.
 7. Opracowanie danych bibliotek terenowych za rok 2019 w ujęciu powiatowym i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie WiMBP
 8. Koordynacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Wypełniono elektroniczny formularz dotyczący funkcjonowania WiMBP, nadzór nad poprawnością wypełniania formularzy przez biblioteki południowej części województwa lubuskiego.
 9. Szczegółowa analiza sieci bibliotek publicznych województwa za 2019 r. według wytycznych MKiDN.
 10. Informacja o realizacji Kierunków prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego.
 11. Prace związane z przygotowaniem publikacji „Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece": kwerendy bibliograficzne, gromadzenie dokumentacji ikonograficznej, badania dotyczące wykształcenia bibliotekarzy.
 12. Analiza zawartości prasy nt. winiarstwa w perspektywie „Gazety Nowej". Przejrzano 783 numery „Gazety Nowej" (tygodnik, dziennik), przygotowanie tekstu do publikacji.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek
W roku 2020 w Bibliotece przeprowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (CPDB), poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej obecności w Internecie.
Podjęto działania, by pozyskać środki na modernizację i rozbudowę serwerowni i infrastruktury sieciowej. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Zawierał on m.in. z zakup, instalację oraz wdrożenie nowego sprzętu oraz oprogramowania, niezbędne do realizacji zakupy (m.in. nowe serwery HP typu kasetowego „blade" wraz z niezbędnymi komponentami, macierze dyskowe wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania zasobami „VMware", a także nowy znacznie bardziej wydajny i bezpieczny system do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz dostosowany do zmodernizowanych zasobów sprzętowych zasilacz awaryjny UPS). Dodatkowo w ramach planowanej modernizacji infrastruktury zaplanowano zakup i wdrożenie nowego urządzenia zabezpieczającego dostęp do zasobów informatycznych WiMBP. Zaplanowano również budowę specjalistycznej pracowni multimedialnej, która przeznaczona będzie do przygotowania oraz udostępniania materiałów multimedialnych w sieci Internet oraz prowadzenia online wydarzeń organizowanych przez WiMBP. Dzięki niemu czytelnicy i inni klienci Biblioteki za pośrednictwem Internetu będą mogli w pełni uczestniczyć w realizowanych przedsięwzięciach, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości przekazywanych treści i obrazów. Dodatkowo wszelkie wydarzenia będą mogły być nagrywane i udostępniane w późniejszym okresie, w ramach tworzonego archiwum dokumentującego działalność online biblioteki.
Opracowano dokumentację do wykonania i wdrożenia nowych stron www Biblioteki. W ramach tych prac przygotowano założenia techniczne oraz zawartość strony i mechanizmy planowane do implementacji w ramach nowego serwisu. Podjęto również starania znalezienia i wyłonienia potencjalnego wykonawcy serwisu www.
Obok podjęcia prac nad zdefiniowaniem wyglądu i funkcjonalności nowego serwisu internetowego Biblioteki przeprowadzono modernizację i unowocześnienie istniejącego głównego serwisu internetowego, głównie w zakresie funkcjonalności oprogramowania systemowego joomla. Przeprowadzono jego aktualizację oraz rozbudowę o kilka dodatkowych modułów i funkcjonalności. Dokonane zmiany nie są widoczne na stronie www, ponieważ dotyczą wewnętrznych modułów oprogramowania systemowego. Mają one natomiast wpływ na zakres ofertowanych funkcjonalności oraz na stabilność, szybkość i bezpieczeństwo pracy.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był zakup oraz wdrożenie multiwyszukiwarki INTEGRO oraz oprogramowania systemowego. W znaczący sposób wpłynęło to na zwiększenie jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, w tym m.in. możliwości przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego, podpowiadania treści i składni słów w pytaniach. Zakupiona multiwyszukiwarka posiada nowy, responsywny interfejs graficzny, czyli taki, który automatyczne dopasowuje swój wygląd do wielkości i rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest uruchamiany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urządzeniu (smartfon, tablet, komputer) i jednocześnie zachowa pełną funkcjonalność. Interfejs multiwyszukiwarki spełnia także wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA.
Opracowano korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo". Zamierzeniem projektu jest m.in. likwidacja barier w dostępie do informacji publicznej, wzmocnienie regionalnego potencjału społecznego, a także poprawa znaczenia biblioteki i oferowanych przez nią usług dla budowy i promocji społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z podstawowych zadań biblioteki jest oferowanie swoich usług wszystkim użytkownikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz wykluczonym cyfrowo. Na podstawie przeprowadzonych analiz wynika, iż do grupy osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym należą osoby słabo zarabiające, rolnicy, mieszkańcy mniejszych miejscowości, seniorzy, a także osoby o niskich kompetencjach z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych. Osoby takie bardzo często znajdują się w sytuacji materialnej, która uniemożliwia im zakupienie nawet podstawowego sprzętu komputerowego oraz wykupienie dostępu do Internetu. Szczególną grupą są osoby z niepełnosprawnością, które są narażone na wykluczenie cyfrowe ze względu na ograniczone możliwości zakupu odpowiednio dostosowanego sprzętu komputerowego, wynikające ze znacznie wyższych cen zestawów od sprzętu tradycyjnego.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w roku 2020 było dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług był związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem, bieżący nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów oraz do sieci bezprzewodowej w budynku głównym.
Wykonano kopie bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej".
Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje prawie 400 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową struktura heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows. Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. były również jednym z głównych zadań realizowanych w roku 2020.
Realizowano zakupy sprzętu komputerowego oraz wykonywano wiążące się z tym prace instalacyjne oraz wdrożeniowe (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). Przeprowadzone (ważniejsze) zakupy sprzętu i oprogramowania w roku 2020 objęły:

 1. CPDB:
  1. komputery dla pracowników;
  2. projektory;
  3. zapas różnych części komputerowych do napraw;
  4. switch 48 portów na parter;
 2. filie miejskie:
  1. zestawy komputerowe.
 3. gmach główny:
  1. zestawy komputerowe;
  2. licencje MS Office.

Wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmują m.in.:

 1. nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 2. kopie zapasowe danych na serwerach,
 3. obsługa stron www:
  1. www.wimbp.zgora.pl,
  2. OPAC WWW (libris.wimbp.zgora.pl),
  3. antykwariat.wimbp.zgora.pl,
  4. goramediow.pl,
  5. news365.pl,
  6. prolibris.net.pl,
  7. bip.wimbp.zgora.pl,
  8. bibliotekarzlubuski.pl,
  9. dziecioopac.wimbp.zgora.pl,
  10. szklanapulapka.zgora.pl,
 4. przygotowanie dokumentacji i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 5. bieżące naprawy sprzętu i reinstalacje oprogramowania,
 6. transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja,
 7. edycja materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu),
 8. przygotowywanie materiałów graficznych (wizytówki, naklejki na płyty, plakaty itp.),
 9. instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 10. szkolenia dla bibliotekarzy,
 11. wyjazdy do bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 12. obsługa zdalna bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 13. pomoc informatyczna czytelnikom (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
 14. archiwizacja na płytach CD i DVD materiałów bibliotecznych,
 15. obsługa informatyczna filii,
 16. zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.),
 17. koordynacja działań i pośrednictwo w kontaktach z COMP S.A. w sprawie funkcjonowania bieżącego e-usług,
 18. 18) odbiór, konfiguracja oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanych projektu (po uzyskaniu dofinansowania i rozpoczęciu realizacji).

W roku 2020 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W 2020 roku prowadzono szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.


6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury
Wszystkie agendy udostępniania udzielają pomocy osobom starszym w korzystaniu z komputera, katalogów bibliotecznych, Internetu, prowadzą porady indywidualne, jak również kursy grupowe (m.in. Filia nr 5: „Biblioteka nowych możliwości" – spotkania dla seniorów; Filia nr 1 – Obiady Czwwwartkowe; Korepetycje dla seniorów: F2 i F8; Senior na czasie – F7).
Zachęcano czytelników starszych, którzy do tej pory nie korzystali z różnorodnych funkcji konta bibliotecznego do samodzielnej jego obsługi (szukanie książek, zamawianie, rezerwacja, prolongata).
Mediateka Szklana Pułapka przed pandemią rozpoczęła cykl spotkań z psychologiem, ph. Wsparcie dla seniora.
Nie tylko seniorzy mogli skorzystać z porad bibliotekarzy, ale także wszystkie osoby mające problem z obsługą komputera i Internetu. Świadczymy szereg usług mających na celu dotarcie z ofertą do osób, które z wielu powodów są wykluczone cyfrowo: informowanie i instruowanie użytkowników o istniejących platformach i bazach elektronicznych (bazy w ramach WCN i Wirtualnej Czytelni Norwida), pomoc i nauka w korzystaniu z urządzeń cyfrowych, informowanie o usługach i funkcjonalnościach świadczonych w ramach poszczególnych działów (digitalizacja na żądanie, udział w kursach, imprezach kulturalnych ), propagowanie i świadczenie usług w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
Agendy prowadziły indywidualne spotkania poświęcone korepetycjom z zakresu obsługi komputera i środowisk Windows oraz sieci www. Podejmowano indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, zachęcano i udzielano porad, jak wykorzystać wszystkie dostępne udogodnienia i funkcje katalogu Integro, jak korzystać z e-booków na platformie Legimi. Porad udzielano zarówno telefonicznie, mailowo, poprzez portale społecznościowe, jak i przygotowując wcześniej i przekazując czytelnikom właściwe materiały informacyjne.
Znajdujące się w mediatece dwa urządzenia o nazwie Czytak Plus z bazą kilkuset tytułów pozwoliły wypożyczyć książki użytkownikom niewidomym lub niedowidzącym.
Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2020 r. do marca zielonogórskie filie nr 4 i 5 oraz agendy w Gmachu Głównym zrealizowały 16 wizyt domowych wypożyczając 548 poz. (książki i audiobooki). W związku z pandemią i ograniczeniem dostępności do zbiorów, w 2020 roku wdrożono usługę „Książka z dostawą do domu". Opracowano procedurę usługi i schemat działania zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy oraz wolontariuszy. Na bieżąco weryfikowano konta biblioteczne zamawiających czytelników, sprawdzano ewentualne zaległości, aktualizowano dane teleadresowe (w celu dostarczenia zamówień), wysyłano informacje zwrotne czytelnikom. Usługa byłą dostępna w IV kwartale 2020. Przy współpracy wolontariuszy (czytelników biblioteki) do domów osób szczególnie narażonych na ryzyko zachorowania, zbiory dowożone są na indywidualne zamówienie. Z usługi tej od października skorzystało około 24 osób wypożyczając 144 poz. (książki, filmy, audiobooki).
W styczniu rozpoczął się projekt dedykowany uczniom szkół specjalnych. Zaproszono Monikę Bartkowicz-Krzysztof, która czytała bajki w ramach spotkanie MAPA GŁOSÓW – BAJKI DO UCHA. Projekt kontynuowany był w formule online i rozpoczął się 13 marca, wraz z początkiem pandemii. Były to cykliczne audycje (3 razy w tygodniu) ukazujące się na profilu Lubuskiego Laboratorium Książki GreenBook pod hasłem „Głosy na dobranoc". 23.10 mediateka Góra Mediów zdobyła nagrodę „IDOL 2020" ufundowaną przez fundację „Szansa dla niewidomych" za propagowanie form działalności na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku.
Prowadzimy poradnictwo w doborze literatury skierowane do młodzieży i studentów poszukujących bibliografii przedmiotowej (dominowały w tym roku: kontakt telefoniczny i poczta elektroniczna). Udostępniamy czasopisma i pomagamy w wyszukiwaniu w nich odpowiednich informacji. Dodatkowo, na prośbę czytelników sporządzane były bibliografie z wybranej przez nich tematyki.
Zapoznajemy także grupy zorganizowane z działalnością poszczególnych agend, jak i całej Biblioteki podczas wycieczek odwiedzających Bibliotekę. Niestety z powodu obowiązujących obostrzeń z tego typu spotkań udało się skorzystać tylko 14 grupom zorganizowanym (ok. 300 osób).
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalający odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy). Czytelnikom z dysfunkcją wzroku udostępniane są czytniki Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki. Współpracujemy z Fundacją Szansa dla Niewidomych, która cyklicznie odwiedza mediatekę Góra Mediów – oglądanie filmów, słuchanie audiobooków i płyt winylowych. W 2017 podpisane zostało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, w sprawie wyrównywania szans w dostępie do kultury, które w latach kolejnych jest z powodzeniem kontynuowane. Udostępniamy materiały biblioteczne pomocne w resocjalizacji osadzonych i rozbudzające ich potrzeby czytelnicze i kulturalne.
Słuchacze Zielonogórskiego UTW licznie uczestniczą w wydarzeniach w Bibliotece: spotkaniach autorskich, wystawach, projekcjach filmowych, spektaklach, koncertach oraz w zielonogórskiej odsłonie Krakowskiego Salonu Poezji. W 2020 imprezy oferowano online.
Biblioteka Obcojęzyczna:
Starsze osoby korzystały z bezpłatnych grupowych konwersacji w języku angielskim i niemieckim prowadzonych w roku 2020 online.
Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy. W 2019 roku uruchomiliśmy grupowe konwersacje w języku polskim dla cudzoziemców oraz indywidualne konsultacje i konwersacje w języku polskim. Zakupiliśmy kolejne książki do nauki języka polskiego jako obcego oraz książki w języku rosyjskim i ukraińskim. Niestety z uwagi na pandemię, w 2020 roku możliwe były jedynie porady i konsultacje telefoniczne oraz na zapytania mailowe.


7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji
Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych. W 2020 roku w większości była to pomoc w formie elektronicznej, głównie odpowiedzi na zapytania mailowe,
Czytelnikom udzielana jest pomoc w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida. W miarę możliwości prowadzono także indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, Internetu i obsługi oraz korzystania z urządzeń komputerowych typu PC, tablet, notebook, smartfon, czytnik e-book'ów, w zachowaniu reżimu sanitarnego.
Prowadzone jest indywidualne poradnictwo i pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury, głównie online. Sporządzane są listy popularnych tytułów dla bibliotek szkolnych.
Wydawano kody dostępu do bazy Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek, z instruktażem czytelników przy rejestracji i korzystaniu. Dzięki dodatkowym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2020 udało się zakupić 270 ponadplanowych kodów.
W Bibliotece udzielono 132 059 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 1 608 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 130 401; w Dziale Zbiorów Specjalnych 50. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z rezerwacją zbiorów zgodnie z zarządzeniami dyrektora WiMBP związanymi pandemią, automatyczną rejestracją i przedłużaniem wypożyczeń oraz inne.
W Bibliotece Obcojęzycznej dostępne są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece" realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Realizowany jest instruktaż w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Dostępne są materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (m.in. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków. Usługi powyższe w 2020roku były prowadzone zdalnie, online.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2020 roku 56 kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2020 roku, z uwagi na pandemię, oprowadzono po Bibliotece jedynie 26 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 17 w gmachu głównym oraz 9 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F. 7), Filiach nr 11 i 12.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: otrzymaliśmy 315 zamówień: indywidualnych czytelników – 193 poz.; biblioteki – 122 poz. Udało się zrealizować 310 zamówień: od indywidualnych czytelników – 188 (książki – 117, kopie artykułów i fragmentów publikacji – 71) i od bibliotek – 122 (książki – 98, kopie artykułów i fragmentów publikacji – 16, płyt CD (DE) – 8).
Poprzez prowadzenie profili Facebook i stron internetowych (obie mediateki) użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących dostępności Biblioteki, nowości wydawniczych, oferty bibliotecznej okolicznościowych imprez, organizowanych spotkań, warsztatów i oferty online, organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury i portale tematyczne.
W roku 2020 kontynuowaliśmy projekt „Norwid Movie". Raz w tygodniu, w rozgłośni Radia Index (w większości zdalnie) pracownik Biblioteki przedstawia i promuje bieżącą i nadchodzącą działalność Biblioteki. Podczas cyklicznych rozmów pracownicy odwiedzili rozgłośnię 40 razy. Szereg wydarzeń i znaczących informacji dotyczących działalności Biblioteki oraz prowadzonych w Bibliotece inwestycji i rremontów jest przekazywana mediom lokalnym i regionalnym (TVP3 Gorzów, Radio Zachód, Radio Zielona Góra, Radio Eska, Radio Plus, Radio RMF MAX i innym.
W ramach radiowego cyklu Salonik Literacki odbyło się 20 spotkań.
W 2020 roku powołano nowe pismo: kwartalnik „Pasje literackie" wydawany wspólnie przez Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Czasopismo w przystępny sposób prezentuje najważniejsze lubuskie wydarzenia literackie i promuje twórczość lubuskich środowisk. Publikowane są teksty autorów lubuskich, zwłaszcza z południowej części województwa (wiersze, opowiadania, fragmenty prozy) oraz krótkie artykuły, recenzje, felietony i wywiady na temat lubuskich wydarzeń literackich i kulturalnych, jak również recenzje literatury pięknej wydawanej w województwie lubuskim. Kwartalnik nieodpłatnie trafia do środowisk literackich w Zielonej Górze i w województwie lubuskim, do miłośników książek i odbiorców imprez literackich i kulturalnych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze.

8/ Działalność wydawnicza
Nakładem wydawnictwa Pro Libris przygotowano merytorycznie i wydano drukiem następujące publikacje:
wydawnictwa ciągłe:

 1. „Pro Libris" nr 1-2(70-71)/2020 , 190 s. [300 egz.];
 2. „Pro Libris" nr 2-3(72-73)/2020 , 174 s. [300 egz.];
 3. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1(49)2020, 86 s. [200 egz.];
 4. „Bibliotekarz Lubuski" nr 2 (50)2012, 110 s. [200 egz.];
 5. „Pasje Literackie" nr 2-3/2020 (kwartalnik ZLP i WiMBP); 24 s. [200 egz.];
 6. „Pasje Literackie" nr 4-5/2020 (kwartalnik ZLP i WiMBP); 24 s. [200 egz.].

wydawnictwa zwarte:

 1. Od słowa do słowa Janusz Koniusz– katalog wystawy poświęconej życiu i twórczość Janusza Koniusza, 24 s. [150 egz.];
 2. Małgorzata Pritulak, Ucieczka w świat magii barw - katalog malarstwa, 36 s. [300 egz.];
 3. Marek Staniszewski, Dawid Kujawa. Żużlowy mistrz świata, jakiego nie znamy, 152 s. [600 egz.];
 4. Katalog 6. Festiwalu Filmu, Teatru i Ksiązki Kozzi Kobiela Jędrusik, 9-13 września 2020, Zielona Góra / Żary2020, 112 s. [180 egz.];
 5. Katalog XXII Otwartego Międzynarodowego Rysunku Satyrycznego pn. Plastik, 88 s. [80 egz.]
 6. Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media; publikacja współwydana z Wydawnictwem Naukowym i Edukacyjnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 236 s.;
 7. Agnieszka Ginko, tomik wierszy Modlitwa spod znaku Ryb, 52 s. [300 egz.];
 8. Marian Bugajski, tomik wierszy Kaczka z jabłkami, 148 s. [300 egz.];
 9. Publikacja jubileuszowa – 10 edycji Prozy Poetów. Festiwal im. Anny Tokarskiej, 106 s. [200 egz.];
 10. Wiersze zebrane Anny Tokarskiej pod red. Andrzeja Bucka, wydanie II rozszerzone.

wydawnictwa elektroniczne:

 1. Ilustracja=Inspiracja – mini album powarsztatowy według projektu dofinansowanego ze środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury, 34 s. [tylko wersja elektroniczna];
 2. „Bibliotekarz Lubuski" 1-2(49-50)2020.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia)
Czwartki Lubuskie – 16 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami, regionalnymi autorami i promocje książek:
9 stycznia4 książki Eugeniusza Kurzawy, czyli Region Kozła w Zielonej Górze – promocja książek: Region Kozła. Vademecum, Szlakiem drewnianych kościółków Regionu Kozła, Biała Dama
z pękiem kluczy. 111 legend Regionu Kozła oraz Eugeniusz Kurzawa z cyklu „Zeszyty biobibliograficzne ZLP"Eugeniusz Kurzawa, poeta, edytor, animator życia kulturalnego, dziennikarz, były wieloletni prezes zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Prowadzenie: Szczepan Sobczak, dyrektor Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła. Spotkanie wzbogacił grą na instrumencie Jarosław Mai ze Zbąszynia, koźlarz, budowniczy instrumentów ludowych z Regionu Kozła.
14 stycznia Spotkanie autorskie z Leszkiem Mazanem, dziennikarzem, publicystą, wielbicielem Krakowa, znawcą kultury naszych południowych sąsiadów, autorem licznych książek poświęconych Krakowowi, Galicji i czeskiej kulturze. Rozmowa o najnowszej publikacji pt. Naga prawda, czyli trzy rozbiory Polski zilustrowanej przez Piotra Fąfrowicza, cenionego malarza, ilustratora, grafika. Prowadzenie: Agnieszka Sobiak.
23 stycznia Promocja książek Utopek i kontynuacji Buks Molendaprof. dr. hab. Leszka Libery, literaturoznawcy, badacza romantyzmu, w szczególności twórczości Mickiewicza i Słowackiego, związanego z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, od wielu lat mieszkającego w Essen w Niemczech. Prowadzenie: prof. Małgorzata Mikołajczak, UZ.
12 maja Spotkanie autorskie online z Jakubem Żulczykiem, pisarzem, felietonistą scenarzystą. Wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek. Zrealizowano online na kanale YouTube Biblioteki.
14 maja Spotkanie autorskie online z Ewą Lipską, wybitną poetką i felietonistką, autorką wielu znakomitych tomików wierszy. Prowadzenie: ks. prof. Andrzej Draguła, US. Spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek. Zrealizowano online na kanale YouTube Biblioteki.
28 maja Promocja online tomiku poetyckiego Modlitwa spod znaku RybAgnieszki Ginko, zielonogórskiej poetki, pisarki, laureatki ogólnopolskich konkursów poetyckich. Prowadzenie: Elżbieta B. Kościucha-Wieczorek. Zrealizowano online na kanale YouTube Biblioteki.
4 czerwca Promocja online tomiku wierszy Kaczka z jabłkamiprof. Mariana Bugajskiego, językoznawcy, teoretyka komunikowania, medioznawcy, kierownika Zakładu Komunikacji Językowej na Uniwersytecie Zielonogórskim, z udziałem Beaty Żyły, malarki, autorki obrazów zamieszczonych w prezentowanym tomiku. Moderator: prof. Małgorzata Mikołajczak. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na kanale YouTube Biblioteki.
18 czerwca Promocja powieści Dolina nadziei – 3. tomu cyklu Wendyjska WinnicaZofii Mąkosy, pisarki i publicystki, dwukrotnej laureatki Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2017 i 2019). Prowadzenie: Eugeniusz Kurzawa. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
25 czerwca Promocja powieści PiętnoPrzemysława Piotrowskiego, autora powieści sensacyjnych, thrillerów historycznych i political fiction. Prowadzenie: Alfred Siatecki. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
17 września Promocja publikacji Dawid Kujawa żużlowy mistrz świata, jakiego nie znamy. Marka Staniszewskiego, dziennikarza sportowego Radia Zachód, żużlowego spikera w latach 1985-1991. Prowadzenie: Agnieszka Sobiak. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
22 września Promocja książki Schowani do wora. Wspomnienia byłego wychowawcy więziennegoAndrzeja Flügela, zielonogórskiego dziennikarza sportowego „Gazety Lubuskiej". Prowadzenie: Patrycja Flügel-Alaili. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
23 września Spotkanie autorskie z Tanyą Valko – pisarką, poetką, tłumaczką i arabistką. Autorką bestsellerowej Arabskiej sagi, na którą złożyły się tomy: Arabska żona, Arabska córka, Arabska krew i Arabska księżniczka. Prowadzenie: Igor Kaczmarski – arabista, dyplomata, wieloletni konsul RP, tłumacz, prywatnie mąż pisarki. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
24 września Promocja książek Laura w Muzeum oraz Anioły urodziły się w Zielonej Górzedr Iwony Peryt-Gierasimczuk. Promocji towarzyszył wernisaż wystawy malarstwa i grafik Lilianny Lilu Batory, zielonogórskiej artystki, malarki. Oprawa muzyczna – zielonogórski zespół Biała ćma. Wydarzenie z okazji 199. urodzin Cypriana Norwida, patrona Biblioteki. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
8 października Promocja powieści Życie 2.0Aldony Reich, zielonogórzanki, autorki powieści Tylko dobrzy ludzie zostali oraz kryminału Bebok. Prowadzenie: Agnieszka Sobiak. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
24 listopada Promocja online powieści Sekret bodyguarda debiutującej autorki, Marty Maciejewskiej, zielonogórzanki, tancerki, założycielki szkoły tańca Dance Art. Prowadzenie: Wojciech Brodziński. Spotkanie odbyło online – transmisja live na Fb Biblioteki.
17 grudnia Promocja online książki I ja ciebie teżZuzanny Dobruckiej, założycielki i pierwszej szefowej TVP Rozrywka, Beaty Harasimowicz, reżyserki programów kabaretowych XXI w. i Katarzyny Kalicińskiej, autorki bestsellerowych powieści A miało być tak pięknie i Abonent czasowo niedostępny, producentki serialu „Dom nad rozlewiskiem". Prowadzenie: Mirosław Gancarz. Transmisja live – www.facebook.com/biblioteka.norwida
5 wystaw czasowych w holu i galerii:
styczeń Maki na 100-lecie – wernisaż wystawy malarskiej, kolażu członków Sekcji Malarskiej UTW Krosno Odrzańskie. Opiekun artystyczny Katarzyna Żok. Oprawa muzyczna wydarzenia – Daniel Czepiżak (klawisze) i Wojciech Brodziński (śpiew). Współorganizator: Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wernisaż odbył się 16 stycznia.
styczeń Magia w pejzażu – wystawa fotograficzna Małgorzaty Chomont, zielonogórzanki, obecnie mieszkającej w Warszawie, współtwórczyni i wiceprezes Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wernisaż odbył się 17 stycznia.
luty-marzec Grająca maszyna – kolaż. Wystawa prac dziecięcych Miejskiego Konkursu Plastycznego. Organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury. Wystawa czynna od 25 lutego – 10 marca.
wrzesień Anioły urodziły się w Zielonej Górze. Wystawa malarstwa i grafik Lilianny Lilu Batory, zielonogórskiej artystki, malarki. Oprawa muzyczna – zespół Biała ćma. Wernisaż odbył się 24 września.
wrzesień Pokonkursowa wystawa XXII Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Plastik (661 prac, 24 kraje, 240 autorów). Ze względu na pandemię koronawirusa zmieniono konkursowy terminarz (wydłużono czas trwania konkursu, zrezygnowano z tradycyjnej wystawy, katalog przygotowano w wersji ograniczonej drukowanej i wirtualnej, zrezygnowano z imprezy finałowej). Zrealizowano imprezę wg poszczególnych etapów założonych w projekcie:

- opracowano regulamin edycji konkursu,
- rozpropagowano konkurs w mediach (konferencje prasowe, wywiady, portale),
- wystosowano szereg pism do sponsorów z prośbą o wsparcie w realizacji konkursu,
- stworzono bazę uczestników i rysunków,
- skompletowano jury, zorganizowano przebieg obrad,
- informowano w mediach o nagrodach regulaminowych i specjalnych.
- wytypowano prace do katalogu, stworzono makietę katalogu,
- pracowano nad organizacją wirtualnej wystawy oraz wirtualnego katalogu,
- przygotowano prezentację elektroniczną nagrodzonych w konkursie rysunków, zaprojektowano dyplomy,
- wysyłano nagrody finansowe, dyplomy i katalogi laureatom konkursu.

październik Plakaty teatralne Leszka Mądzika. Wystawa plakatów teatralnych prof. Leszka Mądzika, reżysera, scenografa, malarza, twórcy Sceny Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wizyta artysty zwieńczyła odbywający się w Lublinie Jubileusz 50-lecia Sceny Plastycznej KUL. Po otwarciu wystawy odbyło się spotkanie z gościem oraz projekcja dwóch filmów dokumentalnych o twórczości artysty. Wernisaż, pokaz oraz spotkanie odbyły się 8 października.
W filiach miejskich działa sześć mini galerii: Galeria Młodych przy Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Galeria Na Górze przy mediatece Góra Mediów, Galeria „Makowa" przy Lubuskim Laboratorium Książki GreenBook, Galeria Na Ptasiej przy Filii nr 1, Szklana Galeria przy mediatece Szklana Pułapka i Galeria Podgórna przy Filii nr 4. Prezentują one prace zielonogórskich twórców, artystów, pasjonatów, grup plastycznych. Poprzez spotkania i wernisaże integrują lokalną społeczność Zielonej Góry. W większości wkomponowane w przestrzeń wypożyczalni z jednej strony przydają walorów estetycznych poszczególnym filiom, przyciągają do bibliotek osoby związane z plastyką, a do plastyki – czytelników biblioteki. Podczas pandemii agendy nie zaprzestały swojej działalności propagującej obok dobrej literatury, także dobrą sztukę, a wystawy zostały przeniesione do sieci.
Stacjonarnie przygotowano 19 wystaw, a od marca zorganizowano 42 wystawy wirtualne, których średni zasięg wynosił ponad 1 000 osób oglądających.
Były to wystawy artystyczne promujące zarówno osoby debiutujące, jak i profesjonalistów połączone z wernisażami, m.in.:

 • prace Kingi Dziwota, Jacoba Franka, Paweła Janczaruka, Izabeli Sak w Górze Mediów;
 • wystawy fotografii Ewy Horodyskiej, Krzysztofa Kubasiewicza, Anny Celmer, Ewy Kwaśniewicz w Filii nr 1;
 • cykl wystaw ph."Pasje naszych czytelników" – wystawa kamieni szlachetnych Marii Siateckiej w Filii nr 4,
 • „Łużyce w moim obiektywie" autorstwa A. Polak w Filii nr 4;
 • „Bolek i Lolek – moi idole" – wystawa prac dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 16;
 • „Moje Koty" wystawa prac Mirosławy Sokołowskiej w Filii nr 5;
 • wystawa „Onipa" Oliwii Koniecznej – wystawy dotyczące recyklingu odzieży w mediatece Szklana Pułapka;
 • wystawy malarstwa Marty Bajorek-Irzykowskiej, Marii Bronczak", Jadwigi Maksymowicz w Filii nr 12;
 • wystawy wspólne z zielonogórskim Ośrodkiem Kultury i grupami plastycznymi działającymi przy lubuskich szkołach – Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa;
 • „Pocztówka z literatury dziecięcej i młodzieżowej" dr Joanny Kapicy-Curzytek w Filii nr 11;
 • „Karykatury z SP nr 1" – wystawa prac uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze pod kierunkiem Roberta Tomaka w Filii nr 11;
 • wystawy malarstwa Mirosławy Sokołowskiej i Pracowni Plastycznej Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem Anny Nabel-Myszkiewicz oraz Pracowni Sztuki Dekoracyjnej pod kierunkiem Olgi Lemińskiej w Filii nr 1.

Odbyły się także pokazy filmu „Polska Toskania" we współpracy z Polska Press, oraz Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (termin:14 stycznia 2020 r.).
Ważniejsze wydarzenia kulturalne
Noworoczna Biesiada Literacka – spotkanie z udziałem środowisk literackich, członków zielonogórskiego oddziału ZLP, Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Zespołu literacko-poetyckiego „Oksymoron" Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, współpracowników Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris" oraz piszących amatorsko licealistów i studentów.
Debata Literacka – Waśkiewicz dzisiaj – debata literacka na temat roli Andrzeja K. Waśkiewicza jako redaktora, edytora, krytyka z udziałem prof. Mariana Kisiela (Uniwersytet Śląski), prof. Małgorzaty Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski), red. Eugeniusza Kurzawy, dr. Andrzeja Bucka (WiMBP, PAM/Oddz. Kraków). Prowadzenie: dr Janusz Łastowiecki (18 lutego 2020).
Lubuskie Wawrzyny 2019
27 lutego 2020 wręczono 26. Lubuski Wawrzyn Literacki, 15. Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 7. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.
Laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii proza została Zofia Mąkosa za książkę Wendyjska winnica – Winne miasto, Poznań 2019. Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii poezja został Marek Lobo Wojciechowski za tomik Dzień kreta, Łódź 2019.
Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Naukowego został Jacek Kotuła za publikację W służbie św. Apolloni. Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1945-1989, Zielona Góra 2019.
Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego został Cezary Galek z Radia Zachód za reportaże: Gdzie jest kolczyk Karin Wolff; 80 lat miłości do Wilna; Brudne ręce; Rodzi się nadzieja.
Ortograficzna corrida w Norwidzie czyli II Lubuskie Dyktando Ortograficzne z udziałem prof. Jerzego Bralczyka, wybitnego językoznawcy, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Do udziału w Dyktandzie zgłosiło się 85. uczestników. Autorem tekstu, z którym zmierzyli się uczestnicy był sam prof. Jerzy Bralczyk
Z powodu epidemii koronawirusa wszystkie instytucje edukacyjne i kulturalne wstrzymały swoją działalność. Zostały zamknięte także biblioteki. Przyszedł czas na działania alternatywne. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze od samego początku epidemii wprowadziła szereg działań mających na celu pozostanie w kontakcie z czytelnikami/odbiorcami. Zgodnie z hasłem akcji ogólnopolskiej „Nie zostawiam czytelnika", uruchomiliśmy szereg propozycji, umożliwiających dostęp do literatury, filmów, audiobooków i innych form kultury, bez konieczności wychodzenia z domu – online. Co ważne, wszystkie nasze propozycje miały charakter niekomercyjny, a korzystanie z zasobów, spotkań i innych wydarzeń kulturalnych było zupełnie bezpłatne.
Wśród działań podjętych przez zespół zielonogórskiego „Norwida" #NonStopNORWID warto wymienić m.in.:
Poczytajki dla najmłodszych: bibliotekarze i przyjaciele Biblioteki Norwida czytali dzieciom bajki, wierszyki i opowiadania. Poczytajki publikowane były w raz w tygodniu, a następnie dwa razy w tygodniu na kanale YouTube Biblioteki. W akcję zaangażowało się wielu artystów, dziennikarzy i bibliotekarzy, w m.in.: Lech Dyblik, Mateusz Czechowski, Leszek Jenek, Kinga Kaszewska-Brawer, Paweł Ptaszyński, czy Roman Awiński, a kilku pisarzy udostępniło do przeczytania swoje książki i opowiadania – Agnieszka Ginko. „Tutlandia. Niespodzianki", Władysław Wróblewski, „Przygody Myszy Matyldy". W ramach cyklu zrealizowano w sumie 13 odcinków, które wyświetlono łącznie ok. 6 500 razy.
Uzupełnieniem „Poczytajek", propozycją również adresowana do najmłodszych, był cykl audiobooków Edyty Jungowskiej „Zostań w domu z Pippi" (6 odcinków – 3 500 wyświetleń). Natomiast w Tygodniu Bibliotek, który w tym roku również organizowany był w formie online, prezentowaliśmy twórczość Astrid Lindgren w interpretacji Edyty Jungowskiej. Na Facebooku Biblioteki najmłodsi mogli posłuchać pięciu odcinków „Braciszek i Karlsson z Dachu" (3 500 wyświetleń) oraz czterech odcinków „Nowych psot Emila ze Smalandii" (764 wyświetlenia).
Lekturniczek – z myślą o uczniach zielonogórscy bibliotekarze uruchomili cykl pn. „Lekturniczek", w którym dzieci i młodzież mogła znaleźć lektury w postaci e-booków i audiobooków, dostępne w sieci. Tam także polecaliśmy słuchowiska, widowiska teatralne i ekranizacje wszelkich lektur. „Lekturniczek" był źródłem informacji dla wielu uczniów w dobie koronawirusa, którzy nie mieli możliwości zapoznania się z lekturami szkolnymi w sposób tradycyjny. Cykl liczył łącznie ok. 6 300 odbiorców oraz był udostępniany i polecany w mediach społecznościowych przez wiele szkół w całej Polsce.
W czasie epidemii i odcięcia od kultury, chcąc dać czytelnikom możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych, Biblioteka Norwida zainaugurowała wiele przedsięwzięć, z których część nadal odbywa się w sieci.
Ponadto w ramach akcji #NonStopNorwid zespół zielonogórskiego „Norwida" nagrywał filmy, audiobooki, vlogi, tutoriale i inne. Warto w tym miejscu wspomnieć choćby o wielu cyklach tematycznych, prowadzonych przez mediatekę Góra Mediów:
Opowieści na każdy tydzień – każdy odcinek prezentowany w poniedziałki dotyczy opowieści z czterech stron świata i zawiera w sobie ludowe mądrości, nutę mistycyzmu, a przede wszystkim ma nieść morał dla każdego z widzów. Zrealizowano 10 odcinków, ok. 800 wyświetleń po tygodniu od premiery. Cykl ten jest nadal kontynuowany.
Czytanie Tolkiena – zamknięcie Biblioteki podczas pierwszego lock down'u miało miejsce na kilka dni przed kolejną edycją Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena. To jednak spowodowało organizację imprezy w innej formie. W każdą sobotę prowadzony jest głośne czytanie w domowych warunkach fragmentu powieści J.R.R. Tolkiena. Cotygodniowa premiera uzyskuje ok 900 wyświetleń na Facebook'u. Cykl ten jest nadal kontynuowany. Dotąd zrealizowano 12 odcinków.
Czytanie Damy Kameliowej – trzy razy w miesiącu prezentowany jest kolejny odcinek głośnego czytania książki A. Dumasa w specjalnie przygotowanej domowej scenografii. Cykl ten nadal trwa i przyciąga widzów; jest to ok. 800 wyświetleń po tygodniu. Zrealizowano 7 odcinków.
Hity i kity wg Czerniawskiego – w każdy czwartek odbiorcy mogą obejrzeć film dotyczący recenzji filmowych. Kolejne odcinki dotyczą pozycji dostępnych w Bibliotece, które wraz z częściowym poluzowaniem obostrzeń można już wypożyczać. Filmy upload'owane są bezpośrednio na platformę Facebook. Dotąd zrealizowano 11 odcinków (każdy z nich miał ok. 700 – 1 000 wyświetleń). Cykl ten jest nadal kontynuowany.
Kulturalne Podróże w Czasie – raz w miesiącu, w piątek prezentowana jest sylwetka wybranej postaci historycznej, która swoim życiem odcisnęła wyraźny ślad w kulturze świata i która walnie przyczyniła się do kreacji obrazu Świata w jakim żyjemy obecnie. Cykl trwa nadal i po tygodniu ilość wyświetleń oscyluje wokół liczby 700 (3 odcinki).
Wszyscy jesteśmy trochę jak z książki – o postaciach literackich w potrzasku – trzymiesięczny cykl zakończył się z początkiem czerwca. W każą środę prezentowana była postać bohatera literackiego, która zawsze była w potrzasku. Potrzask ten oznaczał ograniczenie światopoglądu, pułapkę socjologiczną lub jakąkolwiek inną nawiązującą do sytuacji potrzasku, jak choćby obecna pandemia. Artykuły te prezentowane były nie tylko na Facebooku mediateki, ale równie pisma „Bibliotekarz Lubuski". Odbiory wyświetlili 10 opublikowanych artykułów 950 razy.
Recenzje gier – pracownicy mediateki co jakiś czas podejmują się nagrania lub napisania recenzji z branży gier wideo. Do tej pory powstały dwa odcinki. Jeden w formie literackiej i drugi w formie wideo. Cykl trwa nadal i sukcesywnie będą dodawane kolejne recenzje. Statystyka wskazuje po tygodniu od premiery wyświetlenia w liczbie 1000 (1 odcinek, 1 artykuł).
W Lubuskim Laboratorium Książki w ramach akcji #NonStopNORWID zrealizowano cykl codziennych audycji wieczornych „Głosy na dobranoc", gdzie prezentowane są adaptacje radiowe z krótkim komentarzem, a także „Laboratorium Radiowe" – którego celem jest uzupełnienie „Głosów na dobranoc", prezentowanych od poniedziałku do czwartku, o utwory poszukujące i eksperymentalne, które potrzebują dodatkowego komentarza. Zrealizowana 57 audycji „Głosów na dobranoc" oraz 6 części „Laboratorium Radiowego", z których każda miała ok. 200-250 odbiorców. Cykl jest nadal kontynuowany.
Pracownicy Biblioteki Norwida, którzy zajmują się także twórczością literacką, czytali online fragmenty swojej twórczości: Agnieszka Ginko i Marcin Radwański.
Inne nasze cykle, które pojawiły się w ofercie #NonStopNORWID to także:
Spektakle istotne do obejrzenia w sieci wg A. Bucka – Dyrektor Biblioteki Norwida, dr Andrzej Buck, poleca na Facebooku spektakle teatralne dostępne w Internecie, wraz z krótkim opisem i własnym komentarzem. Cykl realizowany od początku pandemii.
Salonik poetycki – realizowany każdego dnia od połowy marca do maja, służył promocji oraz dyskusji na temat poezji, w tym twórców regionalnych.
Skarby Zielonogórskiej Książnicy – najciekawsze starodruki i inne zbiory specjalne WiMBP im. Cypriana Norwida. W ramach cyklu zrealizowano 11 odcinków.
Uzupełnieniem oferty #NonStopNorwid był Wirtualny spacer po Bibliotece, dostępny na stronie internetowej książnicy, a także Wirtualne Muzeum Ilustracji Książkowej oraz film będący wycieczką po Muzeum.
Warto wspomnieć także o wirtualnych wystawach (np. NiePORTRETY – wystawa fotografii z książką online, The art of exlibris – wirtualna wystawa ekslibrisów), warsztatach (np.: Kącik dla dzieci/ Lubuskie Laboratorium Książki; Pani Ania uczy rysować) i konkursach dla dzieci i młodzieży (np. Mistrz Pięknego Czytania online, Konkurs na ilustrację do książki „Przygody Myszy Matyldy"), a także akcjach aktywizujących czytelników i promujących czytelnictwo w sieci (np. „Pokaż, co czytasz!", „Czytasz? Naturalnie!", „I Maraton Czytania Online").
Od początku kwarantanny na Facebooku działa, uruchomiona przez Bibliotekę Norwida, grupa Young Zone. Jest to platforma dla młodzieży uczącej się, gdzie poruszamy zagadnienia związane z wyborami edukacyjnymi i zawodowymi, oferujemy możliwość promocji własnej twórczości, porady wizerunkowe, wydarzenia kulturalne dedykowane młodym i wiele ciekawych informacji dla osób uczących się. W YZ znajdziemy m.in.: e – PUNKT KONSULTACYJNY – dotyczący wyborów edukacyjnych, zawodowych i rozwoju osobistego, SZUFLANDIA – miejsce na prezentację utworów skrzętnie chowanych na dnie szuflady (proza, poezja, foto, grafika, rysunki itp.), E-RECENZJA – informacje o polecanych przez grupowiczów książkach. Grupa skupia członków z całej Polski, a kilka osób mieszka poza granicami naszego kraju (Australia, Wielka Brytania, Kazachstan). Tygodniowo odnotowywano od kilkudziesięciu do kilkuset obserwujących.
Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw zrealizowanych przez Bibliotekę Norwida w ramach akcji #NonStopNorwid. Akcja wciąż ewaluuje i wzbogacana jest o nowe przedsięwzięcia.
Jedną z ważniejszych inicjatyw, którą zainaugurowano 14 maja, jest cykl spotkań online z autorami książek, poetami i prozaikami – Czwartki Lubuskie Online. Do tej pory zrealizowano 6 spotkań w ramach cyklu, których gośćmi byli: Ewa Lipska, Agnieszka Ginko, prof. Marian Bugajski, Konrad Wojtyła, Zofia Mąkosa, Przemysław Piotrowski.
Transmisje z wydarzeń w ramach Czwartków Lubuskich były udostępniane na Facebooku Biblioteki. Spotkania online miały ponad 9 200 wyświetleń. Od 4 czerwca wydarzenia organizowane są w formie hybrydowej – przy udziale publiczności do 50 osób oraz online. Spotkania będą kontynuowane w wakacje w ramach cyklu pn. Z książką na leżaku.
Niezależnie od Czwartków Lubuskich, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, w dobie pandemii organizowała także inne spotkania online z twórcami, np.:

 • spotkanie autorskie z Pawłem Brolem (ok. 15 000 wyświetleń),
 • spotkanie z Jakubem Żulczykiem (ok. 500 wyświetleń),
 • spotkanie z Izabelą M. Krasińską (ok. 2 500 wyświetleń).

Prowadzono również czaty wideo z pisarzami w ramach inicjatywy „Literackie Oblicze mediateki Szklana Pułapka".
W ostatnim czasie zainaugurowano także nowy cykl Czytelnia Dramatu, pierwsze 22 czerwca z udziałem Zdzisława Wardejna i Tomasza Mana. Wydarzenie także było dostępne w sieci (ok. 1 000 wyświetleń).
Pomimo ograniczeń Biblioteka Norwida nie zrezygnowała także z udziału w ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek oraz Międzynarodowa Noc Muzeów. Zielonogórska książnica przygotowała na te okazje szereg wydarzeń, które odbywały się w mediach społecznościowych: #ZasmakujwBiblioteceNorwida – Tydzień Bibliotek online 2020 oraz Wirtualna Noc Muzeów z Myszką.
Działania podjęte przez zespół zielonogórskiego Norwida w dobie koronawirusa oraz czasowego odcięcia od kultury zostały aktywnie zauważone przez media lokalne i regionalne. Informacje na ten temat, wywiady z organizatorami oraz gośćmi wydarzeń ukazały się w: TVP 3 Gorzów Wlkp., Gazecie Lubuskiej, Wyborczej.pl Zielona Góra, Łączniku Zielonogórskim, Radio Zachód, Radio Zielona Góra, Radio Eska, Radio RMF Maxxx, Radio INDEX, Radio Plus, Radio Złote Przeboje.
Po raz 9. zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji, inicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Czytanie. Kolejna edycja odbyła się w niedzielę, 6 września br. (w wersji hybrydowej – stacjonarnie i online). Fragmenty „Balladyny" Juliusza Słowackiego (I i II akt oraz wybrane sceny z pozostałych) w interpretacji znanych zielonogórzan obejrzało na żywo 50 osób, oglądało online 393. W czytaniu udział wzięli min. Marszałek Województwa Lubuskiego, radni, aktorzy, mecenasi, aktorzy oraz moderatorzy DKK z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Biblioteki w Dąbiu i Filii nr 2 Biblioteki Norwida.
10. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (9 listopada-9 grudnia); w ramach Festiwalu odbyło się 14 wydarzeń online – 10 spotkań autorskich, 3 wieczory literackie promujące książki oraz 1 Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze:

 • 12 listopada Promocja antologii twórczości członków Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów pt. Dotyk słowa wydanej z okazji 25-lecia Stowarzyszenia. Rozmowę z prezes Stowarzyszenia Jolantą Pytel prowadziła Halinka Bohuta-Stąpel. Na wydarzenie przygotowano film dokumentujący działalność Stowarzyszenia. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 16 listopada Spotkanie autorskie z Angeliką Kuźniak, reporterką i biografką. Rozmowa o najnowszej jej książce Boznańska. Non finito. Prowadzenie: Agnieszka Sobiak. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 17 listopada Spotkanie autorskie z Magdą Łucyan, dziennikarką, autorką książki Powstańcy. Ostatni świadkowie walczącej Warszawy. Prowadzenie dr Przemysław Bartkowiak. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 18 listopada Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk, dziennikarką radiową, tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej i autorką książek dla dzieci połączone z promocją książki Ilustratorki, ilustratorzy. Motylki z okładki i smoki bez wąsów. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 19 listopada Spotkanie autorskie z Czesławem Sobkowiakiem, poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, współpracownikiem regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Prezentacja najnowszego tomiku poetyckiego Napisane w zeszycie. Prowadzenie: Ewa Mielczarek. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 23 listopada Promocja tomiku Starość przez chwilę młoda Jolanty Pytel wydanego z okazji 50-lecia twórczości poetki, współzałożycielki i prezes Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Prowadzenie: Halinka Bohuta-Stąpel. Wiersze czytała Beata Beling, aktorka. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 24 listopada Spotkanie autorskie z Martą Grzybowską, autorką książek dla młodzieży oraz prezentacja jej książki Ponad. Prowadzenie: Sandra Stempniewska. Wydarzenie zrealizowano online –transmisja na Fb Mediateki Góra Mediów.
 • 25 listopada Spotkanie autorskie z Marcelem Woźniakiem, powieściopisarzem i scenarzystą, autorem biografii Leopolda Tyrmanda Tyrmand. Pisarz o białych oczach. Prowadzenie: Andrzej Winiszewski, dziennikarz Radia Zachód. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 27 listopada Spotkanie autorskie z Radkiem Rakiem, laureatem Nagrody Literackiej Nike 2020, połączone z promocją książki Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli. Prowadzenie: dr Janusz Łastowiecki. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 30 listopada Spotkanie autorskie z Ingą Iwasiów, poetką, prozaiczką, profesor nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, krytyczką literacką połączone z prezentacją książki Kroniki oporu i miłości. Prowadzenie: Agnieszka Sobiak. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 3 grudnia Promocja książki Cherub Przemysława Piotrowskiego, zielonogórskiego prozaika, autora powieści Kod Himmlera, Droga do piekła, trylogii Radykalni oraz serii książek – Piętno, Sfora, Cherub. Prowadzenie: red. Karolina Kamińska. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 9 grudnia Spotkanie autorskie z Marcinem Wichą, grafikiem, eseistą i autorem książek dla dzieci. Prowadzenie: dr Mirosława Szott. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.
 • 20 grudnia Czytanie Tokarskiej w ramach Krakowskiego Salonu Poezji w Zielonej Górze – filmowa edycja. Wiersze poetki, patronki Festiwalu Literackiego Proza Poetów, czytali przyjaciele oraz organizatorzy Festiwalu: Joanna Kapica-Curzytek, Halinka Bohuta-Stąpel, Karolina Kamińska, Anna Polus, Żaneta Cierach, Agnieszka Sobiak, Ewa Mielczarek, Agnieszka Ginko, Łukasz Maciejewski, Andrzej Draguła, Andrzej Winiszewski, Wojciech Brodziński, Janusz Łastowiecki. Gospodarz Salonu Andrzej Buck, Sandra Stempniewska. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.

Cykl Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich – 9 spotkań (lipiec-sierpień):

 • 2 lipca Spotkanie autorskie z Alfredem Siateckim, zielonogórskim prozaikiem, dziennikarzem, redaktorem i publicystą, połączone z promocją powieści Zaproszenie na śmierć. Moderator: Agnieszka Sobiak. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 9 lipca Spotkanie z dr. Grzegorzem Biszczanikiem, historykiem, regionalistą, autorem m.in. prezentowanego przewodnika po mieście Nieznane twarze Zielonej Góry. Publikacja zdobyła nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową 2019 w XV Lubuskim Wawrzynie Naukowym. Prowadzenie: dr Izabela Korniluk. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 16 lipca Spotkanie autorskie z Czesławem Sobkowiakiem, poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, współpracownikiem regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Spotkanie połączone z prezentacją tomiku poetyckiego pt. Powszednie niebo. Prowadzenie: Agnieszka Ginko. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 23 lipca Wieczór z balladą podwórkową – prezentacja książki Szacun, panie Jurandot! Ballady podwórkowe na wesoło Halinki Bohuty-Stąpel, poetki, autorki tekstów i piosenek kabaretowych. Moderator: Elżbieta Wozowczyk-Leszko, dziennikarka Radia Zachód. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 30 lipca Spotkanie z Dariuszem Kamysem oraz Łakaszem Pietschem z kabaretu Hrabi. Rozmowa o książce Hrabi. Duszkiem tak! Prowadzenie: Leszek Jenek. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 6 sierpnia Ścigać sny – spotkanie z Andriejem Kotinem, poetą i bardem. Moderator: Agnieszka Sobiak. Spotkanie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 13 sierpnia Spektakl muzyczny „Życie raz" oparty na twórczości płockiego aktora i poety Witolda Mierzyńskiego. Spotkanie z udziałem Jana Mierzyńskiego, aktora gorzowskiego Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, prywatnie syna Witolda Mierzyńskiego. Wydarzenie przy akompaniamencie muzyków: Marek Popis – gitara, Tomek Koźlarek – bas, Piotr Haraziński – perkusja, Mariusz Ambrożuk – akordeon/piano. Wydarzenie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 20 sierpnia Spotkanie autorskie z Marcinem Radwańskim, zielonogórskim prozaikiem, autorem powieści obyczajowych i sensacyjnych połączone z promocją najnowszej książki Kolekcjoner. Prowadzenie: Agnieszka Sobiak. Wydarzenie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 27 sierpnia Promocja książki Fenomen Michała Kaziowa. Monografia dr. Roberta Rudiaka, poety, prozaika, publicysty, krytyka literackiego, prezesa zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Prowadzenie: Alfred Siatecki. Wydarzenie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.

Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – gospodarz salonu Andrzej Buck (styczeń-grudzień):
Odbyło się 5 spotkań:

 • 9 lutego Opowieści o mężczyznach, recital Grzegorza Tomczaka – poety, kompozytora, autora tekstów piosenek, artysty estradowego oraz Iwony Loranc – aktorki, pieśniarki, laureatki nagrody Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Gospodarz Salonu Andrzej Buck. Wydarzenie z udziałem publiczności.
 • 6 września Balladyna Juliusza Słowackiego. Salon połączony z Narodowym Czytaniem. Fragmenty Balladyny (I i II akt oraz wybrane sceny z pozostałych) w interpretacji znanych zielonogórzan.
 • Czytali: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, radny Marcin Pabierowski, Zofia Banaszak, Agata Miedzińska, Anna Wojniusz, Marta Pohrebny, Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, Andrzej Draguła, Marcin Radwański, Wojciech Brodziński, Natalia Dyjas-Szatkowska, Kaja Rostkowska-Biszczanik. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck. Wydarzeniu towarzyszyła promocja nowego literackiego periodyku „Pasje literackie" z udziałem zespołu redakcyjnego – red. naczelnego Marcina Radwańskiego, Halinki Bohuty-Stąpel i Moniki Simonjetz. Wydarzenie z udziałem publiczności.
 • 13 września Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz – specjalna edycja Salonu w ramach 6. Festiwalu Filmu, Teatru i Książki Kozzi Kobiela Jędrusik odbyła się w Kinie Rektorat (Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego). Przygotowana przez gościa Festiwalu – Zdzisława Wardejna, przy współpracy dr. Andrzeja Bucka i dr. Janusza Łastowieckiego. Wystąpili aktorzy: Zdzisław Wardejn, Alicja Stasiewicz, Marta Pohrebny, Lech Mackiewicz, Radosław Walenda, Piotr Lizak. Scenariusz oparty na podstawie książki Tadeusza Konwickiego Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz, z ilustracjami Danuty Konwickiej. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck. Wydarzenie z udziałem publiczności.
 • 6 grudnia Współczesna poezja polska – filmowa edycja Salonu. Wiersze współczesnych polskich i zagranicznych autorów czytał ks. prof. Andrzej Draguła. Gospodarze Salonu Justyna Stachura i Andrzej Buck. Wydarzenie online. Transmisja live – Fb Biblioteki.
 • 20 grudnia Czytanie Tokarskiej – filmowa edycja. Wiersze poetki, patronki Festiwalu Literackiego Proza Poetów, czytali przyjaciele oraz organizatorzy Festiwalu: Joanna Kapica-Curzytek, Halinka Bohuta-Stąpel, Karolina Kamińska, Anna Polus, Żaneta Cierach, Agnieszka Sobiak, Ewa Mielczarek, Agnieszka Ginko, Łukasz Maciejewski, Andrzej Draguła, Andrzej Winiszewski, Wojciech Brodziński, Janusz Łastowiecki. Gospodarz Salonu Andrzej Buck, Sandra Stempniewska. Wydarzenie zrealizowano online – transmisja na Fb Biblioteki.

Czytelnia Dramatu. Odbyły się 2 spotkania:

 • 22 czerwca Inauguracja cyklu – tekst Nieczystość Tomasza Mana, dramatopisarza i reżysera w wykonaniu Zdzisława Wardejna, wybitnego aktora scen warszawskich. Po czytaniu odbyła się rozmowa z twórcami. Prowadzenie dr Janusz Łastowiecki. Pomysłodawca i gospodarz cyklu dr Andrzej Buck. Koordynacja projektu dr Janusz Łastowiecki. Wydarzenie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.
 • 8 września Wege-nacja Iwony Kusiak, zielonogórskiej dramatopisarki, autorki sztuk teatralnych dla dorosłych i dzieci, a także licznych adaptacji teatralnych i tekstów piosenek. W wydarzeniu udział wzięli: Joanna Świrska, Elżbieta Donimirska, Marta Frąckowiak, Marek Sitarski, Lech Mackiewicz, Aleksander Buchowiecki wraz z grupą warsztatową: Zosia Derwich, Tamara Ostrowska, Oliwia Chilińska, Julia Giecołd. Po czytaniu odbyła się rozmowa z autorką, którą prowadził dr Janusz Łastowiecki. Pomysłodawca i gospodarz cyklu dr Andrzej Buck. Koordynacja projektu dr Janusz Łastowiecki. Wydarzenie odbyło się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz online – transmisja live na Fb Biblioteki.

Tydzień Bibliotek 2020 – blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji 8-15 maja ph. Zasmakuj w bibliotece.
W formie online odbyły się m.in.:

 • Filia nr 4 – wirtualne spotkanie z Marią Siatecką, zielonogórzanką, słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku i szefową Klubu Kamieni i Minerałów "Kryształ", przy UTW w Zielonej Górze połączone z wystawą kamieni szlachetnych pani Marii (3 664 wyświetlenia); spotkania online z cyklu „Daleki Wschód na Zachodzie, czyli spotkania nie tylko literackie" pod hasłem „Zasmakujemy w kuchni azjatyckiej oraz w książkach kucharskich z przepisami na dania z tych regionów" – w ciągu jednego dnia co pół godziny wrzucane były ciekawostki kuchni azjatyckiej, a cykl kończył się postem głównym – przepisami na potrawy azjatyckie (15 postów, 7 926 wyświetleń); wirtualne zwiedzanie wystawy kolekcji widokówek ze zbiorów Joanny Kapicy-Curzytek (łączna liczba wyświetleń: 1 288);
 • Filia nr 5 – zajęcia plastyczne, ph. Tworzymy książkę (76 odbiorców); Chatka Małgorzatki i Biblioteka Żółwia Franklina łączą siły! – 2 946 odbiorców; zdobienie piernikowej książki online (konkurs dla dzieci z nagrodami) – 160 odbiorców; „Biblioteczki Franklina" – czytanie fragmentów książki Joanny Krzyżanek „Bajka pachnąca czekoladą" – 334 odbiorców; Jak to drzewiej bywało..., czyli o święcie książki i bibliotekarzy w przeszłości i współcześnie: 322 odbiorców.
 • mediateka Szklana Pułapka: Literackie oblicze mediateki Szklana Pułapka, czyli poznaj autora – czat z autorką Joanną Szarańską (zasięg: 1 258 osób), spotkanie autorskie z pisarką Izabelą M. Krasińską (zasięg: 2 535);
 • Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook – spotkanie autorskie z Pawłem Brolem i Głosy na dobranoc przez cały tydzień;
 • mediateka Góra Mediów – Zostań w domu z Pippi – o Pippi Pończoszance – bohaterce książki Astrid Lindgren opowiadała Edyta Jungowska, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, producentka audiobooków dla dzieci z najlepszymi książkami Astrid Lindgren, właścicielka wydawnictwa Jung-off-ska; zaprezentowano 7 odcinków; opowieści na każdy tydzień – czytanie tekstów pochodzących z rożnych stron świata, opatrzonych grafiką i podkładem muzycznym; E-recenzja gry wideo na profilu Fb Góry Mediów: Red Dead Redemption 2 i Assassins' Odysey;
 • Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa – „Z książki na sztalugę – co pichci Garfield?" – kurs rysowania postaci i komiksu online; film instruktażowy; wirtualny spacer po wystawie prac plastycznych „Takie Maleńkie" ZE nr 1 w Zielonej Górze w Galerii Młodych; specjalne wydanie „Pacynkowej Wieczorynki". Pacynka Rysiu czytała książkę Sophie Schoenweld i Guntera Jakobsa „Wielkie mycie zębów w ZOO"; Finał XXI Przeglądu Mistrza Pięknego Czytania, który w tym roku w całości odbył się w formie online. Wpłynęło 65 nagrań uczestników;
 • Filia nr 11 – Niespodziankowe wypożyczanie online, wystawa exlibrisów online „The art of exlibris" (zasięg postu: 48 osób); „Czytasz? Naturalnie!" – wirtualna galeria fotografii naturalnych miejsc do czytania (zasięg postu: 57 osób), przygotowane zostały zakładki z motywem patrona Filii nr 11 – Piotrusia Pana – do samodzielnego wydrukowania (zasięg postu: 66 osób).

Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Kobiela Jędrusik (10-13 września)
Na program Festiwalu składały się nietuzinkowe wydarzenia, połączone wspólną linią programową: film-aktor-książka-teatr. W 2020 patronami Festiwalu byli Bogumił Kobiela i Kalina Jędrusik
Główny nurt Festiwalu stanowiło kino polskie z lat 2019-2020, film sensacyjny i obyczajowy oraz kino europejskie i środkowoeuropejskie. Obrazy ułożone były w sekcje filmowe; odbyło się szereg spotkań z gośćmi festiwalowymi oraz książką filmową / teatralną. Festiwal to także współczesne spektakle, w tym monodramy, recitale i koncerty. Wśród gości w 2020 roku byli: Łukasz Maciejewski, Bernd Buder, Lech Dyblik, Marian Opania, Bartosz Kruhllik, Zdzisław Wardejn, Małgorzata Pritulak, Mikołaj Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Barbara Kurzaj, Sebastian, Stankiewicz, Tomasz Włosok. W festiwalowym Post scriptum: Andrzej Seweryn, Łukasz Simlat, Małgorzata Imielska.
Prezentacje festiwalowe umieszczane były w przestrzeniach pozornie nietypowych i nie przewidzianych dla teatru, filmu, koncertu i spotkań. Doskonale komponują się one jednak z ofertą festiwalową: namiot Café Film na zielonogórskim deptaku, sala im. Janusza Koniusza i mediateka Góra Mediów Biblioteki im. C. Norwida, Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kino Cinema City.
Zaprezentowano poruszające filmy francuskojęzyczne w ramach cyklu Retrospektywa Kino wg Draguły (3 obrazy).
Cykl pn. Kino znad granicy (9 filmów) prezentował niemiecką panoramę filmową w ramach partnerstwa z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz FilmFestival Cottbus. Zwyczajowo podczas Festiwalu pokazywany jest laureat Grand Prix FilmFestival Cottbus – nagrodzony w poprzednim roku statuetką Lubiny, w tym przypadku to film „Siostra" (Sister, Sestra) Svetly Tsotsorkovej (Bułgaria, Katar). Ponadto nagrodzony w Cottbus za najlepszą reżyserię: „Ostrym nożem" (Sharp knife) reż. Teodor Kuhn.
Cykl Dokument na Kozzi: przedstawione zostały obrazy: „Polska Toskania" reż. Michał Szymanowicz oraz „Historie niezapomniane" reż. Barbara Laris, Andrzej Winiszewski.
Cykl Kozzi Gangsta Film: pokazaliśmy 10 filmów kryminalnych, gangsterskich, sensacyjnych z ostatnich dwóch lat.
Cykl Zielonogórskie Konotacje, czyli artystyczne wydarzenia z twórcami / artystami, którzy urodzili się / mieszkali / pracowali w Zielonej Górze / Lubuskim lub związani byli pracą artystyczną w pewnym okresie swojego życia z regionem: w 6. edycji Festiwalu zaprezentowany został monodram w wykonaniu Karoliny Miłkowskiej-Prorok oparty na tekście Iwony Kusiak „Nadbagaż" oraz monodram na podstawie powieści Marii Matios „Słodka Darusia" z udziałem Marty Pohrebny.
Festiwalowi towarzyszą rokrocznie wydarzenia okołoteatralne i muzyczne. W 2020 roku prezentowaliśmy widzom blok imprez, które nazwaliśmy Teatr. Przystanek teatralny, w tym m.in. realizacje: „Ja minę..." w wykonaniu Małgorzaty Pritulak i Zdzisława Wardejna, monodram „Audiencja II" Bogusława Schaeffera, reż. i wyk. Mikołaj Grabowski, recital „Moje fascynacje (Cohen, Nohavica)" w wyk. Mariana Opani.
Od 2016 roku wydarzeniem specjalnym naszej imprezy jest Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze, który zainaugurowali jego gospodarze – Anna Dymna i Krzysztof Orzechowski. W 2020 roku gościem Salonu był Zdzisław Wardejn w spektaklu poetyckim: „Wieczór autorski... Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz".
Festiwal to nie tylko przegląd interesujących produkcji filmowych, ale także nagrody filmowe obejmujące polskie filmy wyprodukowane w latach 2019-2020 Klaps 2020. Jury przyznało następujące nagrody: za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu Marianowi Opani za wybitne osiągnięcia łączące ideę Festiwalu Kozzi: kino, teatr i muzykę; za najlepszą kreację aktorską w polskim filmie fabularnym Zbigniewowi Zamachowskiemu za postać Grosickiego w filmie Zieja w reż. Roberta Glińskiego, przypominającą najwybitniejsze role aktora; za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym Barbarze Kurzaj za udowodnienie, że drugi plan może być pierwszym planem. Roli aktorki w filmie Boże Ciało nie sposób zapomnieć. Grand Prix czyli Nagrodę Filmową Klaps 2020 dla reżyserki najlepszego polskiego filmu fabularnego Małgorzaty Imielskiej za film Wszystko dla mojej matki za dokumentalną i czułą reżyserię pomagającą widzowi uwierzyć w człowieka i w kino. Ponadto Jury Cyklu Kozzi Gangsta Film 2020 orzekło, że najlepszym filmem akcji tego roku jest film w reż. Bartosza Kruhlika Supernova. Nagrody Klaps 2020 wręczone zostały podczas uroczystej gali w Pałacu w Wiechlicach 13.09.2020.
Znaczącą rolę podczas Festiwalu odgrywała książka filmowa i teatralna. W 2020 roku były to spotkania w oparciu o książki: Andrzej Seweryn: Ja prowadzę, autorzy Arkadiusz Bartosiak, Łukasz Klinke; Zezowate szczęście. Opowieść o Bogumile Kobieli autor Maciej M. Szczawiński; Kalina Jędrusik autor Dariusz Michalski.
Festiwalowi towarzyszył także element warsztatowy Szlakiem piosenki rosyjskiej z Lechem Dyblikiem oraz popisy artystyczne młodych artystów, jak i słuchaczy zielonogórskiego UTW.
Łącznie podczas Festiwalu wyemitowano 48 filmów (Żary i Zielona Góra), które obejrzało ok. 2 500 osób, odbyło się 11 spotkań autorskich, w których uczestniczyło ok. 550 osób oraz 12 spektakli i koncertów (Żary i Zielona Góra), których wysłuchało ok. 600 osób.
Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 pod hasłem Moja droga. W dniach 12-13 oraz 19-20 września 2020 roku w mediach społecznościowych Biblioteki opublikowano posty związane z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa" na lata 2017-2022. Pierwszy weekend EDD poświęcono pionierom drogi do niepodległości i kształtowania się państwa polskiego w okresie I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Zaprezentowano unikatowe fotografie zgromadzone w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Norwida. W drugi weekend zaprezentowano materiały związane z pionierami – mieszkańcami Zielonej Góry i regionu, którzy przybyli na Ziemie Odzyskane w 1945 roku i próbowali stworzyć tu swoją nową ojczyznę. Starali się jednakże zachować elementy własnej kultury, ocalić pamiątki i wspomnienia, pielęgnować tradycje. W tej części zaprezentowano dwa filmy i fotografie.
Wirtualna Noc Muzeów z Myszką 2020 (16 maja) – w mediach społecznościowych zaproponowano uczestnikom przeniesienie się w lata 70. i 80. W programie znalazły się:

 • Wirtualne oprowadzanie po Muzeum Ilustracji Książkowej – filmik przygotowany na tę okazję i prezentujący najciekawsze skarby ekspozycji,
 • „Pan Twardowski" – bajka z kultowego rzutnika Ania,
 • stare filmy animowane z Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
 • dobranockowe zagadki dla dzieci,
 • „Niezapomniane Bajki-Grajki"- prezentacja bajek muzycznych i słuchowisk dla dzieci nagranych na płytach winylowych w latach 70. i 80. przez wydawnictwo Polskie Nagrania MUZA.

WiMBP koordynuje działalność 90 Dyskusyjnych Klubów Książki południowej części województwa lubuskiego (38 dla dorosłych, 52 dla dzieci i młodzieży), dla których zakupiono 1 047 (479 woluminy dla dorosłych, 568 woluminów dla dzieci i młodzieży).
Kluby liczą 623 stałych członków (301 dorośli, 322 dzieci). Dla klubowiczów zorganizowano 764 spotkania (366 dla dorosłych, 428 dla dzieci) i wydarzeń kulturalnych. Liczba spotkań autorskich – 35, w tym 8 spotkań online (23 dla dorosłych, 12 dla dzieci). Liczba wszystkich uczestników (odbiorców) programu Dyskusyjne Kluby Książki – 32 608.
Dzięki realizacji projektów inwestycyjnych Biblioteka z roku na rok zmienia i unowocześnia swoje przestrzenie. Efektem tych starań jest obecność w naszych wnętrzach coraz większej grupy klubów i stowarzyszeń zielonogórskich, które właśnie w naszych przestrzeniach bibliotecznych prowadzą swoją działalność, niestety w 2020 znacząco ograniczoną z uwagi na pandemię. Zwykle były to m.in.:

 • spotkania klubów i stowarzyszeń: ZLP, Kozzi Fim Festiwal, klubów szachowych i filatelistycznych;
 • spotkania TechKlubu z prelegentami o najnowszych technologiach obecnych w życiu człowieka;
 • Artystyczna Szkoła Rozwoju z blokami warsztatowymi dla dzieci i młodzieży;
 • spotkania Klubu Obywatelskiego – idea, którą propaguje się w różnych instytucjach w kraju i ma na celu przybliżyć publiczności aspekty życia publicznego oraz zapoznać wszystkich z sylwetką gościa, który zapraszany jest na spotkanie i jest postacią znaną i społecznie ważną;
 • spotkanie Ruchu Miejskiego – inicjatywa ogólnokrajowa; podczas spotkań poruszane są ważne kwestie dla życia codziennego obywatela miasta. To spotkania ze społecznikami i osobami, które zajmują się najważniejszymi inicjatywami w mieście.
 • Kreatywne poranki – spotkania dla dzieci z Fundacją Lyada.(Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).
 • Spotkania Instytutu Równości LGBT+ (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).

Większe imprezy dla dzieci

 • Zimowa Czytelnia Norwida – przez cały okres ferii zimowych w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa, w Lubuskim Laboratorium Książki oraz w filiach nr 2, 5, 7, 8, 9, 11 odbywały się zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców; warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez zaproszonych gości oraz bibliotekarzy; celem była spędzenia wolnego czasu w Bibliotece Norwida w atrakcyjnej i kreatywnej formie; odbyło się 27 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział 550 osób (dzieci + dorośli) z Zielonej Góry i okolic. Zadanie zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.
 • Letnia Czytelnia Norwida – w 2020 roku, z powodu pandemii wakacyjne zajęcia prowadzone były hybrydowo; w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa, w Lubuskim Laboratorium Książki oraz w filiach nr 5, 9 i 11 we wtorki – stacjonarnie na patio Biblioteki, a w czwartki – online odbywały się zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców. Stacjonarne spotkania były adresowana dla niewielkiej grupy odbiorców (obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne). Spotkania były nagrywane i zamieszczane na Facebooku Letniej i Zimowej Czytelni Norwida. Każdy zainteresowany mógł w zaciszu domowym wykorzystać wspólnie z dziećmi pomysły prowadzących. Odbyło się w sumie 8 spotkań, w których brało udział ok.12-15 osób stacjonarnie. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez zaproszonych gości oraz pracowników Biblioteki. W każdy czwartek na Facebooku Letniej i Zimowej czytelni Norwida odbywały się zajęcia online. Przygotowano w sumie 9 spotkań (filmów), a liczba odbiorców poszczególnych zajęć prowadzonych w takiej formie sięgała nawet do 4000.
 • XXI Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania Online ph. „Witaj Przygodo!"; maj – czerwiec – konkurs dla szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII - VIII. Tym razem konkurs, z powodu pandemii odbył się online. Uczestnicy wysyłali filmiki z nagraniem swojego odczytu do 8 maja. Łącznie otrzymaliśmy 65 filmików z czego jury w skaldzie: dr Teresa Samulczyk i Beata Sobicka-Kupczyk, wyłoniło 3 mistrzów, 3 wicemistrzów oraz 10 wyróżnionych w trzech kategoriach. Podczas wakacji, co tydzień, można było obejrzeć online nagrodzone i wyróżnione nagrania. Projekt dofinansowany z Urzędu Miasta Zielona Góra.
 • „EKOlogika. Pomyśl, jak możesz uratować świat"– projekt przygotowany ze środków MKiDN Wszystkie działania w ramach projektu przeniesione zostały do sieci.
  W przeprowadzenie projektu "EKOlogika", w tym 23 przedsięwzięć ekologicznych (warsztatów, spotkania autorskie, konkursów i in.), zaangażowanych było 7 agend, których działania pozwoliły na zaszczepienie w dzieciach i ugruntowanie wśród dorosłych wrażliwości, odpowiedzialności i empatii wobec środowiska naturalnego, zrozumienia miejsca i roli człowieka w przyrodzie. W myśl zasady „poznaję, szanuję, chronię" krzewione były rzetelne podstawy ekologiczne, tak by ludzie brali odpowiedzialność za swoje zachowanie. Poszerzano wiedzę dzieci i dorosłych z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez działania w różnych dziedzinach życia codziennego takich jak m.in. moda, literatura, sztuka. Promowano czytelnictwo ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozycje związane z ekologią, rozwijanie kreatywności i abstrakcyjnego myślenia.
  W działaniach projektowych biblioteka posłużyła się nie tylko wiedzą zaproszonych gości, np. autorów książek o szeroko rozumianej ekologii (Areta Szpura „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety", Marta Sapała „Na marne", Bartek Jędrzejak „Pogoda dla Puchaczy", Katarzyna Enerlich „Piękno z pól i łąk", Zofia Stanecka "Basia i śmieci"), ekoblogerów (Katarzyna Wągrowska, również autorka książki „Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej"), animatorów oraz specjalistów (dietetyków, psychoterapeutów, aktorów, pedagogów, wizażystów, stylistów i in.), ale także zbudowała warsztaty wokół książek, poradników, literatury pięknej dla dzieci. Opierając się na ciekawych i wartościowych książki o przyrodzie, przygotowano ciekawe eventy: EKOstyl, w ramach którego uczestnicy zmagali się z nadprodukcją ubrań, EKOdziałania związane z segregacją śmieci, EKOgadżety na którym poruszane były kwestie marnowania produktów, w szczególności żywności i ponownego wykorzystywania artykułów codziennego użytku, EKOsztuka – za pomocą środków artystycznego wyrazu dzieci przekazały swoim kolegom zdobytą na warsztatach teatralnych wiedzę ekologiczną, EKOżywioły dotyczące zmian klimatu i zagrożeń dla Ziemi, EKObook, czyli audiobook w 100% ekologiczny i EKOciało kładący nacisk na aktywność fizyczną, żywienie i umysł.
 • Projekt „Ilustracja=Inspiracja" – projekt przygotowany ze środków MKiDN. Wszystkie działania w ramach projektu przeniesione zostały do sieci na fanpage'u projektu. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych. Przedsięwzięcie realizowane było w całości online przez Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotekę Pana Kleksa i Bibliotekę Piotrusia Pana (F11). Projekt rozpoczął się wirtualnym zwiedzaniem Muzeum Ilustracji Książkowej.
 • Odbyło się 9 spotkań warsztatowych przybliżających współczesną ilustrację książkową, przy zaznaczeniu jej kluczowej roli w literaturze dziecięcej i młodzieżowej oraz spotkanie autorskie ze znaną polską ilustratorką Magdaleną Kozieł-Nowak. Warsztaty prowadzone były przez lokalnych artystów, a dotyczyły twórczości oraz prac i technik znanych ilustratorów, m.in. Szancera, Butenko, Grabińskiego i in. Animatorzy zaproponowali najmłodszym uczestnikom wykonanie pracy plastycznej online w formie konkursu, z wykorzystaniem konkretnej techniki plastycznej. Prace nagrodzone podczas zadania zebrane zostały w mini albumie i udostępnione w sieci. Projekt dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt ten wymagał osobnej strony na Facebooku, a liczba jej odbiorców to 2 552.

Pozostałe większe inicjatywy, imprezy i spotkania cykliczne

 • Biblioteczny Klub Filmowy to inicjatywa, która ma na celu przyciągnięcie do biblioteki amatorów kina. W latach poprzednich projekcje odbywały się raz w miesiącu zarówno w mediatece Góra Mediów, jak w filiach miejskich (filie nr 6, 7 i 12). Niestety z powodu obostrzeń spotkania mogły odbywać się tylko do marca. W tym czasie w tych agendach odbyły się po 3 spotkania z projekcjami i dyskusją nt. popularnych filmów amerykańskich.
 • Czytelnia bez granic – cykl spotkań współorganizowany przez Klub Emerytów i Rencistów przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze. Ich celem jest popularyzowanie literatury dla dzieci oraz budowanie międzypokoleniowej więzi, tolerancji i wzajemnego szacunku między dziećmi i osobami starszymi. W akcji biorą udział: Biblioteka Pana Kleksa, Filia nr 5, Filia nr 6, Filia nr 8, Filia nr 9, Filia nr 11 i 12. W roku 2020 spotkania odbywały się stacjonarnie do marca (10 spotkań), by w czasach pandemii przenieś się do sieci (8 spotkań).
 • Kleksomania – konkurs ze znajomości „Akademii Pana Kleksa" Jana Brzechwy dla trzyosobowych drużyn z klas IV-V. Konkurs przez panujące obostrzenia przeprowadzony był zdalnie. Test został zamieszczony na Facebooku Biblioteki Pana Kleksa i pierwsze trzy osoby, które odesłały nam prawidłowe odpowiedzi otrzymały nagrody. W tym roku sprawdzaliśmy wiedzę z książki „Podróże Pana Kleksa" Jana Brzechwy.
 • Noc Bibliotek – 10.10.2021 Biblioteka Pana Kleksa, jak co roku, wzięła udział w Nocy Bibliotek, tym razem odbyła się ona pod hasłem „Klimat na Czytanie". Było to spotkanie autorskie online ze znaną, polską ilustratorką książek dla dzieci Magdaleną Kozieł-Nowak. Moderatorem była zielonogórska animatorka Dominika Krupa.
 • Wyzwania Czytelnicze – konkurs czytelniczy trwający w trakcie roku szkolnego dla uczniów klas: I-VIII polegający na przeczytaniu książki wpisującej się w hasło miesiąca i pisemnym wypowiedzeniu się na jej temat. Za każdą wypowiedź uczestnik otrzymał 1 pkt, im więcej dostarczonych prac, tym więcej punktów. W każdym miesiącu wybieraliśmy zwycięzców miesiąca, których wypowiedzi zostały umieszczone na stronie internetowej WiMBP Biblioteki i na profilu Fb Biblioteki Pana Kleksa. Konkurs prowadzony był przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kozzi Film Festiwal. W każdej miesięcznej odsłonie brało udział ok. 13 osób.
 • Dni Niemieckie – październik – spotkania warsztatowe zorganizowane przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Biblioteką Obcojęzyczną; nagrany filmik, podczas którego czytana była bajka po polsku i po angielsku; nagranie trafiło do dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 18 wraz z przygotowaną przez bibliotekarzy Biblioteki Pana Kleksa kartą pracy; dzieci wysłuchały bajki i wykonały karty pracy, dokumentując to zdjęciami.

10/ Działalność naukowa Biblioteki

 1. Konferencja naukowa pt. „Tak powstawała Solidarność na Ziemi Lubuskiej". Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zarząd Regionu Zielonogórskiego i Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność" (termin: 15 września 2020 r.).
 2. Liczne publikacje pracowników Biblioteki w Bibliotekarzu Lubuskim, Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych, Lubuskim Piśmie Literacko-Kulturalnym Pro Libris, Pasje Literackie, Biblioteka w Szkole, Przegląd Biblioteczny, Guliwer, Poradnik Bibliotekarza, Magazyn Literacki KSIĄŻKI oraz innych czasopismach regionalnych i ogólnopolskich oraz monografie (118):
  1. artykuły w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (w tym wywiad) – 78,
  2. teksty literackie w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (poezja) – 21,
  3. teksty literackie w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (proza) – 8,
  4. autorstwo / współautorstwo monografii naukowej – 1,
  5. prace redakcyjne w tym redakcja / współredakcja monografii naukowej – 8,
  6. autorstwo monografii literackiej – 2.
 3. 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:
  1. 15.01.2020 – dr Joanna Kapica-Curzytek (Uniwersytet Zielonogórski), Biblioteka jako przestrzeń edukacji międzykulturowej.
  2. 19.02.2020 – prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Rygor i marzenie. Dzieło Andrzeja K. Waśkiewicza.
  3. 24.06.2020 – prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki), Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami.
  4. 30.09.września 2020 – prof. dr hab. Bogdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski), Literatura popularna wobec wyzwań współczesności – strategie pisarskie i wydawnicze.
  5. 28.10.2020 – dr Paweł Bernacki (Uniwersytet Wrocławski), Gdy książka zbliża się do gry czyli gamefikacja jako szansa na promocję biblioteki i czytelnictwa.
  6. 25.11.2020 – dr hab. Aneta Firlej-Buzon, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), Dokumenty życia społecznego jako specyficzny rodzaj źródeł naukowych.
  7. 16.12.2020 – Paweł Braun (Biblioteka Miejska w Łodzi), Rola przestrzeni w budowaniu marki i oferty biblioteki.
 4. Zorganizowano 9 spotkań w ramach szkoleń pracowników WiMBP, podczas których omówiono następujące zagadnienia:
  1. 8 stycznia – Zmiany w Kodeksie Pracy – Łukasz Szpilski Państwowa Inspekcja Pracy;
  2. 5 lutego – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Marek Rajszczak specjalista ds. RODO;
  3. 25 lutego – Aspekty organizacyjno-prawne bibliotek publicznych z uwzględnieniem zmian ustawowych – Rafał Golat;
  4. 11 marca – Katalogi zielonogórskich bibliotek - podobieństwa, różnice, efektywne korzystanie - Jarosław Głuszek kustosz, Czytelnia Ogólna WiMBP ;
  5. 24 czerwca – Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami – prof. dr hab. Mariola Antczak Uniwersytet Łódzki;
  6. 16 września – INTEGRO – po reinstalacji – katalog a multiwyszukiwarka – Izabella Koperska Bibliotekarz Systemowy WiMBP;
  7. 14 października – Literatura Duńska – Bogusława Sochańska dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce;
  8. 4 listopada – Podsumowanie polskich nagród literackich 2020r. – Ewa Mielczarek – kierownik Działu wydawnictw WiMBP;
  9. 2 grudnia – Jak nas widzą tak nas piszą – czyli o kreowaniu wizerunku biblioteki – Anna Urbańska specjalista PR WiMBP.
 5. Redagowano, opracowano materiały i prowadzono korektę książki „Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece" wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 6. Organizacja wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dwóch wykładów w ramach cyklu Akademia Niepodległości: dr hab. Marek Figura, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Przeciwko »czerwonej« bez »białej« Rosji" oraz „Renegaci (F. Dzierżyński, J. Marchlewski) i sojusznicy (S. Petlura, B. Sawinkow)" – 24 lutego 2020 r.
 7. Zebrano i przygotowano teksty do publikacji „Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media" pod redakcją dr. Andrzeja Bucka, dr. Przemysława Bartkowiaka, Warszawa-Zielona Góra.

11/ Zadania inwestycyjne i remonty

 1. Zakończono realizację I etapu projektu 2018 pn. „Remont Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych zlokalizowanego na IV piętrze, w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9". Zmontowano zakupione meble biurowe, zaaranżowano stanowiska pracy bibliotekarzy, rozłożono zbiory. Przygotowano niezbędną dokumentację i rozliczono projekt z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Kontynuowano II etap projektu „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze zlokalizowanego na V piętrze". Wykonano modernizacyjne roboty remontowo-budowlane w magazynie: demontaż starych płytek pcv, przygotowanie podłoża pod regały, położenie wykładziny obiektowej, wymiana drzwi, montaż nowych opraw oświetlenia, likwidacja istniejących okładzin drewnianych na ścianach, malowanie ścian i sufitów. Zakupiono i zamontowano 22 moduły stacjonarnych regałów na książki (łącznie 216 pojedynczych regałów).
  Przed realizacją inwestycji opracowano projekt robót budowlanych, przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono 2 postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i dostawcy regałów. Na czas prowadzonych prac remontowych spakowano księgozbiór oraz zdemontowano stare regały. Kartony z książkami zmagazynowano w pomieszczeniach poza magazynem.
  Całkowita wartość projektu: 385 000 ,00 zł, w tym:
  • dofinansowanie ze środków MKiDN 300 000,00 zł,
  • wkład własny do projektu 75 000,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – 37 500,00 zł ; Urząd Miasta Zielona Góra – 37 500,00 zł),
  • środki własne WiMBP 10 000,00 zł.
 3. W ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w Bibliotece Norwida", realizowanego ze środków PFRON na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, dokonano wymiany windy osobowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zespołu wejściowego z automatycznymi drzwiami do gmachu głównego i do Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży oraz przeprowadzono modernizacyjne roboty budowlane: położenie nowych płytek na ciągach pieszych, podestach oraz schodach przed wejściem i podjeździe dla osób niepełnosprawnych.
  Po zakończeniu realizacji zadań objętych projektem skompletowano niezbędną dokumentację techniczną i przeprowadzono odbiory dopuszczające zmodernizowane przestrzenie do eksploatacji.
  Wcześniej przygotowano dokumentacje przetargowe i przeprowadzono 3 postępowania w celu wyłonienia wykonawców poszczególnych rodzajów robót.
  Całkowita wartość projektu: 497 179,53 zł
  dofinansowanie ze środków z PFRON w ramach umowy z ROPS-em 175 000,00 zł
  wkład własny do projektu 257 086,00 zł
  w tym :
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 128 543,00 zł
  • Urząd Miasta Zielona Góra 128 543,00 zł
  • środki własne WiMBP 65 093,53 zł
 4. Zamontowano urządzenia klimatyzacji w sali im. Janusza Koniusza na parterze budynku głównego i w sali wykładowej im. Grzegorza Chmielewskiego na II piętrze, a także w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Dziale Badań, Analiz i Metodyki oraz w Księgowości i Dziale Kadr.
  Całkowita wartość projektu: 129 888,00 zł, w tym:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 125 000,00 zł
  • środki własne WiMBP 4 888,00 zł
 5. Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego postępowania przetargowego na ochronę osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługę szatni w budynku głównym WiMBP przy al. Wojska Polskiego 9 na kolejne 2 lata. Przeprowadzono szkolenie pracowników WiMBP i firmy ORION NEXT, która wygrała przetarg, w zakresie obowiązków ochrony osób i mienia w Bibliotece, zasad współpracy z firmą ochroniarską, bezpieczeństwa p.poż i pierwszej pomocy.
 6. Utworzono nową agendę WiMBP – Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook w lokalu, w Jędrzychowie przy ul. Makowej. Przygotowano koncepcję aranżacji dla wynajętego lokalu. Zakupiono i zmontowano meble oraz inne elementy wyposażenia a także podłączono sprzęt multimedialny i komputerowy. Na parkingu i przy marketach w sąsiedztwie nowej agendy zamontowano konstrukcje z tablicami informacyjnymi.
 7. Przearanżowano część holu na parterze budynku głównego zwiększając przestrzeń ekspozycyjną, zdemontowano stanowiska komputerowe i zlikwidowano ladę informacji uruchamiając na jej miejscu infokiosk z e-katalogiem dla użytkowników Biblioteki. Pomalowano również ściany w tej części holu.
 8. Prowadzono rozmowy i uzgodnienia oraz koordynowano remont kapitalny schodów wejściowych do Filii nr 1, 11 przy ul. Ptasiej realizowany, po staraniach Biblioteki, przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 9. Prowadzono rozmowy i uzgodnienia oraz koordynowano remont kapitalny dachu budynku przy ul Podgórnej, w którym mieści się Filia nr 4, 9, realizowany po wieloletnich staraniach na wniosek Biblioteki.
 10. Przewieziono regały, półki, kartony z książkami oraz pozostałe wyposażenie pomieszczenia Filii nr 10 w Szpitalu Wojewódzkim do budynku głównego i przekazano lokal administracji Szpitala w związku z likwidacją Filii.
 11. Odebrano i uporządkowano mieszkanie znajdującego się w budynku głównym w celu przygotowania przestrzeni na działalność statutową Biblioteki.
 12. Kontynuowano realizację zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:
  • uzupełniono zabezpieczenia pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (m.in. zakupiono metalową zamykaną szafę do przechowywania dokumentów windykacji czytelników oraz niszczarkę dokumentów),
  • zakupiono i zamontowano dodatkowe zamki w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.
 13. Przeprowadzono konserwację głównego wyłącznika prądu oraz próbę szczelności instalacji gazowej w budynku a także przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz konserwację przeciwpożarowego systemu alarmowego i konserwację gaśnic.
 14. Kontynuowano prace remontowo-modernizacyjne w zakresie uzupełnienia wyposażenia oraz poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń i terenu wokół budynku.
 15. W ramach umowy barterowej z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury przed budynkiem Biblioteki postawiono ogłoszeniowy słup kultury.
 16.  Wykonano także szereg prac remontowo-modernizacyjnych w lokalach filii miejskich, dzięki którym poprawiono estetykę i podniesiono funkcjonalność pomieszczeń:
  • nowy komputer dla czytelników oraz dwa dodatkowe regały na książki, a także zamontowano oświetlenie halogenowe z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym nad drzwiami wejściowymi do Filii nr 8 przy ul. Spawaczy,
  • nowy komputer, wymiana szyfratora i sygnalizatora dźwiękowego systemu alarmowego przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego w Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej, zamontowano podgumowane rolety zaciemniające w oknach, w holu Filii (zakupy realizowano z budżetu radnych Miasta Zielona Góra),
  • uzupełniono wyposażenie Filii nr 5 przy ul. Żołnierzy II Armii – zakupiono komputer, projektor multimedialny oraz wózek do transportu książek (zakupy zrealizowano również z budżetu radnych Miasta Zielona Góra),
  • zamontowano system do ekspozycji wystaw w dodatkowym pomieszczeniu Filii nr 12 przy ul. Morelowej,
  • wykonano izolację na posadzce w pomieszczeniu Filii nr 2 w Zespole Szkół Edukacyjnych na os. Pomorskim (na czas remontu spakowano część księgozbioru i przesunięto regały),
  • zaamontowano nowe skrzynki na prasę przy wejściach do Filii nr 1, 11 przy ul. Ptasiej, Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej oraz Filii nr 8 przy ul. Spawaczy.
 17. W celu uzupełnienia lub wymiany w 2020 roku zrealizowano zakupy następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:
  • moduł multiwyszukiwarki „INTEGRO", która zastąpiła opacwww,
  • oprogramowanie protokołu umożliwiającego pobieranie opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej,
  • zwiększenie o 5 licencji oprogramowania AppServer na potrzeby aplikacji WWW,
  • 7 zestawów komputerowych (Wypożyczalnia Główna, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Czytelnia Ogólna, Dział Zbiorów Specjalnych, Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Dział Księgowości i Dział Administracyjno-Gospodarczy) oraz laptop do Działu Promocji,
  • 4 zestawy komputerowe na potrzeby filii (Biblioteka Pana Kleksa – 2 szt., Filia nr 1 – 1 szt., Filia nr 4 – 1 szt.),
  • naprawa dezaktywatora pasków magnetycznych w Wypożyczalni Głównej,
  • naprawa, konserwacja i aktualizacja oprogramowania w skanerze z Pracowni Digitalizacji,
  • 2 zestawy komputerowe oraz 3 dyski zewnętrzne dla Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej w ramach projektu „Digitalizacja Starodruków",
  • kamerki komputerowe oraz zestawy słuchawkowe z mikrofonem (10 zestawów) na potrzeby agend w budynku głównym do zdalnych spotkań zarządu i Rady Bibliotecznej w czasie pandemii koronawirusa.

Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.

12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.

 

Lp.  Nazwa zadania Źródło finansowania Kwota dofinansowania w zł
1. Dotacja na zakup nowości wydawniczych Biblioteka Narodowa  70 461,77
2.   Dotacja na zakup nowości wydawniczych II – publikacje elektroniczne: Legimi  Biblioteka Narodowa   16 875,00
3.  Dyskusyjne Kluby Książki  Instytut Książki   99 000,00
4.  Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – III etap  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   250 000,00
5.  EKOlogika. Pomyśl jak możesz uratować świat – warsztaty  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   19 852,00
6.  Ilustracja=Inspiracja  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego    8 800,00
7.   Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   90 000,00
8.  Kozzi Film Festiwal. 6. Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Kobiela Jędrusik  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   25 000,00
9.  Kino znad granicy  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej   27 000,00
10.  Z książką na leżaku  Zielonogórski Ośrodek Kultury  5 000,00
11.  Zimowa Czytelnia Norwida  Miasto Zielona Góra   1 500,00
12.  Witaj przygodo! Działania edukacyjne dla dzieci  Miasto Zielona Góra   2 000,00
13.  10. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów  Elektrociepłownia Zielona Góra   5 000,00
14.  Lubuskie Wawrzyny  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Miasta Zielona Góra, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim; Uniwersytet Zielonogórski; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach); Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich, osoba prywatna   27 000,00
15.  Dotacja na zakup nowości wydawniczych (Filia nr 8)  Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zastal"  2 000,00
16.  Dotacja na zakup zbiorów (zbiory specjalne i regionalne)  Zbigniew Binek – Radny Miasta Zielona Góra klubu Zielona Razem   6 000,00

We współpracy z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przygotowano wniosek do Urzędu Miasta Zielona Góra:

 • 22. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny – 8 000,00 zł.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano wnioski do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
- Publikacja jubileuszowych wydawnictw 10. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (katalog jubileuszowy oraz tomik: Wiersze zebrane Anny Tokarskiej pod red. Andrzeja Bucka, wydanie II rozszerzone) – 9 500,00 zł.

Urzędu Miasta Zielona Góra:
- Konwersatoria Bibliotekoznawcze 2020 – 3 500,00 zł;
- Publikacja PRO LIBRIS Pisma Literacko-Kulturalnego – 2 000,00 zł;

We współpracy ze Stowarzyszeniem Kozzi Film Festiwal przygotowano wnioski do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
- 6. Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Kobiela Jędrusik – 6 000,00 zł;

Urzędu Miasta Zielona Góra:
- Wyzwania czytelnicze – 2 000,00 zł;
- 6. Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Kobiela Jędrusik – 10 000,00 zł.

W Antykwariacie stacjonarnym sprzedano 40 wol. za kwotę 159 zł i internetowym 528 wol. za kwotę 4 024 zł. Łącznie 568 wol., co daje kwotę 4 183 zł.
Pozyskane nagrody rzeczowe:

1. Pozyskanie książek do zbiorów - Ambasada Irlandii w Warszawie – 25 bestsellerów irlandzkich w języku angielskim: 25 x 50 zł. Razem: 1 250zł

2. Nagrody – konkurs amerykański w Tygodniu Bibliotek - Pozyskanie wielu nagród od Ambasady USA na konkurs oraz inne planowane inicjatywy: albumy, power-banki, T-shirty, długopisy z logotypami, cieńkopisy, ołówki, amerykańskie breloczki, opaski świecące, zakładki, flagi, okulary przeciwsloneczne, plecaki z logotypami: 10 albumów x 100zł = 1000zł, powerbanki 5x 100zł = 500zł, T-shirty 400zł, okulary 300zł, plecaki ok. 300zł, pozostałe nagrody ok. 300zł. Razem: 2800zł

3.Nagrody – konkurs niemiecki w Tygodniu Bibliotek - Pozyskanie nagród na quiz o Niemczech od Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim: Torby, przybory i pojemniki na przybory. Razem: ok. 450zł

13/ Realizacja pozostałych zadań:

Lp. Nazwa zadania Ilość 2020 rok
część wojewódzka filie miejskie razem
1. lekcje biblioteczne 5 31 36
2. konferencje, sesje naukowe 8 - 8
3. spotkania autorskie 58 13 71
4. pogadanki, odczyty 17 31  48
5. szkolenia 20 24 44
6. konkursy 8 10 18
7. wystawy 15 55 70
8.  wycieczki  17 9 26
9.  inne (m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych, konwersacje, Salonik Literacki w Radiu Zachód) 173 241 414

 


Drukuj